IBPP2/443-752/14/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie zwolnienia od podatku VAT zbycia udziału w zabudowanych działkach gruntu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2014 r. (data wpływu 31 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT zbycia udziału w zabudowanych działkach gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT zbycia udziału w zabudowanych działkach gruntu.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 13 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 6 października 2014 r. znak: IBPP2/443-752/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje sprzedaż nieruchomości tj. działki nr 284/1 (grunt zabudowany budynkami i budowlami, o których mowa poniżej) oraz działki nr 284/2 (grunt zabudowany drogą wewnętrzną - jedyny dojazd do działki nr 284/1). Działki, które mają być przedmiotem sprzedaży były własnością rodziny Wnioskodawcy przed II wojną światową. W postępowaniach sądowych po dziadkach i rodzicach Wnioskodawca z bratem zostali prawowitymi spadkobiercami przedmiotowych działek (w udziale po 50% - działki nr 284/1 oraz po 25% - działki nr 284/2).

Do dnia 20.06.1995 r. działkami władało Przedsiębiorstwo B. W roku 1975 ww. firma wybudowała na tych terenach bez zgody właścicieli gruntów budynki i budowle, które w dniu 20.05.1995 r. Wnioskodawca wraz z siostrą odkupili (niniejsza transakcja została udokumentowana fakturą VAT z 22% podatkiem VAT).

Protokołem zdawczo-odbiorczym spisany został wtedy wykaz środków trwałych, które zostały przekazane (sprzedane):

1.Budynek administracyjny typu Z.; rok budowy 1975, 1-no piętrowy (2 kondygnacyjny); nr inwentarzowy 140/15.

2.Pawilon biurowy, wolnostojący, murowany, parterowy, zlokalizowany obok garaży; rok budowy 1985; nr inwentarzowy 140/117.

3.Garaż murowany, wolnostojący położony przy nieruchomości Rynek D. 2 w K.; rok budowy 1975; nr inwentarzowy 199/19.

4.Budynek stacji transformatorowej wraz z jego wewnętrznym wyposażeniem - transformator nr 301; rok budowy 1975; nr inwentarzowy 105/16.

5.Komórka - magazyn, murowany, parterowy, położony za transformatorem od strony rzeki W.; rok budowy 1975.

6.Instalacja wodna, ściekowa i burzowa. Zasilanie wodne z nieruchomości przy Rynku D. 2 w K.. Ścieki z budynku prowadzone są do ul. M. w K. wzdłuż drogi dojazdowej; rok budowy 1975; nr inwentarzowy 236/20.

7.Zasilanie energetyczne - własne - doprowadzone kablem do własnej stacji transformatorowej od ul. M. wzdłuż drogi dojazdowej; rok produkcji 1975; nr inwentarzowy 260/17.

8.Zasilanie energetyczne Pawilonu Typu Z., budynku biurowego, garażu, komórki od stacji T. - sieć energetyczna do ogrzewania elektrycznego, akumulacyjnego.

9.Ogrodzenie z siatki drucianej rozciągniętej między kątownikami żelaznymi osadzonymi w podmurówce z betonu; nr inwentarzowy 298/22:

 1. h podmurówki 0,6 m; h siatki 2,4 m; od strony rzeki W. wzdłuż całej parceli nr 284/1,
 2. h podmurówki 0,6 m; h siatki 1,2 m - ciągnące się wzdłuż działki nr 284/1 wraz z bramą dojazdową do posesji, graniczące z nieruchomościami przy ul. M. nr 9, 11, 13, 15, Rynek D. 1 i 2 oraz działki nr 284/2 + droga dojazdowa obok kapliczki - ogrodzenie po lewej stronie drogi tj. graniczące z posesją przy ul. M. 15 wraz z bramą wjazdową do tej posesji oraz po prawej stronie drogi - brama wjazdowa do posesji przy ul. M. 11; nr inwentarzowy 298/22; rok budowy 1975.

10.Strona Przekazująca oświadcza, że uzbrojenie działki nr 284/2 - droga dojazdowa, czyli pokrycie betonowe, koszulka asfaltowa, ogrodzenie, oświetlenie słupowe, chodnik, bramy szt. 3 zostały wykonane własnym nakładem finansowym.

11.Centralę telefoniczną typu MCA-40; nr inwentarzowy 626/149; rok produkcji 1990.

12.Wybetonowane place na nieruchomości nr 284/1 i 284/2 - wybetonowaną i wyasfaltowaną drogą dojazdową nr inwentarzowy 242/18; rok budowy 1975.

Ww. protokołem strony uzgodniły, że Przejmujący (Wnioskodawca wraz z bratem) z dniem 21.06.1995 r. przejmują dotychczas zawarte umowy dzierżawy pokoi biurowych, magazynów, parkingów. Z dniem 21.06.1995 r. w umowach najmu i dzierżawy w miejsce Wynajmującego tj. Przedsiębiorstwa B. wpisuje się Wnioskodawcę wraz z bratem. Od momentu wykupu budynki i budowle były amortyzowane.

Lokale były i są wynajmowane, a przychód z najmu opodatkowany podatkiem VAT. Na tę okoliczność były i są wystawiane przez Wnioskodawcę faktury.

W trakcie dochodu z najmu budynki i budowle, podlegały okresowym remontom, a VAT zawarty w fakturach dokumentujących remonty był odliczany. Przeprowadzane remonty nie były żadnymi ulepszeniami w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i były na bieżąco zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy.

Grunt nie był nigdy amortyzowany i nie był składnikiem działalności gospodarczej Wnioskodawcy i stanowi własność osób fizycznych co wynika z zapisów w księdze wieczystej.

Dodatkowo informuje się, że wynajem ww. nieruchomości (swojej części) Wnioskodawca rozlicza jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jednakże dla celów podatku VAT Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Obecnie Wnioskodawca (wraz z bratem) zamierza sprzedać nieruchomości, o których wyżej mowa.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

1.
Na działce nr 284/1 budynkami i budowlami trwale związanymi z gruntem są:

 • Pawilon biurowy, wolnostojący, murowany, parterowy, zlokalizowany obok garaży; rok budowy 1985; nr inwentarzowy 140/117.
 • Garaż murowany, wolnostojący położony przy nieruchomości Rynek D.i 2 w K.; rok budowy 1975; nr inwentarzowy 199/19.
 • Budynek stacji transformatorowej; rok budowy 1975; nr inwentarzowy 105/16.
 • Komórka - magazyn, murowany, parterowy, położony za transformatorem od strony rzeki W.; rok budowy 1975.
 • Instalacja wodna, ściekowa i burzowa. Zasilanie wodne z nieruchomości przy rynku D. 2 w K.. Ścieki z budynku prowadzone są do ul. M. w K. wzdłuż drogi dojazdowej; rok budowy 1975; nr inwentarzowy 236/20.
 • Ogrodzenie z siatki drucianej rozciągniętej między kątownikami żelaznymi osadzonymi w podmurówce z betonu; nr inwentarzowy 298/22:
  1. h podmurówki 0,6m; h siatki 2,4m; od strony rzeki W. wzdłuż całej parceli nr 284/1,
  2. h podmurówki 0,6m; h siatki l,2m - ciągnące się wzdłuż działki nr 284/1 wraz z bramą dojazdową do posesji, graniczące z nieruchomościami przy ul. M. nr 9, 11, 13, 15, Rynek Dębnicki 1 i 2 oraz działki nr 284/2 + droga dojazdowa obok kapliczki - ogrodzenie po lewej stronie drogi tj. graniczące z posesją przy ul. M. 15 wraz z bramą wjazdową do tej posesji oraz po prawej stronie drogi - brama wjazdowa do posesji przy ul. M. 11; nr inwentarzowy 298/22; rok budowy 1975.

2.
Działka nr 284/2 jest zabudowana wybetonowaną i wyasfaltowaną drogą dojazdową; rok budowy 1975.

3.
Budynki i budowle, o których mowa w przedmiotowym wniosku były wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.

4.
Wnioskodawcy przy nabyciu budynków i budowli przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

5.
Jak wskazano w odpowiedzi na pytania 1 i 2 działki są zabudowane. Jednak ponadto informuję, że działki nr 284/1 oraz 284/2, które mają być przedmiotem sprzedaży zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są gruntami przeznaczonymi pod zabudowę (według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary W.” w K. działki te znajdują się na terenach oznaczonych jako MW/U - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi).

6.
Współwłaścicielem gruntów, które mają być przedmiotem sprzedaży jest Wnioskodawca (w zakresie działki nr 284/1 udział wnioskodawcy wynosi 50%, natomiast w zakresie działki nr 284/2 udział wnioskodawcy wynosi 25%).

7.Przedmiotem sprzedaży będzie udział (w wartościach jak wskazano w odpowiedzi na pytania nr 7) w nieruchomościach zabudowanych budynkami i budowlami obejmująca działki nr 284/1 i nr 284/2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (przeformułowane w piśmie z 13 października 2014 r.).:

Czy sprzedaż udziałów w nieruchomościach, które w sposób wyczerpujący przedstawiono w opisie zdarzeń przyszłych oraz w niniejszym uzupełnieniu wniosku tj. w działce nr 284/1 oraz w działce nr 284/2 będzie opodatkowana podatkiem VAT czy też będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy (przeformułowane w piśmie z 13 października 2014 r.).

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż udziałów w nieruchomościach opisanych w sposób wyczerpujący w przedstawionym stanie przyszłym oraz w niniejszym uzupełnieniu wniosku tj. w działce nr 284/1 (grunt zabudowany budynkami i budowlami) oraz w działce nr 284/2 (grunt zabudowany drogą wewnętrzną - jedyny dojazd do działki nr 284/1) będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy ma on też możliwość na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy VAT zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli, pod warunkiem że dokonującym dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz U. z 2014 r., poz. 121).

Jak stanowi art. 195 Kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Stosownie do treści art. 196 § 1 ww. ustawy, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

W świetle powyższego, skoro przez dostawę towarów przepis art. 7 ust. 1 ustawy nakazuje rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, to sprzedaż całej rzeczy (100% prawa własności) lub ułamka tej rzeczy (np. 50% prawa własności) zawsze będzie przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Istotne jest bowiem to, że wskutek nabycia prawa majątkowego (pełnej własności lub udziału) nabywca może rozporządzać rzeczą jak właściciel. A warunek ten zostaje bezwzględnie spełniony w przypadku nabycia udziału w rzeczy. Powyższe twierdzenie uzasadnia również to, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa własności rzeczy. Zatem, jeśli nabywca nabywa tylko udział w rzeczy, tj. prawo majątkowe, to prawo to daje mu możliwość rozporządzania rzeczą jak właściciel, właśnie z uwagi na fakt, że istotą współwłasności jest niepodzielność prawa do rzeczy.

Tym samym, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie udziału w nieruchomości traktować należy jako dostawę towarów.

Podkreślić należy, iż w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie w jakim uprawnia go do tego wysokość jego udziału.

Podstawowa stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Ustawodawca od powyższej zasady ustanowił szereg wyjątków, a jednym z nich jest zwolnienie od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Zatem pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany w stopniu nie niższym niż 30% wartości początkowej obiekt budowlany będzie przedmiotem dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy lub np. przedmiotem najmu, dzierżawy (przedmiotem świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy). Bowiem zarówno dostawa, jak i najem czy dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zatem zrezygnować można ze zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powołanego wyżej przepisu art. 29a ust. 8 ustawy jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki, budowle lub ich części na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

W analizowanej sprawie, kluczowym elementem jest ustalenie, czy w związku z zamierzoną transakcją sprzedaży budynków i budowli na dwóch działkach nastąpiło pierwsze zasiedlenie tych obiektów, a jeżeli tak to, w którym momencie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 1995 roku nabył udział w budynkach i budowlach wybudowanych na gruncie Wnioskodawcy bez jego zgody. Czynność nabycia była czynnością opodatkowaną. Wnioskodawca nie poniósł żadnych wydatków na ulepszenie budynków i budowli.

W świetle przywołanych wyżej przepisów zamierzona przez Wnioskodawcę dostawa udziałów dotyczących pawilonu biurowego, garażu murowanego, budynku stacji transformatorowej, komórki – magazynu, instalacji wodnej, ściekowej i burzowej, ogrodzenia (tj. obiekty posadowione na działce 284/1) oraz udziału w drodze na działce nr 284/2 nie będzie dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Do pierwszego zasiedlenia budynków oraz budowli doszło bowiem w momencie nabycia tej nieruchomości przez Wnioskodawcę, czynność ta była opodatkowana stawką 22% i udokumentowana fakturą VAT (1995 rok). Zatem dostawa udziałów w ww. obiektach korzystać będzie ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Mając na uwadze przywołane powyżej regulacje prawne oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że w analizowanym przypadku czynność zbycia udziału we własności pawilonu biurowego, garażu murowanego, budynku stacji transformatorowej, komórki-magazyn, instalacji wodnej, ściekowej i burzowej, ogrodzenia posadowionych na działce 284/1 oraz zbycia udziału we własności drogi dojazdowej posadowionej na działce 284/2, nie będzie dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Do pierwszego zasiedlenia budynków i budowli doszło bowiem w momencie nabycia tych obiektów przez Wnioskodawcę, w 1995 r.

Zatem dostawa ww. obiektów posadowionych na dwóch wyodrębnionych geodezyjnie działkach gruntu korzystać będzie ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Dodatkowo należy wskazać, że Wnioskodawca ma prawo zrezygnować z ww. zwolnienia od podatku na warunkach określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.