ILPB3/4510-1-250/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.
ILPB3/4510-1-250/16-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. nabycie udziałów
 3. udział
 4. wartość nominalna
 5. wymiana udziałów
 6. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 18 lipca 2016 r. (data wpływu 19 lipca 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

A” (dalej: „Spółka”) będzie polskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka w ramach wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”) nabędzie udziały lub akcje spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce wydając w zamian za udziały własne o wartości nominalnej X zł. W wyniku nabycia aportowego wyżej wskazanych udziałów lub akcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały lub akcje nabędzie. Spółki kapitałowe, których udziały lub akcje Spółka nabędzie w drodze wymiany udziałów podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

Niewykluczone, iż w celu uzyskania środków pieniężnych potrzebnych do prowadzenia działalności Spółka dokona odpłatnego zbycia udziałów lub akcji nabytych w sposób przedstawiony powyżej, tj. w wyniku wymiany udziałów.

Transakcja wymiany udziałów wskazana w opisie zdarzenia przyszłego będzie spełniać wszystkie warunki wynikające z treści przepisu art. 12 ust. 4d, ust. 11 i ust 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość kosztu uzyskania przychodów w przypadku gdy Spółka dokona odpłatnego zbycia udziałów lub akcji nabytych w ramach wymiany udziałów, w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonując odpłatnego zbycia udziałów lub akcji nabytych w ramach wymiany udziałów Spółka winna ustalić wartość kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach wymiany udziałów, tj. w kwocie X zł.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

W świetle powyższych regulacji podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

 1. wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 2. wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Zdaniem Spółki w świetle treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka sprzedając udziały lub akcje, które nabędzie w wyniku wymiany udziałów winna ustalić koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów. W analizowanej sytuacji w transakcji wymiany udziałów Spółka wydała udziały własne o wartości nominalnej X zł. W konsekwencji kwota X zł winna zostać uznana za koszt podatkowy w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w:

 1. interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2012 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-295/12-4/JG,
 2. interpretacja indywidualna z dnia 10 grudnia 2014 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-1103/14/JD,
 3. interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2014 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB3/423-151/14-2/IR,
 4. interpretacja indywidualna z dnia 31 lipca 2014 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/423-203/14-4/EK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ – adekwatnie do treści pytania postawionego przez Wnioskodawcę oraz wskazania przepisów podatkowych mających podlegać interpretacji indywidualnej – ocenił wyłącznie kwestię związaną z rozpoznaniem kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów. Tym samym, nie dokonano oceny, czy opisana we wniosku transakcja nabycia udziałów w spółce kapitałowej będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.