IBPBII/2/415-565/13/ŁCz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 21 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego ze zbycia udziałów w spółce z o.o. nabytych przed dniem 01 stycznia 2004 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2013 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu osiągniętego ze zbycia udziałów w spółce z o.o. nabytych przed dniem 01 stycznia 2004 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w latach 90-tych zakupił na GPW akcje A. S.A. Akcje spółki zaczęły tracić na wartości. W 2002 r. spółka A. S.A. została przekształcona w A Sp. z o.o. W dniu 28 marca 2002 r. na mocy aktu notarialnego wnioskodawca objął 16 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w wyniku przekształcenia ww. spółki. Dywidendy w spółce nie wypłacono a zyski były przeznaczone na pokrycie strat. W dniu 08 kwietnia 2013 r. wnioskodawca sprzedał udziały i na tę okoliczność otrzymał PIT-8C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca jest zobligowany do zapłaty podatku od dokonanej sprzedaży udziałów w dniu 08 kwietnia 2013 r., jeżeli tak, to kiedy winien ten podatek uiścić, w jakiej wysokości i jaki formularz wypełnić...

Zdaniem wnioskodawcy, w jego przypadku podatek jest nienależny z uwagi na to, że akcje (po przekształceniu udziały) nabyte zostały przed 2004 r.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) tego przepisu.

Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Jak wynika z art. 5a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w tej ustawie jest mowa o papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 1391). A zatem stwierdzić należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje samodzielnie pojęcia papierów wartościowych, lecz w tym zakresie odsyła wprost do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych rozumie się przez to:

  1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
  2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Z brzmienia wyżej powołanego przepisu jasno wynika, że udziały w spółce z o.o. nie są papierami wartościowymi. Potwierdza to także treść art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym odrębnie wymieniono udziały w spółkach mających osobowość prawną (a więc w spółce z o.o.) a odrębnie papiery wartościowe. Tymczasem zwolnienie o jakim mowa w art. 52 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia się od podatku w okresie od dnia 01 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na giełdzie papierów wartościowych, albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2000 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zm. )

Jednocześnie, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.) przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2004 r., pod warunkiem, że papiery te zostały nabyte przed dniem 01 stycznia 2004 r.

Przepisy te nie mają więc zastosowania do dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pod koniec lat 90-tych wnioskodawca nabył na podstawie umowy sprzedaży akcje w Spółce A. S.A. W 2002 r. spółka A. S.A. została przekształcona w A. Sp. z o.o., w której wnioskodawca objął udziały. W dniu 08 kwietnia 2013 r. wnioskodawca udziały te sprzedał.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż bezspornym jest, że przedmiotem zbycia były udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a nie papiery wartościowe. W rozpatrywanej sprawie nie będą więc mieć zastosowania przepisy art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw, z których wnioskodawca wywodzi zwolnienie z opodatkowania. Bez znaczenia dla przedmiotowej sprawy jest fakt, że wnioskodawca pierwotnie nabył akcje spółki akcyjnej (przed 2004 r.) i następnie spółka ta została przekształcona w spółkę z o.o. Przedmiotem sprzedaży nie były akcje, a to jest warunek zwolnienia z opodatkowania. Tym samym to, że wnioskodawca nabył udziały w drodze przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o. nie ma tutaj znaczenia. Zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wskazują co stanowi podstawę opodatkowania. Obowiązek podatkowy, zgodnie z normą zawartą w art. 30b ust. 1 cyt. ustawy, powstaje z chwilą zbycia udziałów w spółce z o.o.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 cyt. ustawy).

Reasumując, w świetle opisanego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, iż dokonane przez wnioskodawcę w 2013 r. odpłatne zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych, a uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od przychodu uzyskanego z przedmiotowej sprzedaży pomniejszonego o wydatki poniesione na nabycie udziałów w tej spółce i winien zostać wykazany w zeznaniu PIT-38 składanym do 30 kwietnia 2014 r. W tym samym terminie należy uiścić podatek ze sprzedaży.

Stanowisko wnioskodawcy, że podatek jest nienależny z uwagi na to, że akcje (po przekształceniu udziały) nabył przed 2004 r. należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.