ILPB2/4511-1-365/15-3/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Wymiana udziałów. Koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 10 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kapitałów pieniężnych – jest:

 • prawidłowe – w odniesieniu do skutków podatkowych wymiany udziałów;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kapitałów pieniężnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest jednym z udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 2).

Udziały w Spółce 2 nabył w ramach transakcji wymiany udziałów, tj. w zamian za udziały w Spółce 2 Wnioskodawca wniósł do Spółki 2 akcje spółki akcyjnej (Spółka 1). Transakcja ta, na mocy art. 24 ust. 8a była neutralna podatkowo. Transakcja ta miała miejsce przed 1 stycznia 2015 r. Wskazać należy, ze Wnioskodawca akcje w Spółce 1 objął w zamian za wkład pieniężny.

Obecnie Wnioskodawca planuje Udziały w Spółce 2 wnieść na kapitał zakładowy innej spółki z o. o. w zamian za udziały w tej innej spółce (Spółka 3).

W wyniku tej transakcji Spółka 3 uzyska w Spółce 2 bezwzględną większość praw głosu. Spółka 2 oraz Spółka 3 są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Wnoszone przez Wnioskodawcę udziały Spółki 2 do Spółki 3 będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 3.

W dalszej kolejności Wnioskodawca rozważa zbycie (sprzedaż) udziałów Spółki 3 objętych w opisany sposób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce 2 do Spółki 3, w wyniku którego Spółka 3 uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce 2, powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, że w momencie odpłatnego zbycia przez Niego na rzecz podmiotu trzeciego udziałów w Spółce 3 (które to udziały nabyte zostaną przez niego w ramach transakcji wymiany udziałów), przychodem dla Wnioskodawcy będzie wynagrodzenie jakie otrzyma za zbywane udziały, natomiast do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczyć wydatki, które poniósł na nabycie akcji w Spółce 1...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce 2 do Spółki 3, w wyniku którego Spółka 3 uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce 2, nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w momencie odpłatnego zbycia przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu trzeciego udziałów w Spółce 3 (które to udziały nabyte zostaną przez Niego w ramach transakcji wymiany udziałów), przychodem dla Wnioskodawcy będzie wynagrodzenie za zbywane udziały, natomiast do kosztów uzyskania przychodu będzie mógł zaliczyć wydatki, które poniósł na nabycie akcji w Spółce 1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa) – zbycie składników majątku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej powoduje, co do zasady, powstanie przychodu podatkowego w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji obejmowanych w zamian za przedmiot wkładu.

Zgodnie jednak z art. 24 ust 8a ustawy – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Od 1 stycznia 2015 r. do art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dodany ust. 8c, który stanowi, że przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, transakcja wymiany udziałów, po spełnieniu określonych warunków, jest neutralna podatkowo zarówno dla podatników zbywających udziały, jak i dla spółki nabywającej.

Aby transakcja wymiany udziałów była neutralna na gruncie podatku dochodowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. podmioty biorące udział w transakcji muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 2. w zamian za udziały (akcje) spółki zbywanej albo za udziały (akcje) spółki zbywanej wraz z zapłatą w gotówce (nieprzekraczającą wysokości 10% wartości nominalnej zbywanych udziałów), udziałowiec (akcjonariusz) obejmie udziały (akcje) w innej spółce;
 3. w wyniku przeprowadzonej transakcji, spółka której udziały (akcje) są nabywane przez udziałowca (akcjonariusza), uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte lub zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce, jeśli wcześniej była już jej większościowym udziałowcem (akcjonariuszem).

Powyższe warunki zostaną także spełnione w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie.

Przedstawione powyżej warunki zostają spełnione w przytoczonym zdarzeniu ponieważ:

 1. Spółka 2 oraz Spółka 3 na moment aportu będą posiadać siedziby w Polsce i podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Również Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym;
 2. Wnioskodawca dokonując aportu udziałów Spółki 2 do Spółki 3 w zamian za udziały w Spółce 3 nie otrzyma przy tym dopłaty pieniężnej;
 3. Spółka 3, w wyniku aportu dokonanego przez Wnioskodawcę uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce 2 lub posiadając taką większość, w wyniku aportu, nabędzie kolejne udziały albo też w wyniku aportu dokonanego przez Wnioskodawcę oraz innych udziałowców Spółki 2 dokonanych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, Spółka 3 uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce 2 lub posiadając taką większość, w wyniku aportu, nabędzie kolejne udziały.

Podsumowując, aport posiadanych udziałów w Spółce 2 do Spółki 3 dokonany przez Wnioskodawcę na zasadach opisanych w zdarzeniu przyszłym, będzie dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 24 ust. 8a i 8c tej ustawy, jako tzw. wymiana udziałów. Bez znaczenia jest przy tym, że udziały Spółki 2 wnoszone przez Wnioskodawcę do Spółki 3, były wcześniej nabyte również w ramach transakcji wymiany udziałów. Ustawa nie wprowadza w tym zakresie żadnego ograniczenia, w związku z czym należy przyjąć, że opisana powyżej transakcja wymiany udziałów będzie neutralna podatkowo.

Jeżeli chodzi natomiast o przychód i koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce 3, to przychodem będzie w tym przypadku wszystko co Wnioskodawca otrzyma w zamian za udziały, a kosztami uzyskania przychodu będą wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie akcji w Spółce 1. Taki pogląd znajduje uzasadnienie w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f.

Art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z kolei stanowi, że nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest:
 • prawidłowe – w odniesieniu do skutków podatkowych wymiany udziałów;
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl jednak art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy – przepis ust. 8a tegoż artykułu stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z przedstawionych we wniosku opisów zdarzeń przyszłych wynika, że Wnioskodawca jest jednym z udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka 2). Udziały w Spółce 2 nabył w ramach transakcji wymiany udziałów, tj. w zamian za udziały w Spółce 2 Wnioskodawca wniósł do Spółki 2 akcje spółki akcyjnej (Spółka 1). Akcje w Spółce 1 Zainteresowany objął w zamian za wkład pieniężny. Obecnie Wnioskodawca planuje Udziały w Spółce 2 wnieść na kapitał zakładowy innej spółki z o. o. w zamian za udziały w tej innej spółce (Spółka 3). W wyniku tej transakcji Spółka 3 uzyska w Spółce 2 bezwzględną większość praw głosu. Spółka 2 oraz Spółka 3 są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Wnoszone przez Wnioskodawcę udziały Spółki 2 do Spółki 3 będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 3. W dalszej kolejności Wnioskodawca rozważa zbycie (sprzedaż) udziałów Spółki 3.

W świetle powyższego – mając na uwadze fakt, że w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę posiadanych przez Niego udziałów w Spółce 2, nabywająca je Spółka 3 uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 2 – stwierdzić należy, że zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy (dojdzie do tzw. transakcji „wymiany udziałów”). W konsekwencji powyższego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższego stanowisko Zainteresowanego w tej części należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu natomiast do ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Definicję dochodu podaje treść art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, w myśl której dochodem z odpłatnego zbycia udziałów jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Przepis art. 22 ust. 1f ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38c cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f.

Tak więc, w przypadku zbycia udziałów nabytych w drodze wymiany, koszt uzyskania przychodów stanowią wydatki na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazanych spółce nabywającej. Koszt ten w zależności od tego w jaki sposób udziały (akcje) zostały nabyte (objęte) należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 lub art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skoro z przedstawionego we wniosku zasobu informacji wynika, że Wnioskodawca planuje dokonać zbycia udziałów w Spółce 3, które nabył w zamian za wkład niepieniężny (udziały w Spółce 2, które z kolei nabył w zamian za akcje w Spółce 1 nabyte za gotówkę) stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodu w sytuacji zbycia udziałów w spółce 3 nie będą – wbrew temu co twierdzi Wnioskodawca – wydatki poniesione na nabycie akcji w Spółce 1, a wydatki poniesione na nabycie udziałów w Spółce 2 ustalone w sposób określony w art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc wartość nominalna akcji Spółki 1, za które to akcje Wnioskodawca nabył (w drodze wymiany) udziały Spółki 2. W konsekwencji powyższego stanowisko Zainteresowanego w tej części należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując stwierdzić należy, że w związku z planowanym wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce 2 do Spółki 3, w wyniku którego Spółka 3 uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce 2, nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W momencie odpłatnego zbycia przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu trzeciego udziałów w Spółce 3 (które to udziały nabyte zostaną przez Niego w ramach transakcji wymiany udziałów), przychodem dla Wnioskodawcy będzie wynagrodzenie za zbywane udziały, natomiast do kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna akcji Spółki 1.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.