ILPB1/4511-1-457/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
ILPB1/4511-1-457/15-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. spółka komandytowo-akcyjna
 3. udział
 4. udziałowiec
 5. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Obecnie Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”) i uczestniczy w zyskach (stratach) SKA stosownie do postanowień statutu ww. spółki. Obok Wnioskodawcy akcjonariuszami SKA są druga osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „druga osoba fizyczna”) oraz spółka kapitałowa z siedzibą dla celów podatkowych na terytorium Królestwa Danii (dalej: „duńska spółka kapitałowa”). Komplementariuszem w SKA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca polskim rezydentem podatkowym, w której Wnioskodawca jest bezpośrednim udziałowcem wraz z drugą osobą fizyczną oraz duńską spółką kapitałową.

Przedmiotem działalności SKA jest w szczególności hurtowa dystrybucja aparatów słuchowych. W skład majątku SKA wchodzi m.in. nieruchomość (budynek wykorzystywany do celów działalności gospodarczej).

W przyszłości, w ramach realizacji celów biznesowych rozważane jest wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) SKA do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (dalej: „Spółka Nabywająca”). Wnioskodawca pragnie w tym miejscu podkreślić, że Spółka Nabywająca nie jest komplementariuszem w SKA. Innymi słowy, jest to inna, odrębna spółka z o.o. od ww. spółki z o.o. będącej komplementariuszem w SKA.

Obecnie udziałowcami w Spółce Nabywającej są: Wnioskodawca wraz z drugą osobą fizyczną (obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i rezydentem podatkowym w Polsce). W bliskiej przyszłości, ale przed wniesieniem ZCP przez SKA, do Spółki przystąpi nowy udziałowiec – spółka kapitałowa z siedzibą w Królestwie Danii. Podmiot ten uzyska udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej w zamian za wkład pieniężny, stając się wspólnikiem Spółki Nabywającej. W konsekwencji, na moment wnoszenia ZCP do Spółki Nabywającej jej udziałowcami będą: Wnioskodawca, druga polska osoba fizyczna oraz duńska spółka kapitałowa.

Na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego obejmującego ZCP do Spółki Nabywającej SKA otrzyma udział/udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej. Nie jest wykluczone, iż SKA obejmie udział/udziały Spółki Nabywającej po cenie wyższej niż jego/ich wartość nominalna, a nadwyżka ponad wartość nominalną udziału/udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nabywającej. Oznacza to, że wartość emisyjna udziału/udziałów będzie w takim przypadku wyższa od jego/ich wartości nominalnej. W takim przypadku większość wartości odpowiadającej wkładowi niepieniężnego zostałaby przekazana na kapitał zapasowy Spółki Nabywającej.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że nie jest również wykluczone, iż w przyszłości, po objęciu udziału/udziałów przez SKA w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej w zamian za aport ZCP, nastąpi całkowite wycofanie się SKA z inwestycji w Spółce Nabywającej w ramach realizacji celów biznesowych. W związku z tym, planowane jest umorzenie udziału/udziałów, który/które w przyszłości będzie posiadać SKA w Spółce Nabywającej.

SKA dokonałaby w związku z powyższym nieodpłatnego zbycia udziału/udziałów Spółki Nabywającej na rzecz Spółki Nabywającej w celu jego/ich umorzenia. Nieodpłatne umorzenie udziału/udziałów zostałoby dokonane na podstawie art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”). Umorzenie udziału/udziałów, który zostanie objęty i które zostaną objęte przez SKA byłoby dokonane z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nabywającej lub bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki Nabywającej.

W związku z powyższym, Wnioskodawca, jako osoba fizyczna będąca jednocześnie udziałowcem pozostającym w Spółce Nabywającej po nieodpłatnym dobrowolnym umorzeniu oraz akcjonariuszem w SKA, powziął wątpliwość związaną ze skutkami podatkowymi związanymi z powyższym nieodpłatnym dobrowolnym umorzeniem udziału/udziałów własnych Spółki Nabywającej zbytego/zbytych na rzecz Spółki Nabywającej przez SKA w celu jego/ich umorzenia na gruncie ustawy o PIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziału/udziałów w Spółce Nabywającej zbytego/zbytych na jej rzecz przez SKA w celu jego/ich umorzenia spowoduje powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT po stronie Wnioskodawcy pozostającego w Spółce Nabywającej jako jeden ze wspólników i będącego jednocześnie akcjonariuszem w SKA...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziału/udziałów w Spółce Nabywającej zbytego/zbytych na jej rzecz przez SKA w celu jego/ich umorzenia nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT po stronie Wnioskodawcy pozostającego w Spółce Nabywającej jako jeden ze wspólników i będącego jednocześnie akcjonariuszem w SKA.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym. wynikających z udziałów.

Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § l-7 k.s.h. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie zgodnie z art. 199 § 3 k.s.h., za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia. Dodatkowo, zgodnie z art. 199 § 6 k.s.h., umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólnika udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Odnosząc powyższe na grunt prawa podatkowego, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatków. Zgodnie zaś z art. 9 ust. 2 Ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Przepis art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT wskazuje na zamknięty katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu PIT. Ustawodawca w treści powyższych regulacji enumeratywnie wymienił przypadki oraz zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę, iż wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu nie wymieniono przypadku, który by wskazywał na to, iż po stronie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powinien być rozpoznany przychód podatkowy.

Z kolei art. 17 ustawy o PIT wskazuje na zamknięty katalog przychodów z kapitałów pieniężnych, wymieniając między innymi:

 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (pkt 4); oraz
 • należne, chociażby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych (pkt 6 lit. a).

Biorąc pod uwagę powyższe, a także opisane zdarzenie przyszłe, także na gruncie art. 17 Ustawy o PIT nie dojdzie do powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) uchylono art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji powyższej nowelizacji, dochód (przychód) uzyskany od 1 stycznia 2011 r. ze zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia traktowany jest jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), co reguluje obecnie przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT.

Jednakże, przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT występuje jedynie po stronie udziałowców lub akcjonariuszy uzyskujących przychód z tytułu zbycia udziałów (akcji) w spółkach w celu ich umorzenia. Natomiast w przedmiotowej sytuacji przyszłej, Wnioskodawca będzie udziałowcem Spółki Nabywającej, której udział będzie umarzany/udziały będą umarzane w ramach procedury nieodpłatnego dobrowolnego umorzenia udziałów określonej w przepisach k.s.h. oraz akcjonariuszem SKA, która dokona zbycia udziału posiadanego/udziałów posiadanych po wniesieniu przez nią wkładu niepieniężnego w postaci ZCP do Spółki Nabywającej, za którego/za których zbycie nie otrzyma ona żadnego wynagrodzenia. W związku z powyższym, ze względu na fakt, iż:

 • dobrowolne umorzenie udziałów nie jest obecnie kwalifikowane jako zdarzenie skutkujące powstaniem dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na gruncie Ustawy o PIT;
 • dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie spełnia przesłanki „odpłatności” wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT;
 • brak jest jakiekolwiek innego przepisu w Ustawie o PIT, który wiązałby powstanie przychodu w przypadku nieodpłatnego umorzenia udziałów dla akcjonariusza SKA będącego jednocześnie udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której udział jest umarzany/udziały są umarzane,

zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie wystąpi po jego stronie przychód w rozumieniu Ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko, zgodnie z którym po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki Nabywającej pozostającego w tej spółce po umorzeniu udziału/udziałów posiadanych w przyszłości przez SKA w Spółce Nabywającej i zbytego/zbytych uprzednio przez SKA na jej rzecz w celu jego/ich umorzenia, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu znajduje także poparcie w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB2/415-1035/13-2/TR): „w wyniku zbycia bez wynagrodzenia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia dokonanego przez innego udziałowca po stronie Zainteresowanego (jako udziałowca, którego udziały nie będą podlegały zbyciu) nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, że w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego”;
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 października 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415-798/13/JG): „W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów bez wynagrodzenia jednego ze wspólników spółki z o.o. nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie innego wspólnika pozostającego w spółce, gdyż nie osiąga on żadnych korzyści, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Nie osiąga on zatem przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie umorzenia dobrowolnego udziałów innego udziałowca. W związku w umorzeniem udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy nie otrzymują pieniędzy ani wartości pieniężnych (jak również świadczenia te nie są postawione do ich dyspozycji). Brak jest również podstaw do uznania, że w związku z tym zdarzeniem otrzymują oni świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. W szczególności odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia należących do danego udziałowca nie oznacza otrzymania udziałów danego udziałowca przez pozostałych wspólników. Stąd na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można mówić w takim przypadku o powstaniu przychodu podatkowego. Tym samym w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów posiadanych przez Spółkę kapitałową w kapitale Spółki zależnej bez wynagrodzenia, za zgodą Spółki kapitałowej, po stronie wnioskodawcy pozostającego udziałowcem w Spółce zależnej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 • Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 stycznia 2013 r. (sygn. IBPBII/2/415-1396/12/JG): „Oceniając skutki dla wspólnika, który pozostanie w spółce, stwierdzić należy, że po jego stronie nie powstaje dochód do opodatkowania z tytułu umorzenia udziałów zarówno w przypadku, gdy umorzenie tych udziałów jest dokonane w sposób dobrowolny, jak i w sytuacjach, gdy umorzenie będzie miało charakter przymusowy albo automatyczny”.

Wnioskodawca jest świadomy, że przedstawione powyżej interpretacje indywidualne nie posiadają waloru ochronnego, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych, więc mogą zostać potraktowane jako wskazówka interpretacyjna dla oceny zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku.

Reasumując, należy stwierdzić, iż na gruncie Ustawy o PIT, nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziału/udziałów w Spółce Nabywającej zbytego/zbytych na jej rzecz przez SKA w celu jego/ich umorzenia nie spowoduje powstania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT po stronie Wnioskodawcy pozostającego w Spółce Nabywającej jako jeden ze wspólników i będącego jednocześnie akcjonariuszem w SKA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno w charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Instytucja umorzenia udziałów wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Przepis art. 199 § 1 ww. ustawy stanowi, że udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Zgodnie z art. 199 § 3 ww. ustawy, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

W myśl art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Natomiast zgodnie z art. 199 § 7 ww. Kodeksu, w razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 Kodeksu spółek handlowych).

Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem. Jednak w ramach umorzenia dobrowolnego dopuszcza się umorzenie nieodpłatne. Tryb umorzenia ma istotne znaczenie dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Na gruncie tego podatku umorzenie dobrowolne i przymusowe traktowane są zgoła odmiennie. W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów dochodzi najpierw do zbycia tychże udziałów przez udziałowca – w takim przypadku następuje nabycie udziałów przez spółkę – a dopiero w drugiej kolejności do ich umorzenia przez spółkę. Umorzenie nastąpi w przyszłości. Zatem, w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do nabycia udziałów przez spółkę i odrębnie do ich umorzenia – w dwóch etapach działań. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego.

Wobec powyższego, podkreślić należy wyraźnie, że z dobrowolnym umorzeniem udziałów mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki z o.o. wyrazi zgodę na umorzenie jego udziałów, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego udziały.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jednakże przytoczony przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy, nie obejmuje swą dyspozycją zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia, czyli umorzenia dobrowolnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zauważyć należy, że przytoczony uprzednio przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swą dyspozycją wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym. Ponadto z przepisu tego wynika, że uznanie, iż w danej sytuacji powstaje przychód ze zbycia udziałów wymaga stwierdzenia, że jest to przychód należny. W sytuacji zaś, gdy umorzenie udziałów przeprowadzane jest bez wynagrodzenia, przychód należny nie powstaje. Innymi słowy podatnik, którego udziały umarzane są w trybie, który nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia, nie ma tytułu prawnego do uzyskania wypłaty wynagrodzenia. Tym samym stwierdzić należy, że nie dochodzi wówczas do powstania przychodu, który można byłoby określić jako przychód należny.

Ponadto zaznaczyć należy, że fakt zbycia przez jednego z udziałowców udziałów w spółce kapitałowej nie jest jednak tożsamy z dokonaniem (w ogóle) zbycia udziałów przez pozostałych udziałowców, którzy takiego zbycia nie dokonują, a co więcej (w szczególe) – zbycia odpłatnego.

Dodatkowo należy zauważyć, że wyżej wymieniona ustawa podatkowa nie zawiera żadnych innych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów (celem umorzenia) przez jednego z udziałowców po stronie pozostałych udziałowców (których udziały nie są zbywane i umarzane) powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem SKA. Obok Wnioskodawcy akcjonariuszami SKA są druga osoba fizyczna oraz spółka kapitałowa z siedzibą dla celów podatkowych na terytorium Królestwa Danii. Komplementariuszem w SKA jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca polskim rezydentem podatkowym, w której Wnioskodawca jest bezpośrednim udziałowcem wraz z drugą osobą fizyczną oraz duńską spółką kapitałową. W przyszłości rozważane jest wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) SKA do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski (Spółka Nabywająca). Spółka Nabywająca nie jest komplementariuszem w SKA, jest to inna, odrębna spółka z o.o. od ww. spółki z o.o. będącej komplementariuszem w SKA. Nie jest również wykluczone, iż w przyszłości, po objęciu udziału/udziałów przez SKA w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej w zamian za aport ZCP, nastąpi całkowite wycofanie się SKA z inwestycji w Spółce Nabywającej w ramach realizacji celów biznesowych. W związku z tym, planowane jest umorzenie udziału/udziałów, który/które w przyszłości będzie posiadać SKA w Spółce Nabywającej. SKA dokonałaby w związku z powyższym nieodpłatnego zbycia udziału/udziałów Spółki Nabywającej na rzecz Spółki Nabywającej w celu jego/ich umorzenia.

Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nieodpłatne dobrowolne umorzenie udziału/udziałów w Spółce Nabywającej zbytego/zbytych na jej rzecz przez SKA w celu jego/ich umorzenia nie spowoduje powstanie przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT po stronie Wnioskodawcy pozostającego w Spółce Nabywającej jako jeden ze wspólników i będącego jednocześnie akcjonariuszem w SKA.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.