IBPBI/2/423-75/14/MS | Interpretacja indywidualna

- Czy przy odpłatnym zbyciu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej (w celu ich umorzenia dobrowolnego), nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w drodze transakcji wymiany udziałów, kosztem nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, będzie nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Nabytej, w ramach transakcji wymiany udziałów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT)? - W przypadku, gdy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe, czy przychodem Wnioskodawcy do opodatkowania w związku z planowanym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem, będzie nadwyżka otrzymanego wynagrodzenia ponad nominalną wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych na rzecz udziałowców Spółki Nabytej w zamian za nabyte przez Wnioskodawcę udziały (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT)?
IBPBI/2/423-75/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. przychód
 2. spółka kapitałowa
 3. udział
 4. udziałowiec
 5. umorzenie
 6. wartość nominalna
 7. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 10 stycznia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • konsekwencji podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze tzw. wymiany udziałów (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i 2) – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • konsekwencji podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów nabytych w drodze tzw. wymiany udziałów,
 • możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). Na moment wykonywania opisanych poniżej czynności, Wnioskodawca będzie wchodził w skład międzynarodowej Grupy farmaceutycznej (dalej: „Grupa”) a wszystkie udziały Wnioskodawcy posiadane będą przez Spółkę A (dalej: „A”).

Planowane jest, że Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Nabyta”), powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (należącej do Grupy). W tym celu zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego oraz pokrycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Nabytej (nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostaną pokryte udziałami w Spółce Nabytej, których wartość będzie równa lub wyższa od wartości nominalnej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy). Wniesienie wkładu niepieniężnego (w postaci udziałów w Spółce Nabytej) do Wnioskodawcy odbędzie się w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT). W efekcie, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabytej.

Po nabyciu udziałów w Spółce Nabytej, w zależności od uwarunkowań biznesowych, Wnioskodawca może zbyć większość posiadanych udziałów w Spółce Nabytej tej Spółce w celu ich umorzenia w ramach procedury umorzenia dobrowolnego w trybie art. 199 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem na poziomie rynkowym. Wynagrodzenie może zostać uregulowane poprzez potrącenie wierzytelności, jaka będzie przysługiwać Wnioskodawcy wobec Spółki Nabytej z tytułu wynagrodzenia umorzeniowego oraz wierzytelności jaka przysługiwać będzie Spółce Nabytej wobec Wnioskodawcy z tytułu zwrotu udzielonego wcześniej finansowania (w formie pożyczki albo obligacji) wraz z odsetkami.

Spółka składa niniejszy wniosek celem potwierdzenia ewentualnych konsekwencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”), jakie powstaną dla niej w związku z planowanym zbyciem w celu umorzenia dobrowolnego (za wynagrodzeniem) udziałów w Spółce Nabytej, nabytych uprzednio przez Wnioskodawcę w drodze wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy przy odpłatnym zbyciu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej (w celu ich umorzenia dobrowolnego), nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w drodze transakcji wymiany udziałów, kosztem nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, będzie nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Nabytej, w ramach transakcji wymiany udziałów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 • W przypadku, gdy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe, czy przychodem Wnioskodawcy do opodatkowania w związku z planowanym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem, będzie nadwyżka otrzymanego wynagrodzenia ponad nominalną wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych na rzecz udziałowców Spółki Nabytej w zamian za nabyte przez Wnioskodawcę udziały (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym, przy odpłatnym zbyciu przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej (w celu ich umorzenia), nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w drodze transakcji wymiany udziałów, kosztem nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, będzie nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Nabytej, w ramach transakcji wymiany udziałów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Treść powyższego przepisu oznacza, że jeżeli podatnik (tu: Wnioskodawca) dokonuje zbycia na rzecz spółki (tu: Spółki Nabytej) udziałów w tej spółce celem ich umorzenia i za zbywane udziały uzyskuje wynagrodzenie w wyższej wysokości niż koszt nabycia bądź objęcia tych udziałów, to do przychodów tego podatnika (przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad koszt nabycia bądź objęcia tych udziałów.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nabędzie udziały Spółki Nabytej w wyniku transakcji wymiany udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Oznacza to, że Wnioskodawca nabędzie od udziałowca Spółki Nabytej (A) udziały tej spółki, wydając w zamian udziałowcowi Spółki Nabytej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy. W ten sposób Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabytej. Podmioty biorące udział w przedmiotowej transakcji wymiany udziałów podlegać będą w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zatem, Wnioskodawca nabywa udziały Spółki Nabytej w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą (tu: Wnioskodawcę) przy wymianie udziałów. Wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki (tu: TOP), której udziały są nabywane (tu: Spółka Nabyta), powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powołanego wyżej przepisu wynika jednoznacznie, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych wcześniej w ramach operacji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość wydatków na ich nabycie. Wartość ta będzie określona w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej (tu: Wnioskodawcy) wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce).

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym powyżej, w zależności od uwarunkowań biznesowych, Wnioskodawca może zbyć przedmiotowe udziały Spółki Nabytej (a ściślej ich większość) nabyte w ramach transakcji wymiany udziałów na rzecz Spółki Nabytej w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem.

Zasady umarzania udziałów reguluje art. 199 KSH. Z przepisu tego wynika, że udział może być umorzony w szczególności za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, implikującym wygaśnięcie wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe zbycie udziałów w Spółce Nabytej w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem stanowi, co do zasady, odpłatne zbycie udziałów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT. Stąd, zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przy wymianie udziałów w wysokości nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych na rzecz wspólników Spółki Nabytej powinny stanowić koszt nabycia udziałów Spółki Nabytej uwzględniany przy późniejszym zbyciu przedmiotowych udziałów celem ich umorzenia.

W szczególności, do przedmiotowej transakcji nie będzie miał zastosowania art. 15 ust. 11 i 1k ustawy o CIT, gdyż jak wskazano powyżej zastosowanie będzie miał tu przepis szczególny dotyczący wymiany udziałów, zaś zbywane przez Wnioskodawcę udziały Spółki Nabytej nie zostały przez Wnioskodawcę nabyte w zamian za wkład niepieniężny, czego wymaga hipoteza art. 15 ust. 11 i 1k ustawy o CIT, lecz jako wkład niepieniężny (Wnioskodawca nie wnosił wkładu, lecz go otrzymał).

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym kosztem nabycia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, będzie nominalna wartość udziałów Wnioskodawcy wydanych wspólnikom Spółki Nabytej w ramach transakcji wymiany udziałów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o CIT).

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca rozpozna przychód do opodatkowania w związku z planowanym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem. Przychód rozpoznany zostanie w wysokości nadwyżki otrzymanego wynagrodzenia ponad nominalną wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych na rzecz udziałowców Spółki Nabytej w zamian za nabyte udziały (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT). W przypadku, gdy nadwyżka nie wystąpi (tj. gdy wynagrodzenie będzie niższe lub równe wartości nominalnej udziałów wydanych wcześniej przez Wnioskodawcę w zamian za wkład w postaci udziałów umarzanych), transakcja będzie neutralna podatkowo.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Treść powyższego przepisu oznacza, że jeżeli podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów celem umorzenia i za zbywane udziały uzyskuje wynagrodzenie w wyższej wysokości niż poniesione przez niego koszty nabycia bądź objęcia tych udziałów, to do przychodów tego podatnika (przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT) podlega zaliczeniu tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad koszt nabycia bądź objęcia tych udziałów.

W przypadku zaś, kiedy podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów celem umorzenia i za zbywane udziały uzyskuje wynagrodzenie w niższej wysokości niż poniesione przez niego koszty nabycia bądź objęcia tych udziałów, to wówczas - stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT - całe uzyskane przez podatnika za zbywane udziały wynagrodzenie nie podlega zaliczeniu do przychodów tego podatnika.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku gdy wynagrodzenie z tytułu umorzenia będzie wyższe niż wydatki na nabycie udziałów w Spółce Nabytej w ramach transakcji wymiany udziałów, tj. wyższe niż nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych udziałowcom w zamian za udziały Spółki Nabytej, to Wnioskodawca wykaże przychód podatkowy jedynie w wysokości nadwyżki uzyskanego wynagrodzenia ponad wartość nominalną udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2013 r., sygn. IPPB5/423-256/13-2/MK, w której Organ odstąpił od uzasadnienia prawnego, uznając za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: podstawą opodatkowania w przypadku umorzenia udziałów/akcji w Spółce Zbywanej, zbycia udziałów/akcji Spółki Zbywanej celem ich umorzenia lub jej likwidacji, będzie nadwyżka uzyskanego w ten sposób wynagrodzenia lub wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją, ponad nominalną wartość udziałów wydanych przez Spółkę wskutek wymiany udziałów. Jeżeli wynagrodzenie lub wartość wspomniana powyżej, nie będzie wyższa od nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę wskutek wymiany udziałów, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 kwietnia 2012 r., sygn. ILPB3/423-24/12-3/JG, w której Organ stwierdził, że jeżeli: 1) wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia akcji (udziałów) będzie wyższe niż poniesione przez Wnioskodawcę wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom Spółki w zamian za udziały (akcje) nabyte w ramach wymiany udziałów, to wówczas do przychodów Wnioskodawcy zaliczeniu podlegać będzie tylko nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych udziałowcom w zamian za akcje (udziały) nabyte w ramach wymiany udziałów; 2) wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia akcji (udziałów) będzie niższe lub równe poniesionym ww. wydatkom, to wówczas całe uzyskane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie nie będzie podlegało zaliczeniu do jego przychodów.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca rozpozna przychód do opodatkowania w związku z planowanym zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Nabytej w celu ich umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem, w wysokości nadwyżki otrzymanego wynagrodzenia ponad nominalną wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych na rzecz udziałowców Spółki Nabytej w zamian za nabyte udziały (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT). Tym samym, jeżeli wynagrodzenie będzie niższe lub równe nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów (za udziały, które następnie Wnioskodawca zbywa), transakcja zbycia będzie neutralna podatkowo dla Wnioskodawcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca będzie wchodził w skład międzynarodowej Grupy farmaceutycznej a wszystkie udziały Wnioskodawcy posiadane będą przez Spółkę A. Planowane jest, że Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, należącej do Grupy. W tym celu zostanie podwyższony kapitał zakładowy Wnioskodawcy. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy oraz pokrycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Nabytej (nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy zostaną pokryte udziałami w Spółce Nabytej, których wartość będzie równa lub wyższa od wartości nominalnej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy). Wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki odbędzie się w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W efekcie, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Nabytej. Po nabyciu udziałów w Spółce Nabytej, Wnioskodawca rozważa możliwość zbycia większości posiadanych udziałów w Spółce Nabytej tej Spółce w celu ich umorzenia. Umorzenie to nastąpi za wynagrodzeniem na poziomie rynkowym.

Zasady umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030). Zgodnie z art. 199 § 1 ww. Kodeksu, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Udział może być umorzony jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru handlowego i tylko w przypadku, gdy umowa tak stanowi.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

Stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

 • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 updop.

Zauważyć jednocześnie należy, że w sprawie nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e updop. Przepis ten bowiem odnosi się do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), a nie do odpłatnego zbycia udziałów celem umorzenia.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym przychodem z tytułu zbycia udziałów celem dobrowolnego umorzenia będzie otrzymane wynagrodzenie z tego tytułu pomniejszone, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, o koszty nabycia tych udziałów ustalone w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz udziałowców Spółki Nabytej w zamian za nabyte udziały wniesione do Spółki w formie aportu.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • konsekwencji podatkowych zbycia udziałów w celu umorzenia nabytych w drodze tzw. wymiany udziałów – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.