ILPB2/415-429/13-4/14/15-S/JK | Interpretacja indywidualna

Wymiana udziałów przekształcenie i likwidacja spółki.
ILPB2/415-429/13-4/14/15-S/JKinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. przekształcanie
 3. udział
 4. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2081/14 uchylający interpretację indywidualną znak ILPB2/415-429/13-4/14-S/JK z dnia 13 czerwca 2014 r. – stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 25 kwietnia 2013 r. (data wpływu: 29 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 3 czerwca 2014 r. (data wpływu: 6 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów, przekształcenia spółki oraz likwidacji spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawca jest osobą fizyczną z miejscem zamieszkania w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce.
  Zainteresowany jest właścicielem 100% udziałów („Udziały”) spółki kapitałowej z siedzibą oraz miejscem zarządu na Cyprze („Spółka Cypryjska”).
 2. Obecnie, Wnioskodawca zamierza wnieść - jako wkład niepieniężny (aport) - do specjalnie założonej w tym celu spółki z o. o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce, podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT („SPV1”) całość Udziałów w Spółce Cypryjskiej.
 3. W związku z wniesieniem - jako wkład niepieniężny (aport) - Udziałów w Spółce Cypryjskiej do SPV1: (i) Wnioskodawca obejmie udziały w SPV1 po cenie nominalnej równej wartości rynkowej (tj. bez agio) Udziałów w Spółce Cypryjskiej na dzień ich wniesienia do SPV1, oraz (ii) SPV1 - w wyniku nabycia Udziałów w Spółce Cypryjskiej - uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Cypryjskiej.
 4. Możliwe jest, że SPV1 dokona następnie odpłatnego zbycia całości Udziałów w Spółce Cypryjskiej na rzecz specjalnie założonej w tym celu spółki z o. o. z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polce, podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT („SPV2”) po cenie nominalnej udziałów SPV1 wydanych w ramach wkładu niepieniężnego (aportu) Wnioskodawcy. Przed zbyciem Udziałów w Spółce Cypryjskiej przez SPV1 na rzecz SPV2, jedynym udziałowcem SPV2 będzie Wnioskodawca.
 5. półka Cypryjska jest spółką holdingową, tzn. posiada aktywa nie prowadząc bezpośrednio działalności gospodarczej. Aktualnie, w Spółce Cypryjskiej nie występuje zysk mogący być przedmiotem późniejszego podziału, Spółka Cypryjska posiada natomiast wolne środki finansowe.
 6. Nie jest wykluczone, że wspólnicy Spółki Cypryjskiej otrzymają kwoty z tytułu zwrotu przez Spółkę Cypryjską, ujętych w niej jako (i) kapitał zakładowy oraz (ii) kapitał zapasowy z tytułu różnicy między wartością nominalną objętych udziałów Spółki Cypryjskiej oraz ich wartością rynkową (agio). Zwrot tych kwot przez Spółkę Cypryjską na rzecz udziałowca będzie dokonany w oparciu o przepisy cypryjskiego prawa spółek.
 7. Wypłata kwot należnych SPV2 wynikająca z tytułu zwrotu przez Spółkę Cypryjską, ujętych w tej spółce jako (i) kapitał zakładowy oraz (ii) kapitał zapasowy z tytułu różnicy między wartością nominalną objętych udziałów Spółki Cypryjskiej oraz ich wartością rynkową (agio), nastąpi w postaci wypłaty gotówki, którą posiada Spółka Cypryjska (po uwzględnieniu podatku, o ile ten podatek będzie należny).
 8. Następnie, wspólnicy SPV1 zamierzają dokonać przekształcenia spółki kapitałowej (SPV1) w spółkę osobową („Spółka Osobowa”) zgodnie z przepisami KSH. Wspólnikami Spółki Osobowej będą wszyscy wspólnicy SPV1, wielkość ich udziałów w Spółce Osobowej będzie odpowiadała wielkości udziałów w SPV1, w momencie przekształcenia - żaden ze wspólników nie wystąpi ze spółki, a także żaden z nich nie otrzyma spłat w gotówce. Na dzień przekształcenia SPV1 ze spółki kapitałowej w spółkę osobową, SPV1 nie będzie wykazywała w bilansie niepodzielonych zysków.
 9. Wspólnicy SPV1 (którzy staną się wspólnikami Spółki Osobowej) nie wykluczają również likwidacji Spółki Osobowej.
 10. nioskodawca oświadcza również, że nazwa i adres spółki określonej we Wniosku jako SPV1 to „A” Spółka z o. o. Zainteresowany zawarł z pozostałymi wspólnikami ustne porozumienie dotyczące utworzenia tej spółki. Wnioskodawca nie wyklucza również, że – o ile na dzień podpisania aktu założycielskiego spółki - nazwa „A” spółka z o. o.” będzie już używana przez inny podmiot (co będzie wykluczało rejestrację tej spółki w KRS), to wspólnicy – założyciele nadadzą spółce inną nazwę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie nr 3, które stało się elementem zaskarżonej interpretacji indywidualnej.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w związku z przekształceniem SPV1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku PIT żadnych innych wartości...

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania trzeciego – prawidłowe jest stanowisko, że w związku z przekształceniem SPV1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku PIT żadnych innych wartości.

Przekształcenie SPV1 w Spółkę Osobową jest kontynuacją działalności spółki kapitałowej w innej formie prawnej - tj. w formie spółki osobowej.

Art. 553 § 1 KSH stanowi wprost, że spółce prze¬kształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Zasada sukcesji podatkowej jest zawarta w art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej, a w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji podatkowych - w art. 93d Ordynacji podatkowej.

Spółka przekształcana z dniem wykreślenia z rejestru kończy swoją działalność w dotychczasowej formie prawnej. Wiąże się to z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz złożenia zeznania podatkowego, co wynika z art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (...) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachun¬kowych. Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej (spółki kapitałowej) wynika z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym, księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej (...).

Jednakże przekształcenie zarówno z punktu widzenia KSH i prawa podatkowego (m.in. jak to wynika z art. 553 § 1 KSH oraz art. 93a Ordynacji podatkowej) nie jest traktowane jako likwidacja spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową jest to bowiem jedynie proces zmierzający do zmiany formy prawnej spółki przekształcanej.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...).

Z tego wynika więc, że w przypadku przekształcenia SPV1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem majątek spółki przekształcanej (SPV1) nie ulega zwrotowi Wnioskodawcy, lecz staje się - z mocy prawa - majątkiem przekształconej Spółki Osobowej. Zatem, pomimo otwartego katalogu przychodów, zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie można jednak uznać, że w związku z przekształceniem SPV1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku PIT jakichkolwiek innych wartości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał dnia 10 lipca 2013 r. interpretację indywidualną nr ILPB2/415-429/13-4/JK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretację skutecznie doręczono dnia 25 lipca 2013 r.

W dniu 30 lipca 2013 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2013 r. znak ILPB2/415-429/13-4/JK.

Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 14 sierpnia 2013 r., znak ILPB2/415/W-60/13-2/JWP (doręczenie Stronie dnia: 19 sierpnia 2013 r.). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego opis zdarzenia przyszłego oraz uwagi zawarte w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podtrzymał stanowisko zaprezentowane w wydanej interpretacji.

Następnie dnia 9 września 2013 r. do tut. Organu wpłynęła skarga na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 10 lipca 2013 r. znak ILPB2/415-429/13-4/JK.

Pismem z dnia 8 października 2013 r. znak ILPB2/4160-67/13-2/JWP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu udzielił odpowiedzi na ww. skargę, w której podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Rozpatrujący przedmiotową skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 4 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1877/13 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną jako wydaną z naruszeniem przepisów prawa.

Dnia 4 marca 2014 r. Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu zostało doręczone prawomocne orzeczenie wraz ze zwrotem akt sprawy.

W wyroku WSA we Wrocławiu zauważył, że zadane we wniosku pytanie nr 3 jest pytaniem niewątpliwie niejasnym. Zdaniem składu orzekającego forma i treść pytania budzą wątpliwości o jakie wartości mogące być zaliczone do przychodów w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Stronie chodzi, gdyż Wnioskodawca operuje ogólnymi pojęciami „jakichkolwiek” i „innych” wartości.

Wobec powyższego – czyniąc zadość wskazaniom Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu zawartym w wyroku z dnia 4 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1877/13 co do dalszego postępowania w sprawie – Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu pismem z dnia 27 maja 2014 r. nr ILPB2/415-429/13-4/14-S/JK wezwał do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie pytania, o jakie wartości mogące być zaliczone do przychodów w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Stronie chodzi.

Wezwanie wysłano 27 maja 2014 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło: 30 maja 2014 r.), zaś 6 czerwca 2014 r. Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego: 5 czerwca 2014 r.).

W piśmie z dnia 3 czerwca 2014 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Zainteresowany doprecyzował pytanie nr 3 formułując je w następujący sposób:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przestawionym we wniosku, w związku z przekształceniem SPV 1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku PIT środków pieniężnych (gotówki) jakie uzyskała SPV 1 z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Cypryjskiej na rzecz SPV 2...

Ponadto, w związku ze zmianą pytania nr 3, Zainteresowany doprecyzował opis zdarzenia przyszłego wskazując, że wspólnicy SPV 1 zamierzają dokonać przekształcenia SPV 1 w Spółkę Osobową zgodnie z przepisami KSH. Oznacza to zatem, że przed przekształceniem SPV 1 będzie posiadała środki pieniężne otrzymane od SPV 2 w związku z odpłatnym zbyciem udziałów w Spółce Cypryjskiej na rzecz SPV 2. Wnioskodawca wyjaśnił, że w tym kontekście zadano pytanie nr 3, bowiem na moment przekształcenia SPV 1 w Spółkę Osobową, SPV 1 będzie posiadała środki pieniężne (gotówkę) otrzymane od SPV 2.

W konsekwencji powyższego uzupełnienia wniosku, Zainteresowany doprecyzował własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego wskazując, że w przypadku przekształcenia SPV 1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, albowiem majątek spółki przekształcanej (SPV 1) nie ulega zwrotowi Wnioskodawcy, lecz staje się – z mocy prawa – majątkiem przekształconej Spółki Osobowej. Zatem, zdaniem Zainteresowanego, pomimo otwartego katalogu przychodów, zawartego w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, nie można uznać, że w związku z przekształceniem SPV 1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku PIT jakichkolwiek innych wartości, tj. środków pieniężnych (gotówki) jakie uzyskała SPV 1 z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Cypryjskiej na rzecz SPV 2.

Wnioskodawca wskazał, że w przypadku przenoszenia działalności gospodarczej i składników majątku do Spółki Osobowej w wyniku przekształcenia SPV 1, to Spółka Osobowa, a nie jej wspólnicy, nabywa w całości majątek (prawa i obowiązki) przekształcanej SPV 1. Przekształcenie SPV 1 w Spółkę Osobową nie powoduje w żaden sposób powiększenia (przyrostu) majątku wspólników, co jest podstawową przesłanką powstania przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o PIT czy dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na co wskazuje użycie w ustawie PIT słów: „faktycznie uzyskany z tego udziału”.

W oparciu o powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał dnia 13 czerwca 2014 r. interpretację indywidualną nr ILPB2/415-429/13-4/14-S/JK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Interpretację skutecznie doręczono dnia 24 czerwca 2014 r.

W dniu 2 lipca 2014 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w związku z wydaniem interpretacji indywidualnej z dnia 13 czerwca 2014 r. znak ILPB2/415-429/13-4/14-S/JK.

Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 18 lipca 2014 r., znak ILPB2/415W-49/14-2/JWP (doręczenie Stronie dnia: 23 lipca 2014 r.). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego opis zdarzenia przyszłego oraz uwagi zawarte w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podtrzymał stanowisko zaprezentowane w wydanej interpretacji.

Następnie dnia 1 sierpnia 2014 r. do tut. Organu wpłynęła skarga na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 13 czerwca 2014 r. nr ILPB2/415-429/13-4/14-S/JK.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. znak ILPB2/4160-53/14-2/JWP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu udzielił odpowiedzi na ww. skargę, w której podtrzymał dotychczasowe stanowisko.

Rozpatrujący przedmiotową skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2081/14 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Dnia 22 kwietnia 2015 r. Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu zostało doręczone prawomocne orzeczenie wraz ze zwrotem akt sprawy.

W wyroku, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że skarga jest zasadna. Zdaniem Sądu organ podatkowy dokonał błędnej wykładni przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. albowiem na tle przedstawionego przez podatnika we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego nie zaistniał zysk, który uzasadniałby zastosowanie ww. przepisu. W konsekwencji po stronie podatnika nie powstanie przychód w rozumieniu ww. przepisu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2081/14 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki w inną spółkę handlową, nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej.

Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613).

Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne.

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 2081/14, wykładnia tego przepisu była już przedmiotem wielu orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. np. wyroki z dnia: 29 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 930/10; 13 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2366/11; 13 maja 2014 r. II FSK 1398/12; 10 kwietnia 2014 r. II FSK 1079/12, publ. CBOSA). W ślad za tymi orzeczeniami należy zwrócić uwagę, ze ustawa ta nie nadaje określeniu „zysk niepodzielony” czy „zysk podzielony” innego znaczenia, niż obowiązujące na gruncie ksh. To oznacza, że korzystanie z rozumienia tego pojęcia takiego, jakie obowiązuje na gruncie tego kodeksu jest jak najbardziej uzasadnione i zgodne z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem sądów administracyjnych. Z art. 191 § 1 ksh wynika bowiem, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1 ksh (dotyczy możliwości wypłaty zaliczek na dywidendę). Przepis ten wyraźnie odwołuje się do zysku faktycznie otrzymanego przez wspólników, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 in principio u.p.d.o.f. Z kolei z art. 191 § 2 ksh wynika, że umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 192-197. Przepis ten wskazuje, że jest to także zysk podzielony, jeżeli został podzielony zgodnie z art. 192-197 ksh. Zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. będzie więc tylko taki zysk, który nie zostanie podzielony zgodnie z art. 191 § 1 i 2 ksh. Do niego odnosi się więc zasada, że przychód określa się wówczas na dzień przekształcenia (art. 24 ust. 5 pkt 8 in fine u.p.d.o.f. - por. wyrok NSA z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt II FSK 2490/12, publ. CBOSA).

Należy zauważyć, ze aby rozważać ww. kategorie prawne koniecznym jest zaistnienie zysku. Ten zaś musi wynikać wyraźnie z rocznego sprawozdania finansowego spółki z o.o. Zysk występuje, gdy ma miejsce nadwyżka aktywów nad pasywami spółki, tj. gdy wszystkie wartości majątkowe posiadane przez spółkę (łącznie ze środkami pieniężnymi w banku i kasie) przewyższają sumę zobowiązań i kapitału zakładowego. Od tak przyjętego zysku brutto (dochodu) należy odjąć naliczone podatki, do których spółka jest zobowiązana (dochodowy, od nieruchomości, VAT), aby otrzymać zysk netto. Punktem odniesienia podczas obliczania czystego zysku są więc wszystkie wartości majątkowe, kapitał zakładowy i zobowiązania z tytułu podatków. Czysty zysk przeznaczony uchwałą do podziału określamy mianem dywidendy. Nie będziemy mieli więc do czynienia z dywidendą ale z czystym zyskiem, gdy nie zapadnie stosowna uchwała o podziale (por A. Kidyba. Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych. LEX 2015).

Dokonując zatem wykładni przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniał zysk, który uzasadniałby zastosowanie ww. przepisu. W konsekwencji po stronie Zainteresowanego nie powstanie przychód w rozumieniu ww. przepisu.

W związku z powyższym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przestawionym we wniosku, w związku z przekształceniem SPV 1 w Spółkę Osobową, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów w podatku PIT środków pieniężnych (gotówki) jakie uzyskała SPV 1 z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Cypryjskiej na rzecz SPV 2.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zaskarżonej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.