ILPB2/4511-1-180/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów.

Zainteresowany posiada obecnie większościowe udziały (tj. posiada bezwzględną większość głosów) w spółkach kapitałowych z siedzibą na Cyprze (dalej: razem jako CypCo), (tj. ponad 95% udziałów w pierwszej CypCo oraz 100% udziałów w drugiej CypCo), które podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów na Cyprze, bez względu na miejsce ich osiągania, jak również są wymienione w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualnie Wnioskodawca planuje wniesienie posiadanych udziałów w CypCo do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, która podlega w kraju opodatkowaniu od całości osiąganych przez nią dochodów (dalej: SPV).

Udziały w CypCo zostaną wniesione do SPV w ramach wkładu niepieniężnego, w zamian za który Zainteresowany otrzyma udziały SPV w jej podwyższonym kapitale zakładowym.

Wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawcy przez SPV w zamian za udziały w CypCo będzie odpowiadała wartości udziałów w CypCo wnoszonych do SPV.

Na skutek dokonanego aportu udziałów w CypCo, SPV uzyska bezwzględną większość głosów w każdej CypCo z osobna, jak również, Zainteresowany będzie posiadał bezwzględną większość głosów w SPV.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w (obu) CypCo do SPV po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też transakcja ta będzie stanowiła wyłączoną z przychodów transakcję „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja obejmująca aport udziałów CypCo do SPV będzie dla Zainteresowanego neutralna podatkowo.

Transakcja ta będzie bowiem – w odniesieniu do aportu udziałów każdej CypCo z osobna – stanowiła wymianę udziałów, która zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT nie generuje przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednocześnie jednak, art. 24 ust. 8a ustawy stanowi, że jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z kolei z ust. 8b, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika zatem, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki, co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji).

Jednocześnie, w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla otrzymującego udziały (akcje) w wyniku tej transakcji przychód nie powstanie, pod warunkiem że:

  1. spółka nabędzie od wspólników innej spółki udziały tej innej spółki oraz w zamian przekaże tym wspólnikom własne udziały albo własne udziały wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów;
  2. spółka nabywająca udziały uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej drugiej spółce, której udziały są nabywane, lub spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w tej drugiej spółce, której udziały są nabywane, zwiększy ilość udziałów w tej spółce;
  3. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce Ich osiągnięcia;
  4. zarówno spółka nabywająca udziały wnoszone aportem, jak i spółka, której udziały są wnoszone są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub spółkami, które posiadają zarząd lub siedzibę w państwie należącym do EOG, innym niż państwo członkowskie UE.

Uwzględniając powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w omawianym przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym dotyczącym transakcji obejmującej aport udziałów CypCo do SPV dojdzie do „wymiany udziałów”, o której w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

W transakcji tej bowiem, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawca, SPV oraz CypCo, wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.:

  1. SPV nabędzie od Wnioskodawcy udziały CypCo oraz w zamian za te udziały przekaże Zainteresowanemu własne udziały, przy tym Wnioskodawca nie otrzyma od SPV częściowej zapłaty w gotówce;
  2. w wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów, SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w każdej ze spółek, których udziały zostaną wniesione przez Wnioskodawcę w ramach wkładu niepieniężnego, tj. w każdej CypCo (na skutek aportu ponad 95% udziałów pierwszej CypCo i 100% udziałów w drugiej CypCo);
  3. podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. Wnioskodawca oraz SPV) będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz
  4. zarówno SPV, jako spółka z o. o., do której wnoszone są udziały, jak i (każda) CypCo są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu udziałów CypCo do SPV nie spowoduje po stronie Zainteresowanego powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje na praktykę organów podatkowych jednoznacznie potwierdzającą stanowisko.

Przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2014 r. (nr PPB2/415-76/14-2/MK1) stwierdził, że: „Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, to u wnoszącego taki wkład co do zasady powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. (...) Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 czerwca 2014 r. (nr ILPB2/415-384/14-2/WM), potwierdził, że „aport przez Wnioskodawcę posiadanych udziałów w Spółce 1 do Spółki 2 - w wyniku którego Spółka 2 uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Spółce 1 lub Spółka 2 posiadając większość praw głosu w Spółce 1, nabędzie dodatkowe udziały – będzie dla Wnioskodawcy transakcją neutralną na gruncie PIT, na podstawie art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o PIT, jako tzw. wymiana udziałów”.

Analogicznie m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 22 września 2014 r. (nr IPPB2/415-600/14-2/AS) oraz w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2014 r. (nr IPPB1/415-730/14-2/EC), jak i Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 maja 2014 r. (nr ILPB2/415-176/14-2/WS).

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że na powyższą konkluzję nie powinien mieć wpływu fakt, że w ramach przedstawionej transakcji wniesie On do SPV tytułem wkładu niepieniężnego udziały dwóch, a nie jednej CypCo.

Przepis art. 24 ust. 8a ustawy o PIT jest bowiem jasny, tzn. określa szczególne warunki w zasadzie wyłącznie w odniesieniu do spółki, do której udziały są wnoszone, tzn.:

  1. musi ona wydać w zamian na rzecz podmiotu wnoszącego aport, udziały własne oraz
  2. na skutek wniesionego aportu musi ona uzyskać bezwzględną większość praw głosu spółce, której udziały są nabywane lub też zwiększyć ilość udziałów w tej spółce, jeżeli posiada ona już bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, której udziały są nabywane.

Pozostałe warunki, które odnoszą się zarówno do spółki otrzymującej aport, jak udziałowca wnoszącego udziały i spółki, której udziały są wnoszone dotyczą w zasadzie wyłącznie miejsca ich siedziby i rezydencji podatkowej.

Powołany przepis nie wyklucza zatem możliwości uznania za wymianę udziałów, skutkującą brakiem przychodu podatkowego transakcji, w ramach której udziałowiec wnosi do spółki udziały więcej niż jednej spółki. Istotne jest tylko to, aby – niezależnie od ilości spółek których udziały są wnoszone – spełnione zostały powyższe warunki. Przy czym, w przypadku wielości spółek, których udziały są wnoszone, warunki te muszą zostać spełnione odrębnie w stosunku do każdej ze spółek.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu w związku z aportem do SPV udziałów (obu) CypCo, z uwagi na fakt, że w odniesieniu do każdej z nich spełnione zostaną warunki do uznania transakcji za wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT.

Podobne stanowisko zaprezentował m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 15 lipca 2013 r. (nr IBPBII/2/415-403/13/ŁCz) wskazał, że „Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca jest właścicielem większościowym udziałów w polskich spółkach kapitałowych. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem wszystkie posiadane udziały do cypryjskiej spółki holdingowej co spowoduje, że spółka cypryjska uzyska bezwzględną większość praw głosu w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za wniesiony aport wnioskodawca otrzyma nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w cypryjskiej spółce holdingowej, a więc w podmiocie już istniejącym. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż skoro w wyniku wniesienia przez wnioskodawcę posiadanych przez niego udziałów w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywająca je spółka cypryjska (holdingowa) uzyska bezwzględną większość praw głosu w polskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w powołanych przepisach, zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy. A zatem nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepisy art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z uwagi na to, że w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca posiadający miejsce zamieszkania w Polsce zamierza wnieść posiadane udziały w cypryjskich spółkach kapitałowych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, należy odwołać się do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zmienionej Protokołem z dnia 22 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1383) podpisanym w Nikozji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru.

W sytuacji uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 4 ww. umowy zatytułowany „Zyski ze sprzedaży majątku”, z treści którego wynika, że zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Czynność wniesienia udziałów w formie wkładu niepieniężnego do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi formę przeniesienia tytułu własności tych udziałów, gdyż w jej wyniku nowym właścicielem udziałów staje się spółka polska. Tym samym spółka polska staje się w miejsce dotychczasowego właściciela udziałów nowym udziałowcem cypryjskich spółek w zamian za swoje udziały wydane poprzedniemu udziałowcowi.

W konsekwencji przychód uzyskany z przeniesienia przez Wnioskodawcę tytułu własności do udziałów w cypryjskiej spółce na spółkę polską spółkę z ograniczona odpowiedzialnością podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu zamieszkania Zainteresowanego, a więc w Polsce i skutki podatkowe przedmiotowej transakcji należy ocenić w świetle przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl jednak art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy – przepis ust. 8a tegoż artykułu stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem większościowym udziałów w cypryjskich spółkach kapitałowych. Zainteresowany zamierza wnieść aportem posiadane udziały do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co spowoduje, że polska spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w cypryjskich spółkach kapitałowych. W zamian za wniesiony aport Wnioskodawca otrzyma udziały w podwyższonym kapitale zakładowym polskiej spółki.

W świetle powyższego – mając na uwadze fakt, że w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę posiadanych przez Niego udziałów w cypryjskich spółkach kapitałowych, nabywająca je polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyska bezwzględną większość praw głosu w cypryjskich spółkach kapitałowych – stwierdzić należy, że zastosowanie znajdzie wyłączenie z przychodów, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ww. ustawy (dojdzie do tzw. transakcji „wymiany udziałów”). W konsekwencji powyższego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.