ILPB3/423-373/14-2/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z 25 lipca 2014 r. (data wpływu 29 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Spółka pod firmą (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 czerwca 2014 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł. Wspólnikami Spółki są trzy osoby fizyczne, z których dwie osoby fizyczne posiadają po 25 udziałów Spółki o łącznej wartości 1250 zł, a trzeci wspólnik posiada 50 udziałów Spółki o łącznej wartości 2.500 zł – wspólnicy łącznie posiadają 100% w kapitale zakładowym Spółki.

W przyszłości Spółka zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: Spółka Zależna).

Obecnie wspólnikami Spółki Zależnej, posiadającymi 100% w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, są te same trzy osoby fizyczne będące również wspólnikami Spółki (dalej: łącznie Wspólnicy). Wspólnicy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka zostanie wspólnikiem Spółki Zależnej w wyniku transakcji wymiany udziałów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, która to transakcja wymiany udziałów będzie polegała na tym, że Spółka nabędzie od obecnych Wspólników Spółki Zależnej udziały posiadane przez nich w Spółce Zależnej (tj. 100% udziałów w Spółce Zależnej), natomiast Wspólnicy w zamian otrzymają nowe udziały Spółki, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Planowane jest, że przedmiotowa transakcja będzie przeprowadzona w następstwie podjęcia przez wspólników Spółki jednomyślnej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o pokryciu podwyższenia w drodze wniesienia przez Wspólników aportu w postaci udziałów Spółki Zależnej. W wyniku opisanej transakcji dotyczącej podwyższenia kapitału w Spółce i wniesienia aportem udziałów Spółki Zależnej, Spółka uzyska 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej.

W zamian za aport w postaci 100% udziałów Spółki Zależnej Wspólnicy obejmą nowe udziały w Spółce, których nominalna wartość będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki Zależnej będących przedmiotem aportu.

Spółka nie wyklucza, że po realizacji wymiany udziałów opisanej powyżej, Spółka może zdecydować się zbyć do podmiotu trzeciego całość bądź część udziałów Spółki Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych w formie aportu od Wspólników w ramach tzw. wymiany udziałów opisanej w stanie faktycznym, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki na moment sprzedaży tych udziałów, będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wspólników w zamian za aport...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnej sprzedaży przez Spółkę całości bądź części udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych przez Spółkę w formie aportu, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki na moment sprzedaży udziałów Spółki Zależnej, będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wspólników w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zależnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Wymiana udziałów, o której mowa w zacytowanym przepisie, uregulowana została w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie miała miejsce w przypadku wniesienia przez Wspólników aportem udziałów Spółki Zależnej do Spółki, gdyż wszystkie warunki, o których mowa w przepisie dotyczącym wymiany udziałów, będą spełnione w planowanej transakcji.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku ewentualnego zbycia przez Spółkę całości bądź części udziałów Spółki Zależnej, otrzymanych przez Spółkę w formie aportu w następstwie planowanej operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki Zależnej otrzymanych przez Spółkę w formie aportu, Spółka będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Udziałowcom w ramach operacji wymiany udziałów.

Prawidłowość takiego stanowiska potwierdzają przykładowo interpretacje indywidualne wydane:

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. treść przepisów art. 12 ust. 4d oraz art. 16 ust. 1 pkt 8e uległa zmianie poprzez zastąpienie określenia „udziałowiec (akcjonariusz)” wyrazem „wspólnik”. Zdaniem Wnioskodawcy wspomniane zmiany mają na celu jedynie ujednolicenie używanej w ustawie siatki terminologicznej w odniesieniu do pojęcia „wspólnik”, zatem interpretacja powołanych wyżej przepisów z dniem 1 stycznia 2014 r. nie powinna ulec zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.