IBPBII/2/415-837/11/CJS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 lipca 2011r. (data wpływu do tut. Biura 20 lipca 2011r.), uzupełnionym w dniu 21 września 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności gruntu za wynagrodzeniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przeniesienia własności gruntu za wynagrodzeniem.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 16 września 2011r. Znak: IBPB II/2/415-837/11/HS; IBPB II/1/436-334/11/HK; IBPP3/443-819/11/PK wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano w dniu 21 września 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem w dniu 25 stycznia 1996r. na podstawie aktu notarialnego jako osoby fizyczne pozostające w związkach małżeńskich zakupili grunt w równych częściach tj. po 50%. Grunt ten wydzierżawili na podstawie umowy dzierżawy z dnia 01 stycznia 2000r. spółce jawnej, w której byli wspólnikami. Wyżej wymienieni posiadali udziały w spółce jawnej w wysokości 50% każdy. W 2001r. spółka jawna wybudowała w ramach prowadzonej działalności na dzierżawionym gruncie budynek handlowo-usługowy. Pierwszą umowę najmu lokalu handlowego podpisano w dniu 28 maja 2002r. W trakcie budowy spółka jawna odliczała podatek VAT od zakupów związanych z tą budową.

Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem dokonali jako osoby fizyczne sprzedaży kilku działek i w związku z tym zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT. W związku z tym wystawiali za dzierżawę gruntu faktury VAT. W dniu 29 grudnia 2010r. zmarł wspólnik wnioskodawcy. Na podstawie umowy spółki i prawa spadkowego w miejsce wspólnika wstąpili spadkobiercy: żona (nie prowadząca działalności jako osoba fizyczna), pełnoletnia córka (prowadząca działalność jako osoba fizyczna i będąca czynnym podatnikiem VAT) i syn (nie prowadzący działalności jako osoba fizyczna).

Zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 12 stycznia 2011r. ww. spadkobiercy otrzymali spadek w równych częściach tj. po 1/3. Po śmierci wspólnika sporządzono aneks do umowy dzierżawy ww. gruntu, w której wnioskodawca i spadkobiercy potwierdzili jej kontynuację. W dniu 16 marca 2011r. sporządzono akt notarialny, w którym dokonano przeniesienia prawa własności gruntu na podstawie art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego przez wszystkich współwłaścicieli na rzecz spółki jawnej za wynagrodzeniem, które zostanie zapłacone do dnia 31 grudnia 2011r.

Za okres od 01 stycznia 2011r. do 15 marca 2011r. dwóch współwłaścicieli (wnioskodawca i córka wspólnika) wystawiło faktury VAT za dzierżawę ww. gruntu z podatkiem VAT 23%, natomiast żona wspólnika i jego syn wystawili rachunek za dzierżawę ww. gruntu bez podatku VAT.

Wnioskodawca wskazuje również, że współwłaściciele jako osoby fizyczne przy budowie budynku handlowo-usługowego nie odliczali podatku VAT to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, minęło 2 lata od pierwszego zasiedlenia lokalu handlowego to jest to dostawa zwolniona z podatku VAT. W dniu 04 kwietnia 2011r. współwłaściciele wystawili faktury VAT i rachunki za dostawę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowo przyjęto, że dochód ze sprzedaży gruntu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani żadnym innym...

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabył nieruchomość nie pojawia się źródło przychodu, czyli nie odprowadza podatku dochodowego i nie wykazuje tej sprzedaży w żadnym PIT ani w ciągu roku podatkowego 2011, ani po jego zakończeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 lit. a) tego przepisu:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy – przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W świetle art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

  1. środkami trwałymi,
  2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
  3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

– ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przy czym, do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio (art. 14 ust. 2c ww. ustawy).

W myśl art. 10 ust. 3 ww. aktu prawnego, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Stan faktyczny sprawy wskazuje, że wnioskodawca nabył udział w nieruchomości jako osoba fizyczna i wraz ze współwłaścicielami nieruchomości wydzierżawiał spółce jawnej. Przy czym nieruchomość była wydzierżawiana aż do momentu jej odpłatnego zbycia, a spółka jawna na gruncie tym wybudowała budynek handlowo – usługowy.

W związku z powyższym wątpliwości wnioskodawcy budzi kwesta sposobu opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału jaki posiadał w ww. nieruchomości.

Z powoływanego art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby mówić o przychodzie z działalności gospodarczej odpłatne zbycie musiałoby dotyczyć nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowiącej składnik majątku. Tymczasem w niniejszej sprawie wnioskodawca choć osiąga jako wspólnik spółki osobowej przychody z działalności gospodarczej, to udziału w nieruchomości nie nabył jako składnika majątku do tej działalności. Udział nabył jako osoba fizyczna a następnie wraz ze współwłaścicielem nieruchomość wydzierżawił spółce osobowej. Spółka ta chociaż wykorzystywała grunt budując na nim w ramach prowadzonej działalności budynek handlowo – usługowy, to gruntu tego nie mogła traktować jako swojego składnika majątku, gdyż go dzierżawiła. Nawet więc gdyby uznać, że grunt był wykorzystywany w prowadzonej przez spółkę działalności w ten sposób, że spółka wzniosła na nim budynek, a wspólnikiem tej spółki jest wnioskodawca, który osiąga przychody z działalności gospodarczej, to nie wystarczy dla zaliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości do przychodów z działalności gospodarczej okoliczność, że grunt (udział w gruncie) był składnikiem majątku wnioskodawcy. Grunt musiałby być składnikiem majątku podmiotu, który w działalności gospodarczej go wykorzystywał. Tymczasem zgodnie z art. 28 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) majątek spółki jawnej jest majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników. Spółka wykorzystywała zatem grunt, który nie był jej składnikiem majątku, zaś wnioskodawca, którego składnikiem majątku był udział w gruncie nie wykorzystywał go w działalności gospodarczej, gdyż go jedynie spółce jawnej dzierżawił.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro wnioskodawca w 1996r. nabył udział wynoszący 1/2 w nieruchomości jako osoba fizyczna i nieruchomość ta nie była wykorzystywana przez wnioskodawcę w działalności gospodarczej, to dla ustalenia zasad ewentualnego opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości zastosowanie znajdzie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy (a nie przepis art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak w uzasadnieniu własnego stanowiska wskazuje wnioskodawca).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Pod pojęciem odpłatnego zbycia należy rozumieć każde przeniesienie prawa własności za wynagrodzeniem, w tym na podstawie umowy zawartej w wyniku realizacji dyspozycji z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, który wzniósł na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby właściciel przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

Działając zatem na podstawie tego przepisu współwłaściciele przenieśli prawo własności gruntu na rzecz spółki jawnej.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższych uregulowań prawnych wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu, ma moment i sposób jej nabycia.

Mając na uwadze powyższe jak również przestawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że dokonane przez wnioskodawcę odpłatnie zbycie udziału nabytego w dniu 25 stycznia 1996r. nastąpiło po upływie 5 letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem tak uzyskany przychód nie stanowi dla wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Innymi słowy odpłatne zbycie przedmiotowego udziału dokonane w dniu 16 marca 2011r. nie stanowi źródła przychodu i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT-39.

Tym samym stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.