ILPB2/415-759/14-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB2/415-759/14-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. objęcie udziałów
 4. obowiązek podatkowy
 5. przychód z kapitału pieniężnego
 6. spółka kapitałowa
 7. udział
 8. wartość nominalna
 9. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, posiada 100 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „SP 1”).

W zakresie opisywanego zdarzenia przyszłego, równocześnie z posiadaniem udziałów w SP 1, Wnioskodawca jest udziałowcem drugiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SP 2”), także będącej polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca rozważa w przyszłości dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego SP 2 poprzez wniesienie do SP 2 wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w SP 1 (obejmujących całość praw głosu w SP 1). W zamian za wniesione udziały Wnioskodawca obejmie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SP 2 (Wnioskodawca nie otrzyma przy tym żadnej zapłaty w gotówce).

W wyniku wniesienia udziałów przez Wnioskodawcę SP 2 posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w SP 1 – posiadać bowiem będzie wszystkie jej udziały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia nowoutworzonych udziałów SP 2...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów SP 2.

Według Wnioskodawcy, w wyniku dokonanej wymiany udziałów SP 1 na udziały SP 2 (wkład niepieniężny udziałów SP 1 do SP 2 w zamian za udziały SP 2) nie powstanie po stronie Zainteresowanego przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (podatkiem PIT).

Swoje stanowisko Zainteresowany uzasadnił w nw. sposób.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 • spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 • spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy o PIT, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z powyższego wynika, że transakcja wymiany udziałów (akcji) będzie neutralna podatkowo zarówno dla spółki nabywającej, jak i dla udziałowców (akcjonariuszy) dokonujących tej wymiany, jeżeli spełnione zostaną trzy warunki tj.:

 1. w wyniku wymiany udziałów (akcji) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane oraz
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia,
 3. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały są nabywane jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione. Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, celem Wnioskodawcy jest podwyższenie kapitału zakładowego SP 2. W ramach realizacji tego celu, w wyniku transakcji, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawca, dojdzie do wniesienia wkładu niepieniężnego, tj. udziałów SP 1 na kapitał zakładowy SP 2. W zamian za wniesione udziały Wnioskodawca obejmie nowoutworzone udziały SP 2.

W momencie wnoszenia wkładu niepieniężnego do SP 2 przez Wnioskodawcę, SP 2 dysponować będzie wszystkimi prawami głosu w SP 1.

Poza warunkiem uzyskania przez spółkę nabywającą bezwzględnej większości głosów ustawodawca wprowadził również warunek rezydencji podatkowej. Mianowicie podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów muszą podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponieważ zarówno SP 1, jak i SP 2, posiadają lub będą posiadać siedziby na terytorium Polski oraz Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, warunek ten będzie spełniony.

Ustawa o PIT od 1 stycznia 2014 r. wprowadził trzeci warunek, od którego zależy neutralność transakcji wymiany udziałów. Zgodnie z art. 24 ust. 8b spółka nabywająca (tj. SP 2) oraz spółka, której udziały są nabywane (tj. SP l) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o PIT, podmiotami. do których mają zastosowanie m.in. art. 24 ust. 8a jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzone według prawa polskiego. Ponieważ SP 1 i SP 2 są polskimi spółkami z ograniczoną odpowiedzialności, warunek trzeci zostanie spełniony.

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień, zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dokonanej przez Wnioskodawcę oraz przez Udziałowców wymiany udziałów SP 1 na udziały SP 2 nie powstanie po stronie Zainteresowanego przychód do opodatkowania podatkiem PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, posiada 100 % udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „SP 1”). W zakresie opisywanego zdarzenia przyszłego, równocześnie z posiadaniem udziałów w SP 1, Wnioskodawca jest udziałowcem drugiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SP 2”), także będącej polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca rozważa w przyszłości dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego SP 2 poprzez wniesienie do SP 2 wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w SP 1 (obejmujących całość praw głosu w SP 1). W zamian za wniesione udziały Wnioskodawca obejmie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SP 2 (Wnioskodawca nie otrzyma przy tym żadnej zapłaty w gotówce).

Reasumując: na gruncie niniejszej sprawy, z uwagi fakt, że w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w polskiej spółce kapitałowej SP 1 do innej polskiej spółki kapitałowej SP 2 w ilości powodującej, że spółka SP 2 uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce SP 1, stwierdzić należy, że po stronie Zainteresowanego – stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.