ILPB3/4510-1-167/16-3/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej oraz kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej po uprzednim podziale Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, przedstawione we wniosku z 24 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe;
 • kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej po uprzednim podziale Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej (liczba udziałów Spółki Zależnej pozostanie taka sama) – w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów Spółki Zależnej rozliczanych podatkowo w momencie ich zbycia, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 19 kwietnia 2016 r. (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1);
 • kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej po uprzednim podziale Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej (liczba udziałów Spółki Zależnej pozostanie taka sama) (pytanie oznaczone we wniosku nr 2).
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”).

Do Spółki zostaną wniesione aportem udziały/akcje (dalej: „Udziały”) w innej spółce kapitałowej (dalej: „Spółka Zależna”) uprawniające do więcej niż 50% praw głosów w Spółce Zależnej. Udziały Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W zamian za wniesiony aport, Spółka wyda wnoszącemu go podmiotowi własne udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wnoszonych udziałów w Spółce Zależnej. Aportowi nie będzie towarzyszyć zapłata w gotówce na rzecz podmiotu wnoszącego udziały. Spółka Zależna będzie polską spółką kapitałową podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Podmiot wnoszący aport, będzie podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości planowane jest dokonanie odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej.

Nie można jednak wykluczyć, że przed dokonaniem zbycia Spółka Zależna zostanie podzielona. Podział Spółki Zależnej nastąpiłby w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie i przeniesienie części majątku Spółki Zależnej na inną spółkę (Spółkę lub inną spółkę kapitałową mającą siedzibę w Polsce, dalej: „Nowa Spółka”). Majątek podlegający wydzieleniu stanowiłby zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Również majątek, który pozostałby w Spółce Zależnej stanowiłby zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu tej ustawy.

W ramach dokonanego podziału nie zostaną unicestwione udziały Spółki Zależnej posiadane przez Wnioskodawcę, tj. Wnioskodawca będzie posiadał po podziale taką samą liczbę udziałów Spółki Zależnej, jaką posiadał przed podziałem. W ramach podziału zostanie obniżona wartość nominalna udziałów w Spółce Zależnej.

Po dokonanym podziale, gdy podstawowy majątek zostanie skonsolidowany we Wnioskodawcy, rozważana jest sprzedaż całości, bądź też części udziałów Spółki Zależnej posiadanych przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów w Spółce Zależnej w formie wkładu niepieniężnego...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do zmniejszenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej (liczba udziałów Spółki Zależnej pozostanie taka sama), wydatki Spółki poniesione na nabycie udziałów Spółki Zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za udziały Spółki Zależnej, zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 oraz pytanie nr 2 w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów spółki zależnej rozliczanych podatkowo w momencie ich zbycia, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w zakresie pytania nr 2 w części dotyczącej sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów (alokowania wydatków) wydano postanowienie z 25 maja 2016 r. nr ILPB3/4510-1-167/16-4/AO o bezprzedmiotowości wniosku Spółki w tej części.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Spółki wartość nominalna udziałów Spółki wydanych w ramach wcześniejszej transakcji wymiany udziałów, tj. w związku z wniesieniem do Spółki udziałów w Spółce Zależnej w formie wkładu niepieniężnego.

Uzasadnienie.

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Stosownie natomiast do art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

W ocenie Wnioskodawcy, z wykładni literalnej powołanego powyżej przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika wprost, że za koszty (wydatki), poniesione przez Spółkę w celu nabycia udziałów Spółki Zależnej w drodze wymiany udziałów, winna być uznana kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów Spółki w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, a następnie wydanych wspólnikom Spółki Zależnej. Zatem w przypadku ewentualnego odpłatnego zbycia w przyszłości przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej nabytych w drodze wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodu takiego zbycia będzie stanowiła wartość nominalna udziałów Spółki wydanych wspólnikom/akcjonariuszom Spółki Zależnej w zamian za aport do Spółki posiadanych przez nich udziałów.

Wykładnia literalna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy jest również zgodna z wykładnią autentyczną przeprowadzoną na podstawie treści uzasadnienia do projektu ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na mocy której wprowadzony został art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a także treści założeń Ministra Finansów do ww. projektu. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu: „obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskania przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej (...). Wątpliwości budzi natomiast sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów przez spółkę nabywającą, która w zamian za otrzymane udziały (akcje) wydaje swoje udziały (akcje) wraz z ewentualną zapłatą w gotówce. W dodawanym przepisie art. 16 ust. 1 pkt 8e wskazano, że koszty te będą ustalane w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) wydanych przez spółkę nabywającą. Koszty te będą uwzględniane przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji)”.

Zgodnie natomiast z brzmieniem Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów”.

Jak wynika z powyższego, przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został zatem wprowadzony przez ustawodawcę do tej ustawy, aby uściślić, nieuregulowany wcześniej dostatecznie precyzyjnie, sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów otrzymanych w drodze wymiany udziałów w zamian za udziały własne. W świetle powyższej wykładni autentycznej, nie powinno zatem ulegać wątpliwości, że kosztem poniesionym w celu nabycia udziałów Spółki Zależnej przez Spółkę w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów Spółki wydanych wspólnikom/akcjonariuszom Spółki Zależnej przez Spółkę oraz że wydatek ten będzie mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów nabytych przez Spółkę w drodze wymiany udziałów.

Powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, m.in. w:

 1. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 maja 2014 r. sygn. ILPB3/423-58/14-2/KS,
 2. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2014 r. sygn. IPPB3/423-991/13-4/MC,
 3. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 marca 2014 r. sygn. IPPB3/423-1049/13-4/MS1,
 4. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r. sygn. ILPB4/423-56/13-4/DS,
 5. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2013 r. sygn. ILPB4/423-56/13-5/DS,
 6. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2013 r. sygn. ITPB3/423-70/13/PST,
 7. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 marca 2013 r. sygn. IPTPB3/423-452/12-2/IR,
 8. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 marca 2013 r. sygn. IPTPB3/423-452/12-3/IR,
 9. interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 listopada 2012 r. sygn. ITPB3/423-470/12/MT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż po przeprowadzeniu podziału Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego doszłoby do zmniejszenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej (liczba udziałów Spółki Zależnej pozostanie taka sama), wydatki Spółki poniesione na nabycie udziałów Spółki Zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych w zamian za udziały Spółki Zależnej, zostaną rozpoznane przez Spółkę jako koszt podatkowy dopiero w momencie odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej.

Uzasadnienie.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy (który jednak nie znajdzie zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym). Niemniej jednak wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 – jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca (akcjonariusza) wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W sytuacji odpłatnego zbycia udziałów w spółce dzielonej – po uprzednim dokonaniu podziału tej spółki przez wydzielenie (jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym) – koszt uzyskania przychodów (z odpłatnego zbycia udziału) ustala się zgodnie z zasadą wskazaną w zdaniu drugim art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powołanego przepisu, w ramach którego na skutek podziału nie dochodzi do unicestwienia udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej), lecz jedynie do obniżenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej, wydatki na nabycie/objęcie przez Spółkę udziałów spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) w całości mogą być rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów tej spółki.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów w Spółce Zależnej:

 1. w pierwszej kolejności Spółka powinna określić wysokość wydatków poniesionych na nabycie wszystkich udziałów w Spółce Zależnej – z uwagi na fakt, iż art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje sposobu określenia wysokości wydatków na nabycie udziałów w spółce dzielonej, zdaniem Wnioskodawcy, w rozważanym zdarzeniu przyszłym, określenie wysokości powyższych wydatków powinno nastąpić poprzez zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym kosztem nabycia udziałów objętych w drodze wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (tu: Spółki Zależnej);
 2. wobec faktu, iż w wyniku podziału udziały spółki dzielonej (tu: Spółki Zależnej) nie ulegną unicestwieniu (jedynie dojdzie do obniżenia wartości nominalnej udziałów w związku z przeniesieniem części majątku na inny podmiot), Spółka będzie miała prawo całość tego kosztu rozpoznać w momencie zbycia udziałów Spółki Zależnej.

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę potwierdzają liczne pisma organów podatkowych, w tym m.in. interpretacje indywidualne:

 1. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2014 r. (IPPB3/423-326/14-5/AG), w której Minister Finansów za poprawne uznał stanowisko podatnika, że: „obniżenie kapitału zakładowego spółki polegające na obniżeniu wartości nominalnej udziałów bez ich unicestwiania (tj. liczba udziałów pozostaje na dotychczasowym poziomie) dokonane w związku z jej podziałem pozostaje bez wpływu na wysokość kosztów uzyskania przychodów jakie zbywca takich udziałów będzie miał prawo rozpoznać w momencie sprzedaży tych udziałów”;
 2. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 lutego 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-144/14/BG), w której stwierdzono, że: „jeżeli w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby akcji posiadanych przez Spółkę w Spółce dzielonej (lecz obniżeniu ulegnie ich wartość nominalna) to w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki dzielonej przez wydzielenie, wysokość wydatków Spółki na nabycie lub objęcie akcji w Spółce dzielonej, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów. Skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do unicestwienia akcji Spółki dzielonej, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c updop, to tym samym nie wystąpią przesłanki do ustalania proporcji, o której mowa w tym przepisie. W konsekwencji, za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia akcji Spółki dzielonej po podziale kosztem uzyskania przychodów będzie całość wydatków poniesionych przez Spółkę przejmującą na nabycie lub objęcie akcji Spółki dzielonej”;
 3. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 maja 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-159/14/AK), w której uznano za prawidłowe stanowisko podatnika, iż: „obniżenie wartości nominalnej posiadanych przez nią udziałów w spółce podzielonej przez wydzielenie, pozostaje bez wpływu na możliwość rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na ich nabycie (objęcie) w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów”;
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 września 2013 r. (sygn. ILPB3/423-298/13-3/KS), w której Minister Finansów stwierdził, że: „za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki, że w przypadku odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) udziałów/akcji spółki podzielonej (spółek dzielonych) przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów/akcji, to wynik (dochód lub strata) uzyskany na tej transakcji będzie składał się z kwoty, za którą dokonano zbycia (przychód podatkowy) oraz kwoty wydatku poniesionego przez Spółkę na nabycie udziałów/akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) bądź nominalnej wartości objętych udziałów/akcji z dnia ich objęcia (art. 15 ust. 1k w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy). Natomiast w przypadku, gdyby w wyniku podziału doszło do zmniejszenia ilości udziałów/akcji to wysokość kosztu podatkowego ulegnie zmniejszeniu w proporcji, w jakiej uległa zmniejszeniu ilość udziałów/akcji”;
 5. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 września 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-230/13-5/GG), w której potwierdzono, że: „obniżenie wartości nominalnej posiadanych przez nią udziałów/akcji, w spółce podzielonej przez wydzielenie pozostaje bez wpływu na możliwość rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów pełnej kwoty wydatków poniesionych na ich nabycie (objęcie) w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów/akcji”.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej po uprzednim podziale Spółki Zależnej przez wydzielenie, w ramach którego dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej udziałów Spółki Zależnej (liczba udziałów Spółki Zależnej pozostanie taka sama) – w części dotyczącej sposobu określenia wydatków na nabycie udziałów Spółki Zależnej rozliczanych podatkowo w momencie ich zbycia, tj. zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ – adekwatnie do treści pytania postawionego przez Wnioskodawcę oraz wskazania przepisów podatkowych mających podlegać interpretacji indywidualnej – ocenił wyłącznie kwestię związaną z rozpoznaniem kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej. Tym samym, nie dokonano oceny, czy opisana we wniosku transakcja nabycia udziałów w Spółce Zależnej będzie stanowić wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W niniejszej sprawie przyjęto za Wnioskodawcą, że: Udziały Spółki Zależnej zostaną nabyte przez Spółkę w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.