ILPB3/4510-1-416/15-3/JG | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów w Spółce Kapitałowej, równych wartości rynkowej wkładów wniesionych do Spółki z dnia wniesienia?
ILPB3/4510-1-416/15-3/JGinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. udział
 3. wspólnik
 4. wymiana udziałów
 5. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, przedstawione we wniosku z 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 1 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 1 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka zamierza objąć 100% udziałów w innej spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej jako: „Spółka Kapitałowa”) w ramach tzw. wymiany udziałów, tj. poprzedni udziałowcy Spółki Kapitałowej – osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi (dalej jako: „Udziałowcy”), wniosą aportem do Spółki swoje udziały w Spółce Kapitałowej (każdy równo po 50% udziałów w Spółce Kapitałowej), w zamian za co otrzymają oni udziały własne Wnioskodawcy. W rezultacie Wnioskodawca nabędzie 100% udziałów w Spółce Kapitałowej, uzyskując tym samym bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej, natomiast Udziałowcy obejmą po 50% udziałów Wnioskodawcy. Planowane jest, iż w wyniku aportu cała wartość rynkowa udziałów w Spółce Kapitałowej zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów w Spółce Kapitałowej na dzień wniesienia udziałów do Spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie miała miejsca dodatkowa zapłata w gotówce za udziały.

Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła neutralną podatkowo dla udziałowców wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ramach której Spółka otrzyma udziały w Spółce Kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów. W opisanym przypadku zostaną bowiem spełnione poniższe warunki:

 • podmioty biorące udział w transakcji, tj. Wnioskodawca oraz Udziałowcy, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (z uwzględnieniem art. 12 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);
 • w wyniku transakcji Spółka wyda Udziałowcom udziały własne.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości może dokonać zbycia udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz podmiotu trzeciego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów w Spółce Kapitałowej, równych wartości rynkowej wkładów wniesionych do Spółki z dnia wniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, nabytych w drodze wymiany udziałów, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki Kapitałowej, równych wartości rynkowej wkładów wniesionych do Spółki z dnia wniesienia.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Tym samym, na podstawie powyższym regulacji Wnioskodawca ma możliwość pomniejszenia przychodów o odpowiednie koszty, pod warunkiem, że:

 1. koszty te wykazują związek z przychodem, tzn. muszą być poniesione w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. koszty te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków negatywnych wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W odniesieniu do pierwszego z warunków Wnioskodawca chciałby podkreślić, iż celem zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów będzie uzyskanie przychodu z ich odpłatnego zbycia, a zatem wydatki poniesione na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej będą związane z przychodem ze sprzedaży tych udziałów. W związku z tym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce Kapitałowej spełniona zostanie pierwsza z przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pozwalających na zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie natomiast do drugiej z przesłanek Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż jak wskazano w opisie stanu faktycznego, nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej dokonane zostało w drodze transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e, stosownie do którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.

Z wykładni literalnej powołanego wyżej przepisu wynika wprost, że w momencie odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Kapitałowej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych Udziałowcom Spółki w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej. A zatem w przypadku odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej koszty uzyskania przychodu pomniejszające przychody z odpłatnego zbycia stanowić będą wartości nominalne udziałów własnych Spółki, wydanych Udziałowcom w zamian za aport do Spółki ich udziałów w Spółce Kapitałowej. Jak wskazano w przedstawionym opisie stanu faktycznego, wartość nominalna udziałów wydanych Udziałowcom odpowiadała w dniu wniesienia wartości rynkowej udziałów Spółki Kapitałowej. W konsekwencji, wartość nominalna wydanych udziałów równa wartości rynkowej udziałów z dnia wniesienia w ramach wymiany udziałów będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu ich późniejszego odpłatnego zbycia.

Również z wykładni autentycznej przepisu art. 16 ust 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż stanowisko Wnioskodawcy jest poprawne. Zgodnie bowiem z uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także treści założeń Ministra Finansów do ww. projektu z dnia 19 maja 2010 r., przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e został wprowadzony przez ustawodawcę po to, aby doprecyzować sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów – w zamian za udziały własne. Również w świetle tej wykładni nie powinno ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów przez Spółkę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych Udziałowcom przez Spółkę oraz że wartość ta będzie mogła zostać uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez Spółkę w drodze wymiany udziałów.

Wnioskodawca chciałby jednocześnie wskazać, że przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, m.in. w:

Mając na uwadze powyższe argumenty, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka będzie uprawniona rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, a zatem dochód do opodatkowania Spółka kapitałowa powinna określić jako różnicę pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem odpowiadającym aktualnej na moment sprzedaży wartości rynkowej zbywanych udziałów w Spółce Kapitałowej a kosztami uzyskania przychodów, ustalonymi w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych Udziałowcom w zamian za wkład niepieniężny w postaci ich udziałów w Spółce Kapitałowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 11 ww. ustawy, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie (art. 12 ust. 12 cyt. ustawy).

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że Spółka zamierza objąć 100% udziałów w innej Spółce Kapitałowej z siedzibą w Polsce w ramach tzw. wymiany udziałów, tj. poprzedni udziałowcy Spółki Kapitałowej – osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, wniosą aportem do Spółki swoje udziały w Spółce Kapitałowej (każdy równo po 50% udziałów w Spółce Kapitałowej), w zamian za co otrzymają oni udziały własne Wnioskodawcy. W rezultacie Wnioskodawca nabędzie 100% udziałów w Spółce Kapitałowej, uzyskując tym samym bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej, natomiast Udziałowcy obejmą po 50% udziałów Wnioskodawcy. Planowane jest, iż w wyniku aportu cała wartość rynkowa udziałów w Spółce Kapitałowej zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów w Spółce Kapitałowej na dzień wniesienia udziałów do Spółki w formie wkładu niepieniężnego (aportu). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będzie miała miejsca dodatkowa zapłata w gotówce za udziały. Wnioskodawca nie wyklucza, iż w przyszłości może dokonać zbycia udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz podmiotu trzeciego.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez Spółkę w wyżej określony sposób.

Wnioskodawca wyraził pogląd, że w opisanej we wniosku sytuacji ma miejsce transakcja wymiany udziałów i Spółka będzie mogła rozpoznać koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów.

Dokonując rozstrzygnięcia na gruncie analizowanej sprawy, tut. Organ pragnie podkreślić, że aby można było zastosować przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w pierwszej kolejności należy ustalić czy mamy do czynienia z transakcją wymiany udziałów.

Jednocześnie należy zauważyć, że przy ocenie zastosowania przepisów art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz spełnienia warunków zawartych w powołanych wyżej przepisach dotyczących wymiany udziałów – bierze się pod uwagę indywidualną sytuację strony realizującej taką transakcję.

W opisanej sytuacji, kiedy dwóch wspólników wnosi do Spółki (Wnioskodawcy) posiadane udziały w Spółce Kapitałowej stronami każdej z transakcji jest jeden z tych wspólników – właściciel wnoszonych udziałów i spółka otrzymująca taki wkład (spółka nabywająca – Wnioskodawca).

Ponadto wskazać należy, że w art. 12 ust. 4d oraz ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mowa jest o „wspólniku” a nie o „wspólnikach”.

W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustaw podatkowych określające obowiązki i uprawnienia podatników nie mogą być interpretowane ani z zastosowaniem wykładni rozszerzającej, ani z zastosowaniem wykładni zawężającej.

Dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego należy kierować się przede wszystkim regułami wykładni językowej. Skoro ustawodawca formułuje normy prawne za pomocą języka etnicznego (w jego specyficznej postaci jaką jest język prawny), to i ustalanie znaczenia oraz zakresu poszczególnych zwrotów musi być dokonywane w ramach reguł językowych tegoż języka.

Teza wyrażająca prymat wykładni językowej znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt K 25/99) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w państwie prawnym interpretator jest związany językowym znaczeniem tekstu prawnego, którego znaczenie stanowi granicę dokonywanej przez niego wykładni. Pozajęzykowe dyrektywy wykładni mogą jedynie dodatkowo potwierdzać, a więc wzmacniać, wyniki wykładni językowej wykładnią systemową lub funkcjonalną. W wyroku z 6 lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4284/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że: dominującą wykładnią norm podatkowych jest wykładnia językowa ze ścisłym rozumieniem tekstu prawnego. Oznacza to, iż jakakolwiek wykładnia rozszerzająca, czy też zawężająca jest co do zasady niedopuszczalna. Natomiast wykładnia systemowa i celowościowa służą interpretacji prawa podatkowego jedynie w granicach zakreślonych przez wykładnię językową. Również w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2011 r. sygn. akt II FPS 2/10 wskazuje się, że: na gruncie prawa podatkowego ze względu na jego (etyczny i z istoty swojej ingerencyjny charakter, przyznać należy pierwszeństwo zasadzie wykładni gramatycznej (językowej,), ograniczając dyrektywy odstępstwa od językowego sensu interpretowanego przepisu do przesłanek klasycznych: gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia absurdalnego, niedorzecznego, gdy godzi w cel instytucji prawnej podważa ratio legis przepisu), gdy pomija oczywisty błąd legislacyjny oraz gdy prowadzi do sprzeczności fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi.

Podsumowując, zastosowanie wykładni literalnej art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które posługują się pojęciem „wspólnika” w liczbie pojedynczej prowadzi do wniosku, że w transakcji wymiany udziałów może brać udział tylko jeden wspólnik. Jeżeli natomiast transakcja jest przeprowadzana z wieloma wspólnikami, to należy na gruncie art. 12 ust. 4d ww. ustawy rozpatrywać ją jako wiele odrębnych transakcji. Tej konkluzji nie zmienia brzmienie art. 12 ust. 12 powyższej ustawy.

Regulacja art. 12 ust. 12 ww. ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie, dotyczy nabycia od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji, a nie nabycia od kilku wspólników w ramach transakcji z nimi zawieranych.

Odnosząc zatem powyższe wyjaśnienia do przedstawionego opisu sprawy, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że opisana we wniosku transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika bowiem, aby przez samodzielne wniesienie przez każdego z Udziałowców (osób fizycznych) udziałów posiadanych w Spółce Kapitałowej, Wnioskodawca uzyskał bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane, gdyż każda z osób fizycznych wniesie po 50% udziałów w Spółce Kapitałowej.

Zatem skoro w niniejszej sprawie nie dojdzie do transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów nie może znaleźć zastosowania wskazany przez Wnioskodawcę art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy.

W konsekwencji, w analizowanym przypadku Spółka powinna rozpoznać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Mając zatem na uwadze powołane uregulowania prawne oraz przedstawione wyjaśnienia należy stwierdzić, że w przypadku odpłatnego zbycia wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodu – na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów w Spółce Kapitałowej.

Ustosunkowując się do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.