ILPB2/415-689/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

Wymiana udziałów.
ILPB2/415-689/14-5/JKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. kapitały pieniężne
  3. udział
  4. wymiana udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniach 30 lipca 2014 r., 18 sierpnia 2014 r. oraz 15 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, tj. osobą fizyczną mającą miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca zamierza stać się akcjonariuszem spółki akcyjnej (dalej: „Spółka A”), mającej siedzibę na terytorium Polski i podlegającej na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów.

Wnioskodawca zamierza objąć więcej niż 50% akcji w Spółce A dających mu prawo do bezwzględnej większości praw głosu.

Po uzyskaniu posiadania więcej niż 50% akcji Spółki A dających mu prawo do bezwzględnej większości praw głosu (posiadanie niniejszych akcji będzie wynikało z tytułu własności), Wnioskodawca planuje zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki A w drodze aportu na rzecz innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej na terytorium Polski obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (dalej: „Spółka B”).

W efekcie planowanej transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę akcji w Spółce A do Spółki B, Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce B, natomiast Spółka B uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Spółce A, stając się jej akcjonariuszem posiadającym więcej niż 50% akcji.

W zamian za nabywane przez Wnioskodawcę udziały w Spółce B, nie dojdzie do jakiejkolwiek zapłaty w gotówce na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zaznacza, że akcje, o których mowa powyżej dają prawo głosu w ten sposób, że 1% akcji daje prawo do 1% głosów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci więcej niż 50% akcji Spółki A, dających bezwzględną większość praw głosu w Spółce A będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307, z późn. zm., dalej: „ustawa PIT”) wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci więcej niż 50% akcji Spółki A, dających większość praw głosu w spółce A, nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy PIT.

W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja stanowi tzw. wymianę udziałów, o której mowa w przytaczanym art. 24 ust 8a ustawy PIT i w konsekwencji wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci więcej niż 50% akcji Spółki A, dających większość praw głosu w Spółce A, nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołuje szereg indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Reasumując powyższe, wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki B wkładu niepieniężnego w postaci więcej niż 50% akcji Spółki A, dających większość praw głosu w Spółce A, nie będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

– do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z analizy wniosku wynika, że Zainteresowany będzie akcjonariuszem spółki akcyjnej (Spółka A). Wnioskodawca zamierza objąć więcej niż 50% akcji w Spółce A dających mu prawo do bezwzględnej większości praw głosu. Po uzyskaniu posiadania więcej niż 50% akcji Spółki A dających mu prawo do bezwzględnej większości praw głosu Zainteresowany planuje zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki A w drodze aportu na rzecz innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka B). W efekcie planowanej transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przez Wnioskodawcę akcji w Spółce A do Spółki B, Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce B, natomiast Spółka B uzyska bezwzględną większość praw do głosu w Spółce A, stając się jej akcjonariuszem posiadającym więcej niż 50% akcji.

W świetle powyższego, mając na uwadze fakt, że w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę akcji w Spółce A w ilości powodującej, że Spółka B uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce A, stwierdzić należy, że po stronie Zainteresowanego – stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych, stwierdzić należy, że wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.