ILPB2/415-462/13-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Cypru.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2013 r. (data wpływu 6 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Cypru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki z siedzibą na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: „Podatnik” lub „Zainteresowany”) jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Podatnik jest właścicielem 35% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Udziały”). Zainteresowany w ramach planowanej restrukturyzacji swoich aktywów, rozważa możliwość przeniesienia Udziałów do spółki cypryjskiej typu company limited by shares, czyli spółki będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka cypryjska”), poprzez dokonanie nieodpłatnego zbycia wszystkich lub części Udziałów (tj. zbycia w formie darowizny) na rzecz Spółki cypryjskiej.

W chwili kiedy dojdzie do przeniesienia Udziałów do Spółki cypryjskiej Podatnik będzie udziałowcem Spółki cypryjskiej lub nie będzie udziałowcem Spółki cypryjskiej. Spółka cypryjska będzie miała osobowość prawną oraz siedzibę na terytorium Cypru, będzie również cypryjskim rezydentem podatkowym.

W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od Spółki cypryjskiej; w szczególności nie otrzyma zapłaty za Udziały (jak w przypadku transakcji sprzedaży Udziałów) ani nie obejmie udziałów w Spółce cypryjskiej (jak w przypadku wniesienia Udziałów aportem do Spółki cypryjskiej). W związku z otrzymaniem darowizny Spółka cypryjska nie będzie również zobowiązana do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Podatnika.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości Spółka cypryjska, jeżeli osiągnie zyski, a Podatnik będzie jej udziałowcem, wypłaci Wnioskodawcy zyski w formie dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po Jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu Ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „Ustawa PIT”), Podatnik, jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym, podlega opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów.

W przypadku podatników podatku dochodowego przez przychody podatkowe należy rozumieć, zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, „otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń”. Katalog przychodów jest szeroki; mogą to być zarówno pieniądze/wartości pieniężne, a także wartość wszelkich innych świadczeń. Istotnym jest jednakże, iż powyższe świadczenia muszą być przez Podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Należy wskazać, iż umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką cypryjską będzie spełniała warunki umowy nazwanej – umowy darowizny – wskazane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”). Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, w umowie darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla możliwości mówienia o darowiźnie jest nieodpłatność umowy. Poprzez nieodpłatność należy rozumieć sytuację, w której obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy – ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego. Darczyńca (Podatnik) w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego (Spółki cypryjskiej) nic w zamian.

Wnioskodawca w chwili przekazania Udziałów Spółce cypryjskiej nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych, w szczególności nie otrzyma zapłaty za Udziały (jakby było w przypadku transakcji zbycia Udziałów), jak również nie obejmie udziałów w Spółce cypryjskiej (jakby było w przypadku wniesienia Udziałów aportem do Spółki cypryjskiej). Innymi słowy, Podatnik (darczyńca) dokonując darowizny będzie przekazywał aktywa ze swojego majątku (Udziały) na rzecz Spółki cypryjskiej w zamian nie otrzymując żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego (Spółki cypryjskiej).

Tym samym, należy uznać, iż w świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 Ustawy PIT brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Podatnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W opinii Wnioskodawcy, art. 11 Ustawy PIT zawiera również odwołanie do szczególnych przepisów ustawy, regulujących kwestie powstawania przychodu w szczególnych sytuacjach, między innymi w przypadku przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy PIT „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych”.

W świetle powołanego powyżej przepisu należy uznać, że powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku ze zbyciem Udziałów jest uzależnione od odpłatności przeprowadzanych działań, gdyż tylko w takiej sytuacji może powstać po stronie Podatnika przychód należny.

Jak już zostało wskazane powyżej, w związku z otrzymaniem darowizny Udziałów Spółka cypryjska nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Zainteresowanego. W zamian za Udziały Podatnik nie otrzyma środków finansowych od Spółki cypryjskiej, nie obejmie również udziałów w tej spółce. Tym samym należy uznać, że dokonanie darowizny Udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej nie może być uznane za ich odpłatne zbycie. Oznacza to, że w związku z dokonaniem darowizny Udziałów nie będzie powstawał po stronie Podatnika przychód z kapitałów pieniężnych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne wydane przez organ upoważniony – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Tym samym, Podatnik uważa, iż przeniesienie przez Niego Udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej w formie darowizny nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu na podstawie przepisów Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek;
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b;
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 1. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
 2. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;
 3. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;
 4. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Wskazać należy, iż przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność.

Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje udziały.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki z siedzibą na Cyprze. W zamian za dokonanie darowizny Zainteresowany nie otrzyma żadnego świadczenia od Spółki cypryjskiej – w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały, jak również nie obejmie udziałów w Spółce cypryjskiej. Ponadto, Spółka cypryjska nie będzie zobowiązana z tego tytułu do późniejszych świadczeń na rzecz Podatnika.

Reasumując, stwierdzić należy, dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci Udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej nie spowoduje po Jego stronie powstania przychodu (dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanych przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, należy stwierdzić, iż wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.