ILPB1/4511-1-369/16-2/SŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki podatkowe darowizny udziałów spółki polskiej na rzecz cypryjskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2016 r. (data wpływu 6 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów spółki polskiej na rzecz spółki cypryjskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów spółki polskiej na rzecz spółki cypryjskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce komandytowej co łączy się z posiadaniem praw do uczestnictwa w tej spółce (dalej jako: „udziały w Spółce”).

Wnioskodawca rozważa możliwość przeniesienia udziałów w Spółce do Spółki cypryjskiej (dalej jako: „Spółka cypryjska”). Zbycie udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej zostanie dokonane poprzez nieodpłatne zbycie w drodze darowizny na rzecz Spółki cypryjskiej.

Darowizna zostanie dokonana na podstawie przepisów prawa polskiego, tzn. regulacji art. 888-902 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz., 121).

Spółka cypryjska będzie miała osobowość prawną, siedzibę na terytorium Cypru, będzie również cypryjskim rezydentem podatkowym.

Spółka cypryjska podlega na terytorium Republiki Cypru opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr.

W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od Spółki cypryjskiej, w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały (jak w przypadku transakcji sprzedaży udziałów) ani nie obejmie udziałów w Spółce cypryjskiej (jak w przypadku wniesienia udziałów aportem do Spółki cypryjskiej).

W związku z otrzymaniem darowizny, Spółka cypryjska nie będzie również zobowiązana do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów (praw do uczestnictwa w spółce) na rzecz Spółki cypryjskiej spowoduje powstanie po jego stronie przychodu (lub dochodu) w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie darowizny w postaci udziałów (praw do uczestnictwa w polskiej spółce osobowej na rzecz Spółki cypryjskiej, nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, co do zasady, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej jako: „ustawa o PIT”), jako osoba będąca polskim rezydentem podatkowym podlega opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów/przychodów bez względu na miejsce położenia źródła tych dochodów/przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podatników podatku dochodowego, przez przychody podatkowe należy rozumieć, zgodnie z ogólną definicją zawartą w art. 11 ust. 1 ww. ustawy, „otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką cypryjską będzie spełniała warunki umowy nazwanej, tj. umowy darowizny uregulowanej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, dalej jako: Kodeks cywilny).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, w umowie darowizny „darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku”. Zgodnie z tym przepisem, obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie dokonuje jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy, ani w chwili otrzymania darowizny, ani w przyszłości. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego.

W zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku, Wnioskodawca w chwili przekazania udziałów Spółce cypryjskiej, nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych, w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały (jakby było w przypadku transakcji ich sprzedaży) lub nie obejmie udziałów w Spółce cypryjskiej (jakby było w przypadku wniesienia udziałów aportem do Spółki cypryjskiej).

Wnioskodawca (darczyńca) dokonując darowizny będzie przekazywał aktywa ze swojego majątku (udziały) na rzecz Spółki cypryjskiej w zamian nie otrzymując żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego (Spółki cypryjskiej).

Tym samym należy uznać, że w świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 ustawy o PIT, brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Za brakiem opodatkowania przemawia także regulacja zawarta w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT, zgodnie z którą „za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

Ze względu na brak odpłatności umowa darowizny w sprawie będącej przedmiotem wniosku znajdzie się poza zastosowaniem powyższej regulacji. Tym samym, nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz Spółki cypryjskiej nie będzie generować przychodu z kapitałów pieniężnych.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce interpretacyjnej Ministra Finansów, w tym przykładowo w następujących interpretacjach indywidualnych:

Reasumując, w związku z otrzymaniem udziałów w drodze darowizny Spółka cypryjska nie będzie zobowiązana do jakichkolwiek świadczeń na rzecz Wnioskodawcy. W zamian za udziały Wnioskodawca nie otrzyma środków finansowych od Spółki cypryjskiej, nie obejmie również udziałów w tej Spółce. Tym samym należy uznać, że dokonanie darowizny udziałów (praw do uczestnictwa w polskiej spółce osobowej) na rzecz Spółki cypryjskiej nie może być uznane za ich odpłatne zbycie. Oznacza to, że w związku z dokonaniem darowizny udziałów, nie będzie powstawał po stronie Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia praw.

Pod pojęciem darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że rozważa możliwość przeniesienia udziałów w spółce do Spółki cypryjskiej, poprzez nieodpłatne zbycie w drodze darowizny. Udziały w spółkach kapitałowych, które następnie planuje przenieść nieodpłatnie w drodze umowy spełniającej przesłanki umowy darowizny na rzecz spółki cypryjskiej. W związku z ww. operacją Wnioskodawca nie obejmie w zamian żadnych udziałów/akcji w spółce kapitałowej i nie dojdzie również do podniesienia w związku z tym kapitału zakładowego tej spółki ani też Wnioskodawca nie nabędzie żadnych roszczeń majątkowych wobec spółki.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje udziały czy też akcje.

Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania na rzecz Spółki cypryjskiej udziałów w formie darowizny, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdyby jednak okazało się, że przeniesienie własności udziałów ma charakter zwrotny np. będzie elementem jakiegokolwiek rozliczenia w teraźniejszości bądź przyszłości, wówczas należałoby uznać, że nie dokonano darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym organ podatkowy może wywieść skutki podatkowe adekwatne do ustalonej sytuacji faktycznej.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie udziałów na rzecz spółki kapitałowej nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.