ILPB2/4511-1-393/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Obniżenie kapitału zakładowego.
ILPB2/4511-1-393/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitały pieniężne
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. udział
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o. i zwrotu obniżonej kwoty kapitału zakładowego wspólnikom – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych obniżenia kapitału zakładowego spółki z o.o. i zwrotu obniżonej kwoty kapitału zakładowego wspólnikom.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednym ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółka T z o. o.).

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów/przychodów w Polsce.

Wnioskodawca wraz ze wspólnikami Spółki T z o. o. zamierza wnieść aportem posiadane w ww. spółce udziały do innej spółki kapitałowej „X” (dalej: Spółka X z o. o.) w zamian za objęcie udziałów w tej spółce. Dotychczasowy jednoosobowy wspólnik Spółki X z o.o. wniósł do tej spółki kapitał pieniężny o wartości A. Na skutek powyższego kapitał Spółki X z o. o. powiększy się o wartość wniesionego przez wspólników aportu z A do wartości AB. Powyższa wymiana udziałów nastąpi zatem w trybie art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawy o PIT ), tj. nabycie przez Spółkę T z o. o. od wspólnika Spółki X z o. o. udziałów Spółki X z o.o. w zamian za udziały Spółki T z o. o. Powyższe przy zachowaniu warunków określonych w ww. przepisie do przychodów nie zostaną zaliczone wartości udziałów Spółki X z o. o. przekazanych wspólnikom Spółki T z o. o.

Po objęciu udziałów Spółki X z o. o. dotychczasowy wspólnik wystąpi z tej spółki. Zapłatą za udział tego wspólnika będą udziały Wnioskodawcy i jego wspólników w Spółce T z o. o. Po wystąpieniu dotychczasowego wspólnika ze Spółki X z o. o. kapitał tej spółki ulegnie obniżeniu z wartości AB do B.

Spółka X z o. o. z kapitałem zakładowym B, którego wspólnikiem będzie m.in. Wnioskodawca, planuje w przyszłości:

 • obniżyć ww. kapitał zakładowy poprzez zmniejszenie wartości udziałów Spółki
 • zwrócić wspólnikom wartość odpowiadającą nominalnej wielkości obniżonego kapitału proporcjonalnie wg posiadanych udziałów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w wyniku planowanego obniżenia kapitału zakładowego Spółki X z o. o. poprzez zmniejszenie wartości udziałów i zwrocie obniżonej wartości kapitału Wnioskodawcy, odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością udziałów przed obniżeniem kapitału zakładowego a wartością udziałów po obniżeniu kapitału, powstanie u Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki X z o. o. poprzez zmniejszenie wartości udziałów i zwrotem obniżonej wartości kapitału Wnioskodawcy, odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością udziałów przed obniżeniem kapitału zakładowego, a wartością udziałów po obniżeniu kapitału, nie powstanie u Wnioskodawcy dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku obniżenia kapitału w Sp. z o. o. poprzez zmniejszenie wartości kapitału znajdą zastosowanie przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, związany z nim art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, a także art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, tj. nastąpią skutki analogiczne do umorzenia, bowiem podobnie jak w przypadku umorzenia obniżenie kapitału w efekcie doprowadza do unicestwienia udziałów w Spółce.

Na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłem przychodu są kapitały pieniężne, za które na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Katalog określony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT jest katalogiem otwartym, wskazującym przykładowe przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Biorąc pod uwagę brzmienie ww. przepisu, stwierdzić należy, że ustawodawca położył nacisk na „faktycznie uzyskane” przychody.

W przypadku więc obniżenia kapitału w sp. z o. o. przychodem będzie zwrócona wspólnikom kwota równa nominalnej wartości udziałów, o którą pomniejszony zostanie kapitał sp. z o. o.

Dochodem (przychodem) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT jest m.in. umorzenie udziałów, dla którego podstawę opodatkowania ustala się w oparciu o art. 24 ust. 5d ustawy o PIT. W myśl art. 24 ust. 5d ustawy o PIT dochodem jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie m.in. z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.

Kosztem uzyskania przychodu będzie zatem nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Powyższe wynika z art. 24 ust. 5d ustawy o PIT, który wskazuje jednoznacznie, że koszt uzyskania przychodu określa się zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c ustawy o PIT.

Art. 22 ust. 1g, 1ł ustawy o PIT do planowanego w przyszłości obniżenia kapitału w sp. z o. o. i związanej z tą obniżką wypłatą należności na rzecz wspólników nie ma zastosowania, bowiem dotyczą odmiennych sytuacji faktycznych, tj. przejętych spółek lub nowo zawiązanych z przejęcia czy też przekształconych spółek.

Art. 23 ustawy o PIT generalnie określa katalog zdarzeń, czynności w związku z którymi podatnik ponosząc wydatki nie ma prawa zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu.

Nie mniej art. 24 ust. 5d ustawy o PIT wskazuje jednak, że w celu ustalenia dochodu uwzględnia się koszty obliczone m.in. zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 i pkt 38c ustawy o PIT. Przy czym zdaniem Wnioskodawcy art. 23 ust. 1 pkt 38 PIT nie będzie miał zastosowania do planowanego obniżenia kapitału sp. z o. o., bowiem odnosi się do zbycia udziałów, co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

Z kolei, art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy o PIT stanowi m.in., że koszt uzyskania przychodu powstaje dopiero w przypadku odpłatnego umorzenia udziałów a ustalenie jego wysokości następuje zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. lf ustawy o PIT. Zgodnie zaś z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT koszt uzyskania przychodów ustała się w wysokości, określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 PIT, tj. w nominalnej wartości udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Analogicznie kwestię określenia wysokości kosztu uzyskania przychodu reguluje art. 22 ust. 1e pkt 2a ustawy o PIT.

Zatem, nawet jeśli by przyjąć, że art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy o PIT ma zastosowanie tylko do przypadku, gdy po wymianie udziałów dochodzi do umorzenia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w innej spółce, to znajdzie zastosowanie wprost art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT.

Podobne stanowisko w sprawie zaprezentował organ podatkowy m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPBII/2/415-894/13/MW, IBPBII/2/415-867/12/ŁCz.

Reasumując, obniżenie kapitału Spółki X z o.o. i związana z tym obniżeniem wypłata kwoty w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej pomniejszonego udziału skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania. Jednakże dochód wystąpi wówczas, gdy wartość zwróconej wspólnikom kwoty z tytułu obniżenia kapitału sp. z o. o. będzie wyższa od kosztów uzyskania przychodów ustalonych jako wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników w zamian za wkład niepieniężny.

W przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej będzie równy lub mniejszy kosztowi uzyskania przychodu nie wystąpi dochód do opodatkowania, a zatem przy planowanej transakcji określonej w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcy nie wystąpi dochód do opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w świetle z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 • dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 • dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 • w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 • w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 • wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 • odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d.

Z powyższego wynika, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyrazem tego jest użycie w przepisie art. 24 ust. 5 sformułowania „w tym także”. Faktycznie uzyskane mogą więc być także inne postacie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych. Podstawowym kryterium uzyskania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych jest jego faktyczne uzyskanie. Za przychód faktycznie otrzymany należy zaś uważać taki przychód, którym podatnik może sam rozporządzać, a więc przychód rzeczywiście mu wypłacony lub postawiony do dyspozycji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów. W związku z planowanym obniżeniem kapitału zakładowego spółki różnica w wartości udziałów powstała w wyniku obniżenia kapitału zakładowego zostanie zwrócona wspólnikom.

Wobec tego należy stwierdzić, że otrzymana przez wspólników kwota stanowi przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej, gdyż jest przychodem faktycznie otrzymanym. Jest to przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak już bowiem wykazano, przepis ten zawiera jedynie przykładowe wyliczenie przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, co oznacza, że do przychodów tych zalicza się także wszystkie inne nie wymienione w tym przepisie faktycznie otrzymane przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w tym m.in. kwotę pieniężną wypłaconą tytułem zwrotu części wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W takim przypadku – co do zasady – ma zastosowanie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, gdyż przychód osiągnięty przez udziałowców (wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) stanowi jeden z rodzajów przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Spółka jest zobowiązana w tej sytuacji do poboru zryczałtowanego podatku od tych przychodów (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są jako płatnicy obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Jednakże na gruncie wymienionego wcześniej art. 24 ust. 5 ustawy – który stanowi normę szczególną w stosunku do art. 30a ust. 6 ustawy - opodatkowaniu podlega dochód otrzymany przez wspólnika, a nie otrzymany przychód.

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej uzyskanego z tytułu zwrotu części wartości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w art. 24 ust. 5d ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1g, albo 1ł, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji.

Jakkolwiek przepis ten wprost odnosi się tylko do „umorzenia udziałów (akcji)”, to jednak – uwzględniając fakt, że obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej poprzez umorzenie udziałów i poprzez zmniejszenie wartości nominalnej istniejących udziałów prowadzą do analogicznego efektu gospodarczego u wspólnika uzyskującego wynagrodzenie z tego tytułu – uznać należy, że znajduje on również zastosowanie w przypadku zmniejszenia wartości nominalnej istniejących udziałów (umorzenia części wartości istniejących udziałów). Brak jest bowiem podstaw do innego traktowania obu tych przypadków obniżenia kapitału zakładowego. Tym samym zasadnym jest odniesienie przepisów dotyczących podatkowych skutków umorzenia udziałów do obniżenia wartości nominalnej udziałów ze względu na efekt tej czynności w postaci obniżenia kapitału zakładowego, taki sam jak umorzenie udziałów przez ich unicestwienie.

W przedmiotowej sprawie udziały zostaną nabyte w drodze wymiany udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zgodnie natomiast z art. 23 ust. 1 pkt 38c cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f.

Tak więc, koszt uzyskania przychodów stanowią wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazanych spółce nabywającej. Koszt ten w zależności od tego w jaki sposób udziały (akcje) zostały nabyte (objęte) należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 lub art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 22 ust. 1f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi natomiast, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku zwrotu wspólnikowi spółki z o. o. różnicy powstałej z tytułu obniżenia wartości udziałów opodatkowaniu będzie podlegała różnica pomiędzy przychodem uzyskanym w związku z obniżeniem wartości udziałów, a kosztami uzyskania przychodu, którymi będą wydatki poniesione na nabycie (objęcie) udziałów przekazanych do wymiany ustalone proporcjonalnie do kwoty, o którą zostanie obniżona wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, a nie jak twierdzi Wnioskodawca wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy – zgodnie z którym dochód wystąpi wówczas, gdy wartość zwróconej wspólnikom kwoty z tytułu obniżenia kapitału sp. z o. o. będzie wyższa od kosztów uzyskania przychodów ustalonych jako wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników w zamian za wkład niepieniężny – należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu natomiast do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.