ILPB2/436-174/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej (wymiana udziałów).
ILPB2/436-174/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. udział
 2. wymiana (towarów)
 3. wyłączenie
 4. zmiana umowy spółki
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej (wymiana udziałów) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej (wymiana udziałów).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, Spółka planuje emisję nowych udziałów, które objęte byłyby przez jedynego Wspólnika, posiadającego miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (Udziałowiec).

Udziałowiec jest też jedynym wspólnikiem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (SP2).

Udziałowiec wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci 100 % udziałów w SP2, obejmując w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Przedmiotowa transakcja będzie transakcją, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, Nr 64. poz. 361, ze zm.; dalej: ustawa PIT). W ramach powyższej transakcji, Spółka przekaże Udziałowcom wyłącznie udziały własne (bez zapłaty w gotówce).

W wyniku wniesienia 100 % udziałów SP2 przez Udziałowców do Spółki, Spółka posiadać będzie 100% praw głosu w SP2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem do spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów SP2 podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: ustawa PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem do Spółki przez Udziałowców wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów SP2, nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Uzasadnienie stanowiska podatnika.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy PCC nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. la pkt 2 ustawy PCC, zgodnie z którą, użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy PCC, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie PCC przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podkreślić należy, że taką transakcją jest właśnie opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność wymiany udziałów.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy PCC, nie podlega temu podatkowi umowa spółki (oraz jej zmiana) związana z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W świetle powyższego - zdaniem Spółki - z literalnego brzmienia przepisów ustawy PCC jednoznacznie wynika, że nie podlega opodatkowaniu PCC podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej związane z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów innej spółki kapitałowej, w zamian za udziały własne spółki kapitałowej.

Wskazać należy, że wszystkie przesłanki do zastosowania powyższego przepisu będą w analizowanej sytuacji spełnione, w szczególności:

 • Udziałowiec wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w SP2, będącej spółką kapitałową,
 • w zamian za powyższy wkład niepieniężny, Spółka wyda na rzecz Udziałowca udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
 • w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów w SP2 Spółka uzyska 100 % głosów w SP2.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z wniesieniem do Spółki przez Udziałowców wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. nie będzie podlegało PCC.

Wskazać należy, że analogiczne stanowisko zostało wyrażone w następujących interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

 • interpretacja indywidualna z 18 lipca 2011 r. (sygn. IPPB2/436-146/11-6/MZ),
 • interpretacja indywidualna z 7 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/143-417/11-2/AF),
 • interpretacja indywidualna z 7 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/436-419/11-2/AF),
 • interpretacja indywidualna z 3 kwietnia 2012 r. (sygn. 1PP132/436-391l2-3/MZ).

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.