ILPB2/436-174/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej (wymiana udziałów).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej (wymiana udziałów) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej (wymiana udziałów).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, Spółka planuje emisję nowych udziałów, które objęte byłyby przez jedynego Wspólnika, posiadającego miejsce zamieszkania w Polsce i podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (Udziałowiec).

Udziałowiec jest też jedynym wspólnikiem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej siedzibę na terytorium Polski i podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (SP2).

Udziałowiec wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci 100 % udziałów w SP2, obejmując w zamian udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Przedmiotowa transakcja będzie transakcją, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, Nr 64. poz. 361, ze zm.; dalej: ustawa PIT). W ramach powyższej transakcji, Spółka przekaże Udziałowcom wyłącznie udziały własne (bez zapłaty w gotówce).

W wyniku wniesienia 100 % udziałów SP2 przez Udziałowców do Spółki, Spółka posiadać będzie 100% praw głosu w SP2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem do spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów SP2 podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych (ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych – t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.; dalej: ustawa PCC)...

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w związku z wniesieniem do Spółki przez Udziałowców wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów SP2, nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Uzasadnienie stanowiska podatnika.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC, podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy PCC w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy PCC nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. la pkt 2 ustawy PCC, zgodnie z którą, użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy PCC, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie PCC przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podkreślić należy, że taką transakcją jest właśnie opisana w przedstawionym zdarzeniu przyszłym czynność wymiany udziałów.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy PCC, nie podlega temu podatkowi umowa spółki (oraz jej zmiana) związana z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W świetle powyższego - zdaniem Spółki - z literalnego brzmienia przepisów ustawy PCC jednoznacznie wynika, że nie podlega opodatkowaniu PCC podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej związane z wniesieniem do tej spółki wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów innej spółki kapitałowej, w zamian za udziały własne spółki kapitałowej.

Wskazać należy, że wszystkie przesłanki do zastosowania powyższego przepisu będą w analizowanej sytuacji spełnione, w szczególności:

  • Udziałowiec wniesie do Spółki wkład niepieniężny w postaci udziałów w SP2, będącej spółką kapitałową,
  • w zamian za powyższy wkład niepieniężny, Spółka wyda na rzecz Udziałowca udziały własne w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
  • w wyniku otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów w SP2 Spółka uzyska 100 % głosów w SP2.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z wniesieniem do Spółki przez Udziałowców wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce z o.o. nie będzie podlegało PCC.

Wskazać należy, że analogiczne stanowisko zostało wyrażone w następujących interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

  • interpretacja indywidualna z 18 lipca 2011 r. (sygn. IPPB2/436-146/11-6/MZ),
  • interpretacja indywidualna z 7 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/143-417/11-2/AF),
  • interpretacja indywidualna z 7 grudnia 2011 r. (sygn. IPPB2/436-419/11-2/AF),
  • interpretacja indywidualna z 3 kwietnia 2012 r. (sygn. 1PP132/436-391l2-3/MZ).

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że nie są one wiążące dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.