IBPBI/2/423-1448/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy do transakcji umorzenia udziałów bez wynagrodzenia będą miały zastosowanie przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPBI/2/423-1448/14/BGinterpretacja indywidualna
 1. podmioty powiązane
 2. udział
 3. umorzenie
 4. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do transakcji umorzenia udziałów bez wynagrodzenia będą miały zastosowanie przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy do transakcji umorzenia udziałów bez wynagrodzenia będą miały zastosowanie przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zamierza objąć udziały w Spółce. Udziały w Spółce zostaną w przyszłości dobrowolnie umorzone bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „ksh”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie znajdują zastosowania przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 updop nie znajdują zastosowania.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo 3,
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Natomiast w myśl art. 11 ust. 4 updop, przepis art. 11 ust. 1 updop stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Powyższe oznacza, że w przypadku, gdy podmioty powiązane dokonują transakcji na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, istnieje możliwość doszacowania dochodów oraz należnego podatku po stronie podmiotu, który w związku z tym nie wykazuje dochodu lub wykazuje dochód niższy od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby transakcja była dokonywana z podmiotem niepowiązanym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-3 updop, za przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest uznana ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wzywa strony do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości tych rzeczy lub praw. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Wspomnianą wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Na podstawie art. 9a ust. 1 updop, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje przekraczające równowartość kwot określonych w ust. 2 tego przepisu. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnicy są obowiązani do przedłożenia przedmiotowej dokumentacji w terminie 7 dni od doręczenia żądania dokumentacji przez te organy.

Przenosząc powyższe regulacje na grunt stanu faktycznego (winno być - zdarzenia przyszłego) zaprezentowanego przez Wnioskodawcę należy wskazać, że zgodnie z przepisami art. 199 § 1-3 ksh, udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogę zostać umorzone, jeśli tak stanowi umowa spółki. Może mieć to miejsce w drodze nabycia udziałów przez spółkę za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) bądź bez takiej zgody (umorzenie przymusowe). Dokonanie umorzenia udziałów wymaga uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała ta powinna określać podstawę prawną umorzenia udziałów, ich wysokość oraz wynagrodzenie należne udziałowcowi za umorzone udziały. Umorzenie to może nastąpić bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) po uprzednim uzyskaniu zgody udziałowca (art. 199 § 3 ksh).

Przepisy updop nie definiują pojęcia transakcji. Dokonując literalnej wykładni tego pojęcia należy wskazać, że transakcją jest operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług bądź też umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług (Uniwersalny słownik języka polskiego red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 103). Przepis art. 11 updop odnosi się do sytuacji, w których na skutek istniejących pomiędzy podmiotami powiązań zostają narzucone warunki, które odbiegają od warunków rynkowych.

Wynika z tego, że stosowanie art. 11 updop, jest uzależnione od spełnienia następujących przesłanek:

 • istnieje rynek właściwy dla operacji gospodarczych tego typu,
 • na rynku właściwym działają podmioty niepowiązane,
 • możliwe jest określenie warunków, jakie ustalają pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, dokonując operacji gospodarczych danego typu (warunki rynkowe),
 • warunki, jakie ustaliły pomiędzy sobą podmioty niepowiązane, odbiegają od warunków rynkowych.

Transakcja zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia ze swej istoty przebiegać może tylko pomiędzy podmiotami powiązanymi, jakimi jest udziałowiec i spółka. Nie istnieje więc rynek właściwy dla tego typu zdarzeń gospodarczych, na którym działałyby podmioty niepowiązane. W związku z tym, nie jest możliwe ustalenie warunków rynkowych, na jakich przebiega dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. W konsekwencji, nie można stwierdzić, że warunki, jakie ustaliły pomiędzy sobą podmioty powiązane, odbiegają od warunków rynkowych. W związku z powyższym, ze względu na charakter dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia i brak istniejącego punktu odniesienia dla przepisów art. 11 updop, przepisy te nie znajdą zastosowania. Pogląd ten podziela w szczególności Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2014 r., Znak IBPBI/2/423-1526/13/AP wskazał, że Umorzenie udziałów z samej swojej natury następuje pomiędzy spółką a jej udziałowcem (udziałowcami). W konsekwencji brak jest porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami. Tym samym nie powstanie dla Spółki obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki - Córki w celu umorzenia tych udziałów, na podstawie art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ podatkowy podtrzymał tym samym stanowisko, które zaprezentował w interpretacji indywidualnej z 2 listopada 2010 r., Znak IBPBII/2/423-20/10/AK.

Dodatkowo, należy wspomnieć, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, ustawodawca daje swobodę decyzyjną Zgromadzeniu Wspólników odnośnie do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego udziałowcowi. Oznacza to, że dobrowolne umorzenie udziałów może być dokonane zarówno z wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia (nieodpłatnie). Dobrowolne umorzenie udziałów nie jest więc - ze swej istoty - transakcją odpłatną. W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nie jest bowiem konieczne, aby w zamian za udziały zbywane na rzecz spółki w celu ich umorzenia, udziałowiec otrzymał środki pieniężne lub inne przysporzenia w kwocie odpowiadającej wartości udziałów. Dobrowolne umorzenie udziałów należy odróżnić od umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 535 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą sprzedaży jest więc, z jednej strony, wydanie rzeczy, a z drugiej zapłata ceny. Inaczej rzecz się ma w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, które może nastąpić za wynagrodzeniem, ale nie musi. Wynagrodzenie nie jest koniecznym elementem tej czynności prawnej. W związku z tym, w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie można stwierdzić, że Spółka nie wykazuje dochodów ze względu na fakt, że transakcja została dokonana z podmiotem powiązanym. Spółka nie wykazuje dochodu z uwagi na istotę zdarzenia, jakim jest dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. W związku z tym, do dobrowolnego umorzenia udziałów przepisów art. 11 updop nie stosuje się.

Z wykładni językowej wynika, że przepis art. 14 ust. 1 updop stosuje się do odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie jest odpłatnym zbyciem praw majątkowych. Jest to czynność nieodpłatna, w której nie występuje świadczenie polegające na wypłacie ceny za udziały. W związku z tym, nie stosuje się do tej czynności przepisów art. 14 ust. 1-3 updop. Ponadto, ustawodawca posłużył się w tym przepisie pojęciem ceny. Zgodnie z definicją słownikową, cena jest wartością rzeczy wyrażona w pieniądzach. W przypadku zbycia udziałów celem ich umorzenia, ksh posługuje się terminem wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest tożsame z zapłatą za pracę czy też odszkodowaniem za utratę czegoś. Definicje ceny i wynagrodzenia jednoznacznie wskazują, że pojęcia te są terminami odrębnymi. Nawet więc w przypadku otrzymania przez udziałowca wynagrodzenia za udziały zbywane w celu umorzenia, przepisy art. 14 ust. 1-3 updop nie znajdują więc zastosowania. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z 18 lutego 2003 r., Znak LK-399/LM/BG/2003 W przypadku, określonego w art. 199 kodeksu spółek handlowych, nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje wynagrodzenie. Termin „wynagrodzenie” nie jest tożsamy z ceną.

Podsumowując, art. 11 ani art. 14 updop nie znajdują zastosowania w przypadku nieodpłatnego zbycia udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. Przesłankę do wykorzystania przepisu art. 9a updop stanowi stosowanie przepisu art. 11 updop. Skoro więc w sytuacji Wnioskodawcy nie znajduje zastosowania przepis art. 11 updop, brak jest również podstaw do stosowania art. 9a updop. W związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany przygotować dokumentacji, o której mowa w art. 9a updop dla dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

Stanowisko zbieżne ze stanowiskiem Wnioskodawcy prezentują organy podatkowe. W szczególności Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 października 2012 r., Znak IPPB3/423-514/12-2/AG, uznał za prawidłowe stwierdzenie, że (...) po stronie I jako zbywającego nieodpłatnie swoje udziały w celu umorzenia nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i jednocześnie nie będą mieć zastosowania art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm., dalej: ustawy uPDOP) dot. cen transferowych i art. 14 uPDOP dotyczący ustalenia „ceny”. Z zaprezentowanym stanowiskiem zgodził się również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2014 r., Znak ILPB4/423-491/13-3/MC, w której potwierdził, że w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia (...) art. 11 ustawy o PDOP nie może więc znaleźć zastosowania z uwagi na fakt, iż w tym wypadku nie mamy do czynienia ani z odpłatnym zbyciem, ani z ceną, ani z jakąkolwiek umową określającą tę cenę (uchwały zgromadzenia wspólników o umorzeniu udziałów lub zgody wspólnika na umorzenie udziału bez wynagrodzenia nie można utożsamiać z transakcją dotyczącą kupna lub sprzedaży).

Stanowisko, zgodnie z którym do nieodpłatnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie znajdują zastosowania przepisy art. 11 ani art. 14 ust. 1-3 updop znajduje potwierdzenie również w poniższych interpretacjach indywidualnych:

Również z analizy poglądów organów podatkowych wynika więc, że w sytuacji nieodpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenie nie znajdą zastosowania przepisy art. 9a, art. 11 i art. 14 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328 ze zm.), wprowadzono zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „updop”), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

W myśl art. 11 ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., jeżeli :

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Odnosząc cyt. art. 9a ust. 1 updop, do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nie będzie on miał w niniejszej sprawie zastosowania bowiem w przypadku umorzenia udziałów nie dochodzi do transakcji w rozumieniu ww. przepisu. Przepisy updop nie definiują pojęcia „transakcja”. Zgodnie jednak z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego, PWN, wydanie internetowe: www.sjp.pwn.pl) „transakcja” to operacja handlowa dotycząca kupna lub sprzedaży towarów lub usług bądź umowa handlowa na kupno lub sprzedaż towarów lub usług (też: zawarcie takiej umowy).

W stosunku do opisanego zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania również cyt. wyżej art. 11 ust. 1 updop. Jednocześnie wskazać należy, że ww. przepis odnosi się do sytuacji, kiedy w wyniku powiązań, zostaną narzucone warunki odbiegające od warunków rynkowych. Natomiast w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów celem ich umorzenia nie jest możliwe ustalenie, czy zostało ono przeprowadzone na warunkach rynkowych. Umorzenie udziałów z samej swojej natury następuje pomiędzy Wnioskodawcą a jej udziałowcem (udziałowcami). W konsekwencji brak jest porównywalnych zdarzeń pomiędzy niezależnymi podmiotami. Tym samym nie powstanie dla Wnioskodawcy obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu ww. umorzenia, na podstawie art. 9a updop, a także nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 updop.

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W omawianej sytuacji powołany powyżej przepis art. 14 ust. 1 updop również nie znajdzie zastosowania. Przepis ten odwołuje się bowiem do szacowania przychodu podatnika w sytuacji, gdy w danej transakcji występuje cena sprzedaży. W przypadku zaś zbycia udziałów w celu ich umorzenia przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”) nie posługują się terminem „cena”, ale terminem „wynagrodzenie”. W przypadku, określonego w art. 199 ksh, nabycia od wspólnika udziałów przez Wnioskodawcę w celu ich umorzenia występuje „wynagrodzenie”, a termin „wynagrodzenie” nie jest tożsamy z „ceną”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.