IBPBI/2/423-831/14/JD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółce Kapitałowej, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach Wymiany Udziałów, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej?
Czy w przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej przez Wnioskodawcę, którą jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 10 lipca 2014 r. (wpływ do tut. Biura 14 lipca 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • sposobu ustalenia wysokości wydatków na nabicie udziałów pomniejszających przychód z tyt. zbycia udziałów na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich dobrowolnego umorzenia (część pytania wymienionego we wniosku jako 1),
 • ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej przez Wnioskodawcę, którym jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowe (pytanie wymienione we wniosku jako 2)

-jest prawidłowe,

 • zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie:

 • sposobu ustalenia wysokości wydatków na nabicie udziałów pomniejszających przychód z tyt. zbycia udziałów na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich dobrowolnego umorzenia (część pytania wymienionego we wniosku jako 1),
 • ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej przez Wnioskodawcę, którym jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowe (pytanie wymienione we wniosku jako 2),
 • zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski oraz podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W przyszłości planowane jest dokonanie transakcji wymiany udziałów („Wymiana udziałów”), unormowanej w art. 12 ust. 4d ustawy CIT, w ramach której Wnioskodawca będzie spółką nabywającą, tj. nabędzie w formie wkładu niepieniężnego (na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału) Udziały w Spółce Kapitałowej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej w zamian za które przekaże na rzecz dokonujących aportu („Udziałowcy”) własne udziały. Wartość udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w ramach wymiany udziałów przez Spółkę zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów Spółki wydana na rzecz Udziałowców odpowiadać będzie wartości podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej. Wymiana udziałów spełniać będzie warunki wskazane w art. 12 ust. 4d ustawy CIT, tj.

 • Spółka, jako spółka nabywająca, uzyska w wyniku jednej uchwały o podwyższeniu kapitału (poprzez emisję nowych udziałów opłaconych aportem), udziały w Spółce Kapitałowej dające bezwzględną większość praw głosów w Spółce Kapitałowej,
 • podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w Polsce oraz innych krajach unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Nadto przy wymianie udziałów nie będzie dopłat w gotówce. W przyszłości nie wykluczone, że dojdzie do umorzenia Udziałów w Spółce Kapitałowej, które Wnioskodawca nabył w ramach transakcji wymiany udziałów. Umorzenie udziałów nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego (nabycie przez Spółkę kapitałową części własnych udziałów od Wnioskodawcy w celu ich umorzenia). W zamian za zbyte udziały, Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie za umarzane udziały. Alternatywnie Wnioskodawca zbędzie udziały w Spółce Kapitałowej podmiotowi trzeciemu lub też Spółka Kapitałowa zostanie zlikwidowana.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółce Kapitałowej, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach Wymiany Udziałów, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej... (część pytania wymienionego we wniosku jako 1)

Czy w przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej przez Wnioskodawcę, którą jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej... (pytanie wymienione we wniosku jako 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółce Kapitałowej, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach Wymiany Udziałów, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego pytanie Wnioskodawcy dotyczy zasad określenia kosztów uzyskania przychodów przy dobrowolnym umorzeniu udziałów, nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów. Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego) stanowi w podatku CIT przychód wskazany w art. 14 ustawy CIT, czyli przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. W konsekwencji, co do zasady, przychodem Wnioskodawcy będzie kwota wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umorzenia dobrowolnego. Jednakże przy ustalaniu przychodu z tytułu zbycia w celu umorzenia, uwzględnić należy również art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT, w którym wskazano, że do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych udziałów, umorzenia udziałów w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Biorąc pod uwagę regulację zawartą w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT, rozważyć należy, co stanowi koszt nabycia/objęcia udziałów zbywanych w celu ich umorzenia dobrowolnego. W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej (które zostaną zbyte na rzecz Spółki Kapitałowej w celu umorzenia) nastąpiło w zamian za udziały Wnioskodawcy wydane na rzecz Udziałowców Spółki Kapitałowej (w ramach Wymiany udziałów). W konsekwencji, dla ustalenia kosztów nabycia tych udziałów, należy odwołać się do szczególnej regulacji dotyczącej ustalania kosztów przy udziałach nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz Spółki Kapitałowej w celu ich umorzenia (dobrowolne umorzenie udziałów) Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółki Kapitałowej.

Analogiczne stanowisko zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 lipca 2013 r., Znak: IPPB5/423-256/13-2/MK, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika wskazujące, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów w zamian za udziały w kapitale własnym kosztem nabycia udziałów/akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdop, będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy - wydatki poniesione przez Spółkę przy wymianie udziałów, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę wskutek wymiany udziałów.

Wnioskodawca zwraca również uwagę, że do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku nie będzie mógł znaleźć zastosowania art. 15 ust. 1k pkt 1 i oraz ust. 1l ustawy CIT, gdyż sytuacja opisana w zdarzeniu przyszłym nie wypełnia hipotezy tych przepisów. Zgodnie z art. 15 ust. 1l ustawy CIT, w przypadku gdy udziały w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 i 3d, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio. Wnioskodawca wskazuje, że umorzone dobrowolnie (zbycie w celu umorzenia) zostaną udziały w Spółce Kapitałowej, które to udziały zostały nabyte przez Wnioskodawcę w zamian za udziały wydane na rzecz Udziałowców Spółki Kapitałowej. Pytanie Wnioskodawcy dotyczy więc kosztów uzyskania przychodów przy dobrowolnym umorzeniu udziałów, które nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, lecz same były przedmiotem wkładu niepieniężnego, w zamian za który Wnioskodawca wydał własne udziały na rzecz Udziałowców Spółki Kapitałowej (i tym samym, udziały we Wnioskodawcy zostały objęte przez Udziałowców Spółki Kapitałowej). Biorąc pod uwagę, że udziały w Spółce Kapitałowej nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, lecz same były przedmiotem wkładu niepieniężnego, w zamian za który dopiero, wydane zostały udziały w Spółce na rzecz Udziałowców Spółki Kapitałowej, (czyli Udziałowcy Spółki Kapitałowej objęli udziały w Spółce), to zdarzenie przyszłe opisane we wniosku nie wypełnia hipotezy art. 15 ust. 1k i 1l ustawy CIT. Tym samym, przepisy te nie znajdą zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz Spółki Kapitałowej w celu ich umorzenia dobrowolnego, nabytych od Udziałowców Spółki Kapitałowej w zamian za udziały we własnym kapitale zakładowym (tzw. transakcja wymiany udziałów uregulowana w art. 12 ust. 4d ustawy CIT), kosztem uzyskania przychodów dla Spółki z dobrowolnego umorzenia udziałów będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowej.

Analogicznie przy likwidacji Spółki Kapitałowej, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT w związku z art. art. 16 ust. 1 pkt 8e, wartość przychodu otrzymanego przez Wnioskodawcę w części stanowiącej koszt ich nabycia nie będzie zaliczana do przychodów, przy czym kosztem tym będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za aport.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „updop”), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki. Dochodem o którym mowa w ww. przepisie jest wartość rynkowa tego majątku określona na dzień przekazania majątku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka planuje dokonanie transakcji wymiany udziałów („Wymiana udziałów”), unormowanej w art. 12 ust. 4d ustawy CIT, w ramach której Wnioskodawca będzie spółką nabywającą, tj. nabędzie w formie wkładu niepieniężnego (na podstawie jednej uchwały o podwyższeniu kapitału) Udziały w Spółce Kapitałowej z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej w zamian za które przekaże na rzecz dokonujących aportu („Udziałowcy”) własne udziały. Wartość udziałów w Spółce Kapitałowej nabytych w ramach wymiany udziałów przez Spółkę zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów Spółki wydana na rzecz Udziałowców odpowiadać będzie wartości podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy w wyniku nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej. Wymiana udziałów spełniać będzie warunki wskazane w art. 12 ust. 4d ustawy CIT, tj.:

 • Spółka, jako spółka nabywająca, uzyska w wyniku jednej uchwały o podwyższeniu kapitału (poprzez emisję nowych udziałów opłaconych aportem), udziały w Spółce Kapitałowej dające bezwzględną większość praw głosów w Spółce Kapitałowej,
 • podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w Polsce oraz innych krajach unii Europejskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Nadto przy wymianie udziałów nie będzie dopłat w gotówce. W przyszłości nie wykluczone, że dojdzie do umorzenia Udziałów w Spółce Kapitałowej, które Wnioskodawca nabył w ramach transakcji wymiany udziałów lub likwidacji Spółki Kapitałowej. Umorzenie udziałów nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego (nabycie przez Spółkę kapitałową części własnych udziałów od Wnioskodawcy w celu ich umorzenia). W zamian za zbyte udziały, Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie za umarzane udziały.

Odnosząc przedstawiony wcześniej stan prawny do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że do przychodu z tytułu zbycia udziałów celem umorzenia nie należy, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, zaliczać przychodu z tego tytułu w wysokości kosztów nabycia tych udziałów, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów. W tej sytuacji dochód uzyskany z tej transakcji jest równy przychodowi, obliczonemu z uwzględnieniem ww. art. 12 ust. 4 pkt 3 updop.

Zatem w przypadku nabycia przez Spółkę udziałów w Spółce Kapitałowej w formie wymiany udziałów a następnie ich dobrowolnego umorzenia lub likwidacji Spółki Kapitałowej, dochodem (przychodem) Wnioskodawcy z tego tytułu będzie nadwyżka:

 • wartości wynagrodzenia za umorzone udziały ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały w tej spółce,
 • wartości rynkowej majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych udziałowcowi/udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały w tej spółce.

Zauważyć jednocześnie należy, że w sprawie nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e updop. Przepis ten bowiem odnosi się do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów a nie do odpłatnego zbycia udziałów celem umorzenia.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • sposobu ustalenia wysokości wydatków na nabicie udziałów pomniejszających przychód z tyt. zbycia udziałów na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich dobrowolnego umorzenia (część pytania wymienionego we wniosku jako 1),
 • ustalenia, czy w przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, do przychodów Wnioskodawcy nie zalicza się kwot otrzymanych w ramach likwidacji w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w Spółce Kapitałowej przez Wnioskodawcę, którym jest kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Udziałowców w zamian za udziały w Spółce Kapitałowe (pytanie wymienione we wniosku jako 2)

-jest prawidłowe,

 • zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

-jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pozostałej części pytania wymienionego we wniosku jako 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.