ILPB4/423-455/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu umorzenia udziałów.
ILPB4/423-455/14-4/DSinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. przychód
  3. udział
  4. umorzenie
  5. umorzenie automatyczne
  6. umorzenie przymusowe
  7. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu umorzenia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 28 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu podatkowego z tytułu umorzenia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce („Wnioskodawca”), zamierza objąć/nabyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością („SPZOO”) z siedzibą w Polsce.

W przyszłości SPZOO nabędzie udziały w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze, która podlega na Cyprze opodatkowaniu od ilości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej jako „Spółka zagraniczna”). SPZOO nabędzie udziały w Spółce zagranicznej w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym w zamian za otrzymany aport udziałów w Spółce zagranicznej SPZOO wyemituje własne udziały na rzecz obecnego udziałowca Spółki zagranicznej (dalej jako „Dotychczasowy udziałowiec”). Ani SPZOO, ani Dotychczasowy udziałowiec nie planują dokonywania dopłat, o których mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka zagraniczna zasadniczo będzie prowadzić działalność holdingową poprzez posiadanie odpowiednich udziałów w spółkach zależnych, będzie czerpać zyski z wypłacanych przez te spółki dywidend.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym SPZOO może podjąć w przyszłości decyzję albo o dalszym pozostaniu wspólnikiem Spółki zagranicznej, albo np. o sprzedaży części lub wszystkich posiadanych w niej udziałów. Udziały w Spółce zagranicznej mogą też być umorzone za wynagrodzeniem.

Jednocześnie SPZOO pragnie zaznaczyć, że do umorzenia udziałów Spółki zagranicznej nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037), bowiem umorzenie udziałów w Spółce zagranicznej będzie dokonane zgodnie z prawem cypryjskim. Na gruncie prawa cypryjskiego w ramach planowanego zdarzenia przyszłego znajdą zastosowanie zasady umorzenia udziałów w spółkach typu „private company limited by shares”, które to zasady różnią się od zasad umarzania udziałów w polskich spółkach kapitałowych. Zgodnie z prawem cypryjskim spółka typu „private company limited by shares” nie może nabywać swoich udziałów w celu ich umorzenia, gdyż taka czynność byłaby naruszeniem zasady utrzymywania jej kapitału. Udziały spółki typu private company limited by shares podlegają umorzeniu za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia wyłącznie na podstawie uchwały dyrektorów Spółki zagranicznej. Innymi słowy nie mamy tutaj do czynienia z mechanizmem, jaki działa w przypadku umorzenia dobrowolnego pod prawem polskim, tj. sytuacją, w której spółka nabywa udziały własne w celu umorzenia, a dopiero następnie te udziały są przedmiotem umorzenia (prawnego unicestwienia). Jeśli można porównać umorzenie udziałów w Spółce zagranicznej, które zostanie dokonane w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, to należy je porównać w swoim prawnym mechanizmie działania odpowiednio do umorzenia przymusowego lub automatycznego pod prawem polskim.

Wskutek dokonanego umorzenia udziałów SPZOO, Spółka zagraniczna przekaże na jego rzecz wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych lub/i wierzytelności lub/i obligacji.

W uzupełnieniu do powyższego opisu Wnioskodawca doprecyzował, że planowana nazwa (firma) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „SPZOO”), w której Wnioskodawca zamierza nabyć/objąć udziały, dla której mają zaistnieć skutki podatkowe opisane we wniosku z dnia 12 września 2014 r. to (...).

Przygotowania związane z utworzeniem SPZOO są na etapie ustnych ustaleń z drugim wspólnikiem mającym przystąpić do SPZOO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód SPZOO z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce zagranicznej w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego od Spółki zagranicznej wynagrodzenia a wydatkami na objęcie udziałów w Spółce zagranicznej w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez SPZOO na rzecz Dotychczasowego udziałowca przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za otrzymane udziały w Spółce zagranicznej...

Wnioskodawca zadaje pytanie w związku z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód podatkowy SPZOO z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce zagranicznej w sposób opisany powyżej, należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego od Spółki zagranicznej wynagrodzenia a wydatkami na objęcie udziałów w Spółce zagranicznej, w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez SPZOO na rzecz Dotychczasowego udziałowca, w ramach transakcji wymiany udziałów w zamian za otrzymane udziały w Spółce zagranicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT wynagrodzenie w postaci środków pieniężnych lub wierzytelności, które zostanie wypłacone przez Spółkę zagraniczną na rzecz SPZOO będzie należało zakwalifikować jako dochód (przychód) SPZOO z udziału w zyskach osób prawnych. W świetle art. 22 ust. 1 Ustawy o CIT, w odniesieniu do tego rodzaju dochodów (przychodów), podstawę opodatkowania CIT będzie stanowił przychód SPZOO.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód ten powinno się wyliczyć z uwzględnieniem art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT do przychodu nie zalicza się kwot z odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia. Jak wspominano w opisie zdarzenia przyszłego, SPZOO nabędzie udziały w Spółce zagranicznej w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy o CIT. W związku z tym Wnioskodawca przyjmuje, że koszt nabycia udziałów w Spółce zagranicznej należy ustalić z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy o CIT „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów”.

SPZOO nabywa udziały w Spółce zagranicznej w wyniku otrzymania aportu. Ponosi zatem koszt w postaci wartości nominalnej nowo wyemitowanych udziałów własnych przekazanych dokonującemu aportu, to jest Dotychczasowemu udziałowcowi.

W konsekwencji Wnioskodawca przyjmuje, że wartość przychodu powinna zostać obliczona jako różnica pomiędzy: (i) wartością wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę zagraniczną na rzecz SPZOO w związku z umorzeniom udziałów (tj. wynagrodzenia w postaci wierzytelności), a (ii) nominalną wartością udziałów SPZOO, wyemitowanych na rzecz Dotychczasowego udziałowca w ramach transakcji wymiany udziałów.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy przedstawionymi w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 20 marca 2012 r. nr ITPB3/423-665/11/AMPod pojęciem tych udziałów (akcji) należy rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa ich własności lub przeniesie prawa majątkowego na inny pomiot (nabywcę). Zbycie ma charakter odpłatny, gdy następuje za opłatą – gdy wiąże się z uzyskaniem od nabywcy świadczenia wzajemnego o określonej wartości. Stąd też w pojęciu mieści się zarówno klasyczna sprzedaż, czyli zobowiązanie się zbywcy do przeniesienia na nabywcę prawa własności rzeczy lub prawa majątkowego w zamian za zobowiązanie się nabywcy do zapłaty ceny ustalonej przez strony w umowie, jak i czynności prawne o podobnym charakterze (zamiana, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za świadczenie wzajemne). Powyższy przepis znajdzie również zastosowanie w przypadku odpłatnego umorzenia udziałów (akcji) nabytych przy wymianie udziałów (...) W takiej sytuacji akcjonariusze, których udziały zostają umorzone, uzyskają dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 12 ust. 4 pkt 3 oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e. Zgodzić należy się z Wnioskodawcą że przychód (stanowiący w opisywanej sytuacji podstawę opodatkowania) powinien być ustalony jako różnica pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane akcje Spółki a wartością nominalną udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wydanych akcjonariuszom Wnioskodawcy w trakcie wymiany udziałów”.

W konsekwencji przychód podatkowy SPZOO z tytułu otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w Spółce zagranicznej w sposób opisany powyżej należy obliczyć jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymanego wynagrodzenia od Spółki zagranicznej a wydatkami na objęcie udziałów w Spółce zagranicznej, w wysokości nominalnej wartości udziałów wyemitowanych przez SPZOO na rzecz Dotychczasowego udziałowca, przy opisanej powyżej wymianie udziałów, w zamian za udziały w Spółce zagranicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.