ILPB4/423-427/11-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca (już jako spółka przekształcona), wypłacając Limited w formie zaliczki należny jej udział w zysku osiągniętym w danym miesiącu przez Wnioskodawcę (spółkę przekształconą), zobowiązany będzie jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% wypłacanej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki X, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 08 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opodatkowaniem dochodów spółki cypryjskiej z tytułu udziału w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opodatkowaniem dochodów spółki cypryjskiej z tytułu udziału w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką prowadzącą działalność deweloperską, w której kapitale zakładowym udziały aktualnie posiadają: Pan A - 7499 udziałów o łącznej wartości nominalnej 749.900,00 złotych, Pan B - 7499 udziałów o łącznej wartości nominalnej 749.900,00 złotych i spółka X - 2 udziały o łącznej wartości nominalnej 200,00 złotych.

Panowie (...) i (...) zamierzają wnieść posiadane udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy aportem na pokrycie kapitału zakładowego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego (private company limited by shares - zwanej dalej spółką Y). Spółka Y jest, zgodnie z International Collective Investment Schemes Law (cypryjską ustawą o międzynarodowych funduszach inwestycyjnych), funduszem inwestycyjnym działającym w formie międzynarodowej spółki o zmiennym kapitale, nad którym nadzór i kontrolę sprawują Bank Centralny Cypru, który wydał zgodę na działalność spółki Y i Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

Ponieważ aktywami spółki Y będą wyłącznie udziały lub akcje polskich spółek handlowych (m.in. Wnioskodawcy), depozytariuszem aktywów spółki Y będzie polski bank wskazany przez bank cypryjski obsługujący spółkę Y. Obecnie trwa proces przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo - akcyjną zgodnie z art. 551 i następne Kodeksu spółek handlowych.

W kapitale zakładowym spółki komandytowo - akcyjnej (zwanej dalej „spółką przekształconą”) akcje zostaną objęte w następujący sposób: spółka Y obejmie 14.498 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.449.800,00 złotych, a spółka X (będąca również komplemantariuszem spółki przekształconej) obejmie 2 akcje o łącznej wartości nominalnej 200,00 złotych. Spółka X jako komplementariusz będzie uprawniona do udziału w wysokości 15.000,00 złotych w rocznym zysku spółki przekształconej. Pozostała część zysku spółki przekształconej będzie dzielona między jej akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Spółka przekształcona wypłacać będzie wspólnikom w ramach swoich możliwości finansowych miesięczne zaliczki na poczet przysługujących im udziałów w zysku spółki przekształconej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca (już jako spółka przekształcona), wypłacając spółce Y w formie zaliczki należny jej udział w zysku osiągniętym w danym miesiącu przez Wnioskodawcę (spółkę przekształconą), zobowiązany będzie jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% wypłacanej kwoty...

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość opodatkowania cypryjskich osób prawnych (takim podmiotem jest spółka Y) polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych uregulowane jest w dwóch aktach prawnych: umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 91 Konstytucji, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania ma pierwszeństwo w stosowaniu przed ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 22 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody cypryjskich osób prawnych mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych pod warunkiem zaliczenia ich do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w art. 6 do 8 i art. 10 do 14 i art. 17 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. do: dochodów z majątku nieruchomego, zysków z działalności gospodarczej prowadzonej poprzez położony w Polsce zakład, zysków z transportu międzynarodowego (morskiego, śródlądowego i powietrznego), dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku, dochody z wykonywania wolnego zawodu albo dochodów z działalności artystycznej lub sportowej.

Z kolei art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakłada na polskich podatników, dokonujących wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek pobrania (jako płatnicy) w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od tych wypłat. Przy czym, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Porównanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na stwierdzenie, że źródła przychodów cypryjskich osób prawnych wymienione w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania powtórzone zostały w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (m.in. odsetki, należności licencyjne, działalność artystyczna lub sportowa, transport międzynarodowy, wolne zawody) oraz w art. 22 ust. 1 ww. ustawy (dywidendy).

Zdaniem Wnioskodawcy, kwoty wypłacane przez Wnioskodawcę (spółkę przekształconą) z tytułu udziału spółki Y w zysku Wnioskodawcy (spółki przekształconej) będą dla spółki Y przychodami z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę Y poprzez zakład położony w Polsce (art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Ponieważ spółka przekształcona jako spółka osobowa będzie transparentna podatkowo dla celów podatku dochodowego, skutki podatkowe związane z udziałem spółki Y we Wnioskodawcy (spółce przekształconej) należy rozpatrywać na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego oraz niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,
 3. prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
 4. ich działalność podlega nadzorowi właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę,
 5. posiadają depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji.

Spółka Y spełniać będzie warunki do objęcia jej dyspozycją art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (na Cyprze) i:

 1. podlega na Cyprze opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 2. wyłącznym przedmiotem jej działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia jej udziałów w prawa majątkowe,
 3. prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia Banku Centralnego Cypru,
 4. jej działalność podlega nadzorowi Banku Centralnego Cypru i Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
 5. depozytariuszem aktywów spółki Y będzie polski bank wskazany przez bank cypryjski obsługujący spółkę Y.

Spółka Y będzie zatem zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. od podatku dochodowego od osób prawnych od udziału w zysku Wnioskodawcy (spółki przekształconej). Wnioskodawca (już jako spółka przekształcona) wypłacając spółce Y zaliczki z tytułu udziału spółki Y w zysku osiągniętym w danym miesiącu przez Wnioskodawcę (spółkę przekształconą), nie będzie zatem zobowiązany jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19% wypłacanej kwoty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółką komandytowo - akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zauważyć należy, że spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jednakże z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 powołanej ustawy).

Wobec powyższego, dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Z uwagi na fakt, że spółka komandytowo - akcyjna jako spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, w zakresie dochodów przez nią uzyskiwanych podatnikami są wspólnicy takiej spółki.

Zgodnie z opisanym we wniosku zdarzeniem przyszłym, dwóch udziałowców Wnioskodawcy zgłosiło zamiar wniesienia posiadanych przez siebie udziałów w kapitale zakładowym Spółki na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego cypryjskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka Y). Obecnie trwa proces przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytowo - akcyjną. W spółce komandytowo – akcyjnej (dalej: spółka przekształcona) spółka Y będzie posiadała udziały w zysku, proporcjonalnie do posiadanych akcji. Spółka przekształcona wypłacać będzie wspólnikom (w tym spółce Y) w ramach swoich możliwości finansowych miesięczne zaliczki na poczet przysługującego im udziału w zysku.

Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z tytułu posiadania udziału w spółce komandytowo - akcyjnej (tj. Wnioskodawcy jako spółce przekształconej), będzie spółka Y z siedzibą na Cyprze jako osoba prawna.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Poprzez udział w spółce komandytowo - akcyjnej należy rozumieć ogół praw i obowiązków wspólnika spółki komandytowo - akcyjnej.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż dochody spółki cypryjskiej (spółki Y) związane z posiadaniem praw udziałowych w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej (spółce przekształconej) co do zasady podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych.

Z uwagi na fakt, iż spółka Y jest podmiotem prawa cypryjskiego z rezydencją podatkową na Cyprze, kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523; dalej: umowa polsko - cypryjska).

W tym stanie rzeczy należy przeanalizować, czy postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wyłączają lub nie ograniczają prawa Polski do opodatkowania przedmiotowych dochodów.

Pomocnym w interpretacji tej umowy może być tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania nie należy traktować jako wyłącznie obowiązujących Polskę norm międzynarodowego prawa publicznego, gdyż z uwagi na ich szczególny charakter, są one przede wszystkim powszechnie obowiązującymi normami naszego wewnętrznego ustawodawstwa podatkowego, których prawidłowe stosowanie wymaga również odniesienia do ustalonych w międzynarodowej pragmatyce zasad, wyrażonych w Komentarzu do Modelowej Konwencji OECD.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko – cypryjskiej, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Odwołując się do Komentarza do Modelowej Konwencji OECD, należy zauważyć, iż w międzynarodowych konwencjach podatkowych przyjęto powszechnie zasadę, że dopóki przedsiębiorstwo jednego państwa nie założy w drugim państwie zakładu, nie można uważać, iż to przedsiębiorstwo bierze udział w życiu gospodarczym tego drugiego państwa w takim stopniu, aby można było je poddać jurysdykcji ustawodawstwa podatkowego tego państwa.

Istotnym jest, że kryterium opodatkowania powinno być stosowane nie do samego przedsiębiorstwa, lecz do jego zysków. W związku z powyższym, przy opodatkowaniu zysków, jakie zagraniczne przedsiębiorstwo osiąga w danym kraju, władze podatkowe powinny rozpatrywać każde źródło zysków odrębnie, stosując do każdego źródła kryterium istnienia zakładu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy polsko – cypryjskiej, w rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ww. umowy, określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. zakład fabryczny,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,
 7. plac budowy lub budowę, montaż lub instalację albo działalność nadzorczą związaną z nimi, jeżeli taki plac, projekt lub działalność trwa dłużej niż 12 miesięcy.

W myśl art. 5 ust. 3 tej umowy, bez względu na postanowienia poprzednich ustępów niniejszego artykułu określenie „zakład” nie obejmuje:

 1. użytkowania urządzeń wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. stałej placówki utrzymywanej wyłącznie dla celów reklamy, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności mającej dla przedsiębiorstwa charakter przygotowawczy lub pomocniczy,
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem że całkowita działalność placówki wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności posiada charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

Skoro wspólnik polskiej spółki komandytowo - akcyjnej uzyskuje dochody kwalifikowane dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym jako dochody z działalności gospodarczej (art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), spółka ta posiada siedzibę w rozumieniu art. 130 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, adres w rozumieniu art. 133 § 1 pkt 1 tej ustawy, jest zobowiązana (przykładowo) do sporządzania i przechowywania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), a także realizuje określone cele gospodarcze, to nie sposób uznać, iż posiadanie praw udziałowych polskiej spółki komandytowo - akcyjnej przez nierezydenta nie konstytuuje powstania zakładu co najmniej w rozumieniu art. 5 ust. 2 lit. c) umowy polsko – cypryjskiej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. h) powołanej umowy, określenie „stała placówka” oznacza stałe miejsce, w którym wykonywana jest działalność zawodowa.

Zatem, dla zaistnienia placówki nie ma wpływu tytuł do lokali, pomieszczeń wykorzystywanych do działalności gospodarczej, nie jest też wymagany udział czynnika ludzkiego.

Jednocześnie w opisanym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi żadna przesłanka negatywna wymieniona w art. 5 ust. 3 ww. umowy, gdyż posiadanie prawa do udziału w zysku spółki komandytowo - akcyjnej wykluczać będzie możliwość uznania, iż stała placówka będzie miała charakter pomocniczy (nie będzie generować bezpośrednio dochodów).

Należy podkreślić, iż zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik – nierezydent tej spółki posiada w tym państwie „zakład” i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten „zakład”.

W przedmiotowej sytuacji oznacza to, iż spółka osobowa (spółka przekształcona), działając w Polsce będzie konstytuować zakład cypryjskiej spółki kapitałowej (spółki Y), która będzie jej wspólnikiem. Spółkę cypryjską należy zatem traktować jako podmiot zagraniczny prowadzący działalność na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu.

Należy podkreślić, iż nierezydenci wykonując działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od formy działalności gospodarczej i formy prawnej, posiadając udział w polskiej spółce osobowej będą podlegać w pierwszej kolejności obowiązkowi podatkowemu w Polsce, gdyż na terenie naszego państwa jest położone źródło przychodu w postaci działalności spółki osobowej. Wykonanie zobowiązania podatkowego będzie ciążyć w całości na podatniku – nierezydencie.

W tym stanie rzeczy, należy stwierdzić, iż dochody spółki cypryjskiej (spółki Y) z udziału w polskiej spółce komandytowo - akcyjnej (spółce przekształconej) będą opodatkowane w Polsce na zasadach określonych w powołanym wyżej art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w granicach zakreślonych w art. 3 ust. 2 tej ustawy.

W konsekwencji, należy stwierdzić, iż posiadanie przez spółkę kapitałową (podmiot prawa cypryjskiego z rezydencją podatkową na Cyprze) praw udziałowych w spółce komandytowo - akcyjnej, utworzonej zgodnie z prawem polskim, skutkuje powstaniem zakładu spółki cypryjskiej w Polsce w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (a w rezultacie obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów, które powstaną w przyszłości z tytułu posiadanych praw udziałowych w polskiej spółce osobowej).

Warto również zwrócić uwagę, iż stosownie do treści art. 3 ust. 2 umowy polsko – cypryjskiej, przy stosowaniu niniejszej umowy przez Umawiające się Państwo jakiekolwiek określenie nie zdefiniowane w niniejszej umowie będzie miało takie znaczenie, jakie ma według prawa tego Państwa w zakresie podatków, do których ma zastosowanie niniejsza umowa.

Zatem nie ulega wątpliwości, iż polski ustawodawca w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jednoznacznie kwalifikuje dochody z udziału w spółce komandytowo - akcyjnej jako dochody z działalności gospodarczej.

W związku z faktem, iż podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych będzie spółka cypryjska (spółka Y) z obowiązkiem samoopodatkowania się, wypłata zaliczki przez Wnioskodawcę (jako spółkę przekształconą) nie będzie rodziła po Jego stronie obowiązków płatnika.

Podsumowując, w oparciu o przywołane przepisy prawa, należy stwierdzić, iż posiadanie przez cypryjską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością praw udziałowych w spółce komandytowo - akcyjnej utworzonej zgodnie z prawem polskim, będzie skutkować powstaniem dla spółki cypryjskiej obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów, które powstaną w przyszłości z tytułu posiadanych praw udziałowych w polskiej spółce osobowej. Jednakże, Wnioskodawca będący po przekształceniu spółką komandytowo - akcyjną, wypłacając w formie zaliczki należny udział w zysku przez Niego wypracowanego w danym miesiącu na rzecz spółki Y, nie będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego.

W tym miejscu należy wskazać, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone. W szczególności, dotyczy to kwestii zwolnienia spółki cypryjskiej (spółki Y) z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.