ILPB2/4511-1-602/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Wymiana udziałów.
ILPB2/4511-1-602/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitały pieniężne
 3. udział
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, pismem z dnia 21 września 2015 r. nr ILPB2/4511-1-602/15-2/JK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Ponadto, pouczono Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Zainteresowanego nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 21 września 2015 r., natomiast w dniu 28 września 2015 r. (data nadania 25 września 2015 r.) wpłynęło pismo stanowiące uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną oraz polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest udziałowcem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej „Spółka z o. o.”) podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca nie będzie 100% udziałowcem Spółki z o. o. na moment transakcji.

Wnioskodawca może posiadać mniej niż 50%, 50% lub więcej niż 50% udziałów Spółki z o. o.

Wnioskodawca planuje objąć udziały spółki kapitałowej (dalej „Udziały Spółki Kapitałowej”) z siedzibą w RP będącej polskim rezydentem podatkowym opodatkowanej w Polsce od całości swoich dochodów (dalej: „Spółka Kapitałowa”).

Objęcie udziałów przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej nastąpi w warunkach opisanych w art. 24 ust. 8a i ust. 8b i ust. 8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „Ustawa PIT”), tj. w zamian za Udziały Spółki Kapitałowej Wnioskodawca wniesie do Spółki Kapitałowej Udziały Spółki z o. o. (dalej „Udziały Spółki z o. o.”).

Wartość nominalna Udziałów Spółki Kapitałowej obejmowanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej będzie równa wartości Udziałów Spółki z o. o. wnoszonych przez Wnioskodawcę do Spółki Kapitałowej.

Zatem aport zostanie dokonany w całości na kapitał zakładowy – bez agio emisyjnego.

W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę oraz wspólników Spółki z o. o. udziałów do Spółki Kapitałowej, Spółka Kapitałowa uzyska udziały, z którymi związana będzie bezwzględna większość głosów w Spółce z o. o. (Udziały dające co najmniej 50%+1 w Spółce z o. o.).

Wniesienie Udziałów Spółki z o. o. do Spółki Kapitałowej może nastąpić:

 • jednorazowo, tj. z Udziałami Spółki z o. o. wniesionymi przez Wnioskodawcę wraz z innymi wspólnikami do Spółki Kapitałowej, w zamian Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce z o. o. (Udziały dające co najmniej 50% +1 udziałów w Spółce z o. o.);
 • formie kilku transakcji, tj. zostanie dokonanych więcej niż jedna transakcja wniesienia Udziałów Spółki z o. o. do Spółki Kapitałowej w zamian za Udziały Spółki Kapitałowej, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia Udziałów Spółki z o. o., a w wyniku tych transakcji Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce z o. o. (co najmniej 50%+1 udziałów w Spółce z o. o.).

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Zainteresowany wskazał, że pozostali Wspólnicy Spółki z o. o., o których mowa we wniosku podlegać będą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Wnioskodawca planuje, że pozostali Wspólnicy Spółki z o. o. będą polskimi rezydentami podatkowymi podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca ponadto oświadcza, że wnoszone udziały będą stanowić wkład niepieniężny w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej. Wnioskodawca planuje, że wkład podwyższy w całości kapitał zakładowy spółki nabywającej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy objęcie przez Wnioskodawcę Udziałów Spółki Kapitałowej będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT...
 2. Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę na Spółkę Kapitałową, Udziałów Spółki z o. o. w opisanym zdarzeniu będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT. Przeniesienie przez Wnioskodawcę na Spółkę Kapitałową Udziałów Spółki z o. o., w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT, albowiem będzie miał w takim przypadku zastosowanie przepis art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 8a Ustawy PIT: Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udział (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

— do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Odpowiednio do przepisu art. 24 ust. 8b Ustawy PIT: Przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

W poz. 29 załącznika nr 3 do Ustawy PIT wymieniona jest spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialności mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na względzie to, że:

 • przedmiotem wkładu do Spółki Kapitałowej wnoszonego przez Wnioskodawcę będą Udziały Spółki z o. o.;
 • z Udziałami Spółki z o. o. wnoszonymi przez Wnioskodawcę lub przez Wnioskodawcę i pozostałych wspólników Spółki z o. o. do Spółki Kapitałowej związana będzie bezwzględna większość głosów w Spółce z o. o.;
 • w wyniku przeniesienia przez Wnioskodawcę lub przez Wnioskodawcę i pozostałych wspólników Spółki z o. o. Udziałów na Spółkę Kapitałową, Spółka Kapitałowa uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce z o. o.;
 • Wnioskodawca jest podatnikiem podatku PIT i podlega opodatkowaniu tym podatkiem od całości swoich dochodów;
 • Udziały Spółki z o. o. wnoszone przez Wnioskodawcę do Spółki Kapitałowej zostaną wniesione w całości na pokrycie udziałów obejmowanych przez Wnioskodawcę w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki Kapitałowej;
 • obie spółki (Spółka z o. o. oraz Spółka Kapitałowa) mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów oraz
 • obie spółki (Spółka z o. o. oraz Spółka Kapitałowa) są wymienione w poz. 29 załącznika nr 3 do Ustawy PIT;

to objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej w zamian za wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki z o. o., nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT, albowiem będzie mieć zastosowanie przepis art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Jednocześnie odpowiednio do przepisu art. 24 ust. 8c Przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Zatem objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu niezależenie od tego, czy wniesienie udziałów w Spółce z o. o. do Spółki Kapitałowej nastąpi jednorazowo czy też nastąpi w transzach, tj. zostanie dokonanych więcej niż jedna transakcja wniesienia Udziałów Spółki z o. o. do Spółki Kapitałowej w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza transakcja wniesienia Udziałów Spółki z o. o. do Spółki Kapitałowej.

Przeniesienie przez Wnioskodawcę i wspólników Spółki z o. o., na Spółkę Kapitałową, Udziałów Spółki z o. o., z którymi będzie związana bezwzględna większość głosów, w zamian za udziały Spółki Kapitałowej nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT, albowiem będzie miał w takim przypadku zastosowanie przepis art. 24 ust. 8a ustawy PIT samodzielnie lub w związku z art. 24 ust. 8b i ust. 8c ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.