IBPBII/2/423-31/11/MMa | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę dla udziałowca, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 05 września 2011 r.), uzupełnionym w dniu 15 listopada 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu dywidendy wypłaconej pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 września 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z tytułu dywidendy wypłaconej pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej.

W dniu 15 listopada 2011 r. wnioskodawca dokonał uzupełnienia wniosku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką akcyjną planuje przystąpić ze swoim udziałowcem - inną spółką akcyjną do podatkowej grupy kapitałowej. Udziałowiec posiada 100% udziałów wnioskodawcy. Spółka oraz udziałowiec planują, że okres trwania podatkowej grupy kapitałowej wyniesie co najmniej 3 lata podatkowe. Po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, w trakcie jej trwania, spodziewane jest wypłacanie przez wnioskodawcę dywidend na rzecz udziałowca.

Posiadanie przez udziałowca udziałów w spółce, z których uzyskiwane będą dochody (przychody) z dywidendy będzie wynikać z tytułu własności zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Udziałowiec nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania (art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W związku z powyższym, zgodnie z art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wnioskodawca uzyska od udziałowca pisemne oświadczenie, w którym udziałowiec potwierdzi, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę dla udziałowca, w sytuacji gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i czy w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu...

Zdaniem wnioskodawcy, ewentualne dywidendy wypłacane przez wnioskodawcę na rzecz udziałowca, w sytuacji, gdy obie spółki będą należały do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej, będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych i w związku z tym wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tego tytułu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednakże, w myśl art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Dodatkowo, na podstawie art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3 nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jednocześnie, w świetle art. 22 ust. 4b zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

Zdaniem wnioskodawcy, z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, iż co do zasady, dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Niemniej jednak, ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego dla dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wobec podmiotów spełniających określone warunki.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem wnioskodawcy, dywidendy wypłacane przez spółkę należącą do utworzonej przez udziałowca podatkowej grupy kapitałowej (dywidendy wypłacane w ramach podatkowej grupy kapitałowej na rzecz udziałowca), będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 1. spółka (wypłacająca dywidendy) będzie traktowana jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie posiadać tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 2. udziałowiec (otrzymujący dywidendy) będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie posiadać tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 3. udziałowiec będzie odbiorcą dywidend wypłacanych przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 4. udziałowiec będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10% akcji w kapitale spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 5. udziałowiec w momencie wypłaty na jego rzecz dywidend przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej, będzie posiadać akcje spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata, lub dwuletni okres nieprzerwanego posiadania przez podatnika akcji spółki upłynie po momencie wypłaty na rzecz udziałowca dywidend przez spółkę (w przypadku wypłaty przedmiotowych dywidend przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji wnioskodawcy przez udziałowca).

Ad. 1 i 2)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są spółki kapitałowe oraz spółki kapitałowe w organizacji. Jednocześnie jednak ustawodawca w art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidział szczególną formę podatnika, to jest podatkową grupę kapitałową. Zgodnie z art. 1a ust. 1 ww. ustawy, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być również grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną które pozostają w związkach kapitałowych. Przy czym, ustawodawca w ust. 2 szczegółowo określił warunki, jakie powinna spełniać podatkowa grupa kapitałowa. Z kolei zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3 ww. ustawy. Natomiast art. 7 ust 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22 ww. ustawy, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21 ww. ustawy, jeżeli związane są z działalnością zakładu. Z przytoczonych wyżej przepisów, w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że nie wszystkie uzyskane przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej dochody będą podlegały opodatkowaniu w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Z przytoczonego wyżej art. 7a ust.1 ww. ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegają dochody obliczane zgodnie z art. 19 tej ustawy, natomiast sposób opodatkowania dywidend został uregulowany w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w przypadku wypłacenia dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend, będzie spółka, której zostanie wypłacona dywidenda, analogicznie płatnikiem będzie spółka wypłacająca dywidendę, wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej. Innymi słowy, w przypadku spółki, należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, dochód ten nie będzie stanowił dochodu podatkowej grupy kapitałowej.

Ponadto należy zauważyć, iż żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozbawia spółek, wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Co więcej, zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) definiuje się podatnika jako, między innymi, osobę prawną podlegającą na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. W związku z powyższym, skoro, jak wskazano wyżej, obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania dywidend ciąży na spółkach, a nie na podatkowej grupie kapitałowej, to należy uznać spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej za podatników w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie tych przychodów, które nie stanowią podstawy obliczenia dochodu w rozumieniu art. 7 i 7a ww. ustawy, to jest także w zakresie dywidend.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem wnioskodawcy, dyskutowane w tym punkcie warunki zwolnienia podatkowego należy uznać za spełnione.

Ad. 3)

Wnioskodawca będzie wypłacał dywidendy bezpośrednio udziałowcowi. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy, udziałowiec będzie odbiorcą dywidend wypłacanych przez wnioskodawcę, a warunek ten należy uznać za spełniony.

Ad. 4 i 5)

W momencie wypłaty dywidendy, udziałowiec będzie właścicielem 100% udziałów spółki. Ponadto, udziałowiec planuje nie zbywać tych udziałów przez okres co najmniej dwóch lat od dnia ich nabycia. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy, warunki te należy uznać za spełnione.

W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy, w przypadku wypłaty przez spółkę na rzecz udziałowca dywidendy w ramach podatkowej grupy kapitałowej, spełnione będą wszystkie warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia podatkowego z opodatkowania dywidend, a tym samym dywidendy te będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

Na poparcie swojego stanowiska wnioskodawca powołuje:

 • postanowienie Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego z dnia 04 lipca 2007 r., Znak: US.OP/423-6/MG/07,
 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 września 2009 r., Znak: IBPB II/2/423-12/09/NG.

Stanowisko powyższe jest podzielane także w doktrynie prawa podatkowego. Przykładowo, autorzy „Leksykonu Podatku Dochodowego od Osób Prawnych 2008” (Dorota Kosacka- Łęzewska, Bogdan Olszewski, Oficyna Wydawnicza Unimex), twierdzą na stronach 46-47 przywołanej pozycji, iż: „Od 01 stycznia 2003 r. skreślono art. 22 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewidywał zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej uzyskującej dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych od spółek wchodzących w skład opisywanej grupy. Skreślenie wspomnianego przepisu nie spowoduje jednak automatycznego opodatkowania dywidend otrzymywanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zastosowanie będzie miało bowiem w tym przypadku ogólne zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Analogiczne stanowisko prezentują autorzy komentarza „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” (pod redakcją dr Janusza Marciniuka, Wydawnictwo C.H. Beck), w którym na stronie 1061 stwierdzają, iż: „Artykuł 22 ust. 3 dotyczył opodatkowania dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Z dniem 1.1.2007 r. regulacja ta została uchylona. Nie zostały wprowadzone żadne przepisy przejściowe. Spółki z podatkowych grup kapitałowych mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach ogólnych”.

Dodatkowo wnioskodawca zauważa, iż za powyższym stanowiskiem przemawia także interpretacja celowościowa przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób pranych. Celem art. 22 ust. 4 i następne ustawy było zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy podmiotami powiązanymi ze sobą kapitałowo nawet w niewielkim stopniu (docelowo 10%). W związku z tym tego typu przepływy pieniężne pomiędzy podmiotami bardzo silnie powiązanych ze sobą kapitałowo (co najmniej 95%), nie mogą wiązać się z jakimkolwiek dodatkowym obciążeniem podatkowym.

W związku z faktem, że zdaniem wnioskodawcy dywidenda wypłacana przez spółkę na rzecz udziałowca podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 26 nie będzie zobowiązany do pobierania podatku z tego tytułu.

Podsumowując, zdaniem wnioskodawcy, dywidendy, które ewentualnie spółka wypłaci udziałowcowi, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i w związku z tym spółka nie będzie zobowiązana do pobierania podatku z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Definicja podatkowej grupy kapitałowej została zawarta w art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Zgodnie z ust. 1 ww. przepisu, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może być również grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych. Przy czym, ustawodawca w ust. 2 szczegółowo określił warunki, jakie powinna spełniać podatkowa grupa kapitałowa.

Z kolei zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3.

Natomiast art. 7 ust. 3 pkt 3 stanowi, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż pomimo uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika, zgodnie z art. 1a ustawy, żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozbawia spółek, wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Z przytoczonych wyżej przepisów w sposób niebudzący wątpliwości wynika także, że nie wszystkie uzyskane przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej dochody będą podlegały opodatkowaniu w ramach podatkowej grupy kapitałowej. Z przytoczonego wyżej art. 7a ust.1 ww. ustawy wynika, że opodatkowaniu podlegają dochody obliczane zgodnie z art. 19 tej ustawy, natomiast sposób opodatkowania dywidend został uregulowany w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że w przypadku wypłacenia dywidendy przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z dywidend, będzie spółka, której zostanie wypłacona dywidenda, analogicznie płatnikiem będzie spółka wypłacająca dywidendę, wchodząca w skład podatkowej grupy kapitałowej. Innymi słowy, w przypadku spółki, należącej do podatkowej grupy kapitałowej i wypłacającej dywidendę innej spółce z tej grupy, dochód ten nie będzie stanowił dochodu podatkowej grupy kapitałowej.

Należy zauważyć, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ustawy). Do poboru podatku dochodzi w momencie wypłaty dywidendy.

Podatek ustala się w wysokości 19% uzyskanego dochodu ( art. 22 ust. 1 ustawy).

Jednocześnie ustawodawca przewidział w określonych warunkach zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Warunki te określił w art. 22 ust. 4 ustawy i uzależnił zwolnienie od ich łącznego spełnienia:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2 posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
  1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
  2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

W myśl art. 22 ust. 4a ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 4b ww. ustawy zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy zwolnienie, o którym mowa stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia wynika, że wnioskodawca-spółka akcyjna ze swoim udziałowcem-inną spółką akcyjną posiadającą 100% udziałów wnioskodawcy zamierza przystąpić do podatkowej grupy kapitałowej. Przewidywany okres trwania podatkowej grupy kapitałowej wyniesie conajmniej 3 lata podatkowe. Wnioskodawca w trakcie trwania podatkowej grupy kapitałowej będzie wypłacał na rzecz udziałowca dywidendy.

Z wniosku wynika, że spełnione zostaną następujące warunki wynikające z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawniające do zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych na rzecz udziałowca, tj.:

 1. wnioskodawca wypłacający dywidendy będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie posiadać tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 2. udziałowiec otrzymujący dywidendy będzie traktowany jak podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i będzie posiadać tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce,
 3. udziałowiec będzie odbiorcą dywidend wypłacanych przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 4. udziałowiec będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 10% akcji w kapitale spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej,
 5. udziałowiec w momencie wypłaty na jego rzecz dywidend przez spółkę wchodzącą w skład podatkowej grupy kapitałowej, będzie posiadać akcje spółki nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata, lub dwuletni okres nieprzerwanego posiadania przez podatnika akcji spółki upłynie po momencie wypłaty na rzecz udziałowca dywidend przez spółkę (w przypadku wypłaty przedmiotowych dywidend przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji wnioskodawcy przez udziałowca),
 6. posiadanie przez udziałowca akcji wnioskodawcy, z których uzyskiwane będą dywidendy wynikać będzie z tytułu własności.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że zostaną spełnione łącznie wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz swojego udziałowca.

Tym samym należy uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów, tut. Organ informuje, że orzeczenia podatkowe wydawane są w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.