IBPBII/2/415-1458/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Objęcie udziałów w zamian za akcje a możliwość zastosowania art. 24 ust. 8a updof.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2011r. (data wpływu do tut. Biura 23 grudnia 2011r.), uzupełnionym w dniu 07 lutego 2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w zamian za akcje – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w zamian za akcje.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 27 stycznia 2012r. Znak: IBPBII/2/415-1458/11/AK wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 07 lutego 2012r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, posiada akcje w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: ,,SA”). Akcjonariuszami SA są również trzy inne osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Polsce i podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski („Akcjonariusze”). Łączna ilość akcji posiadanych przez wnioskodawcę oraz Akcjonariuszy daje 100% głosów w SA.

Równocześnie z posiadaniem akcji w SA, wnioskodawca oraz Akcjonariusze są udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”), także będącej polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca oraz Akcjonariusze rozważają w przyszłości dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Sp. z o.o. poprzez wniesienie do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci części akcji w SA (dających łącznie bezwzględną większość praw głosu w SA). W zamian za wniesione akcje wnioskodawca oraz pozostali Akcjonariusze obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o.

W wyniku wniesienia akcji przez wnioskodawcę oraz Akcjonariuszy Spółka z o.o. posiadać będzie bezwzględną większość praw głosu w SA.

W uzupełnieniu wniosku zostało wskazane, że wnioskodawca nie wniesie do Spółki z o.o. ponad 50% akcji SA (wnioskodawca wniesie do Spółki z o.o. 25% akcji SA). Ponadto wniesienie do Spółki z o.o. akcji w SA zostanie dokonane przez wnioskodawcę jednocześnie z pozostałymi Akcjonariuszami SA. W związku z powyższym w wyniku wniesienia przez każdego z Akcjonariuszy SA (w tym także wnioskodawcę) akcji w SA do Spółki z o.o., Spółka z o.o. uzyska bezwzględną większość głosów w SA.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, po stronie wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów Spółki z o.o....

Zdaniem wnioskodawcy, w wyniku dokonanej przez niego oraz jednocześnie przez wszystkich pozostałych Akcjonariuszy wymiany akcji SA na udziały Spółki z o.o. (wkład niepieniężny akcji SA do Spółki z o.o. w zamian za udziały Spółki z o.o.) nie powstanie po jego stronie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  • spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  • spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Wnioskodawca zaznaczył, że w dalszej części niniejszego wniosku termin udziały odnosi się odpowiednio do udziałów i akcji objętych art. 24 ust 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podobnie termin udziałowiec odnosi się do udziałowców i akcjonariuszy w rozumieniu przedmiotowego przepisu.

W ocenie wnioskodawcy, z powyższego wynika, że transakcja wymiany udziałów (akcji) będzie neutralna podatkowo zarówno dla spółki nabywającej jak i dla udziałowców (akcjonariuszy) dokonujących tej wymiany, jeżeli spełnione zostaną dwa warunki tj.:

  1. w wyniku wymiany udziałów (akcji) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce, której udziały (akcje) są nabywane oraz
  2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Zdaniem wnioskodawcy, w przedstawionym przez niego zdarzeniu przyszłym oba wskazane powyżej warunki zostaną spełnione.

Warunek pierwszy:

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego celem wnioskodawcy oraz Akcjonariuszy jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o.o. W ramach realizacji tego celu, w wyniku transakcji, w której uczestniczyć będą wnioskodawca oraz pozostali Akcjonariusze, dojdzie do wniesienia przez nich wkładu niepieniężnego tj. akcji SA na kapitał zakładowy Spółki z o.o. W zamian za wniesione akcje wnioskodawca oraz Akcjonariusze obejmą nowoutworzone udziały Spółki z o.o. Wnioskodawca podkreślił, że wniesienie przez niego wkładu do Spółki z o.o. zostanie dokonane w tym samym momencie, co wniesienie wkładu przez pozostałych Akcjonariuszy. Także w zgłoszeniu do rejestru sądowego zostanie wskazane posiadanie przez Spółkę z o.o. akcji dających jej bezwzględną większość głosów w SA.

Wykładnia językowa:

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zgodnie z wykładnią językową art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma znaczenia, czy bezwzględna większość głosów w SA zostanie uzyskana poprzez wymianę udziałów z jednym udziałowcem (akcjonariuszem) czy z wieloma jednocześnie.

W cytowanym przepisie ustawodawca posłużył się sformułowaniem „bezwzględną większość praw głosu” jedynie w odniesieniu do „uzyskania” przez spółkę udziałów (akcji), nie umieścił natomiast takiego samego warunku w miejscu, gdzie mowa o ich „nabyciu” od udziałowców (akcjonariuszy). Zatem do rozstrzygnięcia odnośnie możliwości zastosowania tego przepisu kluczowe jest ustalenie, jaką ilość praw głosu obejmie spółka nabywająca. Bez znaczenia pozostaje natomiast, jaką ilość praw głosu posiadają poszczególni udziałowcy (akcjonariusze) dokonujący wkładu.

W świetle powyższego — zdaniem wnioskodawcy — w sytuacji, gdy wnioskodawca oraz Akcjonariusze dokonają wkładu niepieniężnego akcji SA do Spółki z o.o. w ilości, która da Spółce z o.o. bezwzględną większość głosów w SA, wówczas udziały Spółki z o.o. jakie wnioskodawca oraz Akcjonariusze obejmą w zamian za dokonany wkład nie będą zaliczane do ich przychodów nawet, jeżeli każdy z nich (osobno) posiada mniejszościowy pakiet akcji i praw głosu w SA.

W ocenienie wnioskodawcy, za takim rozumieniem przedmiotowego przepisu przemawia również użyta przez ustawodawcę liczba mnoga w odniesieniu do podmiotów transakcji, jakimi są udziałowcy spółki, której udziały są wymieniane. W treści art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano bowiem na sytuację, gdy spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) (...) oraz jeżeli w wyniku takiego nabycia spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane (...) do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki. Zdaniem wnioskodawcy, gdyby zamiarem ustawodawcy było zawężenie tego przepisu do przypadku, gdy bezwzględna liczba głosów jest uzyskana w wyniku transakcji tylko i wyłącznie z jednym udziałowcem, wówczas użyta byłaby liczba pojedyncza tj. przykładowo zamiast sformułowania „do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom)” wprowadzono by zapis brzmiący „do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcowi (akcjonariuszowi)”.

Mając na uwadze brzmienie art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskodawca twierdzi, że w przepisie tym wyraźnie wskazano, że zwolnienie z opodatkowania ma zastosowanie również wówczas, gdy w jednej transakcji wymiany udziałów udział bierze więcej niż jeden udziałowiec. Równocześnie wnioskodawca pragnie podkreślić, że nie jest możliwe, aby pakiet udziałów dający bezwzględną większość głosów posiadało w tym samym momencie, rozłącznie, dwóch lub więcej udziałowców. Większościowy pakiet głosów może bowiem posiadać tylko jeden udziałowiec. Pozostali udziałowcy posiadają natomiast mniejszościowe pakiety głosów. Tym samym, zdaniem wnioskodawcy, ustawodawca używając liczby mnogiej zakłada zaistnienie takiej transakcji, w której dojdzie do przekazania bezwzględnej większości głosów przez wymianę udziałów z kilkoma udziałowcami mniejszościowymi jednocześnie.

Reasumując, wnioskodawca stoi na stanowisku, że treść art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że może z niego korzystać grupa udziałowców, których udziały dają łącznie bezwzględne prawo głosu.

Wykładnia systemowa:

Zdaniem wnioskodawcy teza, że art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do objęcia bezwzględnej większości udziałów w wyniku łącznej wymiany z kilkoma udziałowcami, byłaby ponadto niespójna z pozostałymi sytuacjami przewidzianymi w tym przepisie. Mianowicie, zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka nabywająca może w wyniku wymiany udziałów zwiększyć posiadaną już bezwzględną większość głosów. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy udziałowcem o bezwzględnej większości głosów jest spółka nabywająca, a dokonującym wymiany udziałów jest udziałowiec posiadający mniejszościowy pakiet głosów. Zatem zgodnie z ww. tezą paradoksalnie mogłoby dojść do sytuacji, w której przykładowo trzech z czterech wspólników posiadających równą liczbę głosów w spółce, której udziały są wymieniane (np. po 24%) musiałoby rozpoznać przychód na transakcji wymiany udziałów. Natomiast czwarty z nich, dokonując transakcji jako ostatni (i posiadając 3% głosów), byłby z opodatkowania zwolniony, gdyż spółka nabywająca będzie już wówczas posiadać bezwzględną większość głosów.

Przyjęcie, że treść art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby – dla skorzystania z przewidzianego tam zwolnienia – w transakcji wymiany udziałów brał udział udziałowiec posiadający bezwzględną większość głosów, prowadzi ponadto do nieuzasadnionego zróżnicowania pozycji udziałowca mniejszościowego. Przykładowo w sytuacji, gdy udziałowiec mniejszościowy (posiadający np. 3% głosów) dokonywałby wymiany udziałów łącznie z udziałowcem większościowym (posiadającym np. 51% głosów), transakcja wymiany udziałów byłaby zwolniona z opodatkowania. Natomiast w analogicznej sytuacji, gdyby udziałowiec mniejszościowy (posiadający 3% głosów) dokonywał wymiany udziałów łącznie z drugim udziałowcem mniejszościowym (posiadającym np. 49% głosów), musiałby rozpoznać przychód na transakcji wymiany udziałów pomimo tego, że sumarycznie w wyniku wymiany udziałów spółka nabywająca uzyskałaby bezwzględną większość głosów w spółce, w której udziały są wymieniane.

Zdaniem wnioskodawcy przedstawione powyżej przykłady przemawiają za tym, że regulacje art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszczają brak opodatkowania udziałowców mniejszościowych w sytuacji, gdy dokonują oni wymiany udziałów jednocześnie, a posiadany przez nich łączny pakiet udziałów daje spółce nabywającej bezwzględną większość głosów.

Warunek drugi:

Poza warunkiem uzyskania przez spółkę nabywającą bezwzględnej większości głosów ustawodawca wprowadził również warunek rezydencji podatkowej. Mianowicie podmioty biorące udział w transakcji wymiany udziałów muszą podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponieważ zarówno SA jak i Spółka z o.o. posiadają lub będą posiadać siedziby na terytorium Polski oraz wnioskodawca i Akcjonariusze są polskimi rezydentami podatkowymi warunek ten będzie spełniony.

Podsumowując, w świetle przedstawionych powyżej wyjaśnień, zdaniem wnioskodawcy, w wyniku dokonanej przez niego oraz jednocześnie przez Akcjonariuszy wymiany akcji SA na udziały Spółki z o.o. nie powstanie po jego stronie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Jednakże na mocy art. 1 pkt 16 lit. e) ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010r. Nr 226, poz. 1478) ustawodawca dodał po ustępie 8 przepisu art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowy ustęp 8a i ustęp 8b, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011r.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2011r., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Natomiast z przedstawionego zdarzenia przyszłego nie wynika aby przez samodzielne wniesienie przez wnioskodawcę 25% akcji SA do Spółki z o.o., Spółka z o.o. uzyskała bezwzględną większość praw głosu w SA lub że Spółka z o.o. posiadająca bezwzględną większość praw głosu w SA zwiększy ilość akcji w tej spółce.

Wniesienie przez wnioskodawcę 25% akcji SA do Spółki z o.o., ale tylko łącznie z pozostałymi akcjonariuszami SA, którzy wraz z wnioskodawcą wniosą do Spółki z o.o. akcje w SA będzie skutkowało tym, że Spółka z o.o. uzyska bezwzględną większość praw głosów w SA.

Organ podatkowy zauważa, że zgodnie z przepisem art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jej przepisy dotyczą opodatkowania osób fizycznych. Podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych nie są łącznie akcjonariusze spółki, ale zawsze każdy z nich odrębnie. Skoro każdy z akcjonariuszy jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego, to skutki podatkowe związane z wymianą udziałów, należy rozpatrzyć odrębnie u każdego z akcjonariuszy. Zatem nie można skutków wynikających z wymiany udziałów dokonanych łącznie przez grupę akcjonariuszy odnieść do skutków podatkowych wynikających z przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że nawet zawierając wspólnie z pozostałymi akcjonariuszami transakcję wniesienia akcji w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy z tych akcjonariuszy działa we własnym imieniu a więc każdy z nich dokonuje odrębnej transakcji wniesienia aportu. Nie zmienia tego okoliczność, że w tym samym czasie podobny zamiar towarzyszy pozostałym akcjonariuszom. Stronami każdej takiej transakcji jest jeden z akcjonariuszy – właściciel wnoszonych akcji i spółka nabywająca taki wkład. To oznacza, że odwołanie się w art. 24 ust. 8a ustawy do liczby mnogiej czyli „akcjonariuszy” miało na celu jedynie wskazanie adresatów zawartej w tym przepisie normy prawnej a nie służyło określaniu warunków stosowania zwolnienia. Przepis art. 24 ust. 8a ustawy nie jest zresztą jedynym przepisem w tej ustawie, w którym ustawodawca posługuje się liczbą mnogą przy określeniu adresata normy.

Powyższą wykładnię potwierdza również jednoczesne użycie w art. 24 ust. 8a ustawy pojęcia „transakcja” w liczbie pojedynczej a więc wskazującej na konieczność rozpatrywania zwolnienia w odniesieniu do każdego z akcjonariuszy z osobna dokonujących czynności wniesienia aportu.

Wreszcie należy podkreślić, że wbrew twierdzeniu wnioskodawcy nie stanowi paradoksu sytuacja, w której spośród kilku wnoszących aport akcjonariuszy ze zwolnienia będzie mógł skorzystać tylko jeden z nich. Żaden przepis ustawy nie wprowadza pojęcia zbiorowego podatnika ani też nie stanowi o uprawnieniu do rozszerzenia zwolnień na wszystkich współwłaścicieli lub wspólników. Ze zwolnienia będzie zawsze korzystała jedynie ta osoba, która spełnia warunki do zwolnienia. Ustawodawca nie użył w konstrukcji przepisu pojęcia „łącznie”, które mogłoby wskazywać, że wyłączenie z opodatkowania w przypadku jednej transakcji może objąć więcej niż jednego podatnika. Usprawiedliwieniem dla rozszerzenia korzystania ze zwolnienia przez wszystkich akcjonariuszy w żadnym wypadku nie może być fakt, że w sytuacji niektórych z nich, korzystających ze zwolnienia, chcieliby znaleźć się wszyscy akcjonariusze. W zakresie zwolnień podatkowych nie obowiązuje zasada solidarności.

Zauważyć też trzeba, że przykład podatny przez wnioskodawcę – czterech wspólników dokonujących aportu akcji, z których trzech posiada po 24% akcji a czwarty 3% – zawiera błąd przy formułowaniu konkluzji. Ze zwolnienia mógłby korzystać nie tylko jak sugeruje wnioskodawca czwarty wspólnik posiadający 3% akcji, ale także trzeci ze wspólników, który wnosząc 24% akcji umożliwi spółce nabywającej uzyskanie bezwzględnej większości praw głosu w spółce, której akcje są nabywane. Powyższe wprost wynika z art. 24 ust. 8a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze, a także treść przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, organ podatkowy stwierdza, że w momencie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za akcje w polskiej spółce kapitałowej, wartość nominalna otrzymanych przez wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zaliczona do przychodów z kapitałów pieniężnych podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Wniesienie przez wnioskodawcę 25% akcji posiadanych w polskiej spółce kapitałowej (SA) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) nawet jeśli nastąpi to jednocześnie wraz z pozostałymi wspólnikami, będzie stanowiło dla wnioskodawcy przychód w momencie wniesienia akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż samo w sobie, rozpatrywane jako transakcja, której wnioskodawca dokona nie doprowadzi do przejęcia przez Spółkę z o.o. bezwzględnej kontroli nad SA.

Tym samym stanowisko wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.