ILPB4/4510-1-149/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca obejmie bezpośrednio lub pośrednio certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych („FIZ”) utworzonym i działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.; dalej: ustawa o FI).

Wnioskodawca będzie posiadać pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 25% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ).

W ramach swojej działalności FIZ będzie mógł inwestować we wszystkie rodzaje inwestycji dozwolone na gruncie Ustawy o FI, w tym m.in. w udziały/akcje spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju innego niż Polska.

W związku z tym może się zdarzyć, że FIZ będzie posiadał bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach spółek zagranicznych, które mogą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. co najmniej 50% przychodów tych spółek osiągniętych w roku podatkowym pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 2. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej, uzyskiwanych przez te spółki, podlega w państwie ich siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Innymi słowy może się zdarzyć, że w portfelu inwestycyjnym FIZ będą spółki zagraniczne kwalifikujące się jako zagraniczne spółki kontrolowane („Spółki zagraniczne”) w rozumieniu Ustawy o CIT.

FIZ będzie podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponieważ zgodnie z art. 27 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego, przy czym przepis ten nie przewiduje wyłączenia tego obowiązku dla podmiotów zwolnionych od podatku dochodowego, takich jak fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych, w ocenie Wnioskodawcy, przyjąć należy, że w świetle regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZ będzie uwzględniał w swojej podstawie opodatkowania dochody Spółek zagranicznych, tj. zagranicznych spółek kontrolowanych, na podstawie przepisów o opodatkowaniu dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych, obowiązujących w państwie, w którym FIZ podlegał będzie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, tj. w Polsce.

FIZ będzie posiadał docelowo bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach Spółek zagranicznych, tj. zagranicznych spółek kontrolowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy pomniejszyć o przysługujący FIZ pośrednio lub bezpośrednio udział związany z prawem do udziału w zyskach poszczególnych Spółek zagranicznych...

Zdaniem Wnioskodawcy jego udział w Spółkach zagranicznych należy pomniejszyć o przysługujący FIZ pośrednio lub bezpośrednio udział związany z prawem do udziału w zyskach poszczególnych Spółek zagranicznych.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 Ustawy o CIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl Ustawy o CIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 Ustawy o CIT albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej – stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z póżn zm.).

Obliczając wysokość posiadanego przez polskiego podatnika udziału pośredniego w zagranicznej spółce stosuje się zasadę, zgodnie z którą, jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale (prawach głosu, prawie do uczestnictwa w zyskach) drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale (prawach głosu, prawie do uczestnictwa w zyskach) innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale (prawach głosu, prawie do uczestnictwa w zyskach) tego innego podmiotu w tej samej wysokości. Jeżeli z kolei wartości te są różne, to za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się niższą z tych wartości (art. 24a ust. 15 w związku z art. 11 ust. 5b ustawy o PDOP).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca będzie posiadał, pośrednio lub bezpośrednio, certyfikaty inwestycyjne FIZ. Z kolei FIZ będzie posiadał, bezpośrednio lub pośrednio, udziały w Spółkach zagranicznych. W pierwszej kolejności należy zatem rozstrzygnąć, czy Spółki zagraniczne będą mogły zostać uznane za zagraniczne spółki kontrolowane przez Wnioskodawcę. W ocenie Wnioskodawcy odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o FI fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela, reprezentującymi, co do zasady, równe prawa majątkowe uczestników funduszu (art. 121 ust. 1 i ust. 3 ustawy o FI).

FIZ według określonych zasad ustala wartość aktywów netto funduszu i wartość aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny. Zasady polityki inwestycyjnej FIZ określa ustawa o FI i statut funduszu.

Posiadanie certyfikatów inwestycyjnych FIZ łączy się z posiadaniem głosu w organach kontrolnych lub stanowiących FIZ.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy o FI w funduszu inwestycyjnym zamkniętym działa rada inwestorów, jako organ kontrolny, lub zgromadzenie inwestorów.

Certyfikat inwestycyjny daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu inwestorów, do którego kompetencji należy m.in. wyrażanie w drodze uchwały zgody na:

 1. zmianę depozytariusza;
 2. emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych;
 3. zmiany statutu funduszu w zakresie wyłączenia prawa pierwszeństwa do nabycia nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych;
 4. emisję obligacji;
 5. przekształcenie certyfikatów inwestycyjnych imiennych w certyfikaty na okaziciela;
 6. zmianę statutu funduszu inwestycyjnego w zakresie określonym w art. 117a ust. 1 ustawy o FI (art. 144 ust. 3 ustawy o FI).

Zdaniem Wnioskodawcy można przyjąć, choć nie wynika to wprost z ustawy o FI, że zgromadzenie inwestorów jest organem stanowiącym funduszu inwestycyjnego. W doktrynie prawa finansowego wskazuje się bowiem, że „w przypadku gdy w funduszu zamkniętym działa jako organ stanowiący zgromadzenie inwestorów, stosownie do treści art. 144 ust. 6 wyłącznie ono posiada kompetencje do zatwierdzenia sprawozdania rocznego” por. R. Mroczkowski (red.), Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Lex Prestige 2014).

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, należy przyjąć, iż posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych FIZ łączy się z posiadaniem praw głosu w organie stanowiącym FIZ, co oznacza posiadanie przez Wnioskodawcę udziału pośredniego w Spółkach zagranicznych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Spółki zagraniczne, w których udziały (bezpośrednio lub pośrednio) będzie posiadać FIZ, mogą stanowić dla Wnioskodawcy, jako posiadacza certyfikatów inwestycyjnych FIZ, zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ustawy o CIT.

W myśl art. 24 ust. 4 Ustawy o CIT podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Natomiast zgodnie z art. 24a ust. 11 Ustawy o CIT udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Przy czym zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 3 Ustawy o CIT określenie jednostka zależna oznacza w szczególności podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. polski rezydent podatkowy), w którym podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Odnosząc się kolejno do wskazanych powyżej kryteriów uznania podmiotu za jednostkę zależną, w odniesieniu do FIZ należy wskazać, co następuje.

Odnośnie do pierwszej przesłanki warunkującej uznanie danego podmiotu za jednostkę zależną Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że FIZ będzie posiadał w Spółkach zagranicznych bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Odnośnie do drugiej przesłanki warunkującej uznanie za jednostkę zależną, zdaniem Wnioskodawcy, fundusze inwestycyjne zamknięte aktywów niepublicznych (w tym FIZ), uwzględniają w swojej podstawie opodatkowania dochody zagranicznych spółek kontrolowanych.

Wnioskodawca podkreśla, że fundusze inwestycyjne zamknięte na podstawie art. 27 ust. 2a Ustawy o CIT zobowiązane są do ustalania podstawy opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych oraz składania odrębnego zeznania podatkowego o wysokości dochodu zagranicznych spółek kontrolowanych.

Zgodnie z art. 27 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego i w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek”.

Fundusze inwestycyjne nie zostały zatem wyłączone od obowiązku składania zeznań o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, tak jak ma to miejsce – na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT – w odniesieniu do zeznań podatkowych o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

W ocenie Wnioskodawcy FIZ spełnia również trzecią przesłankę, gdyż są podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT od wszystkich osiąganych przez siebie dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, są jednak jednocześnie zwolnione podmiotowo od podatku dochodowego.

Z powyższych względów w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy pomniejszyć o przysługujący FIZ pośrednio lub bezpośrednio udział związany z prawem do udziału w zyskach poszczególnych Spółek zagranicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.