ILPB2/4511-1-305/15-4/WS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości.
ILPB2/4511-1-305/15-4/WSinterpretacja indywidualna
 1. dział spadku
 2. nieruchomości
 3. spadek
 4. spłata
 5. udział
 6. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 19 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2015 (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału w nieruchomości.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z 11 czerwca 2015 r. nr ILPB2/4511-1-305/15-2/WS, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ponadto, pouczono Zainteresowaną, że nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało wysłane 11 czerwca 2015 r. i skutecznie doręczone 16 czerwca 2015 r., zaś 22 czerwca 2015 r. (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: 20 czerwca 2015 r.) do tut. Biura KIP wpłynęło pismo doprecyzowujące przedstawiony we wniosku stan faktyczny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Na podstawie ustawy Wnioskodawczyni nabyła spadek w udziale 1/10 części po zmarłej 31 sierpnia 2013 r., co wynika z prawomocnego postanowienia sądu rejonowego.

W związku z dziedziczeniem przysługiwał Wnioskodawczyni udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21.

W wydanej decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn ustalono zobowiązanie podatkowe od nabycia praw do spadku po zmarłej w dniu 31 sierpnia 2013 r. Obliczenie należnego podatku sporządzono w decyzji na podstawie art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wartość nabytego majątku wynosiła 39 041 zł, obliczony podatek do zapłaty wynosił 2 990 zł. Wyżej wspomniany podatek zapłacono w terminie 14 dni od otrzymania wyżej wspomnianej decyzji.

Dnia (...) w siedzibie kancelarii notarialnej przeniesiono wolny od obciążeń udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. W związku z powyższym w wyniku umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Zainteresowana otrzymała 21 200 zł. Przeniesienie wolnego od obciążeń udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego było podyktowane koniecznością dokonania działu spadku po zmarłej.

Wniosek uzupełniono w dniu 22 czerwca 2015 r. o informacje:

 1. przeniesienie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nastąpiło w drodze czynności sprzedaży między wszystkimi spadkobiercami a osobą trzecią (nabywcą) na skutek dokonania działu spadku między spadkobiercami (dział spadku i umowa sprzedaży były jedną czynnością);
 2. otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota z tytułu umowy sprzedaży nie przekraczała udziału, jaki przysługiwał Zainteresowanej w spadku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z powyżej opisanym stanem faktycznym i opłaceniem podatku w wysokości 2 990 zł od spadków i darowizn Wnioskodawczyni jest zobowiązana do opłacenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 21 w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przedstawionym stanem faktycznym Zainteresowana nie jest zobowiązana do opłacenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu numer 21.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła spadek w udziale 1/10 części po zmarłej dnia 31 sierpnia 2013 r.

W związku z dziedziczeniem przysługiwał Wnioskodawczyni udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych.

W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że udział w przedmiotowym lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni nabyła z chwilą otwarcia spadku (w chwili śmierci spadkodawcy) w dniu 31 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy przenieśli udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w drodze czynności sprzedaży, na rzecz osoby trzeciej (nabywcy).

Zgodnie natomiast z art. 535 Kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży jest umową dwustronnie zobowiązującą, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność przedmiotu sprzedaży i wydać mu ten przedmiot, a kupujący zobowiązuje się przedmiot ten odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Istotą umowy sprzedaży jest więc powstanie po stronie sprzedającego zobowiązania przeniesienia na rzecz nabywcy własności przedmiotu sprzedaży, natomiast po stronie kupującego zapłaty ceny wynikającej z umowy.

W świetle przytoczonych przepisów stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy, jako strona umowy sprzedaży (sprzedający) zawarli umowę sprzedaży swoich udziałów w nieruchomości, który nabyli w spadku, otrzymując w zamian cenę sprzedaży a nie „spłaty”. O „spłacie” można bowiem mówić jedynie w sytuacji, gdy w wyniku działu spadku rzecz zostaje przyznana na własność jednemu ze spadkobierców, bądź też kilku z nich, natomiast pozostali spadkobiercy otrzymują świadczenie stanowiące równowartość ich udziału w masie spadkowej, od tych spadkobierców, którym przyznano rzecz. W przedmiotowej sprawie zaś taka sytuacja nie miała miejsca. Spadkobiercy bowiem, w tym również Wnioskodawczyni, dokonali jedynie sprzedaży swoich udziałów w przedmiotowej nieruchomości odpowiadających ich udziałom w masie spadkowej na rzecz osoby trzeciej (nie będącej spadkobiercą).

Jednocześnie należy podkreślić, że fakt zapłaty podatku od spadków i darowizn w związku nabyciem udziału w nieruchomości tytułem dziedziczenia, nie wyklucza konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu późniejszego odpłatnego zbycia darowanych lub otrzymanych w spadku składników majątkowych.

Zgodnie bowiem z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Natomiast na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.

Do wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodzi zatem przy nabyciu majątku w drodze dziedziczenia lub darowizny. Jednakże przepis ten nie ma zastosowania, gdy spadkobierca lub obdarowany w związku z tym majątkiem w okresie późniejszym uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym tzn. odpłatnie zbywa darowane lub otrzymane w spadku składniki majątkowe. Zbycie jest bowiem odrębną od nabycia czynnością prawną.

W związku z powyższym sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym, dokonana 20 listopada 2014 r., a więc przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło jego nabycie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Reasumując, należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w lokalu mieszkalnym, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.