ILPB3/4510-1-312/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej.
ILPB3/4510-1-312/15-3/KSinterpretacja indywidualna
 1. cena
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odpłatne zbycie
 4. sprzedaż udziałów
 5. udział
 6. udziałowiec
 7. umorzenie udziałów
 8. wartość nominalna
 9. wymiana udziałów
 10. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych:

 • umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, nabytych uprzednio w ramach wymiany udziałów (pytanie nr 1);
 • zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej (pytanie nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie nowych udziałów (dalej: Udziały), które zostaną objęte przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne (dalej: Udziałowiec) posiadające udziały w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka z o.o.).

Spółka z o.o. jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Udziałowiec jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Z udziałami Spółki z o.o. posiadanymi przez Udziałowca (Udziałowców) związana jest bezwzględna większość głosów w Spółce z o.o. W zamian za Udziały wydawane Udziałowcy (Udziałowcom) Wnioskodawca nabędzie udziały Spółki z o.o., z którymi będzie związana bezwzględna większość głosów w Spółce z o.o. (dalej: Udziały w Spółce z o.o.).

Wnioskodawca w zamian za wydane Udziały nabędzie Udziały Spółki z o.o., z którymi związana będzie bezwzględna większość głosów w Spółce z o.o., zatem nabycie Udziałów Spółki z o.o. i wydanie Udziałów nastąpi na zasadach tzw. wymiany udziałów, o której mowa w przepisie art. 24 ust. 8a, ust. 8b, ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości może dokonać odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o., tj.:

 • sprzedaży na rzecz osoby trzeciej, lub
 • odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o. na rzecz Spółki z o.o. w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o. na rzecz Spółki z o.o. celem ich umorzenia za wynagrodzeniem przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę za umarzane Udziały Spółki z o.o. pomniejszone o wartość nominalną Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcy (Udziałowcom) w zamian za Udziały Spółki z o.o. nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów...
 2. Czy w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o. w drodze sprzedaży przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie cena sprzedaży Udziałów Spółki z o.o. (o ile będzie wartością rynkową), a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcy (Udziałowcom) w zamian za Udziały Spółki z o.o. nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 29 września 2015 r. nr ILPB3/4510-1-312/15-2/KS.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o. w drodze sprzedaży przychodem Wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będzie cena sprzedaży Udziałów Spółki z o.o. (o ile będzie wartością rynkową), a kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcy (Udziałowcom) w zamian za Udziały Spółki z o.o. nabyte przez Wnioskodawcę w ramach tzw. wymiany udziałów.

Uzasadnienie ogólne.

Wnioskodawca nabędzie Udziały Spółki z o.o. w ramach tzw. wymiany udziałów opisanej w przepisie art. 24 ust. 8a, ust. 8b, ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwentnie przy określaniu konsekwencji podatkowych związanych ze zbyciem przez Wnioskodawcę Udziałów Spółki z o.o. koniecznym będzie uwzględnienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszących się do tzw. wymiany udziałów.

Uzasadnienie szczegółowe.

Do odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o. w drodze sprzedaży na rzecz podmiotu trzeciego będzie miał zastosowanie przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym: „Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej”.

Konsekwentnie, przychodem Wnioskodawcy będzie cena sprzedaży udziałów Spółki z o.o. należna Wnioskodawcy, przy założeniu, że zostanie ustalona w wartości rynkowej.

Dla ustalenia kosztu uzyskania tego przychodu Wnioskodawca powinien zastosować przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

Konsekwentnie podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów Spółki z o.o. w drodze umowy sprzedaży będzie dochód ustalony jako różnica pomiędzy ceną z umowy sprzedaży należną Wnioskodawcy, a wydatkami poniesionymi przez Wnioskodawcę na nabycie Udziałów Spółki z o.o. w wysokości równiej wartości nominalnej Udziałów wydanych przez Wnioskodawcę Udziałowcy (Udziałowcom) od których Wnioskodawca nabędzie Udziały Spółki z o.o. zbywane następnie odpłatnie w drodze umowy sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy uznać, że Organ przyjął za Wnioskodawcą, iż w przedmiotowej sprawie ma miejsce wymiana udziałów spełniająca warunki wynikające z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.