ILPB3/4510-1-348/15-2/EK | Interpretacja indywidualna

Ustalenie przychodów i kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce przejmującej.
ILPB3/4510-1-348/15-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. objęcie udziałów
 3. odpłatne zbycie
 4. podział
 5. przychód
 6. udział
 7. wymiana udziałów
 8. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów – pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów – pytanie oznaczone we wniosku nr 1.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

W przyszłości może dojść do podziału innej spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka dzielona”). Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie części majątku Spółki dzielonej na inną spółkę kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka przejmująca”). Zarówno majątek przejmowany przez Spółkę przejmującą na skutek podziału, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca będzie wspólnikiem zarówno Spółki dzielonej jak i Spółki przejmującej, posiadającym na moment podziału na podstawie tytułu własności co najmniej po 10% udziałów (akcji) w Spółce dzielonej oraz w Spółce przejmującej. W ramach dokonanego podziału nastąpi unicestwienie części udziałów (akcji) Spółki dzielonej posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce dzielonej, a uprzednio nabytych przez Wnioskodawcę w wyniku aportu przez ówczesnych wspólników Spółki dzielonej jej większościowego pakietu udziałów (akcji) do Wnioskodawcy - tj. transakcji wymiany udziałów - bez jakichkolwiek dopłat w gotówce dla wspólnika zbywającego udziały (akcje) w ramach tej transakcji w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca planuje posiadać co najmniej 10% udziałów w Spółce przejmującej nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W przyszłości może nastąpić sprzedaż całości, bądź też części udziałów w Spółce przejmującej posiadanych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce przejmującej...
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód i koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce dzielonej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 19 października 2015 r. sygn. ILPB3/4510-1-344/15-3/AO.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia udziałów Spółki przejmującej:

 • przychodem będzie cena określona w umowie sprzedaży, odzwierciedlająca wartość rynkową zbywanych udziałów Spółki przejmującej,
 • kosztem uzyskania przychodów będzie (w części przypadającej na zbywane udziały) nominalna wartość udziałów (akcji) Wnioskodawcy wydanych ówczesnemu wspólnikowi Spółki dzielonej w zamian za wnoszone przez niego udziały (akcje) Spółki dzielonej, w takiej proporcji, w jakiej będzie pozostawać unicestwiona w wyniku podziału wartość nominalna udziałów Spółki dzielonej (posiadanych przez Wnioskodawcę) do wartości nominalnej udziałów Spółki dzielonej (posiadanych przez Wnioskodawcę) przed podziałem.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej”.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów Spółki przejmującej lub Spółki dzielonej po dokonanym podziale, przychodem dla Wnioskodawcy będzie wartość zbywanych udziałów w Spółce przejmującej lub w Spółce dzielonej, wyrażona w cenie określonej w umowie, pod warunkiem, iż cena ta będzie określona na poziomie rynkowym.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie, w odniesieniu do zasad ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów Spółki przejmującej zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przywołanym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości (a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, (b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny, (c) wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W świetle powyższej regulacji, jeżeli wspólnik spółki dzielonej zbywa udziały (akcje) spółki przejmującej, do kosztów uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia może zaliczyć wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika unicestwiona wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) spółki dzielonej przed podziałem. Wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej w pozostałej części - tj. w proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna udziałów (akcji) w spółce dzielonej po podziale do wartości nominalnej udziałów (akcji) spółki dzielonej przed podziałem – stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

Na potrzeby ustalenia zakresu pojęcia „wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej”, a tym samym wysokości kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów Spółki przejmującej oraz Spółki dzielonej, uwzględnienia wymaga również art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze wskazanym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. lm ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze wskazanym przepisem w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej jest ich wartość nominalna ustalona na dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej albo na dzień zarejestrowania spółek nowo zawiązanych. Przywołany przepis reguluje kwestię kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy. Z kolei poprzez odwołanie do art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zastosowanie art. 15 ust. lm tej ustawy ograniczone jest do „podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. Natomiast jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego zarówno majątek przejmowany przez Spółkę przejmującą na skutek podziału, jak i majątek pozostający w Spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. Z tego powodu art. 15 ust. lm ustawy nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, a koszt uzyskania przychodów w związku z planowanym zbyciem udziałów Spółki przejmującej, a także Spółki dzielonej, powinien zostać ustalony w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 8c oraz 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawcy, w przypadku zbycia całości lub części udziałów w Spółce przejmującej będzie przysługiwało (w części przypadającej na zbywane udziały) prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych wcześniej w zamian za udziały (akcje) w Spółce dzielonej (w ramach transakcji stanowiącej wymianę udziałów), w takiej proporcji, w jakiej pozostanie u Wnioskodawcy unicestwiony nominał udziałów (akcji) w Spółce dzielonej do nominału udziałów (akcji) Spółki dzielonej przed podziałem.

Z kolei w przypadku zbycia całości lub części udziałów w Spółce dzielonej Wnioskodawcy będzie przysługiwało (w części przypadającej na zbywane udziały) prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych wcześniej w zamian za udziały (akcje) w Spółce dzielonej (w ramach transakcji stanowiącej wymianę udziałów), w takiej proporcji, w jakiej po podziale pozostanie u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów (akcji) w Spółce dzielonej do nominału udziałów (akcji) Spółki dzielonej przed podziałem.

Przykładowo, jeżeli:

 • wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały/akcje Spółki dzielonej (w ramach wymiany udziałów) będzie wynosić 30 jednostek,
 • wartość nominalna udziałów/akcji Spółki dzielonej posiadanych przez Wnioskodawcę przed podziałem będzie wynosić 6 jednostek,
 • w wyniku podziału Spółki dzielonej przez wydzielenie części majątku na Spółkę przejmującą zostanie unicestwiona część udziałów/akcji Spółki dzielonej o wartości nominalnej wynoszącej 2 jednostki,
 • wartość nominalna udziałów/akcji Spółki dzielonej posiadanych przez Wnioskodawcę po podziale będzie wynosić 4 jednostki,

to koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów Spółki przejmującej posiadanych przez Wnioskodawcę będzie wynosić 10 jednostek (30 x 2/6). Z kolei koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów Spółki dzielonej posiadanych przez Wnioskodawcę będzie wynosić 20 jednostek (30 x 4/6).

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5 maja 2015 r. (sygn. ILPB3/4510-1-51/15-2/EK), w której organ stwierdził, że: „(...) w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Nabywanej (podzielonej przez wydzielenie) na rzecz podmiotu trzeciego, wysokość wydatków Spółki na nabycie udziałów w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e, wpływających na ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu transakcji zbycia, należy obliczyć zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) zd. drugie tej ustawy. Wysokość tych wydatków będzie zatem wynikała z proporcji nominalnej wartości udziałów, które Spółka zachowa w Spółce nabywanej (spółce dzielonej) po podziale do wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Nabywanej przed podziałem”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 września 2014 r. (sygn. IPPB3/423-651/14-2/EŻ), w której organ stwierdził, że: „(...) jeżeli, w wyniku podziału przez wydzielenie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie udziałów w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do unicestwienia udziałów Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na ich nabycie poniesione przez wnioskodawcę w proporcji w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów Spółki Dzielonej po unicestwieniu części udziałów do wartości nominalnej udziałów Spółki Dzielonej przed podziałem”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2008 r. (sygn. IBPB3/423-323/08/PP), w której organ stwierdził, że: „(...) kosztem uzyskania przychodu ze zbycia akcji spółki nowo zawiązanej będą (...) koszty uzyskania przychodów ustalone według powyższych zasad, jednakże tylko w takiej proporcji w jakiej pozostaje u udziałowca wartość nominalna unicestwionych akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej akcji w tej spółce przed podziałem”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.