ILPB2/415-1036/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ustalenia dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w oparciu o nowy udział oraz rozliczenia rocznego po zakończeniu roku obrotowego.
ILPB2/415-1036/14-5/JKinterpretacja indywidualna
 1. proporcja
 2. spółka komandytowa
 3. udział
 4. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych ustalenia dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w oparciu o nowy udział – jest prawidłowe;
 • rozliczenia rocznego po zakończeniu roku obrotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych ustalenia dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w oparciu o stary udział;
 • rozliczenia pobranych zaliczek po dacie zmiany umowy;
 • skutków podatkowych ustalenia dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w oparciu o nowy udział;
 • rozliczenia rocznego po zakończeniu roku obrotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. znak ILPB2/415-1035/14-2/JK na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 stycznia 2015 r., natomiast w dniu 19 stycznia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca będzie pozostawał komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: „Spółka Komandytowa”). Na gruncie obowiązujących regulacji Spółka Komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a jej dochód podlega opodatkowaniu na poziomie wspólników, w tym Wnioskodawcy (inaczej mówiąc spółka komandytowa pozostaje transparentna dla celów podatku dochodowego).

Wnioskodawca opodatkowuje dochody z udziału w Spółce Komandytowej zgodnie z zasadami określonymi w art. 30c ust. 1 ustawy o PIT tzn. na zasadach tzw. liniowego opodatkowania wg. stawki 19%. Wnioskodawca na podstawie art. 44 ustawy o PIT oblicza i wpłaca miesięczne zaliczki na podatek PIT. Na moment złożenia wniosku, Wnioskodawca ustala wysokość zaliczek na podatek PIT w oparciu o regulacje zawarte w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PIT bazując na ustalonej w umowie Spółki Komandytowej proporcji udziału poszczególnych wspólników w zysku spółki Komandytowej (dalej: „Stary Udział”).

Rok obrotowy Spółki Komandytowej odpowiada rokowi kalendarzowemu.

W trakcie trwającego roku obrotowego wspólnicy Spółki Komandytowej dokonają zmiany proporcji udziału poszczególnych wspólników w zysku Spółki Komandytowej (dalej: „Nowy Udział”) poprzez zawarcie aktu notarialnego zmieniającego umowę Spółki Komandytowej w tym zakresie („Zmiana Umowy”). Po wprowadzeniu Zmiany Umowy, Wnioskodawcy będzie przysługiwał większy udział w zysku Spółki Komandytowej niż przed wprowadzeniem zmiany (tj. Nowy Udział będzie większy od Starego Udziału). Zmiana Umowy będzie przewidywała, iż zmiana udziału poszczególnych wspólników w zysku Spółki Komandytowej zacznie obowiązywać od dnia wskazanego w tejże umowie („Data Zmiany Umowy”). Spółka złoży stosowny wniosek o wpis Zmiany Umowy do Krajowego Rejestru Sądowego.

W okresie od początku roku obrotowego Spółki do Daty Zmiany Umowy wspólnicy mogą dokonywać wypłaty środków pieniężnych z tytułu prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej za ten rok obrotowy kierując się w tym zakresie Starym Udziałem.

Po Dacie Zmiany Umowy wspólnicy będą dokonywać podziału i wypłaty zysku za rok obrotowy, w którym doszło do Zmiany Umowy oraz za kolejne lata obrotowe już w oparciu o Nowy Udział. Natomiast za poprzednie lata obrotowe (tj. przed rokiem, w którym doszło do Zmiany Umowy), podział wyniku dokonywany będzie w oparciu o udział obowiązujący przez Zmianą Umowy.

W przypadku jeżeli okaże się, że któryś ze wspólników na skutek zmniejszenia jego udziału w zysku otrzymał zbyt wiele środków, będzie on zobowiązany do zwrócenia (bezpośrednio lub za pośrednictwem spółki) otrzymanej nadwyżki środków tym wspólnikom Spółki Komandytowej, którzy zwiększyli swój udział w Spółce Komandytowej.

Umowa Spółki Komandytowej, w analizowanym zakresie, zawiera zapisy:

 • upoważniające wspólników do dokonywania podziału i wypłaty zysku w dowolnym okresie roku obrotowego i z dowolną częstotliwością w ciągu roku obrotowego,
 • wskazujące proporcję w jakiej wspólnicy uczestniczą w zysku spółki (zapisy te nie odwołują się jednak w żaden sposób do sytuacji zmiany struktury udziału poszczególnych wspólników w zysku spółki).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że umowa spółki nie zawiera zapisów stanowiących, iż:

 • niezależnie od tego na jakim poziomie udział w zysku ukształtuje się w trakcie roku, zyski na rzecz wspólników spółki komandytowej są wypłacane zgodnie z przypadającym im udziałem w zysku na ostatni dzień roku obrotowego,
 • w związku ze zmianą struktury udziału wspólnika w zysku wspólnicy będą podejmować uchwalę o podziale zysku wypracowanego do tego momentu - w proporcji odpowiadającej dotychczasowej strukturze udziałów w zyskach spółki.

Wnioskodawca zwraca uwagę jednak, że po Dacie Zmiany Umowy wspólnicy będą dokonywać podziału i wypłaty zysku za rok obrotowy, w którym doszło do Zmiany Umowy oraz za kolejne lata obrotowe już w oparciu o Nowy Udział. Natomiast za poprzednie lata obrotowe (tj. przed rokiem, w którym doszło do Zmiany Umowy), podział wyniku dokonywany będzie w oparciu o udział obowiązujący przed Zmianą Umowy.

Powyższy opis zdarzenia przyszłego wynika z wniosku, jego korekty i uzupełnienia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w okresie od rozpoczęcia roku obrotowego Spółki Komandytowej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpi Zmiana Umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek PIT w oparciu o Stary Udział... W szczególności, czy Wnioskodawca w tym okresie jest zobowiązany do doliczania do swoich przychodów (kosztów uzyskania przychodów) kwoty stanowiącej iloczyn Starego Udziału i osiągniętych przez Spółkę Komandytową, narastająco od początku roku obrotowego, przychodów (kosztów uzyskania przychodów)...
 2. Czy na skutek zmiany proporcji udziału poszczególnych Wspólników w zysku Spółki Komandytowej Wnioskodawca po Dacie Zmiany Umowy będzie zobowiązany do korekty zaliczek na podatek PIT przypadających na okres od początku roku obrotowego Spółki Komandytowej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpi Data Zmiany Umowy, które to zaliczki pierwotnie zostały obliczone według Starego Udziału...
 3. Czy Wnioskodawca począwszy od miesiąca, w którym wystąpi Zmiana Umowy powinien obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek PIT w oparciu Nowy Udział...
  W szczególności, czy Wnioskodawca będzie w tym okresie zobowiązany do doliczania do swoich przychodów (kosztów uzyskania przychodów) kwoty stanowiącej iloczyn Nowego Udziału i osiągniętych przez Spółkę Komandytową, narastająco od początku roku obrotowego, przychodów (kosztów uzyskania przychodów)...
 4. Czy Wnioskodawca po zakończeniu roku obrotowego, w którym nastąpi zmiana udziału wspólników w zysku Spółki Komandytowej, dla potrzeb zeznania rocznego, powinien ustalić wartość przypadających na niego za ten rok przychodów/kosztów uzyskania przychodów związanych z jego uczestnictwem w Spółce Komandytowej poprzez przemnożenie Nowego Udziału przez całkowite przychody i koszty uzyskania przychodów Spółki Komandytowej za ten rok obrotowy spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 3, 4 tj. w zakresie skutków podatkowych ustalenia dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w oparciu o nowy udział oraz w zakresie rozliczenia rocznego po zakończeniu roku obrotowego. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • skutków podatkowych ustalenia dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w oparciu o stary udział;
 • rozliczenia pobranych zaliczek po dacie zmiany umowy;

w dniu 22 stycznia 2015 r., został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB2/415-1035/14-4/JK.

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1, w okresie od rozpoczęcia roku obrotowego Spółki Komandytowej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpi Zmiana Umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek PIT w oparciu o Stary Udział. W szczególności, Wnioskodawca jest w tym okresie zobowiązany do doliczania do swoich przychodów (kosztów uzyskania przychodów) kwoty stanowiącej iloczyn Starego Udziału i osiągniętych przez Spółkę Komandytową, narastająco od początku roku obrotowego, przychodów (kosztów uzyskania przychodów).

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2, sama zmiana proporcji udziału poszczególnych wspólników w zysku Spółki Komandytowej nie będzie kreować obowiązku korekty zaliczek na podatek PIT przypadających na okres od początku roku obrotowego Spółki Komandytowej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpi Data Zmiany Umowy (tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rekalkulacji już zapłaconych zaliczek według Nowego Udziału).

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 3, począwszy od miesiąca, w którym wystąpi Zmiana Umowy powinien on obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek PIT w oparciu o Nowy Udział. W szczególności Wnioskodawca będzie w tym okresie zobowiązany do doliczania do swoich przychodów (kosztów uzyskania przychodów) kwoty stanowiącej iloczyn Nowego Udziału i osiągniętych przez Spółkę Komandytową, narastająco od początku roku obrotowego, przychodów (kosztów uzyskania przychodów).

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 4, po zakończeniu roku obrotowego, w którym nastąpi zmiana udziału wspólników w zysku Spółki Komandytowej, dla potrzeb zeznania rocznego Wnioskodawca powinien ustalić wartość przypadających na niego za ten rok przychodów/kosztów uzyskania przychodów związanych z jego uczestnictwem w Spółce Komandytowej poprzez przemnożenie Nowego Udziału przez całkowite przychody/koszty uzyskania przychodów Spółki Komandytowej za ten rok obrotowy spółki.

UZASADNIENIE STANOWISKA WNIOSKODAWCY

1. Uwagi ogólne i regulacje prawne

Zdaniem Wnioskodawcy, będąc wspólnikiem Spółki Komandytowej ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, powinien on rozpoznawać przychody i koszty podatkowe wynikające z działalności Spółki Komandytowej proporcjonalnie do posiadanego przez niego na dany moment udziału w zysku Spółki Komandytowej. Jeżeli udział ten, w ciągu roku obrotowego, ulegnie zmianie, od momentu wejścia w życie ustawy (tu: Daty Zmiany Umowy), Wnioskodawca będzie zobowiązany przy kalkulacji zaliczek i zobowiązania podatkowego uwzględnić fakt, iż na koniec roku przypadnie na niego odpowiednio więcej zysków Spółki Komandytowej (a więc odprowadzać odpowiednio wyższe zaliczki oraz uwzględnić ten fakt przy kalkulacji zobowiązania rocznego).

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), spółka osobowa - to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Na gruncie art. 102 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczeń (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Stosownie natomiast do art. 103 KSH, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Spółka komandytowa, będąc spółką osobową, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są natomiast jej wspólnicy (zarówno komplementariusz jaki komandytariusz). Co za tym idzie, dochody takiej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna (tak jak ma to miejsce w przypadku Wnioskodawcy), wówczas dochód z udziału w Spółce Komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Wnioskodawca przychody z udziału w spółce komandytowej będzie kwalifikował jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Powyższe wynika z faktu, iż zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, w przypadku, gdy spółka niemająca osobowości prawnej (w tym spółka komandytowa) prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą wówczas również przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Zatem jeżeli spółka niemająca osobowości prawnej - a taką właśnie jest spółka komandytowa, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, przychody Wnioskodawcy z udziału w Spółce Komandytowej uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisem regulującym zasady opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych w tym m.in. w spółce komandytowej, jest art. 8 ust. 1 ustawy o PIT. Ustawodawca wskazał w nim, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o PIT, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).

W myśl przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

2. Stanowisko w zakresie pytania 1

W ocenie Wnioskodawcy, uwzględniając specyfikę opodatkowania dochodów spółek osobowych (tzn. transparentność podatkową spółek osobowych w zakresie podatku dochodowego), należy przyjąć, że decydujące znaczenie w celu obliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek PIT ma wskazywany w ustawie o PIT parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na ostatni dzień miesiąca, za który obliczana jest zaliczka.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w okresie od rozpoczęcia roku obrotowego Spółki Komandytowej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpi Zmiana Umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia zaliczek na podatek PIT w oparciu o Stary Udział. W szczególności, Wnioskodawca jest w tym okresie zobowiązany do doliczania do swoich przychodów (kosztów uzyskania przychodów) kwoty stanowiącej iloczyn Starego Udziału i osiągniętych przez Spółkę Komandytową, narastająco od początku roku obrotowego, przychodów (kosztów uzyskania przychodów).

Powyższe potwierdza m.in. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1328/13), w którym Sąd stwierdził iż „przychód wynikający ze zwiększonego udziału spółki w zyskach spółki osobowej zaistnieje dopiero z chwilą zmiany umowy spółki osobowej. Wcześniej wspólnik nie dysponuje żadnym roszczeniem o zwiększony udział w zysku. Dopiero zmiana umowy powoduje nabycie uprawnienia do większego udziału w zysku i dopiero od tej chwili można mówić o zwiększonym przychodzie/dochodzie a w efekcie - o większych zaliczkach na podatek dochodowy”.

3. Stanowisko w zakresie pytania 2

Mając na uwadze powołane już przepisy regulujące zasady opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych, w tym m.in. w spółce komandytowej (art. 8 ustawy o PIT), należy mieć na uwadze, iż ustawodawca nie wprowadził żadnych regulacji, które odnosiłby się w sposób szczególny do sytuacji, w której dochodzi do zmiany wysokości udziału w zyskach spółki osobowej i wpływu takiej zmiany na sposób przypisywania wspólnikom przychodów i kosztów, a tym samym sposób kalkulacji przez nich dochodów podlegających opodatkowaniu.

Obliczane i wypłacane zaliczki na podatek PIT, w okresie od początku roku obrotowego Spółki Komandytowej do Daty Zmiany Umowy, były kalkulowane prawidłowo – w oparciu o udział w zysku obowiązujący w danym momencie czasowym. W sytuacji gdy Zmiana Umowy następuje po momencie obliczenia i odprowadzenia zaliczek nie może ona wpływać w żaden sposób na ich prawidłową wysokość.

Mając na uwadze powyższe sama zmiana proporcji udziału poszczególnych wspólników w zysku Spółki Komandytowej nie będzie kreować obowiązku korekty zaliczek na podatek PIT przypadających na okres od początku roku obrotowego Spółki Komandytowej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wystąpi Data Zmiany Umowy (tj. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rekalkulacji już zapłaconych zaliczek według Nowego Udziału).

Powyższe potwierdza m.in. przywoływane już orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1328/13), orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn.. akt III SA/Wa 2001/12) oraz indywidualna interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 czerwca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-370/10-2/AM).

4. Wspólne stanowisko w zakresie 3 i 4

Zdaniem Wnioskodawcy, po Dacie Zmiany Umowy powinien on obliczać zarówno wysokość zaliczek jak i wysokość ostatecznego zobowiązania podatkowego na podstawie Nowego Udziału stosując go nie tylko do zysków osiągniętych po Zmianie Umowy, ale do całego zysku osiągniętego od początku roku obrotowego Spółki Komandytowej, w którym doszło do Zmiany Umowy.

Powyższe wynika z faktu, iż w sytuacji, w której tak jak w analizowanej sprawie:

 1. zmianie ulega udział poszczególnych wspólników w zyskach spółki osobowej,
 2. wypłaty dokonane przez wspólników w trakcie roku w oparciu o Stary Udział zostaną po Dacie Zmiany Umowy rozliczone według Nowego Udziału

dochodzi do faktycznego uzyskania przez wspólnika, którego udział w zysku ulega zwiększeniu nie tylko prawa do zwiększonego udziału w przyszłych zyskach spółki osobowej ale również zwiększonego prawa do udziału w tej części zysku, który został osiągnięty od początku roku. Innymi słowy zmiana udziału wspólników w zysku spółki odnosi „efekt wsteczny” w tym sensie, że ma ona zastosowanie nie tylko do przyszłych zysków tej spółki ale również do zysków osiągniętych do początku roku obrotowego.

Należy wskazać, iż jeżeli Wnioskodawca po Dacie Zmiany Umowy w celu kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowania rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego, nie stosowałby Nowego Udziału w odniesieniu do wszystkich zysków osiągniętych od początku roku obrotowego Spółki Komandytowej to, w sytuacji gdyby doszło do otrzymania przez niego od:

 • (a) innego wspólnika (ew. spółki) zwrotu zysku pochodzącego sprzed Zmiany Umowy lub
 • (b) wypłaty przez Spółkę zysku pochodzącego sprzed Zmiany Umowy, Wnioskodawca uzyskałby przysporzenie, które nigdy nie podlegałoby u niego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W szczególności w takiej sytuacji Wnioskodawca otrzymałby w ramach wypłaty zysku środki, które uprzednio podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie u innego wspólnika Spółki (wspólnika, którego udział w zysku Spółki Komandytowej zmalał). W efekcie Wnioskodawca uzyskiwałby nieopodatkowane po jego stronie przysporzenie, z kolei wspólnik, którego udział w zysku spadł musiałby płacić podatek od zysku, do którego ostatecznie nie miałby prawa. Powyższa sytuacja prowadziłaby do asymetrii obciążeń podatkowych i była sprzeczna z podstawowymi zasadami odnoszącymi się do podatków dochodowych, w szczególności zasadą, iż opodatkowanie następuje po stronie podmiotu uzyskującego faktyczne przysporzenie majątkowe.

4.1. Stanowisko w zakresie pytania 3

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż począwszy od miesiąca, w którym wystąpi Zmiana Umowy powinien on obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek PIT w oparciu o Nowy Udział. W szczególności Wnioskodawca będzie w tym okresie zobowiązany do doliczania do swoich przychodów (kosztów uzyskania przychodów) kwoty stanowiącej iloczyn Nowego Udziału i osiągniętych przez Spółkę Komandytową, narastająco od początku roku obrotowego, przychodów (kosztów uzyskania przychodów).

Powyższe zostało potwierdzone m.in. w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1328/13). Orzeczenie to co prawda nie odnosi się wprost do metody kalkulacji zaliczek po zmianie udziału wspólników w zysku spółki osobowej, ale jego uzasadnienie jednoznacznie potwierdza, iż decydujący w tym zakresie powinien być Nowy Udział.

4.2. Stanowisko w zakresie pytania 4

Wnioskodawca, jako komandytariusz Spółki Komandytowej, ma obowiązek po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykaże dochody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wpłacone zaliczki na podatek po zakończeniu roku obrotowego tracą swój byt prawny i podlegają rozliczeniu w składanym przez podatnika zeznaniu rocznym.

Jak uprzednio wykazano przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, (w tym także w Spółce Komandytowej) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Określenie wysokości tych przychodów oraz kosztów ich uzyskania następuje w proporcji przypadającego wspólnikowi prawa do udziału w zysku spółki zarówno w przypadku określenia dochodu w celu ustalenia zaliczek na podatek, jak i wysokości rocznego dochodu z tytułu udziału w tej spółce.

Jak już wykazano we wniosku (w części zatytułowanej: wspólne stanowisko w zakresie pytań 3 i 4) decydujące znaczenie dla ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego Wnioskodawcy w związku z uczestnictwem w Spółce Komandytowej będzie miał udział w zysku Spółki obowiązujący na ostatni dzień tego roku. Z chwilą złożenia zeznania rocznego Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania rzeczywistych przychodów i kosztów uzyskania przychodów przypadających na niego w związku z uczestnictwem w Spółce Komandytowej. Takim faktycznym przychodem/kosztem będzie zaś przychód ustalony na podstawie Nowego Udziału Wnioskodawcy w Spółce Komandytowej.

Mając na uwadze powyższe po zakończeniu roku obrotowego, w którym nastąpi zmiana udziału wspólników w zysku Spółki Komandytowej, dla potrzeb zeznania rocznego Wnioskodawca powinien ustalić wartość przypadających na niego za ten rok przychodów/kosztów uzyskania przychodów związanych z jego uczestnictwem w Spółce Komandytowej poprzez przemnożenie Nowego Udziału przez całkowite przychody/koszty uzyskania przychodów Spółki Komandytowej za ten rok obrotowy spółki.

Powyższe potwierdza m.in. orzeczenie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Kr 1328/13) oraz indywidualna interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2013 r. (sygn. ITPB1/415-272/13/AD).

Własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego wynika z wniosku i jego korekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądów administracyjnych tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.) zostały one wydane w indywidualnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.