IBPBI/2/4510-61/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, w wyniku otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w postaci niepieniężnej, dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, mogłaby być jedynie nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP nad kosztami poniesionymi przez Wnioskodawcę na nabycie umarzanych udziałów, ustalonymi w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy wyemitowanych na rzecz SPK? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
IBPBI/2/4510-61/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. udział
  3. wymiana udziałów
  4. wynagrodzenia
  5. zbycie udziału
  6. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 stycznia 2015 r.), uzupełnionym 2 kwietnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w postaci niepieniężnej przychodem do opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP nad kosztami poniesionymi przez na nabycie umarzanych udziałów, ustalonymi w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy wyemitowanych na rzecz SPK (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w postaci niepieniężnej przychodem do opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych jest nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP nad kosztami poniesionymi przez na nabycie umarzanych udziałów, ustalonymi w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy wyemitowanych na rzecz SPK. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 27 marca 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-61/15/AK, IBPBI/2/4510-62/15/AK, IBPBI/2/4510-323/15/AK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 2 kwietnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest spółka komandytowa (dalej: „SPK”). Z kolei Wnioskodawca jest jednocześnie jedynym udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „SPZOO”). Zarówno Wnioskodawca, jak i SPZOO są spółkami kapitałowymi, podlegającymi opodatkowaniu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym SPZOO w 2014 r., w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”). SPK wniosła bowiem posiadane 100% udziałów w kapitale zakładowym SPZOO jako wkład niepieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, w zamian za co Wnioskodawca wydał na rzecz SPK 100% udziałów własnych. Należy przy tym wskazać, że wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy pokrytego udziałami w SPZOO w ramach wymiany udziałów, odpowiada wartości rynkowej tych udziałów. Wkład niepieniężny w postaci udziałów w SPZOO został w całości przekazany na pokrycie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, bez wygenerowania tzw. agio. Nominalna wartość wyemitowanych na rzecz SPK udziałów Wnioskodawcy, odpowiadała zatem wartości rynkowej wniesionych udziałów w SPZOO.

Ze względu na planowane działania restrukturyzacyjne, Wnioskodawca postanowił umorzyć część udziałów w kapitale zakładowym SPZOO, w trybie tzw. umorzenia dobrowolnego (polegającym na zbyciu części udziałów SPZOO przez Wnioskodawcę na rzecz SPZOO w celu ich umorzenia, prowadzącego do prawnego unicestwienia praw i obowiązków inkorporowanych w takich udziałach), z obniżeniem kapitału zakładowego SPZOO. Umorzenie udziałów zostało przewidziane w umowie spółki SPZOO.

W tym celu zgromadzenie wspólników SPZOO podjęło w 2014 r. uchwałę upoważniającą zarząd do nabycia udziałów celem umorzenia, za wynagrodzeniem, które zostało wypłacone Wnioskodawcy. Wynagrodzenie należne Wnioskodawcy ustalone zostało w oparciu o rynkową wartość udziałów SPZOO, podlegających umorzeniu i przyjęło ono formę niepieniężną - zostało wypłacone w formie przeniesienia na Wnioskodawcę własności wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP, posiadanych przez SPZOO. Z uchwały dotyczącej umorzenia wprost wynika, że zapłatę za nabywane celem umorzenia udziały, wypłaca się w formie rzeczowej, a wynagrodzeniem tym jest wspólnotowy znak towarowy oraz prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowane Urzędzie Patentowym RP, o łącznej wartości X. Uchwała zgromadzenia wspólników SPZOO wskazuje wynagrodzenie za umarzane udziały w sposób jednolity, tj. nie rozdziela jego wartości na poszczególne umorzone udziały. Na podstawie uzyskanej od rzeczoznawcy wyceny, Wnioskodawca jest w stanie stwierdzić, że wartość rynkowa znaku towarowego (udzielonych na znak praw ochronnych) odpowiada wartości rynkowej udziałów, które Wnioskodawca zbył na rzecz SPZOO celem umorzenia.

Celem skutecznego przeniesienia wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym RP na Wnioskodawcę, SPZOO zawarła z nim w 2014 r. odrębną umowę o charakterze rozporządzającym. W wyniku zawarcia takiej umowy, wspólnotowy znak towarowy oraz prawo ochronne na znak towarowy zarejestrowane Urzędzie Patentowym RP zostały przeniesione na Wnioskodawcę. W 2014 r. podjęta została również uchwała o umorzeniu udziałów nabytych od Wnioskodawcy.

Wspólnotowy znak towarowy, o którym mowa powyżej, został zarejestrowany przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Rejestrze Wspólnotowych Znaków Towarowych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U.UE.L.2009.78.1). Natomiast prawo ochronne na tożsamy słowny znak towarowy, o którym mowa powyżej, zostało zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, ze zm.). Oba ww. prawa udzielone zostały w stosunku do tego samego słownego znaku towarowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym, w wyniku otrzymania wynagrodzenia za umarzane udziały w postaci niepieniężnej, dla Wnioskodawcy przychodem do opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, mogłaby być jedynie nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP nad kosztami poniesionymi przez Wnioskodawcę na nabycie umarzanych udziałów, ustalonymi w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy wyemitowanych na rzecz SPK... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód mógłby powstać dla niego wyłącznie w zakresie nadwyżki wartości rynkowej otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP nad kosztami poniesionymi przez Wnioskodawcę na nabycie umarzanych udziałów, ustalonymi w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy wyemitowanych na rzecz SPK w zamian za umarzane udziały.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu. Procedura umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, została uregulowana w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z procedurą umorzenia dobrowolnego, tj. zgromadzenie wspólników SPZOO podjęło uchwałę w sprawie umorzenia udziałów z obniżeniem kapitału zakładowego za wynagrodzeniem należnym jedynemu wspólnikowi, tj. Wnioskodawcy. Przeniesienie umarzanych udziałów na SPZOO nastąpiło w drodze ich nabycia przez SPZOO.

Wynagrodzenie otrzymane przez wspólnika z tytułu zbycia udziałów celem ich umorzenia, co do zasady stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

Jednak art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT stanowi, że do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Powyższe oznacza, że nie stanowi przychodu kwota otrzymana przez wspólnika z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia tych udziałów. Biorąc zatem pod uwagę oba powołane wyżej przepisy ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia, jest jedynie nadwyżka wynagrodzenia otrzymanego przez wspólnika ponad koszty poniesione celem nabycia lub objęcia umarzanych udziałów.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, udziały w SPZOO zostały przez niego nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, koszt nabycia udziałów SPZOO zbytych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o CIT, ustalić należy w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za otrzymane udziały SPZOO.

W efekcie przychodem ze zbycia udziałów na rzecz SPZOO celem ich umorzenia, byłaby dla Wnioskodawcy rynkowa wartość otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP, których własność SPZOO przeniosła na Wnioskodawcę, pomniejszona o ustalony w przedstawiony wyżej sposób koszt nabycia udziałów SPZOO (tj. o wartość nominalną udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za otrzymane udziały SPZOO, w części przypadającej na udziały SPZOO podlegające umorzeniu). Co za tym idzie, efektywnie przychodem do opodatkowania byłaby dla Wnioskodawcy jedynie ewentualna nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP ponad nominalną wartość udziałów własnych Wnioskodawcy, wydanych przez Wnioskodawcę w transakcji wymiany udziałów, w ramach której Wnioskodawca nabył w formie wkładu niepieniężnego udziały SPZOO. W sytuacji, gdy wartość wspólnotowego znaku towarowego oraz prawa ochronnego na znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP jest równa lub mniejsza od nominalnej wartości wydanych udziałów Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód do opodatkowania.

Prawidłowość zaprezentowanego wyżej stanowiska Wnioskodawcy, potwierdzają m.in. interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia ustalenia, czy Wnioskodawca nabył udziały w SPZOO w ramach tzw. transakcji „wymiany udziałów”, kwestia ta stanowi element opisu stanu faktycznego ujęte go we wniosku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3, 4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.