IBPBII/2/423-38/11/HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wypłata wynagrodzenia Spółce z tytułu umorzenia udziałów, dokonana po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych przez sąd rejestrowy będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06 października 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 07 października 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia udziałów wypłaconego po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 października 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia udziałów wypłaconego po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych .

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna będąca wnioskodawcą należy do Grupy A. Wnioskodawca jest 100% udziałowcem Spółki AG oraz Spółki AN (dalej Spółki Zależne), w których posiada 100% udziałów nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zarówno wnioskodawca, jak i Spółki Zależne są polskimi spółkami kapitałowymi, podlegającymi w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów. Dodatkowo, Spółki Zależne prowadzą działalność gospodarczą w obrębie specjalnych stref ekonomicznych i korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu działalności w strefie.

W najbliższej przyszłości, planowana jest restrukturyzacja Grupy A., która ma zostać przeprowadzona według następującego scenariusza:

 1. Spółki Zależne wyemitują nowe udziały, które zostaną objęte przez inną spółkę z Grupy A. Wskutek powyższej operacji, wnioskodawca będzie wciąż posiadał więcej niż 10% w Spółkach Zależnych.
 2. Jednocześnie lub w późniejszym terminie, wszystkie udziały posiadane przez wnioskodawcę w Spółkach Zależnych zostaną umorzone w drodze umorzenia przymusowego lub umorzenia automatycznego. Jednocześnie, wraz z umorzeniem udziałów dokonane zostanie obniżenie kapitału zakładowego Spółek Zależnych. Wynagrodzenie należne wnioskodawcy z tytułu umorzenia zostanie wypłacone po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych przez sąd rejestrowy.

W związku z powyższym, wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów dokonana po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych przez sąd rejestrowy będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłata wynagrodzenia Spółce z tytułu umorzenia udziałów, dokonana po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółek Zależnych przez sąd rejestrowy będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu wszystkie warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione i tym samym wynagrodzenie wypłacone wnioskodawcy przez Spółki Zależne z tytułu umorzenia udziałów nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasady umarzania udziałów zostały uregulowane w art. 199 § 1 - § 7 Kodeksu spółek handlowych. Udział może podlegać umorzeniu m.in. bez zgody wspólnika (tzw. umorzenie przymusowe) albo w razie ziszczenia się określonego zdarzenia (tzw. umorzenie automatyczne).

W przypadku umorzenia przymusowego oraz automatycznego, umorzenie udziałów wymaga odpowiedniej uchwały, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzone udziały. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Dodatkowo, uchwała taka powinna zawierać uzasadnienie umorzenia.

Umorzenie udziałów, połączone z obniżeniem kapitału zakładowego, staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

K.s.h. nie reguluje natomiast momentu, w którym powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia wspólnikowi za umorzone udziały. Niemniej jednak, w doktrynie przyjmuje się, że wspólnicy nabywają roszczenie o wypłatę wynagrodzenia dopiero z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru. Tym samym, wypłata przysługującego wynagrodzenia za umorzone udziały nie może nastąpić przed dokonaniem wpisu do rejestru (Komentarz do Kodeksu spółek handlowych pod redakcją J.A.Strzępki, C.H.Beck 2009; „Komentarz do Kodeksu spółek handlowych, tom II, S.Sołtysinski, A.Szajkowski, A.Szumański, Wydawnictwo C.H.Beck 2002).

Przychód z tytułu przymusowego (automatycznego) umorzenia udziałów został dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakwalifikowany jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o tym podatku). Tym samym, przychód taki - co do zasady - podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie którego podatek dochodowy od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza możliwość zwolnienia omawianych przychodów z opodatkowania. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od opodatkowania przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

 • wypłacającym jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzyskującym przychód jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • spółka uzyskująca przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej,
 • spółka uzyskująca przychód nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Należy jednak zaznaczyć, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ustanawia dodatkowe warunki niezbędne do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, tj.:

 • podmiot uzyskujący przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinien posiadać udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) może upłynąć po dniu uzyskania tych przychodów (art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ),
 • posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, a dochody uzyskane są z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione (art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Powyższe oznacza, że w zaistniałym zdarzeniu, do wynagrodzenia z tytułu umorzonych udziałów powinno mieć zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile są łącznie spełnione wyżej wymienione warunki.

Zdaniem Spółki, wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów w przedstawionym zdarzeniu będzie zwolniona z opodatkowania dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ spełnione zostaną wszystkie warunki omawianego zwolnienia, mianowicie:

 • wynagrodzenie, stanowiące przychód z tytułu udziału z zyskach osób prawnych, wypłacone zostanie przez Spółki Zależne do Spółki A., która jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów (tym samym warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 1,2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione),
 • wnioskodawca posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółek Zależnych nieprzerwanie przez okres przekraczający 2 lata (tym samym warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 oraz art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione).
 • posiadanie udziałów w Spółkach Zależnych wynika z tytułu własności (tym samym warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie spełniony).

Jednocześnie, zdaniem Spółki, dla zastosowania powyższego zwolnienia bez znaczenia pozostanie fakt, że wnioskodawca uzyska faktycznie wynagrodzenie z tytułu umorzenia w momencie, gdy udziały w Spółkach Zależnych, w związku z którymi wynagrodzenie zostanie wypłacone, nie będą już istnieć i w konsekwencji, uzyska przychód w dacie, kiedy formalnie nie będzie właścicielem umarzanych udziałów.

Jak wspomniano na wstępie, w doktrynie przyjmuje się, że wypłata wynagrodzenia możliwa jest dopiero po skutecznej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem udziałów. Tym samym, wcześniejszy termin wypłaty nie jest możliwy.

Dlatego też, zdaniem Spółki, w przypadku przychodów z tytułu umorzenia udziałów warunki określone w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny być spełnione w dniu poprzedzającym dzień wpisu umorzenia udziałów do rejestru, a nie w dniu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia. Fakt, iż w dniu wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały wnioskodawca nie będzie już formalnie posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółkach Zależnych, nie pozbawi go, zdaniem Spółki, możliwości skorzystania ze zwolnienia, jeśli na dzień poprzedzający dzień wpisu umorzenia udziałów będzie w odpowiedni sposób powiązany kapitałowo ze Spółkami Zależnymi i spełni warunek dotyczący minimalnego okresu posiadania udziałów Spółek Zależnych.

Przyjęcie odmiennego stanowiska, tj. że warunki zastosowania zwolnienia od opodatkowania miały być spełnione w dniu faktycznej wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały prowadziłoby, zdaniem Spółki, do konkluzji, że przychody z umorzenia wszystkich posiadanych przez udziałowca udziałów nie mogłyby nigdy korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdyż warunek posiadania udziałów nigdy nie mógłby zostać spełniony (udziały takie nigdy nie istnieją w chwili wypłaty wynagrodzenia wskutek umorzenia). Co więcej, taki wniosek powodowałby, iż aby skorzystać z omawianego zwolnienia możliwe byłoby jedynie umorzenie takiej wielkości udziałów, wskutek której udziałowiec zachowałby po umorzeniu co najmniej 10% ogółu udziałów w spółce istniejących. Tym samym, całkowite umorzenie udziałów byłoby zawsze opodatkowane dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powodowałoby to nieuzasadnione nierówne traktowanie udziałowców umarzających udziały w zależności od ilości udziałów nieumorzonych. Nierówności takiej nie da się wywieść z obowiązujących przepisów prawa, ani też z zasad wykładni prawa. Dodatkowo, istniejące interpretacje podatkowe w zakresie umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, nie uzasadniają zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 02 listopada 2010 r. Znak: ILPB3/423-660/10-2/KS oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 października 2010 r. Znak: ITPB3/423-366a/10/DK).

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku umorzenia udziałów ocena spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinna zostać dokonana na dzień poprzedzający dzień wpisu umorzenia udziałów do rejestru. W konsekwencji, zdaniem Spółki, w analizowanym zdarzeniu wszystkie warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostaną spełnione i tym samym, wynagrodzenie wypłacone A. przez Spółki Zależne z tytułu umorzenia udziałów nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie w znanej jej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2009 r. Znak: IBPBII/2/423-3/09/NG) Ponadto, zdaniem Spółki, przyjęcie stanowiska odmiennego od zaprezentowanego powyżej, prowadziłoby do zakwestionowania dotychczasowej praktyki władz skarbowych dotyczącej zastosowania zwolnienia z opodatkowania z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umorzenia udziałów, która nie odnosi się do terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Umorzenie może być przeprowadzone:

 • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne;
 • bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe;
 • w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe.

Z powyższego wynika, że instytucja umorzenia udziałów nie jest instytucją jednolitą a w aktualnym stanie prawnym istnieją trzy sposoby umorzenia udziałów. Ma to szczególne znaczenie przy ustalaniu skutków podatkowych umorzenia, gdyż umorzenie przymusowe i dobrowolne wywołują odmienne skutki podatkowe.

W każdym z tych przypadków umorzenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników), określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umarzane udziały (akcje) bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

W myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Dodatkowo, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4 ww. ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Przepis art. 22 ust. 4a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4b ww. ustawy zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W myśl art. 22 ust. 4d ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie wnioskodawca spełnia warunki przewidziane w powołanych wyżej przepisach art. 22 ust. 4-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i o ile wnioskodawca posiada w kapitale każdej Spółki Zależnej, która będzie umarzać udziały wymagane 10 % (a nie 10 % łącznie w kapitale wszystkich Spółek Zależnych), to uzyskany z tytułu umorzenia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością przychód korzystał będzie ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest przy tym uzależnione od samego terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów. Innymi słowy, niespełnianie w momencie wypłaty warunków zwolnienia z powodu umorzenia udziałów nie spowoduje utraty prawa do przedmiotowego zwolnienia. Oznacza to, że wypłata wynagrodzenia dokonana po rejestracji obniżenia kapitału w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie zwolniona z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotne jest aby w momencie bezpośrednio poprzedzającym wpis do rejestru obniżenia kapitału zakładowego wnioskodawca spełniał warunki do zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.