IBPBI/2/423-1408/14/PC | Interpretacja indywidualna

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia udziałów w SP przez NOWĄ SPÓŁKĘ celem umorzenia?
IBPBI/2/423-1408/14/PCinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. udział
  3. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów, nabytych uprzednio w drodze wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zaznacza, że przedmiotowy wniosek dotyczy działalności podmiotu, którego utworzenie jest planowane przez Spółkę, przy czym podmiot ten nie został jeszcze założony (nie może sam wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej). Niemniej, zgodnie z art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej możliwe będzie zastosowanie się przez nowo utworzony podmiot do niniejszej interpretacji, w zakresie w jakim będzie dotyczyć tego podmiotu.

Wnioskodawca jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej (dalej: „Grupa”). Spółka jest akcjonariuszem w. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „ SKA”). Komplementariuszem w ww. spółce jest inna osoba prawna - sp. o.o. W międzyczasie podjęte zostały kroki w celu przekształcenia spółki SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (przekształcony podmiot będzie dalej zwany SP). Planowane przekształcenie zostanie przeprowadzone i zarejestrowane przez sąd rejestrowy najprawdopodobniej przed końcem roku 2014 r. (w grudniu).

Przy przekształceniu planowane jest wyjście ze spółki mniejszościowego udziałowca - . Sp. o.o. W efekcie, jedynym udziałowcem w SP - po przekształceniu - będzie Wnioskodawca.

Wnioskodawca (dalej również jako „ Sp o.o.”) planuje utworzyć nową spółkę kapitałową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: NOWA SPÓŁKA). Na moment wykonywania opisanych poniżej czynności, NOWA SPÓŁKA będzie wchodzić w skład Grupy. Wszystkie udziały NOWEJ SPÓŁKI posiadane będą przez Wnioskodawcę.

W ramach działań restrukturyzacyjnych NOWA SPÓŁKA nabędzie od Wnioskodawcy (wszystkie) udziały posiadane przez Sp. o.o. w SP (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) w wyniku przeprowadzenia operacji tzw. wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 dalej: „ustawa o podatku CIT”). W zamian za nabywane udziały w SP, NOWA SPÓŁKA wyda udziałowcowi SP, czyli Sp. o.o., udziały własne. W związku z tym podwyższony zostanie kapitał zakładowy NOWEJ SPÓŁKI, gdzie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte udziałami w SP, których wartość będzie równa lub wyższa od wartości nominalnej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym NOWEJ SPÓŁKI. W efekcie, NOWA SPÓŁKA stanie się (jedynym) udziałowcem SP, uzyskując zgodnie z wymogiem z art. 12 ust. 4d pkt 1 ustawy o podatku CIT - bezwzględną większość praw głosów w spółce - SP, zaś Wnioskodawca będzie udziałowcem już nie w SP, lecz w NOWEJ SPÓŁCE.

W celu uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca wskazuje, że udziały w SP nie zostaną przez NOWĄ SPÓŁKĘ objęte w zamian za wkład niepieniężny (NOWA SPÓŁKA nie wniesie do SP żadnego wkładu niepieniężnego).W związku tym, do udziałów w SP nabytych przez NOWĄ SPÓŁKĘ nie znajdzie zastosowania przepis art. 158 § 1 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.; dalej: KSH).

W przyszłości, w związku z działaniami restrukturyzacyjnymi, udziały w SP, które NOWA SPÓŁKA nabędzie w drodze transakcji wymiany udziałów, mogą zostać zbyte do SP celem ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne w trybie art. 199 § 1 KSH).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku zbycia udziałów w SP przez NOWĄ SPÓŁKĘ celem umorzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia przez NOWĄ SPÓŁKĘ udziałów w SP celem umorzenia będzie niższe lub równe poniesionym wydatkom (odpowiadającym nominalnej wartości udziałów wydanych przez NOWĄ SPÓŁKĘ udziałowcowi SP, czyli Wnioskodawcy, w ramach wymiany udziałów), transakcja będzie dla NOWEJ SPÓŁKI neutralna podatkowo.

W przypadku natomiast, gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia przez NOWĄ SPÓŁKĘ udziałów w celu ich umorzenia będzie wyższe niż poniesione przez NOWĄ SPÓŁKĘ wydatki (w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych udziałowcowi SP, czyli Wnioskodawcy, w ramach transakcji wymiany udziałów), NOWA SPÓŁKA rozpozna przychód do opodatkowania w wysokości nadwyżki uzyskanego wynagrodzenia ponad poniesione wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych udziałowcowi SP (czyli Wnioskodawcy) w zamian za udziały w SP (nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów).

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Powyższe oznacza, że w przypadku jeżeli podatnik dokonuje zbycia udziałów bądź akcji celem umorzenia i za zbywane udziały lub akcje uzyskuje wynagrodzenie w wyższej wysokości niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów lub akcji, to do przychodów tego podatnika (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku CIT) zaliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka uzyskanego wynagrodzenia ponad wydatki poniesione na ich nabycie bądź objęcie. W przypadku zaś, kiedy podatnik dokonuje zbycia na rzecz spółki udziałów bądź akcji celem umorzenia i za zbywane udziały lub akcje uzyskuje wynagrodzenie w wysokości niższej niż poniesione przez niego wydatki na nabycie bądź objęcie tych udziałów lub akcji, to wówczas - stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku CIT - całe uzyskane przez podatnika za zbywane udziały (akcje) wynagrodzenie nie podlega zaliczeniu do przychodów podatkowych tego podatnika.

Art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku CIT zawiera sformułowanie „w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia”. Aby prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania należy więc zdaniem Wnioskodawcy określić wartość odpowiadającą kosztowi nabycia bądź objęcia udziałów, o której mowa we wskazanym powyżej przepisie.

W tym celu należy wziąć pod uwagę brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o ustawy o podatku CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d (jeśli dotyczy) - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Ponieważ zbycie udziałów w celu ich umorzenia jest, zdaniem Wnioskodawcy, również formą ich zbycia, „koszt nabycia bądź objęcia” udziałów zbywanych w celu ich umorzenia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku CIT, stanowić będą - w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku CIT - wydatki poniesione przy wymianie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych NOWEJ SPÓŁKI wydanych udziałowcowi SP (czyli Wnioskodawcy).

Ponadto podkreślenia wymaga również, że w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1l ustawy o podatku CIT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, do ustalenia kosztu, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, 3d i 22, przepisy ust. 1k stosuje się odpowiednio. Powyższy przepis jednoznacznie wskazuje, że odnosi się wyłącznie do sytuacji w której udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny. Natomiast w sytuacji przedstawionej we wniosku udziały w SP, które podlegać będą umorzeniu, nie zostaną przez NOWĄ SPÓŁKĘ objęte w zamian za żaden wkład niepieniężny (NOWA SPÓŁKA nie wniesie do SP żadnego wkładu niepieniężnego). Umorzeniu podlegać będą udziały w SP nabyte przez NOWĄ SPÓŁKĘ od udziałowca SP - czyli od Wnioskodawcy.

Dla uniknięcia wątpliwości Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przepisy art. 15 ust. 1l oraz odwołujący do niego art. 15 ust. lk ustawy o podatku CIT mogłyby mieć zastosowanie tylko w przypadku umorzenia udziałów w kapitale zakładowym NOWEJ SPÓŁKI, jako że to te udziały zostaną objęte przez udziałowca SP, czyli Wnioskodawcę, w zamian za aport (wkład niepieniężny - w formie udziałów w SP). Niemniej, powyższe nie ma miejsca w opisanym zdarzeniu przyszłym i nie jest przedmiotem zapytania objętego niniejszym wnioskiem.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez NOWĄ SPÓŁKĘ wynagrodzenia ponad poniesione wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych (NOWEJ SPÓŁKI) wydanych udziałowcowi SP - czyli Wnioskodawcy - w zamian za udziały w SP (w ramach transakcji wymiany udziałów). Jeżeli natomiast wynagrodzenie będzie niższe lub równe nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez NOWĄ SPÓŁKĘ w ramach transakcji wymiany udziałów, transakcja zbycia udziałów będzie neutralna podatkowo dla NOWEJ SPÓŁKI.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie również w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów, przykładowo w:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-422/14-3/MS1);
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-258/14-4/MS1);
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 czerwca 2014 r. (nr IPPB3/423-316/14-4/MS1);
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 maja 2014 r. (nr IPPB3/423-324/14-2/PK1);
  • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 lutego 2014 r. (nr IPPB3/423-978/13-2/AG).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie było ustalenie czy transakcja o której mowa we wniosku będzie spełniała warunki do uznania jej za tzw. „transakcję wymiany udziałów”, kwestia ta bowiem stanowiła element opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.