ILPB4/4510-1-105/16-3/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 31 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej nabytych przez spółkę kapitałową w ramach transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów spółki zależnej rozliczanych podatkowo w momencie ich zbycia, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów spółki zależnej rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej nabytych przez spółkę kapitałową w ramach transakcji wymiany udziałów,
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej,
 • kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca rozważa utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadzić działalność pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”). Adresem do doręczeń dla Spółki w momencie jej założenia będzie (...).

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Wnioskodawca, „Spółka”). Do Spółki zostaną wniesione aportem udziały/akcje (dalej: „Udziały”) w innej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Zależna”) uprawniające do więcej niż 50% praw głosów w Spółce Zależnej. Udziały Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W zamian za wniesiony aport Spółka wyda wnoszącemu go podmiotowi własne udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych Udziałów w Spółce Zależnej. Aportowi nie będzie towarzyszyć zapłata w gotówce na rzecz podmiotu wnoszącego udziały. Spółka Zależna będzie polską spółką kapitałową podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podmiot wnoszący aport będzie podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości planowane jest dokonanie odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Zależnej.

Nie można jednak wykluczyć, że przed dokonaniem zbycia Spółka Zależna zostanie podzielona. Podział Spółki Zależnej nastąpiłby w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce (dalej: „Nowa Spółka”). Majątek podlegający wydzieleniu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT. Również majątek, który pozostanie w Spółce Zależnej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W ramach podziału Spółki Zależnej może dojść do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej oraz obniżenia jej kapitału zakładowego.

W wyniku podziału Spółki Zależnej Spółka pozostanie wspólnikiem/akcjonariuszem Spółki Zależnej, jak również stanie się wspólnikiem/akcjonariuszem Nowej Spółki.

Po podziale Spółki Zależnej Spółka może zbyć Udziały w Spółce Zależnej, bądź też w Nowej Spółce.

Wnioskodawca niniejszy wniosek składa na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jako podmiot planujący założenie Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów Spółki Zależnej nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna Udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki Udziałów w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie Udziałów Spółki Zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej pozostałych w Spółce po unicestwieniu części Udziałów do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie udziałów/akcji Nowej Spółki ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej unicestwionych Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Nowej Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 oraz pytania nr 2 i 3 w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów spółki zależnej rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów spółki zależnej oraz udziałów/akcji spółki przejmującej, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w zakresie pytania nr 2 i 3 w części dotyczącej sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów (alokowania wydatków) wydano postanowienie z 25 maja 2016 r. nr ILPB4/4510-1-111/16-4/ŁM o bezprzedmiotowości wniosku Spółki w tej części.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę Udziałów Spółki Zależnej nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna Udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki Udziałów w Spółce zależnej w formie wkładu niepieniężnego.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

W ocenie Wnioskodawcy z wykładni literalnej powołanego powyżej przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT wynika wprost, że za koszty (wydatki), poniesione przez Spółkę w celu nabycia Udziałów Spółki zależnej w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej Udziałów Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych wspólnikom Spółki zależnej. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę Udziałów Spółki zależnej nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna Udziałów Spółki wydanych wspólnikom/akcjonariuszom Spółki zależnej w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich Udziałów.

Wykładnia literalna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT jest również zgodna z wykładnią autentyczną przeprowadzoną na podstawie treści uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, a także treści założeń Ministra Finansów do ww. projektu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu: „obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej, (...) Wątpliwości budzi natomiast sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały (akcje) wraz ewentualną zapłatą w gotowce. W dodawanym przepisie arb 16 ust. 1 pkt 8e wskazano, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą. Koszty te będą uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji)”.

Zgodnie natomiast z brzmieniem Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów”.

Jak wynika z powyższego, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT został zatem wprowadzony przez ustawodawcę do ustawy o CIT, aby uściślić, nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów w zamian za udziały własne. W świetle powyższej wykładni autentycznej nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia Udziałów Spółki zależnej przez Spółkę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna Udziałów Spółki wydanych wspólnikom/akcjonariuszom Spółki zależnej przez Spółkę oraz, że wydatek ten będzie mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez Spółkę w drodze wymiany udziałów.

Powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m. in. w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2014 r. sygn. ILPB3/423-58/14-2/KS,
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 marca 2014 r. sygn. IPPB3/423-991/13-4/MC,
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. sygn. IPPB3/423-1049/13-4/MS1,
 4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r. sygn. ILPB4/423-56/13-4/DS,
 5. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r. sygn. ILPB4/423-56/13-5/DS,
 6. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2013 r. sygn. ITPB3/423-70/13/PST,
 7. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 marca 2013 r. sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR,
 8. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 marca 2013 r. sygn. IPTPB3/423-452/12-3/IR,
 9. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 listopada 2012 r. sygn. ITPB3/423-470/12/MT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest stanowisko, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie Udziałów Spółki Zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej pozostałych w Spółce po unicestwieniu części Udziałów do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowe jest jego stanowisko, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do unicestwienia części Udziałów Spółki Zależnej, wydatki Spółki poniesione na nabycie udziałów/akcji Nowej Spółki ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za Udziały Spółki Zależnej w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej unicestwionych Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Nowej Spółki.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania 2 i 3.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez wspólnika spółki dzielonej na nabycie udziałów w tej spółce w przypadku podziału spółki, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia po podziale Udziałów Spółki Zależnej, bądź też udziałów/akcji Nowej Spółki koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT.

W świetle powołanego wyżej przepisu, w przypadku realizacji podziału spółki dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę przejmującą, wydatki poniesione przez udziałowca/akcjonariusza spółki dzielonej na nabycie/objęcie udziałów/akcji tej spółki są w części przenoszone na spółkę, na którą wydzielany jest majątek spółki dzielonej (spółkę przejmującą, tu: Nową Spółkę). Kosztem uzyskania przychodów możliwym do rozpoznania w momencie zbycia udziałów spółki, na którą wydzielono ze spółki dzielonej majątek (tu: Nowa Spółka), są bowiem wydatki na nabycie/objęcie udziałów/akcji spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u wspólnika wartość nominalna udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) unicestwionych na skutek podziału do całkowitej wartości nominalnej udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej). W pozostałej części wydatki wspólnika na nabycie/objęcie udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) mogą zostać rozpoznane na zbyciu udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej).

Na mocy wskazanej wyżej regulacji, w celu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Udziałów w Spółce Zależnej oraz udziałów/akcji w Nowej Spółce, Spółka powinna zatem:

 1. w pierwszej kolejności - określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich Udziałów w Spółce Zależnej; przy czym z uwagi na fakt, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o CIT nie definiuje sposobu określenia wysokości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, zdaniem Wnioskodawcy, w rozważanym zdarzeniu przyszłym określenie wysokości powyższych wydatków powinno nastąpić poprzez zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztem nabycia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (tu: Spółki Zależnej);
 2. w drugiej kolejności - zweryfikować, jaka część Udziałów w Spółce Zależnej została unicestwiona w związku z dokonanym podziałem;
 3. ostatecznie uznać za koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziałów) tylko tę część wydatków określonych zgodnie z pkt 1 powyżej, która proporcjonalnie może być przyporządkowana do udziałów niepodlegających unicestwieniu.

Reasumując Wnioskodawca stoi na stanowisku, że:

 • w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki Zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części Udziałów Spółki Zależnej, Spółka będzie mogła rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów Spółki Zależnej, ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej pozostałych w Spółce po unicestwieniu części Udziałów do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem oraz
 • w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji Nowej Spółki po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby Udziałów Spółki Zależnej, tj. nastąpi unicestwienie części Udziałów Spółki Zależnej, Spółka będzie mogła rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów Spółki Zależnej, ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT w proporcji odpowiadającej wartości nominalnej unicestwionych Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki do wartości nominalnej Udziałów Spółki Zależnej będących własnością Spółki przed podziałem.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2014 r. sygn. IPPB3/423-651/14-2/EŻ oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 sierpnia 2015 r. sygn. ILPB4/4510-1-205/15-2/ŁM.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej nabytych przez spółkę kapitałową w ramach transakcji wymiany udziałów jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki zależnej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów spółki zależnej rozliczanych podatkowo w momencie ich zbycia, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej po przeprowadzeniu podziału przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów spółki zależnej w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów spółki zależnej rozliczanych podatkowo w momencie zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.