IBPBI/2/423-1097/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prawidłowo określa podatkową wartość wydatków poniesionych na objęcie udziałów, które zbył celem ich umorzenia?
IBPBI/2/423-1097/14/MSinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. udział
  3. zbycie
  4. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 czerwca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 23 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 5 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia udziałów celem ich umorzenia (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia udziałów celem ich umorzenia. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 września 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-742/14/MS wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 5 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) był większościowym udziałowcem w spółce zależnej będącej polskim rezydentem podatkowym R. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”). Spółka zbyła udziały w spółce zależnej, której przedmiotem działalności jest m.in. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu, maszyn specjalnego przeznaczenia i sprzętu elektrycznego, a także produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, produkcja sprzętu elektrycznego, badania i analizy techniczne. Proces poszukiwania podmiotu trzeciego, który nabyłby udziały okazał się bezskuteczny, dlatego Spółka zbyła wszystkie posiadane udziały spółce zależnej w celu ich umorzenia. Umorzenie udziałów nastąpiło w trybie art. 199 § 1 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”) w drodze umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie za zbyte udziały zostało wypłacone Spółce w formie pieniężnej. Z tytułu transakcji Spółka uzyskała wynagrodzenie, które jest niższe od kwoty wydatków poniesionych na objęcie zbywanych udziałów.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że Spółka objęła udziały w spółce zależnej w 3 częściach:

  • za wkład pieniężny oraz
  • w drodze dwóch wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci środków trwałych (nie były to aporty przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Aporty były wnoszone odpowiednio w 1999 i 2009 roku. Z tytułu aportu z 1999 r. Spółka nie rozpoznała ani przychodów podatkowych ani kosztów z tym związanych, natomiast w 2009 r. został rozpoznany przychód podatkowy i związane z aportem koszty uzyskania przychodu.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca prawidłowo określa podatkową wartość wydatków poniesionych na objęcie udziałów, które zbył celem ich umorzenia... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej „ustawa”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty na objęcie udziałów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż nie są poniesione w celu uzyskania przychodów. Wydatki poniesione na objęcie zbywanych udziałów celem umorzenia jedynie pomniejszają przychód podatkowy na tej transakcji.

W związku z powyższym niezbędne jest właściwe ustalenie wysokości poniesionych wydatków na objęcie udziałów. Spółka w zależności od sposobu objęcia udziałów odrębnie ustala wysokość poniesionych wydatków w wartości historycznej. W przypadku objęcia udziałów za wkład pieniężny, Spółka stoi na stanowisku, że wydatki na nabycie / objęcie udziałów, które zostały sfinansowane wkładem pieniężnym, w momencie ich zbycia w celu umorzenia, określone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż nie są poniesione w celu uzyskania przychodu. Wydatki te pomniejszają jedynie przychód wykazywany na tej transakcji w kwocie wniesionej do spółki zależnej tytułem wkładu pieniężnego. W przypadku objęcia udziałów za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych, ze względu na to, że aporty wnoszone były w okresie obowiązywania innych przepisów, Spółka wartość objęcia udziałów rozróżnia odrębnie.

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w 2009 r. na podstawie art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy, na dzień zbycia tych udziałów, koszt objęcia udziałów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem, w ocenie Spółki, kosztem pomniejszającym przychód z tytułu zbycia udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci np. środków trwałych, jest wartość nominalna objętych udziałów, która w dacie objęcia stanowiła dla wnoszącego aport przychód podatkowy. Zatem kosztem pomniejszającym przychód ze sprzedaży udziałów celem umorzenia dla spółki akcyjnej będzie wartość nominalna objętych udziałów w 2009 r.

W związku z tym, że część udziałów została objęta wkładem niepieniężnym jeszcze przed zmianą przepisów 1 stycznia 2001 r., w zakresie ustalania kosztu uzyskania przychodu w związku ze sprzedażą udziałów do tej części spółka powinna zastosować przepisy przejściowe zmieniające ustawę, które określały że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów objętych przed 1 stycznia 2001 r. w zamian za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia udziałów. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy w brzmieniu obowiązującym w 1999 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wartości akcji lub udziałów w spółce, albo wkładów w spółdzielni, objętych lub nabytych w zamian za wkład niepieniężny; w razie zbycia tych udziałów lub akcji albo wkładów, kosztem ich nabycia, ustalonym na dzień objęcia lub nabycia udziałów lub akcji albo wkładów, są zaktualizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wydatki na nabycie albo wytworzenie lub ulepszenie składników majątku stanowiących wkład niepieniężny, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne dokonane przed wniesieniem wkładu, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym, w ocenie Spółki, kosztem pomniejszającym wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów objętych za aport dokonany w 1999 r., będą wydatki na nabycie lub wytworzenie wniesionych w ramach aportu środków trwałych pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne rozpoznane jako koszty uzyskania przychodów, tj. wartość podatkowa netto wnoszonych środków trwałych.

Jednak biorąc pod uwagę, że nie jest możliwe poniesienie straty z tytułu zbycia udziałów spółce celem umorzenia w przypadku gdy wydatki poniesione na objęcie/nabycie udziałów obliczone ww. sposób przewyższą przychody z tytułu sprzedaży, Spółka rozliczy je tylko do wysokości uzyskanego wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 1 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.