IBPBII/2/4511-309/15/MMa | Interpretacja indywidualna

1. Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki (po uzyskaniu przychodu ze zbycia udziału w mieszkaniu) na spłatę wyżej opisanych kredytów hipotecznych spełniają wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w proporcji 1/2 spłat, co wynika z faktu zaciągnięcia kredytu wraz z małżonkiem na zakup nieruchomości wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej?
2. Czy nakłady na wykończenie domu spełnią dyspozycję normy art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości w sytuacji, gdy będą potwierdzone rachunkami wystawionymi na nazwisko Wnioskodawcy (bez względu na fakt, że dotyczą nieruchomości wchodzącej w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz bez względu na fakt, że wydatki będę poczynione kosztem majątku wspólnego)?
IBPBII/2/4511-309/15/MMainterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. mieszkania
 3. udział
 4. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 6 marca 2015 r. (data otrzymania 10 marca 2015 r.), uzupełnionym 19 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości:

 • w części dotyczącej uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe spłaty kredytów w wysokości 1/2 jest nieprawidłowe,
 • w części dotyczącej uznania za wydatki na własne cele mieszkaniowe pełnej wysokości wydatków poniesionych na wykończenie domu, udokumentowanych rachunkami wystawionymi na imię i nazwisko Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 8 maja 2015 r. Znak: IBPBII/2/4511-309/15/MMa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 19 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 5 marca 2013 r. zmarła matka Wnioskodawcy. Na podstawie ustawy (dziedziczenie wprost) Wnioskodawca nabył udział w lokalu mieszkalnym. Akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony 18 czerwca 2013 r.

Następnie 11 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca zawarł umowę: „umowa sprzedaży i akt ustanowienia hipoteki”, na mocy której wraz z ojcem i siostrą sprzedali wyżej opisany lokal mieszkalny. Udział Wnioskodawcy (1/6) został sprzedany za cenę 61.000,00 zł.

Przed uzyskaniem przychodu ze zbycia udziału w ww. lokalu mieszkalnym zostały przez Wnioskodawcę i jego małżonka (z którym Wnioskodawca pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej) zaciągnięte dwa kredyty hipoteczne:

 • kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego w K. na rynku pierwotnym (umowa kredytowa została podpisana 7 listopada 2011 r.),
 • kredyt hipoteczny na nabycie domu mieszkalnego w B. (umowa kredytowa z 13 czerwca 2013 r.).

Na prace związane z wykończeniem domu w B. Wnioskodawca będzie ponosił nakłady finansowe udokumentowane rachunkami. Nakłady związane z wykończeniem domu będą ponoszone ze środków ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

Natomiast kredyt został zaciągnięty na nabycie nieruchomości. Prace wykończeniowe będą polegały na:

 • założeniu instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
 • tynkowaniu wewnątrz,
 • zainstalowaniu systemu ogrzewania,
 • ociepleniu poddasza, otynkowaniu, pomalowaniu sufitu, tak, by dom nadawał się do zamieszkania,
 • założeniu paneli,
 • założeniu drzwi,
 • położeniu płytek PCV i założenie sanitariatów w dwóch łazienkach.

Wnioskodawca nadmienia, że obie nieruchomości zostały nabyte w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Obie nieruchomości są niezbędne, gdyż ze względu na charakter wykonywanej przez Wnioskodawcę pracy (nielimitowany czas pracy) swoje obowiązki zawodowe Wnioskodawca kończy często w godzinach nocnych, dlatego większość tygodnia zamieszkuje w K. Dom w B. wykorzystywany jest na cele mieszkalne, ponieważ stan zdrowia dziecka Wnioskodawcy wymagał wyprowadzenie się poza K. (takie było zalecenie lekarzy). Obie nieruchomości są objęte ustrojem wspólności majątkowej małżeńskiej.

Podsumowując w 2014 r. Wnioskodawca uzyskał przychód ze zbycia 1/6 udziałów w mieszkaniu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przed uzyskaniem tego przychodu Wnioskodawca z małżonkiem zaciągnął wspólnie dwa kredyty hipoteczne (na zakup lokalu mieszkalnego i domu mieszkalnego) w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. W związku z pracami mającymi na celu wykończenie domu w B. Wnioskodawca będzie ponosił nakłady finansowe udokumentowane rachunkami.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:
 1. Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki (po uzyskaniu przychodu ze zbycia udziału w mieszkaniu) na spłatę wyżej opisanych kredytów hipotecznych spełniają wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w proporcji 1/2 spłat, co wynika z faktu zaciągnięcia kredytu wraz z małżonkiem na zakup nieruchomości wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej...
 2. Czy nakłady na wykończenie domu spełnią dyspozycję normy art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w pełnej wysokości w sytuacji, gdy będą potwierdzone rachunkami wystawionymi na nazwisko Wnioskodawcy (bez względu na fakt, że dotyczą nieruchomości wchodzącej w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz bez względu na fakt, że wydatki będę poczynione kosztem majątku wspólnego)...

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, poniesiony przez niego wydatek po uzyskaniu przychodu ze zbycia udziału w mieszkaniu, na spłatę kredytów hipotecznych spełnia wymóg poniesienia wydatku mieszkaniowego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w proporcji 1/2 spłat, co wynika z faktu zaciągnięcia kredytu wraz z małżonkiem na zakup nieruchomości wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131, czyli na tzw. „własne cele mieszkaniowe”, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

W przypadku Wnioskodawcy oba kredyty zostały zaciągnięte przed uzyskaniem przychodu ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym. Umowy kredytowe zostały podpisane w 2011 r. i 2013 r., a umowa sprzedaży w 2014 r. Zgodnie więc z literalnym brzmieniem wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyżej opisane kredyty hipoteczne zostały zaciągnięte przed uzyskaniem przychodu ze zbycia udziału w mieszkaniu. Zatem wypełniona została dyspozycja tegoż przepisu, której to z kolei spełnienie warunkuje skorzystanie z prawa do zwolnienia dochodu z podatku w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Faktem jest, że umowy kredytowe zostały zaciągnięte wspólnie z małżonkiem na zakup nieruchomości, które wchodzą w skład wspólności ustawowej małżeńskiej. Z tego tytułu wydatki na spłatę kredytów zaliczone być powinny w wysokości 1/2 z uwagi na fakt, że kredyty zaciągnięte zostały przez Wnioskodawcę oraz jego małżonka na zakup nieruchomości, które wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, nakłady na wykończenie domu w pełnej wysokości spełnią dyspozycję normy art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy będą potwierdzone rachunkami wystawionymi na jego nazwisko. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, że rachunki te będą ponoszone na nieruchomość objętą wspólnością ustawową małżeńską. Istotne jest to, że rachunki zostaną wystawione na nazwisko Wnioskodawcy, a zatem będą uprawniały go do rozliczenia przychodu ze zbycia udziału w lokalu mieszkalnym w pełnej wysokości.

Ponadto dla prawa do skorzystania ze zwolnienia dochodu ze zbycia udziału w mieszkaniu od podatku dochodowego, nie ma również znaczenia fakt posiadania potwierdzenia dokonania prac wykończeniowych rachunkami, bowiem żaden przepis nie określa, że nakłady uznane za tzw. „wydatki na własne cele mieszkaniowe” muszą być potwierdzane fakturami. Taki przepis znajduje się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale w rozdziale, który został poświęcony kosztom. Zatem, gdyby ustawodawca chciał uregulować kwestię udokumentowania wydatków na cele, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy, czyli na własne cele mieszkaniowe fakturami, uczyniłby to także w tym przepisie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest częściowo prawidłowe a częściowo nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że 5 marca 2013 r. zmarła matka Wnioskodawcy, po której Wnioskodawca nabył udział 1/6 w lokalu mieszkalnym. Pozostałe udziały nabył ojciec i siostra Wnioskodawcy. Następnie 11 kwietnia 2014 r. współwłaściciele ww. lokalu mieszkalnego sprzedali nieruchomość a cena jaką Wnioskodawca otrzymał za swój udział wynosiła 61.000 zł. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży swojego udziału Wnioskodawca chce wydatkować na spłatę dwóch kredytów – pierwszego zaciągniętego 7 listopada 2011 r. na zakup lokalu mieszkalnego i drugiego zaciągniętego 13 czerwca 2013 r. na zakup domu mieszkalnego w B. oraz na prace związane z wykończeniem domu w B.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

W omawianej sprawie datą nabycia przez Wnioskodawcę udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym jest zatem 5 marca 2013 r., tj. data śmierci matki Wnioskodawcy. Jednocześnie zauważyć należy, że skoro udział nabyty w ww. dacie Wnioskodawca sprzedał 11 kwietnia 2014 r. to sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., z uwagi na brak upływu okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do takich kosztów zalicza się np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem odpłatnego zbycia nieruchomości itp., o ile były ponoszone przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Podsumowując, opodatkowaniu podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości (art. 19 ustawy) oraz kosztami uzyskania tego przychodu (art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1.wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2.wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Mając na uwadze przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym wcześniej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ww. ustawy wyraźnie wynika, że wydatkiem poniesionym na cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1 czyli m.in. na nabycie budynku mieszkalnego i lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Innymi słowy ważny jest moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na ww. cele mieszkaniowe – czyli m.in. na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu – muszą pochodzić ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w 2013 r. Istotne jest zatem, aby spłacany kredyt zaciągnięty był przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości i aby kredyt ten zaciągnięty był przez osobę, która uzyskuje przychód ze sprzedaży. Ponadto wydatkowanie środków ma służyć własnym celom mieszkaniowym podatnika, co oznacza, że w nieruchomościach, których dotyczą spłacane kredyty Wnioskodawca ma realizować własne cele mieszkaniowe poprzez mieszkanie w nich.

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że 7 listopada 2011 r. zaciągnął wraz z małżonkiem kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego i 13 czerwca 2013 r. zaciągnął drugi kredyt hipoteczny na zakup domu mieszkalnego w B. Sprzedaży udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku po matce dokonał 11 kwietnia 2014 r. Tak więc oba kredyty hipoteczne zostały zaciągnięte przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym. Należy ponadto zauważyć, że zarówno zakup lokalu mieszkalnego sfinansowanego zaciągniętym 7 listopada 2011 r. kredytem jak i zakup domu w B. sfinansowany kredytem z 13 czerwca 2013 r. nastąpiły w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej pomiędzy Wnioskodawcą i jego małżonkiem. Wnioskodawca wskazał również, że zarówno lokal mieszkalny jak i dom w B. służą zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych – z uwagi na wykonywaną przez niego pracę zawodową.

Warunki zwolnienia zostały zatem przez Wnioskodawcę spełnione, gdyż Wnioskodawca wspólnie z małżonkiem zaciągnął kredyty hipoteczne w 2011 r. i w 2013 r. a więc przed sprzedażą 11 kwietnia 2014 r. udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym. Zatem termin do wydatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym upłynie z datą 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawca realizuje także w nieruchomościach sfinansowanych kredytami hipotecznymi własne cele mieszkaniowe, gdyż w lokalu mieszkalnym mieszka w związku z wykonywaną pracą zawodową, z kolei dom w B. wykorzystywany będzie na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy i jego rodziny.

Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca uznać może również wydatkowanie środków ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalny nabytym w spadku na wykończenie domu w B. Wnioskodawca wskazał, że przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym wydatkuje także na prace związane z wykończeniem domu. Pod pojęciem tym Wnioskodawca rozumie założenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej, tynkowanie, instalację systemu ogrzewania, docieplenie poddasza, malowanie sufitu, założenie paneli, drzwi, położenie płytek PCV i założenie sanitariatów. Wszystkie ww. prace mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a więc wydatki te będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Kwestią wymagającą wyjaśnienia jest ustalenie jaka część wydatków na spłatę kredytów hipotecznych – z uwagi na istnienie między małżonkami ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej – będzie podlegała zwolnieniu. W tym celu należy odnieść się do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 583) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Jak wynika z art. 33 pkt 2 Kodeksu – do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W świetle powyższych przepisów, w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy zostanie wydatkowany na spłatę kredytów zaciągniętych wspólnie przez małżonków na nabycie lokalu mieszkalnego i domu w B. w sytuacji gdy obie ww. nieruchomości objęte są współwłasnością małżeńską, to przychód ten może w całości zostać uwzględniony przy obliczaniu zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Cel mieszkaniowy zostanie spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na spłatę kredytów, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostały wydatkowane na spłatę kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę wspólnie z małżonkiem na nabycie lokalu mieszkalnego i domu w B., bowiem czynność ta miała miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego i istnienia pomiędzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej. Zatem w przypadku wydatkowania przez Wnioskodawcę środków ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym na spłatę kredytów zaciągniętych wspólnie z małżonkiem na nabycie do majątku wspólnego lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości wraz z domem środki te będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w takiej kwocie jaka odpowiada kwocie faktycznej spłaty kredytów wraz z odsetkami. Innymi słowy zwolnieniu nie będzie poległa 1/2 spłaty kredytów – jak twierdzi Wnioskodawca – lecz cała kwota faktycznie wydatkowana przez Wnioskodawcę na spłatę kredytów i odsetek od tych kredytów.

Ostatnią już kwestią wymagającą omówienia jest ustalenie w jakiej wysokości wydatki na wykończenie domu będą podlegały zwolnieniu, jeżeli udokumentowanie wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym zostanie dokonane rachunkami wystawionymi na nazwisko Wnioskodawcy. Wskazać należy, że ustawodawca w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wymaga, aby wydatki na własne cele mieszkaniowe udokumentowane były fakturami, jednakże udokumentowanie wydatkowania powinno być dla celów podatkowych dokonane w sposób rzetelny i wiarygodny. Podkreślić bowiem należy, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje zatem wprawdzie sposobu dokumentowania poniesionych wydatków, ale z koniecznością potwierdzenia tego faktu winien liczyć się podatnik, skoro zgodnie z przepisami zamierza korzystać ze zwolnienia. Natomiast organ podatkowy weryfikujący możliwość skorzystania ze zwolnienia, uprawniony jest żądać od podatników przedłożenia dokumentów, z których będzie wynikało, kiedy i przez kogo wydatki zostały poniesione. Takimi dokumentami mogą być m.in. rachunki, faktury VAT, umowy, bądź też inne dokumenty, które ten fakt mogą w sposób wiarygodny potwierdzić. Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie posiadał rachunki wystawione na swoje imię i nazwisko i będzie z nich wynikało kiedy i w jakiej wysokości poniesiony został wydatek, to uznać należy, że rachunki te będą dokumentowały fakt poniesienia przez Wnioskodawcę wskazanego na rachunku wydatku. Wówczas wydatek ten w pełnej wysokości będzie mógł zostać uwzględniony przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania, jako poniesiony z majątku odrębnego Wnioskodawcy na majątek wspólny małżonków.

Podsumowując, przychód ze sprzedaży udziału 1/6 w lokalu mieszkalnym nabytego w 2013 r. w spadku, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu – zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy – podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże przychód uzyskany ze sprzedaży ww. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy wydatkowany na spłatę kredytów zaciągniętych wspólnie z małżonkiem na nabycie innego lokalu mieszkalnego i domu w B. tj. nieruchomości należących do majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonka, będzie mógł w całości zostać uwzględniony przy obliczaniu zwolnienia od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O prawie do zwolnienia w pełnej wysokości wydatkowanej na spłatę kredytów hipotecznych decyduje fakt zaciągnięcia po zawarciu związku małżeńskiego ww. kredytów na nabycie lokalu mieszkalnego i domu w B., które należą do majątku wspólnego małżonków. Ze zwolnienia będzie także korzystał dochód ze sprzedaży udziału w lokalu w części w jakiej środki ze sprzedaży wydatkowane zostaną na wykończenie domu w B. jeżeli wydatki te potwierdzone zostaną rachunkami wystawionymi na imię i nazwisko Wnioskodawcy.

Tym samym stanowiska Wnioskodawcy nie można było uznać zatem w całości za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.