ILPB3/423-711/14-2/JG | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółkach Zagranicznych do FIZ?
ILPB3/423-711/14-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. odpłatne zbycie
 6. spółka kapitałowa
 7. udział
 8. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z transakcją wniesienia udziałów w spółkach kapitałowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z transakcją wniesienia udziałów w spółkach kapitałowych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz
 • określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu związanego z umorzeniem, odkupieniem przez FIZ lub odpłatnym zbyciem certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym przez Spółkę.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) zamierza nabyć w drodze aportu (dalej: „wymiana udziałów”) udziały bądź akcje (dalej: „Udziały”) w spółkach kapitałowych mających siedzibę w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółki Zagraniczne”).

Nabycie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółkach Zagranicznych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, zarówno Spółka Nabywająca, Spółki Zagraniczne, jak i wnoszący podlegają w Polsce, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca i wnoszący nie przewidują dopłat w gotówce w związku z transakcją wymiany udziałów. Wartość nominalna udziałów (akcji) wydanych wnoszącemu przez Wnioskodawcę (dalej: „Udziały Wnioskodawcy”) będzie odpowiadała wartości Udziałów w Spółkach Zagranicznych, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów, na podstawie zewnętrznej wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

Po przeprowadzeniu wymiany udziałów Wnioskodawca planuje wniesienie udziałów w Spółkach Zagranicznych do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „FIZ”) działającego w Polsce na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: „UoFI”) w zamian za certyfikaty inwestycyjne, wyemitowane przez ten FIZ.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółkach Zagranicznych do FIZ...
 2. Czy w przypadku umorzenia, odkupienia przez FIZ lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ przez Wnioskodawcę kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie wartość rynkowa (godziwa) Udziałów w Spółkach Zagranicznych wniesionych do FIZ w zamian za objęcie certyfikatów inwestycyjnych FIZ, z dnia ich wniesienia do FIZ, powiększona o inne wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie certyfikatów inwestycyjnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1.

Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną wydaną w dniu 26 marca 2015 r. nr ILPB3/423-711/14-3/JG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z transakcją wniesienia Udziałów w Spółkach Zagranicznych do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt podatkowy w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wnioskodawcy wydanych w wyniku wymiany udziałów, odpowiadającej wartości rynkowej Udziałów w Spółkach Zagranicznych, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zgodnie z jednolitą praktyką organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych przeniesienie udziałów na rzecz FIZ należy uznać dla celów podatkowych za opodatkowaną transakcję odpłatnego zbycia tych udziałów.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 stycznia 2014 r. sygn. ILPB2/415-1047/13-2/JK,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 czerwca 2014 r. sygn. IPPB5/423-342/14-3/RS,
 • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2014 r. sygn. II FSK 54/11.

Jednocześnie, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane powiększonych o zapłatę w gotówce – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W świetle powyższego, jako że operację wniesienia przez Wnioskodawcę Udziałów Spółek Zagranicznych do FIZ należy traktować dla celów podatkowych jako odpłatne zbycie tych udziałów, Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego w wysokości wynikającej z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał prawo do rozpoznania jako koszt podatkowy wartość nominalną Udziałów Wnioskodawcy wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów, odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów w Spółkach Zagranicznych, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2012 r. sygn. IPPB3/423-130/12-2/DP, w której uznano, że: „kosztem uzyskania przychodu Spółki z tytułu wniesienia przez Spółkę udziałów/akcji spółki kapitałowej do FIZ, będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za udziały/akcje nabyte przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 października 2008 r. sygn. IP-PB3-423-1179/08-2/JB, w której zaprezentowano stanowisko, że: „W tym przypadku należy ustalić przychód z odpłatnego zbycia akcji, udziałów w spółkach kapitałowych. Przychód ten należy ustalić w wysokości stanowiącej wartość certyfikatów inwestycyjnych, która z kolei powinna odpowiadać wartości rynkowej wnoszonych akcji, udziałów. Wartość rynkową udziałów lub akcji należy ustalić na moment objęcia certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. Kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu będzie koszt objęcia lub nabycia tych udziałów lub akcji, a więc wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie – w przypadku objęcia za wkład pieniężny, albo wartość nominalna akcji lub udziałów – w przypadku objęcia za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, albo wartość wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia – gdy wkładem niepieniężnym jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Jeśli ustalony w sposób wskazany powyżej przychód ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych będzie wyższy od kosztu uzyskania przychodu z tego tytułu, to powstanie dochód do opodatkowania, zaś w przypadku, gdy przychód będzie niższy do kosztu uzyskania przychodu powstanie strata podatkowa”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 maja 2011 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-189/11-5/AG), w której uznano, że: „w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce). W konsekwencji, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki A otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki A Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Spółce zbywającej w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że zdaniem organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

Ustosunkowując się natomiast do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, należy stwierdzić, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.