ILPB2/415-967/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Zbycie udziałów.
ILPB2/415-967/14-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r. oraz 9 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kapitałów pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kapitałów pieniężnych, a także w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 6 czerwca 2014 r. Spółka „A” Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS . Spółka została założona aktem notarialnym dnia 26 lutego 2014 r. przez B. i „C” Sp. z o. o. z siedzibą, w ramach projektu „Naukowy (...)” dofinansowywanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, jako START-up.

Kapitał zakładowy „A” wynosi 3 10.000,00 PLN i dzieli się na 6.200 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy (§ 7 ust. 1 Umowy Spółki).

Udziały w kapitale zakładowym „A” zostały objęte przez Inwestora i Udziałowca w następujący sposób:

 1. Inwestor objął 3.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 150.000 PLN - w zamian za wkład pieniężny,
 2. Udziałowiec objął 3.200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 160.000 PLN - w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, na które składają się, stanowiące prawa autorskie majątkowe:
  • model aplikacji mobilnej pod nazwą „A”, na które składają się: projekty graficzne ekranów aplikacji, analiza biznesowa i wykonawcza mechanizmu działania i wykorzystania aplikacji;
  • makieta kodu oprogramowania modułu społecznościowego prototypu portalu internetowego oraz know-how w postaci makiety kodu oprogramowania modułu społecznościowego aplikacji „A” (§ 7 ust. 2 Umowy Spółki). Prototyp aplikacji jest elementem know-how wniesionego do Spółki. Know-how będący przedmiotem aportu Udziałowca, związany jest z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Tego samego dnia, pomiędzy Inwestorem, Udziałowcem oraz „D” została zawarta Umowa Inwestycyjna, określająca zasady udziału ww. stron w przedsięwzięciu mającym na celu założenie spółki „A” z siedzibą w Poznaniu, (§ 2 pkt 1 Umowy inwestycyjnej).

Przedmiotem wskazanej wyżej Umowy Inwestycyjnej jest w szczególności:

 • określenie zasad objęcia przez Inwestora udziałów w „A”,
 • określenie zasad finansowania, zarządzania, sprawowania nadzoru i wykonywania praw udziałowych w „A”,
 • określenie obowiązków „A” w zakresie wykonywania planów finansowych oraz składania wspólnikom raportów z wykonania tych planów, a także
 • określenie zasad wynagradzania członków zarządu „A” (§ 2 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej).

Na podstawie natomiast § 3 pkt 1 Umowy Inwestycyjnej, Udziałowiec zobowiązany jest do realizacji biznesplanu, jak również do utrzymywania założonej w Umowie Inwestycyjnej wielkości kapitałów własnych „A” na poziomie 250.000 PLN.

W przypadku natomiast, gdy biznesplan nie zostanie wykonany, a poziom kapitałów własnych spadnie poniżej ww. kwoty, wówczas „D” gwarantuje na rzecz „A” środki pieniężne w postaci pożyczki lub dopłat do kapitału w wysokości zabezpieczającej co najmniej brak przesłanek upadłości „A”, jak również uzupełniające kapitały własne do kwoty 250.000 PLN (§ 3 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej).

W myśl § 3 pkt 3 Umowy Inwestycyjnej, strony dokonają pierwszej oceny realizacji biznesplanu w czerwcu 2014 r. Jeżeli odstępstwa od zakładanego poziomu przekroczą 10% (przez co należy rozumieć zrealizowanie mniejszych przychodów lub zysku albo większych kosztów), wchodzi w życie gwarancja „D” (dawniej „Dx” S.A.). Gwarancja ta obowiązuje do 31 grudnia 2016 r., a strony oceniać będą realizację biznesplanu i poziom kapitałów własnych w grudniu i czerwcu każdego roku.

Jednocześnie, w przypadku wejścia w życie ww. gwarancji „D”, Udziałowiec będzie zobowiązany do sprzedaży na rzecz „D” posiadanych przez siebie udziałów w „A” za cenę równą 1 PLN za wszystkie udziały (§ 3 pkt 4 Umowy Inwestycyjnej).

Przy czym, w sytuacji, gdy w kolejnych latach funkcjonowania „A”, Udziałowiec – działając jako Prezes Zarządu – doprowadzi do realizacji biznesplanu „A”, „D” zobowiązuje się do zwrotnej odsprzedaży 90% wskazanych wyżej udziałów na jego rzecz (§ 3 pkt 6 Umowy Inwestycyjnej) za cenę łączną 3 PLN.

Objęcie przez Udziałowca udziałów w „A”.

Objęcie udziałów w „A” skutkowało powstaniem po stronie Udziałowca przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów, tj. w kwocie 160.000 PLN. Przychód ten powstał z chwilą rejestracji „A”.

Jednocześnie, jako że przedmiotem wkładu niepieniężnego jest know-how Udziałowca, z tytułu objęcia ww. udziałów nie powstały koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji dochód Udziałowca z tytułu ww. transakcji wynosi 160.000 PLN.

Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że know-how będący przedmiotem aportu Udziałowca, związany jest z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka Inicjowanie działalności innowacyjnej”, wskazany wyżej dochód, co do zasady, podlegać będzie opodatkowaniu po upływie 5 lat licząc od dnia powstania przychodu z tego tytułu, tj. od dnia zarejestrowania „A”, wg stawki 19% podatku.

Ustawa o PIT, wśród źródeł przychodów wymienia m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przy czym, ustalając wartość ww. przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ustawy o PIT).

Co do zasady zatem, w związku z objęciem udziałów w „A” w zamian za aport w postaci know-how, po stronie Udziałowca powstał przychód z kapitałów pieniężnych, w wysokości wartości nominalnej ww. udziałów. Przedmiotowy przychód powstał w dniu zarejestrowania spółki (art. 17 ust. la pkt 1 ustawy o PIT).

Przy czym w analizowanym stanie faktycznym, Udziałowiec nie poniósł wydatków na nabycie przedmiotu aportu - przedmiotem wkładu niepieniężnego do „A” był bowiem know-how, stanowiący nakład jego pracy własnej oraz wartość własnej wiedzy, informacji i doświadczenia.

W konsekwencji, z tytułu objęcia udziałów w „A”, nie powstaną koszty uzyskania przychodu, w rozumieniu art. 22 ust. le pkt 3 ustawy o PIT, a co za tym idzie dochód Udziałowca z tego tytułu stanowi wartość nominalna objętych przez niego udziałów, tj. kwota 160.000,00 PLN.

Niemniej jednak wskazać należy, że zgodnie z art. 24 ust. 17 ustawy o PIT, dochód z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. la, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Tym samym, wskazany wyżej dochód z tytułu objęcia udziałów w „A”, co do zasady, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, po upływie 5 lat licząc od dnia uzyskania przychodu przez Udziałowca, tj. od dnia zarejestrowania „A”. Przy czym, zgodnie z art. 24 ust. 18 ustawy o PIT, w przypadku zbycia przedmiotowych udziałów przed upływem 5 lat licząc od dnia uzyskania ww. przychodu, dochód z tytułu objęcia tych udziałów ustała się na dzień ich zbycia w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki „A” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na którym po analizie sprawozdania finansowego za pierwsze cztery miesiące działalności w oparciu o przyjęty w dniu 26 lutego 2014 r. biznesplan, stwierdzono niewykonanie planu z różnicą znacznie przekraczającą założone 10%. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o uruchomieniu Gwarancji zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej. Gwarant („D” S.A.), w związku z objęciem obowiązków wynikających z umowy inwestycyjnej wręczył Udziałowcowi wezwanie do sprzedaży udziałów.

Sprzedaż przez Udziałowca na rzecz „D” udziałów w „A”.

Z tytułu sprzedaży udziałów w „A” na rzecz „D”, zdaniem Wnioskodawcy – po stronie Udziałowca powstanie przychód z kapitałów pieniężnych w wysokości ceny sprzedaży, tj. 1 PLN. Jednocześnie Udziałowiec będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu ww. transakcji, w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w „A”, z dnia ich objęcia, tj. w wysokości 160.000 PLN.

Z chwilą dokonania przedmiotowej sprzedaży, Udziałowiec będzie także zobowiązany ustalić dochód z tytułu objęcia udziałów w „A” (w kwocie 160.000 PLN).

Przy czym, z uwagi na fakt, że przychody Udziałowca z tytułu objęcia udziałów w „A” oraz przychody z tytułu ich odpłatnego zbycia, kwalifikowane są do tego samego źródła przychodów (tj. przychodów z kapitałów pieniężnych), w roku podatkowym, w którym dojdzie do sprzedaży przedmiotowych udziałów na rzecz „D”. Udziałowiec powinien zsumować:

 • przychody uzyskane z tytułu objęcia udziałów „A” i przychody uzyskane z tytułu ich sprzedaży, oraz
 • koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów.

Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego osiągnięte przez Udziałowca przychody z kapitałów pieniężnych przewyższą koszty ich uzyskania, wówczas różnica ta stanowić będzie dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Sprzedaż udziałów na rzecz „D” podlegać będzie opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Niemniej jednak, transakcja ta korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT (w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r.).

Na gruncie przepisów ustawy o PCC, wskazana wyżej czynność podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 1%. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa zbywanych udziałów, natomiast obowiązek podatkowy z tego tytułu ciążyć będzie na kupującym. tj. „D”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy Udziałowiec prawidłowo obliczy dochód i wynikające z niego zobowiązanie podatkowe z tytułu PIT w związku z planowanym zbyciem udziałów w Spółce „A” sp. z o.o. realizując zapisy umowy inwestycyjnej i wezwania do sprzedaży udziałów w kwocie:

przychody z kapitałów pieniężnych wyniosą 160.001,00 PLN (tj. przychód z objęcia udziałów w ”A” = 160.000 PLN + przychód ze zbycia udziałów na rzecz „D” = 1 PLN), natomiast koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów wyniosą 160.000,00 PLN (koszty uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w „A” = 0 PLN + koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów na rzecz „D” = 160.000 PLN)...

Informuje się, że wniosek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług rozstrzygnięto odrębnymi pismami.

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży udziałów w „A” na rzecz „D”, po stronie Udziałowca powstanie przychód z kapitałów pieniężnych w wysokości ceny sprzedaży, tj. 1 PLN. Jednocześnie Udziałowiec będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu ww. transakcji, w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w „A”, z dnia ich objęcia, tj. w wysokości 160.000 PLN.

Z chwilą dokonania przedmiotowej sprzedaży, Udziałowiec będzie także zobowiązany ustalić dochód z tytułu objęcia udziałów w „A” (w kwocie 160.000 PLN).

Przy czym, z uwagi na fakt, że przychody Udziałowca z tytułu objęcia udziałów w „A” oraz przychody z tytułu ich odpłatnego zbycia, kwalifikowane są do tego samego źródła przychodów (tj. przychodów z kapitałów pieniężnych), w roku podatkowym, w którym dojdzie do sprzedaży przedmiotowych udziałów na rzecz „D”, Udziałowiec powinien zsumować:

 • przychody uzyskane z tytułu objęcia udziałów „A” i przychody uzyskane z tytułu ich sprzedaży, oraz
 • koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów.

Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego osiągnięte przez Udziałowca przychody z kapitałów pieniężnych przewyższą koszty ich uzyskania, wówczas różnica ta stanowić będzie dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów.

Przy czym na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o PIT, przy ustalaniu wartości ww. przychodu stosuje się odpowiednio regulację art. 19 ustawy o PIT, w myśl której, przychodem z odpłatnego zbycia m.in. praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Co do zasady zatem, przychodem Udziałowca z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów na rzecz „D” będzie cena określona w umowie sprzedaży, tj. 1 PLN.

W analizowanym stanie faktycznym, określenie ceny sprzedaży przedmiotowych udziałów na rzecz „D” na poziomie 1 PLN wiąże się z faktem pełnienia przez „D” roli gwaranta Udziałowca, tj. „D” gwarantuje na rzecz „A” środki pieniężne w postaci pożyczki lub dopłat do kapitału w przypadku, gdy Udziałowiec nie wywiąże się ze swoich obowiązków, tj. nie wykona biznesplanu lub poziom kapitałów własnych „A” spadnie poniżej kwoty 250.000 PLN.

Uruchomienie przedmiotowej gwarancji, nastąpi z chwilą, gdy odstępstwa od zakładanego poziomu przekroczą 10%.

D” – w wykonaniu roli gwaranta – przejmie obowiązki Udziałowca wobec „A” m.in. w zakresie zapewnienia środków pieniężnych w wysokości zabezpieczającej co najmniej brak przesłanek upadłości „A” oraz uzupełniających jej kapitały własne do kwoty 250.000 PLN.

Skoro Udziałowiec nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, gwarant, zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, przejmuje jego obowiązki, ale w zamian za swoje wsparcie nabywa udziały „A”.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż przez Udziałowca na rzecz „D” udziałów w „A” za cenę 1 PLN jest uzasadniona względami ekonomicznymi (konieczne wdrożenie planu restrukturyzacji spółki).

W konsekwencji, z tytułu przedmiotowej sprzedaży, po stronie Udziałowca powstanie przychód podatkowy w wysokości 1 PLN. Przy czym, na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% podlega w tym wypadku dochód, który ustała się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o PIT, tj. w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów, z dnia ich objęcia (160.000 PLN) (art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).

Niezależnie od powyższego wskazać również należy, że z chwilą zbycia przedmiotowych udziałów na rzecz „D”, Udziałowiec zobowiązany będzie ustalić także dochód z tytułu objęcia udziałów w „A”.

Przykładowo, w sytuacji, gdy Udziałowiec sprzeda udziały na rzecz „D” w 2014, wówczas:

 • przychody z kapitałów pieniężnych wyniosą 160.001,00 PLN (tj. przychód z objęcia udziałów w „A” = 160.000 PLN + przychód ze zbycia udziałów na rzecz „D” = 1 PLN), natomiast
 • koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów wyniosą 160.000,00 PLN (koszty uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w „A” = 0 PLN + koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów na rzecz „D” = 160.000 PLN).

W rezultacie dochód z kapitałów pieniężnych osiągnięty przez Udziałowca w 2014 r. - będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19% - wyniesie 1 PLN.

Przedmiotowy dochód Udziałowiec będzie zobowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym do 30 kwietnia 2015 r.

Powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB2/436-114/14-4/MK), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPB2/415-408/13-6/MK) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1338/12/MR).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionych: stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego - w odniesieniu do pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych – jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ustawy).

Powołany przepis odnosi się również do określania zarówno dochodu, jak i straty uzyskanej przez osobę fizyczną z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy.

Oznacza to, że dochód bądź strata z takich inwestycji rozliczana jest w zeznaniu rocznym jako suma przychodów w porównaniu z sumą kosztów.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na mocy art. 17 ust. la cyt. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W myśl art. 17 ust. 2 omawianej ustawy podatkowej, przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9–10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Stosownie natomiast do art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 24 ust. 17 ww. ustawy, dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Według art. 24 ust. 18 ustawy, w przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które objął w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, w zamian za wkład niepieniężny w postaci „know-how”. Cena sprzedaży udziałów – zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną – wyniesie 1 zł.

Uwzględniając powyższe, jeżeli Wnioskodawca przed upływem pięciu lat liczonych od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokona zbycia udziałów, to obowiązek określenia dochodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci „know-how” i jego zadeklarowania w prawidłowej wysokości, zaktualizuje się na dzień zbycia przedmiotowych udziałów.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

W przypadku objęcia udziałów w (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy, który stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak stanowi art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Norma wskazana w art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy stanowi, że w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.

Podsumowując – w przedstawionym stanie faktycznym – po uwzględnieniu zanalizowanych powyżej przepisów prawa podatkowego, stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek rozpoznania przychodu oraz ustalenia dochodu z kapitałów pieniężnych w związku z planowanym zbyciem udziałów w spółce, stosownie do art. 30b z uwzględnieniem art. 24 ust. 17 i ust. 18 ustawy. Dochód, o którym mowa powyżej powinien zostać rozliczony w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego z uwzględnieniem art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym za przychody należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów (wartość nominalna) jak i ich odpłatnego zbycia (co do zasady kwota wyrażona w umowie zbycia), a za koszty sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo wskazać należy, na kwestię uprawnień nadanych organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej przepisami art. 19 ww. ustawy. Są to uprawnienia nadane przepisami rangi ustawowej i nie mogą być zmienione drogą interpretacji w indywidualnej sprawie. To w gestii tych organów mieści się przeprowadzenie ewentualnego postępowania dowodowego i ocena, czy zachodzą przesłanki do skorzystania z uprawnień wynikających z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informuje się, że powołane interpretacje wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto wskazać należy, że dołączone do wniosku dokumenty nie podlegały weryfikacji w toku niniejszego postepowania, gdyż upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy orzeka tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Co oznacza, że organ rozpatrujący konkretną sprawę nie ma możliwości modyfikowania (uzupełniania, odtwarzania) stanu faktycznego tej sprawy, nie prowadzi również postępowania dowodowego w trybie działu IV Ordynacji podatkowej.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wydając interpretację w trybie ww. przepisu Organ Interpretacyjny nie oblicza wysokości dochodu do opodatkowania. W związku z tym, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie ustosunkował się do przedstawionych przez Zainteresowanego obliczeń a wskazał zasadę na jakiej powinno się opierać opodatkowanie w nakreślonej we wniosku sprawie.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.