IBPBI/2/423-230/12/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jak ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu wniesienia jako aportu wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałów Spółki M i objęcia udziałów Spółki A?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 05 marca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 07 marca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów nabytych w zamian za wkład pieniężny (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 marca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów nabytych w zamian za wkład pieniężny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą związaną m.in. z zarządzaniem holdingami oraz rynkiem finansowym. Spółka założyła spółkę kapitałową z siedzibą w Holandii (dalej „Spółka A”). Spółka objęła udziały Spółki A w zamian za aport, którego przedmiotem były akcje i udziały polskich spółek. Sposób nabycia udziałów lub akcji wnoszonych aportem do Spółki A różnił się. Spółka objęła m.in. 25.063 udziałów Spółki M o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, pokrywając je wkładem pieniężnym. Wartość emisyjna 1 udziału Spółki M określona została na kwotę 100 zł. W związku z tym celem pokrycia udziałów Spółka wniosła do Spółki M wkład o wartości 2.506.300 zł.

Wyżej opisane udziały Spółki M zostały przez Spółkę wniesione aportem do Spółki A. Na moment ich wnoszenia Spółka A ustaliła wartość rynkową tych udziałów. Przy wydawaniu interpretacji Spółka wnosi o przyjęcie założenia przez organ podatkowy, że wartość rynkowa udziałów stanowiących aport została ustalona przez Spółkę w sposób 100% prawidłowy. Innymi słowy, że wartość tych udziałów - określona przez Spółkę w chwili wnoszenia aportu - nie odbiegała od ich wartości rynkowej.

Spółka A wydając Wnioskodawcy swoje udziały określiła ich wartość nominalną i emisyjną. Wartość emisyjna udziałów Spółki A była wyższa od ich wartości nominalnej; tym samym udziały Spółki A były obejmowane z tzw. agio). Spółka chcąc pokryć udziały w Spółce A wniosła do tej Spółki wkład niepieniężny o wartości rynkowej odpowiadającej wartości emisyjnej udziałów. Innymi słowy wartość rynkowa akcji i udziałów stanowiących przedmiot aportu była równa wartości emisyjnej udziałów Spółki A.

Spółka pragnie wyjaśnić, że nie wyklucza obejmowania udziałów Spółki A w zamian za aport (na zasadach opisanych powyżej) również w przyszłości. Aportem byłyby wnoszone udziały lub akcje polskich spółek.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, iż w dniu 27 stycznia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając z upoważnia Ministra Finansów, wydał na wniosek Spółki interpretacje indywidualne dotyczące ustalenia konsekwencji podatkowych związanych z wnoszeniem aportu do Spółki A Organ podatkowy uznał, że w chwili wniesienia akcji do Spółki A w formie aportu dojdzie do powstania u Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Przychodem tym będzie wartość nominalna udziałów objętych w Spółce A (interpretacja Znak: IBPBI/2/423-1505/10/MO). Zdaniem organu podatkowego do kosztów uzyskania przychodów Spółka może zaliczyć wydatki poniesione na nabycie lub objęcie akcji wnoszonych tytułem aportu (interpretacja Znak: IBPBI/2/423-1507/10/MO).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak ustalić koszt uzyskania przychodów z tytułu wniesienia jako aportu wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałów Spółki M i objęcia udziałów Spółki A... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów uzyskania przychodów ma prawo zaliczyć wartość wkładu gotówkowego wniesionego celem objęcia udziałów Spółki M (tj. kwotę 2.506.300 zł.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów lub akcji innych spółek koszt uzyskania przychodu ustala się w wysokości wartości:

  1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W przedmiotowej sytuacji należy zastosować art. 15 ust. 1h pkt 2b ustawy o pdop (winno być art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b). Tym samym koszt uzyskania przychodów należy określić zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT. Należy zatem obliczyć, jakie wydatki Spółka poniosła na nabycie udziałów Spółki M, stanowiących przedmiot aportu. W opinii Spółki za wydatek poniesiony na objęcie udziałów Spółki M należy uznać całą wartość wkładu gotówkowego, który Spółka wniosła celem objęcia tych udziałów (również tą część wkładu, która została uznana za agio). Innymi słowy wartość emisyjna udziałów Spółki M, która została pokryta przez Spółkę, powinna być uznana za wydatek poniesiony na objęcie udziałów. W konsekwencji Spółka stoi na stanowisku, że kwota 2.506.300 zł powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów na dzień zbycia udziałów Spółki M w związku z wniesieniem ich aportem do Spółki A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., zwanej dalej „ustawa CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z powyższymi uregulowaniami Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie. Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku objęcia udziałów w spółce mającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, jest zróżnicowany w zależności od tego co jest przedmiotem tego wkładu niepieniężnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka objęła udziały Spółki A w zamian za aport. W skład tego aportu wchodziły m.in. udziały Spółki M, które Spółka objęła w zamian za wkład pieniężny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2 ustawy CIT, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości:

  1. nominalnej wnoszonych w formie wkładu niepieniężnego udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, w przypadku gdy zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
  2. określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  3. określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

-jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni.

Analiza treści powyższego przepisu wskazuje, iż w sytuacji gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki A były udziały, które zostały nabyte w zamian za wkład pieniężny, koszty uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) należy ustalić zgodnie z dyspozycja art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. b ustawy CIT, tj. w wysokości wartości określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT.

Zgodnie z tym artykułem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

W świetle powyższych przepisów należy uznać, iż kosztem uzyskania przychodu uzyskanego w związku z wniesieniem w postaci aportu do spółki A udziałów Spółki M, będą koszty poniesione na objęcie udziałów Spółki M tj. wartość wkładu gotówkowego wniesionego celem objęcia tych udziałów.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w sprawach będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku numerami od 2 do 4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.