IBPBI/2/423-1097/14/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca prawidłowo określa podatkową wartość wydatków poniesionych na objęcie udziałów, które zbył celem ich umorzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 5 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia udziałów celem ich umorzenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia udziałów celem ich umorzenia. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 września 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-742/14/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 5 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) był większościowym udziałowcem w spółce zależnej będącej polskim rezydentem podatkowym R. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”). Spółka zbyła udziały w spółce zależnej, której przedmiotem działalności jest m.in. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, maszyn specjalnego przeznaczenia i sprzętu elektrycznego, a także produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, produkcja sprzętu elektrycznego, badania i analizy techniczne. Proces poszukiwania podmiotu trzeciego, który nabyłby udziały okazał się bezskuteczny, dlatego Spółka zbyła wszystkie posiadane udziały spółce zależnej w celu ich umorzenia. Umorzenie udziałów nastąpiło w trybie art. 199 § 1 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”) w drodze umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za zbyte udziały zostało wypłacone Spółce w formie pieniężnej. Z tytułu transakcji Spółka uzyskała wynagrodzenie, które jest niższe od kwoty wydatków poniesionych na objęcie zbywanych udziałów.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że Spółka objęła udziały w spółce zależnej w 3 częściach:

  • za wkład pieniężny oraz
  • w drodze dwóch wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci środków trwałych (nie były to aporty przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Aporty były wnoszone odpowiednio w 1999 i 2009 roku. Z tytułu aportu z 1999 r. Spółka nie rozpoznała ani przychodów podatkowych ani kosztów z tym związanych, natomiast w 2009 r. został rozpoznany przychód podatkowy i związane z aportem koszty uzyskania przychodu.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo określa podatkową wartość wydatków poniesionych na objęcie udziałów, które zbył celem ich umorzenia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „ustawa”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty na objęcie udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż nie są poniesione w celu uzyskania przychodów. Wydatki poniesione na objęcie zbywanych udziałów celem umorzenia jedynie pomniejszają przychód podatkowy na tej transakcji.

W związku z powyższym niezbędne jest właściwe ustalenie wysokości poniesionych wydatków na objęcie udziałów. Spółka w zależności od sposobu objęcia udziałów odrębnie ustala wysokość poniesionych wydatków w wartości historycznej. W przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, Spółka stoi na stanowisku, że wydatki na nabycie / objęcie udziałów, które zostały sfinansowane wkładem pieniężnym, w momencie ich zbycia w celu umorzenia, określone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż nie są poniesione w celu uzyskania przychodu. Wydatki te pomniejszają jedynie przychód wykazywany na tej transakcji w kwocie wniesionej do spółki zależnej tytułem wkładu pieniężnego. W przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych, ze względu na to, że aporty wnoszone były w okresie obowiązywania innych przepisów, Spółka wartość objęcia udziałów rozróżnia odrębnie.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy, na dzień zbycia tych udziałów, koszt objęcia udziałów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem, w ocenie Spółki, kosztem pomniejszającym przychód z tytułu zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci np. środków trwałych, jest wartość nominalna objętych udziałów, która w dacie objęcia stanowiła dla wnoszącego aport przychód podatkowy. Zatem kosztem pomniejszającym przychód ze sprzedaży udziałów celem umorzenia dla spółki akcyjnej będzie wartość nominalna objętych udziałów w 2009 r.

W związku z tym, że część udziałów została objęta wkładem niepieniężnym jeszcze przed zmianą przepisów 1 stycznia 2001 r., w zakresie ustalania kosztu uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów do tej części spółka powinna zastosować przepisy przejściowe zmieniające ustawę, które określały że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych przed 1 stycznia 2001 r. w zamian za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia udziałów. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy w brzmieniu obowiązującym w 1999 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości akcji lub udziałów w spółce, albo wkładów w spółdzielni, objętych lub nabytych w zamian za wkład niepieniężny; w razie zbycia tych udziałów lub akcji albo wkładów, kosztem ich nabycia, ustalonym na dzień objęcia lub nabycia udziałów lub akcji albo wkładów, są zaktualizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wydatki na nabycie albo wytworzenie lub ulepszenie składników majątku stanowiących wkład niepieniężny, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przed wniesieniem wkładu, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, kosztem pomniejszającym wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów objętych za aport dokonany w 1999 r., będą wydatki na nabycie lub wytworzenie wniesionych w ramach aportu środków trwałych pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów, tj. wartość podatkowa netto wnoszonych środków trwałych.

Jednak biorąc pod uwagę, że nie jest możliwe poniesienie straty z tytułu zbycia udziałów spółce celem umorzenia w przypadku gdy wydatki poniesione na objęcie/nabycie udziałów obliczone ww. sposób przewyższą przychody z tytułu sprzedaży, Spółka rozliczy je tylko do wysokości uzyskanego wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.