IBPBI/2/423-1304/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki" o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, należy przyjąć jedynie wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom, czyli w chwili obecnej w sytuacji Wnioskodawcy kwotę 27.688.500 zł pomnożoną przez 3? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalanie, czy na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki", o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy przyjąć wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom pomnożoną przez 3 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalanie, czy na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki", o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy przyjąć wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom pomnożoną przez 3 (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W wyniku postępującego procesu liberalizacji polskiego rynku energetycznego i zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), od dnia 1 lipca 2007 roku na rynku energii elektrycznej dokonał się prawny rozdział działalności dystrybucyjnej i handlowej. Zgodnie z modelem wydzielenia działalności dystrybucyjnej przyjętym przez X S.A. (dalej: X) w oparciu o Umowę o przeniesienie przedsiębiorstwa z 26 czerwca 2007 r., X dokonał aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością obrotu do Y Sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca lub Spółka) w zamian za udziały tej spółki. Przedmiotem aportu była zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (teks jednolity Dz. U. z 2011 Nr 74, poz. 397 ze zm.: dalej ustawa CIT). W skład dokonanego aportu weszły między innymi prawa z zawartych przez X umów sprzedaży energii elektrycznej, umów łącznych dotyczących sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej oraz bazy danych i wypracowane kontakty z klientami stanowiące udział w rynku sprzedaży energii mające konkretny wymiar finansowy. Przetransferowana zorganizowana część przedsiębiorstwa w tym wspomniane powyżej umowy, bazy danych i kontakty umożliwiły generowanie przez Wnioskodawcę przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: podatek CIT) od razu po wykonaniu Umowy o przeniesienie przedsiębiorstwa czyli już w roku 2007 i kolejnych latach. Charakterystyka umów, które zostały przejęte przez Spółkę jest bardzo różnorodna, są wśród nich umowy na czas określony i czas nieokreślony, umowy zawarte z osobami fizycznymi i osobami prawnymi, z indywidualnymi odbiorcami energii oraz podmiotami korporacyjnymi - klienci typu B2B i B2C (wolumen przejętych umów jest bardzo duży i istotnie przekracza 1 milion). Istniały również przypadki (i możliwe są również takie przypadki w przyszłości), że klienci którzy zostali przejęci przez Wnioskodawcę wypowiadali umowy korzystając ze swobody wyboru dostawcy energii elektrycznej i podpisywali nowe umowy z innymi firmami energetycznymi funkcjonującymi na zliberalizowanym rynku. Na chwilę obecną przypadki takie nie są jednak częste.

Na potrzeby dokonywanego aportu strony transakcji dokonały wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wspomniana wycena jest potwierdzona wewnętrznymi raportami, raportem niezależnej firmy zewnętrznej oraz weryfikacją dokonaną przez biegłego rewidenta będącego renomowaną międzynarodową korporacją. Wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa określona została na kwotę 83.180.325 zł, a do jej wyliczenia przyjęto metodę zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) jako powszechnie stosowaną najwłaściwszą metodę do szacowania wartości przedsiębiorstwa. Wartość umów handlowych, baz danych i kontaktów handlowych oszacowano na łączną kwotę 26.689.003 zł przy czym wartość kontraktów klientów typu B2B wyniosła 1.046.026 zł, a umów klientów typu B2C 25.642.977 zł. W wyniku zrealizowanego aportu podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Wnioskodawcy o kwotę równą wartości transferowanych umów, baz danych i kontaktów handlowych czyli o 26.688.500 zł (różnica na kwotę 503 zł pomiędzy powyższymi pozycjami była efektem przyjętej metody zaokrągleń wartości poszczególnych umów). Pozostała cześć wartości aportowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyzją Spółki została alokowana na kapitał zapasowy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu i zrealizowaniu aportu wyniosła 27.688.500 zł i do dnia dzisiejszego nie uległa dalszym zmianom (pierwotny kapitał w wysokości 1.000.000 zł opłacony gotówką podniesiony o 26.688.500 zł po wniesieniu przez X aportu).

Wnioskodawca jako podmiot otrzymujący aport zgodnie z regulacjami rachunkowymi zaklasyfikował przetransferowane umowy do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Okres amortyzacji umów z klientami typu B2B ustalony został na 2 lata i 5 miesięcy, podczas gdy umowy z klientami typu B2C amortyzowane będą przez okres 50 lat. Dokonywane odpisy amortyzacyjne nie były uznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów.

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki wiązało się z powstaniem dodatniej wartości firmy, która jednak była rozpoznana i amortyzowana jedynie na potrzeby rozliczeń rachunkowych (naliczane odpisy nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy CIT).

Niezależnie od powyższego Spółka nadmienia, iż mając na względzie szeroko zakrojoną aktywność biznesową oraz w wyniku mających miejsce obecnie zmian właścicielskich, Wnioskodawca może znaleźć się w sytuacji zaciągnięcia od swojego nowego udziałowca pożyczki lub kredytu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki" o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, należy przyjąć jedynie wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom, czyli w chwili obecnej w sytuacji Wnioskodawcy kwotę 27.688.500 zł pomnożoną przez 3... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Spółki, na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki" o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, należy przyjąć jedynie wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom, czyli w sytuacji Wnioskodawcy na chwilę obecną kwotę 27.688.500 zł pomnożoną przez 3. Poniżej prezentowana jest argumentacja wspierająca takie stanowisko.

Regulacje dotyczące cienkiej kapitalizacji zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT posługują się terminem "trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki" wskazując dopuszczalny limit zadłużenia umożliwiający pełne odliczenie odsetek od pożyczek jako kosztów uzyskania przychodów. Wspomniany termin nie jest jednak zdefiniowany w ustawie CIT. W art. 16 ust. 7 ustawy CIT, ustawodawca wskazuje jedynie elementy, które powinny być wyłączone/odjęte od kapitału zakładowego spółki nie prezentując jaki powinien być punkt wyjścia, baza od której określone wartości należy odjąć.

Mając na względzie powyższe, definicji legalnej kapitału zakładowego w drodze wykładni systemowej należy szukać w prawie handlowym w tytule III „Spółki kapitałowe” dziale I „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” rozdziale 1 poświęconym powstaniu spółki z o.o., tj. w przepisach art. 151 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej KSH). Niestety, żaden z ww. przepisów KSH bezpośrednio również nie zawiera definicji legalnej kapitału zakładowego. Doktryna prawnicza definiuje kapitał zakładowy jako kwotę pieniężną stanowiącą sumę udziałów wspólników, odbicie pierwotnego majątku spółki z o.o. Przepis art. 152 KSH zawiera jedynie relację udziałów do kapitału zakładowego, stanowiąc, iż kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się na udziały o wartości nominalnej.

Zdaniem Spółki, treść wyżej wymienionych przepisów skłania do wniosku, iż wartość kapitału zakładowego spółki w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT to jedynie suma nominalnej wartości udziałów w spółce z o.o., czyli suma kwotowo (a więc nominalnie) wyrażonych wartości udziałów jako składników (części) kapitału zakładowego spółki z o.o. Innymi słowy wartość kapitału, o którym mówią analizowane przepisy CIT nie obejmuje tej części kapitału, która przekazywana jest w spółce na kapitał zapasowy.

Mając na względzie powyższe oraz uwzględniwszy fakt, iż w sytuacji Spółki nie mamy do czynienia z wyłączeniami opisanymi w art. 16 ust. 7 ustawy CIT gdyż kapitał zakładowy Spółki składa się z wpłaty gotówkowej w wysokości 1.000.000 zł oraz wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wysokości 26.688.500 zł odpowiadającej wartości rynkowej umów handlowych transferowanych do Spółki, co w konsekwencji oznacza, że:

i) cały zarejestrowany kapitał zakładowy został odpowiednio i w właściwy sposób przekazany - brak kapitału, który faktycznie nie został przekazany do Spółki,ii) żadna część kapitału zakładowego Spółki nie została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek,
iii) żadna część kapitału zakładowego Spółki nie została pokryta wartościami materialnymi lub prawnymi od których nie dokonuje się podatkowych odpisów amortyzacyjnych,

-należy stwierdzić, że "trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki" określona art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT w przypadku Wnioskodawcy równa będzie na chwilę obecną 83.065.500 zł (wartości iloczynu 3 x 27.688.500 zł).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: „updop”) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni;
  • odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni;

W myśl art. 16 ust. 7 updop, wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udziałowego w spółdzielni lub kapitału zakładowego spółki określa się bez uwzględnienia tej części tego funduszu lub kapitału, jaka nie została na ten fundusz lub kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi członkom wobec tej spółdzielni lub udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w wyniku zrealizowanego aportu podwyższeniu uległ kapitał zakładowy Wnioskodawcy o kwotę równą wartości transferowanych umów, baz danych i kontaktów handlowych. Pozostała cześć wartości aportowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyzją Spółki została alokowana na kapitał zapasowy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu i zrealizowaniu aportu wyniosła 27.688.500 zł i do dnia dzisiejszego nie uległa dalszym zmianom (pierwotny kapitał w wysokości 1.000.000 zł opłacony gotówką podniesiony o 26.688.500 zł po wniesieniu aportu).

W świetle powyższego, na potrzeby wyliczenia współczynnika "trzykrotności wartości kapitału zakładowego spółki", o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop, należy przyjąć wartość zarejestrowanego kapitału zakładowego faktycznie przekazaną do Spółki i równą wartości nominalnej udziałów wydanych wspólnikom pomnożoną przez 3.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 jest zatem prawidłowe.

Podkreślenia wymaga, iż niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Spółki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W związku z powyższym, Organ nie odniósł się do przykładów liczbowych ujętych w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.