ILPB3/423-58/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży w SPÓŁCE nr 1 na rzecz podmiotu trzeciego, SPÓŁKA nr 2 będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości Udziałów Własnych wydanych w zamian za udziały SPOŁKI nr 1?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 lutego 2014 r. (data wpływu 14 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca” planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SPÓŁKA nr 2”).

SPÓŁKA nr 2 otrzyma aportem udziały SPÓŁKI nr 1. SPÓŁKA nr 2 w wyniku otrzymania takiego aportu pakietu udziałów w SPÓŁCE 1 uzyska bezwzględną większość praw głosów w SPÓŁCE nr 1. Nie wystąpi żadna zapłata w gotówce.

SPÓŁKA nr 1 (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym w Polsce od całości swoich dochodów. SPÓŁKA nr 2 będzie polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym w Polsce od całości swoich dochodów.

W związku z otrzymanym aportem SPÓŁKA nr 2 wyda swoje udziały z zamian za wnoszone udziały SPÓŁKI nr 1.

Wartość nominalna udziałów wydanych przez SPÓŁKĘ nr 2 w zamian za otrzymane aportem udziały SPÓŁKI nr 1 (dalej: „udziały własne”) będzie odpowiadała wartości rynkowej udziałów w SPÓŁCE nr 1, określonej w umowie zawartej na moment wymiany udziałów.

Nie można wykluczyć, iż SPÓŁKA nr 2 dokona w przyszłości sprzedaży udziałów w SPÓŁCE nr 1.

Zgodnie z art. 14n ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749), Wnioskodawca działa w imieniu Spółki, która na moment złożenia wniosku nie istnieje, jako podmiot planujący jej założenie. Nowo utworzony podmiot będzie miał następujące dane:

XX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem:

XX.

Spółka będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży w SPÓŁCE nr 1 na rzecz podmiotu trzeciego, SPÓŁKA nr 2 będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych w zamian za udziały SPÓŁKI nr 1...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez SPÓŁKĘ nr 2 na rzecz podmiotu trzeciego udziałów SPÓŁKI nr 1 otrzymanych przez SPÓŁKĘ nr 2 w związku z aportem, kosztem uzyskania przychodów SPÓŁKI nr 2, będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów własnych SPÓŁKI nr 2, wydanych w zamian za udziały SPÓŁKI nr 1.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy uzasadniają w szczególności poniżej przedstawione argumenty.

1.

Wymiana udziałów, uregulowana w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi rodzaj transakcji objęcia udziałów w zamian za aport w postaci udziałów innej spółki. Konsekwencje podatkowe, które powstają na skutek tej transakcji, po stronie spółki nabywającej określone zostały w przepisie art. 16 ust. 8e ww. ustawy, zgodnie z którym: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

W związku z przywołaną regulacją, zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez SPÓŁKĘ nr 2 wydatki na nabycie udziałów SPÓŁKI nr 1 w ramach aportu, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów SPÓŁKI nr 2 w momencie sprzedaży tych udziałów. Wydane przez SPÓŁKĘ nr 2 udziały własne stanowią wydatek, jaki SPÓŁKA nr 2 musiała ponieść w zamian za otrzymane udziały SPÓŁKI nr 1. Sposób określenia wartości poniesionego w tej sytuacji wydatku jest wprost określony w cytowanym przepisie art. 16 ust. 8e ww. ustawy, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych wspólnikom SPÓŁKI nr 1.

2.

Zaprezentowane stanowisko Wnioskodawcy, wprost wynikające z przepisów prawa, znajduje także potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów.

Przykładowo można wskazać następującą interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 października 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-293/13-2/KJ), w której potwierdzono stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Udziałów Spółki Kapitałowej, otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży Udziałów Spółki Kapitałowej, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości Udziałów Własnych, wydanych Udziałowcom w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów”.

Analogiczne do powyższego stanowisko zostało również zaprezentowane m.in. w:

  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 maja 2013 r. (sygn. IPPB3/423-186/13-2/MS1),
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 sierpnia 2012 r. (sygn. IBPBI/2/423-476/12/AK),
  • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 maja 2011 r. (sygn. IPPB3/423-189/11-5/AG).

3.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje dodatkowo potwierdzenie w interpretacjach indywidulanych wydanych jeszcze przed wprowadzeniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisu art. 16 ust. 8e. Przykładowo można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 września 2010 r. (sygn. ITPB3/423-390/10/PST), w której organ stwierdził, iż: „(...) do wyliczenia wartości wydatków związanych z nabyciem lub objęciem akcji lub udziałów innej spółki wniesionych do Spółki, co do zasady należy przyjąć wartość nominalną wydanych udziałów Spółki w zamian za wniesiony aport”.

Zanim bowiem dodano do ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16 ust. 8e istniał już problem ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia przez spółkę kapitałową składników majątku, które ta spółka otrzymała jako aport od swoich wspólników. Od początku organy podatkowe stały na stanowisku, iż kosztem uzyskania przychodów jest wartość nominalna udziałów własnych wydanych w zamian za aport.

Podsumowując, w ramach przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku zbycia przez SPÓŁKĘ nr 2 udziałów SPÓŁKI nr 1, otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów SPÓŁKA nr 2 będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości udziałów własnych, wydanych za udziały SPÓŁKI nr 1 w związku ze wspomnianym aportem udziałów SPÓŁKI nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się, że we własnym stanowisku Wnioskodawca powołuje się na art. 16 ust. 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast winno być: art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy. Powyższe pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie.

W odniesieniu do powołanych przez Spółkę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.