ILPB3/4510-1-189/16-3/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 15 kwietnia 2016 r. (data wpływu 19 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 19 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Sp. o.o. (dalej: „Spółka Nabywająca” lub „Wnioskodawca”) zamierza nabyć w drodze aportu udziały bądź akcje (dalej: „Udziały”) w spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Kapitałowa”).

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce Kapitałowej będzie zwolnione z opodatkowania po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych CIT”). W szczególności, zarówno Spółka Nabywająca jak i Spółka Kapitałowa podlegają w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów (akcji) wydanych wnoszącemu przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości rynkowej Udziałów, określonej w umowie zawartej na moment wniesienia Udziałów do Spółki Nabywającej.

Nie można wykluczyć, że w przyszłości Wnioskodawca dokona zbycia Udziałów w Spółce Kapitałowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ewentualnego zbycia Udziałów przez Wnioskodawcę, kosztem uzyskania przychodów będzie dla Wnioskodawcy nominalna wartość Udziałów Wnioskodawcy wydanych w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów w przypadku ewentualnego zbycia Udziałów będzie dla niego nominalna wartość Udziałów Wnioskodawcy wydanych w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

W ocenie Wnioskodawcy, ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia Udziałów w Spółce Kapitałowej powinno nastąpić w oparciu o szczegółową regulację dotyczącą wysokości kosztu podatkowego w przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku tzw. wymiany udziałów, wyznaczoną przez art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z powołanym przepisem, „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

Literalna wykładnia zacytowanego wyżej przepisu prowadzi do wniosku, że w momencie zbycia Udziałów objętych przez Wnioskodawcę w wyniku wymiany udziałów, będzie on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów we własnym kapitale wydanych w ramach uprzedniej transakcji wymiany udziałów.

W ocenie Wnioskodawcy, wprowadzona przez ustawodawcę regulacja jednoznacznie potwierdza ekonomiczny charakter wydania Udziałów Wnioskodawcy podmiotowi wnoszącemu aport który jest w istocie tożsamy ze spłatą zobowiązania pierwszego podmiotu wobec drugiego z tytułu otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów. Wskazać bowiem należy, że faktycznym kosztem poniesionym przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przedmiotowego wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej będzie wydanie Udziałów Wnioskodawcy. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia Udziałów objętych w Spółce Kapitałowej będzie właśnie wartość nominalna Udziałów Wnioskodawcy.

Jak wskazano w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, wartość nominalna Udziałów Wnioskodawcy wydanych podmiotowi wnoszącemu aport w postaci Udziałów w Spółce Kapitałowej będzie odpowiadała rynkowej wartości Udziałów w Spółce Kapitałowej, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów innymi słowy, w analizowanym procesie wymiany udziałów, podmiot wnoszący dokonałby wymiany Udziałów w Spółce Kapitałowej, posiadających określoną wartość rynkową, na Udziały Wnioskodawcy o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej Udziałów w Spółce Kapitałowej (otrzymanych przez Wnioskodawcę).

Reasumując, w przypadku ewentualnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Kapitałowej, koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy będzie odpowiadał nominalnej wartości Udziałów Wnioskodawcy, równej wartości rynkowej Udziałów w Spółce Kapitałowej z dnia wymiany udziałów.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje całkowite potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 8 marca 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR) wskazał, że: „Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego tut. Organ w świetle art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stoi na stanowisku, iż Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały.
  • Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 25 września 2012 r. (sygn. ILPB3/423-295/12-4/JG): „Z powyższej regulacji wynika więc, iż jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce.
  • Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 2 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB3/423-802/11-2/AG) stwierdził, że: „W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki Zbywanej (spółki, której udziały/akcje nabędzie Wnioskodawca) otrzymanych w ramach wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zbywanej Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć kosztów uzyskania przychodów równowartość, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nominalną wartości własnych udziałów wydanych udziałowcowi/akcjonariuszowi Spójki Zbywanej (tj. spółce lub spółkom kapitałowym, albo osobie lub osobom fizycznym – podlegającym w Polsce, innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania) w ramach wymiany udziałów (aportu stanowiącego wymianę udziałów), która będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów/akcji Spółki Zbywanej wniesionych do Wnioskodawcy.
  • Stanowisko wnioskodawcy potwierdzili również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-476/AK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2012 r. (sygn. ILPB3/423-147/12-4/EK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ – adekwatnie do treści pytania postawionego przez Wnioskodawcę oraz wskazania przepisów podatkowych mających podlegać interpretacji indywidualnej – ocenił wyłącznie kwestię związaną z rozpoznaniem kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów. Tym samym, nie dokonano oceny, czy opisana we wniosku transakcja nabycia udziałów w Spółce Kapitałowej będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.