IBPBI/2/423-1279/14/KP | Interpretacja indywidualna

Przychód z tytułu otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny
IBPBI/2/423-1279/14/KPinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. grunty rolne
  3. przychód
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 7 lipca 2014 r. (złożonym do tut. Biura 9 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 października 2014 r. (złożonym do tut. Biura 7 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia aportu do innej spółki kapitałowej w zamian za udziały w tej spółce (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia aportu do innej spółki kapitałowej w zamian za udziały w tej spółce. Wniosek został uzupełniony pismem z 6 października 2014 r. (złożonym do tut. Biura 7 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie z 26 września 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-819/14/KP.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Jedynym akcjonariuszem Wnioskodawcy jest Gmina, która jest równocześnie udziałowcem w innej spółce z o.o., posiadającej niezabudowane grunty rolne. Wnioskodawca w ramach planowanych zmian w zakresie struktury własności posiadanych gruntów rozważa koncepcję nabycia od tej spółki z o.o. części gruntów rolnych. Ponieważ zgodnie z wolą Gminy nie wchodzi w rachubę sprzedaż, zamiana, czy też inna cywilnoprawna zmiana podmiotu władającego, Gmina przedstawiła koncepcję zgodnie z którą Wnioskodawca wniósłby część zbędnych niezabudowanych gruntów rolnych aportem do ww. spółki z o.o., a ta z kolei analogicznie wniosłaby swoje grunty aportem do Wnioskodawcy, obejmując przy tym część kapitału zakładowego.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie do spółki z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci niezabudowanych gruntów rolnych, w zamian za objecie udziałów w tej spółce, spowoduje u Wnioskodawcy powstanie przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym... (część pytania oznaczonego we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, kwestia „umowy zamiany” zawarta jest w art. 603 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy. Na gruncie tej regulacji, w wyniku umowy zamiany następuje zatem przeniesienie własności rzeczy o charakterze odpłatnym, bowiem w wyniku rozporządzenia prawem własności na rzecz drugiej strony następuje wzajemne rozporządzenie prawem własności innej rzeczy, stanowiące o odpłatnym charakterze zawartej umowy.

Planowane działania Wnioskodawcy związane z „zamianą” gruntów nie mają jednak takiego charakteru. Zarówno bowiem Wnioskodawca, jak i druga spółka z .o.o. nie zamierzają przenieść własności swoich gruntów wprost poprzez zamianę gruntów. Objęcie gruntów stanowiłoby wkład niepieniężny do Spółki, tj. Wnioskodawca wniósłby aportem grunty rolne do spółki z o.o. w zamian za udziały w tej spółce oraz analogicznie spółka z o.o. stałaby się akcjonariuszem Spółki poprzez wniesienie swoich gruntów. Z uwagi na powyższe zastosowanie mają tutaj regulacje podatkowe dotyczące wnoszenia aportu w postaci rzeczowej innej niż przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie miał zastosowanie przepis art. 15 ust. 1j updop. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów, w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów - ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 updop - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne

Natomiast przychodem we wnoszącej aport spółce, będącej osobą prawną, jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 12 ust. 1 pkt 7 updop).

Reasumując, w odniesieniu do regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, transakcje będą opodatkowane podatkiem dochodowym po stronie wnoszącego aport od wartości dochodu ustalonego w wysokości różnicy pomiędzy przychodem tj. nominalną wartością udziałów w spółce kapitałowej, a kosztami uzyskania ustalonymi na poziomie wartości netto środków trwałych wnoszonych aportem.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest kwestia ustalenia wysokości przychodu uzyskanego z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. Tut. Organ nie odniósł się zatem do sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu tej czynności, a tym samym do wysokości uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz. 851, dalej: „updop”), przychodem jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca wniesie swoje składniki majątku, tj. niezabudowane grunty rolne, jako wkład niepieniężny (aport) do spółki z o.o., a w zamian za to obejmie w tej spółce udziały.

Objęcie udziałów w innej spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci gruntów rolnych, będzie stanowiło u Wnioskodawcy przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów. W niniejszej sprawie przedmiotem aportu są składniki majatku w postaci niezabudowanych gruntów rolnych, zatem w związku z tą transakcją u Wnioskodawcy powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości otrzymanych udziałów.

W związku z czym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 oraz w zakresie przy-chodu z tytułu objęcia wkładu niepieniężnego otrzymanego w zamian za akcje, zostaną wy-dane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.