ILPB4/423-328/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
ILPB4/423-328/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. objęcie (nabycie)
 2. odpłatne zbycie
 3. przychód
 4. spółka kapitałowa
 5. transakcja
 6. udział
 7. udziałowiec
 8. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą w RP nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wspólnikami spółki – Wnioskodawcy są dwie osoby fizyczne.

Spółka – Wnioskodawca planuje wnieść do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka B”) aportem wyodrębnioną jednostkę – stanowiącą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zamian za udziały Spółki B. Do tej jednostki (będącej zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa) jako składniki majątkowe przypisane są m.in. nieruchomości.

Niewykluczone, iż w przyszłości (po wniesieniu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa) część udziałów należących do jednego ze wspólników (będącego osobą fizyczną) w Spółce – Wnioskodawcy zostanie umorzonych w drodze dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia (regulowanego przez art. 199 Kodeksu spółek handlowych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia części udziałów należących do jednego ze wspólników, dla spółki – Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu...

Zdaniem Wnioskodawcy na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich udziałów należących do jednego ze wspólników, dla spółki – Wnioskodawcy, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: 1) dochód z umorzenia udziałów”.

Należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie Spółka – Wnioskodawca nie uzyskuje faktycznie żadnego dochodu z tych udziałów.

Powyższe stanowisko jest również reprezentowane przez Ministra Finansów, w interpretacji indywidualnej z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. IBPBI/2/423-341/14/JD wskazał on: „W wyniku przeprowadzenia dobrowolnego umorzenia akcji przez jednego z akcjonariuszy Spółka faktycznie nie uzyska przysporzenia (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

Ponadto Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż podobne do Wnioskodawcy stanowisko wyraził Minister Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej z 30 lipca 2009 r. sygn. ILPB1/415-545/09-6/IM, w interpretacji indywidualnej z 16.06.2011 r. sygn. IPPB2/415-380/11-2/AS, interpretacji indywidualnej sygn. akt IPPB1/415-810/11-2/ES, a także w interpretacji z dnia 13 grudnia 2013 r. sygn. akt ILPB2/415-874/13-2/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Umorzenie może być przeprowadzone:

 • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne;
 • bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe;
 • w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe.

Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników udziałów. Za zgodą wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim przypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że wspólnikami Wnioskodawcy (dalej również: Spółka) są dwie osoby fizyczne. Niewykluczone, że w przyszłości część udziałów należących do jednego ze wspólników (będącego osobą fizyczną) w Spółce zostanie umorzonych w drodze dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia.

Rozpatrując powyższy opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania osoby prawnej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) – jest dochód stanowiący osiągniętą w roku podatkowym, nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Oceniając skutki będące następstwem nabycia przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia należy stwierdzić, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wśród zdarzeń powodujących powstanie przychodu, sytuacja taka wprost nie została wskazana.

Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest wyczerpujący, nabycie przez Spółkę własnych udziałów celem ich umorzenia nie powoduje powstania przychodu w tej Spółce. Spółka w sensie ekonomicznym nic nie uzyska i nie nastąpi po jej stronie żadne przysporzenie majątkowe (Spółka otrzymuje udziały, aby je umorzyć).

W tym miejscu należy wskazać, że co do zasady przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego majątek.

Ponadto w analizowanym opisie zdarzenia przyszłego nie została spełniona żadna z przesłanek zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym przychodami są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...). W związku z tym nie można uznać, że w niniejszej sprawie doszło do otrzymania świadczenia. Jak już wspomniano, Wnioskodawca nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego, które powiększy jego majątek (przy czym dotyczyć to będzie przysporzenia o charakterze pieniężnym, rzeczowym, jak i jakiegokolwiek innego przysporzenia).

Należy także wskazać, że w niniejszej sprawie nie znajdzie również zastosowania żadna z regulacji przepisu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż dotyczą one dochodu (przychodu) faktycznie uzyskanego przez wspólnika spółki kapitałowej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ponadto z katalogu tego przepisu wyłączono – z dniem 1 stycznia 2011 r. – przychody z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów.

W konsekwencji, gdy określonej kategorii nie można, zgodnie z ustawą podatkową, uznać ani za przychód, ani też za dochód podatkowy, to kategoria ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując – na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia części udziałów należących do jednego ze wspólników, dla spółki – Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.