IBPBI/2/423-1015/14/MS | Interpretacja indywidualna

Co będzie kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywającej?
IBPBI/2/423-1015/14/MSinterpretacja indywidualna
  1. sprzedaż
  2. udział
  3. wymiana (towarów)
  4. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywającej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywającej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „CIT”). W przeszłości Spółka nabyła udziały w dwóch spółkach kapitałowych, tj. polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w czeskiej spółce typu s.r.o. (spolećnost z rućenim omezenym), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej łącznie zwane „Spółkami Zależnymi”). Nabycie udziałów nastąpiło za środki pieniężne na podstawie umowy sprzedaży.

W przyszłości Spółka ma zamiar dokonać wniesienia aportem większości udziałów, jakie posiada w Spółkach Zależnych do innej spółki kapitałowej - polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka Nabywająca”) obejmując w zamian udziały w tej spółce. Udziały wnoszone jako aport do Spółki Nabywającej będą zapewniały bezwzględną większość praw głosu w każdej ze Spółek Zależnych. Transakcja ta będzie spełniać przesłanki przewidziane w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej „ustawa CIT”), a tym samym po stronie Spółki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT. W dalszej perspektywie Spółka dokona odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywającej. Wynagrodzenie za zbywane udziały w Spółce Nabywającej odpowiadać będzie ich wartości rynkowej. Wynagrodzenie to zostanie rozpoznane przez Spółkę jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Co będzie kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywającej...

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Nabywającej będą wydatki poniesione przez Spółkę na nabycie udziałów w Spółkach Zależnych, które zostały przekazane Spółce Nabywającej w ramach wymiany udziałów. Koszty te powinny zostać ustalone zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT.

Ustawa CIT przyjmuje jako zasadę, że wydatki na objęcie bądź nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą zostać potraktowane jako koszty uzyskania przychodu na dzień ich objęcia bądź nabycia. Wydatki te są jednak kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia takich udziałów (art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja tzw. „wymiany udziałów”, w której pomimo odpłatnego zbycia udziałów (w formie wniesienia jako aportu) nie |powstaje prawo do rozpoznania wydatków na ich nabycie jako kosztów podatkowych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy CIT, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zaplata w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Jak wynika z przytoczonego uregulowania, wymiana udziałów dokonana zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy CIT jest neutralna podatkowo (nie prowadzi do powstania przychodu podatkowego dla żadnej ze stron). Konsekwencją takiego rozwiązania jest brak możliwości rozpoznania wydatków na nabycie udziałów (akcji) wnoszonych jako aport do spółki nabywającej jako kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub objecie udziałów (akcji) przekazywanych innej spółce w sposób, o którym mowa w art. 12 ust. 4d; wydatki te stanowią jednakże koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji), ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość rozpoznania wydatków na nabycie udziałów (akcji) zbywanych w ramach wymiany udziałów jako kosztów podatkowych jest odroczona w czasie do momentu zbycia udziałów (akcji) spółki nabywającej. Tym samym, kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów Spółki Nabywającej są wydatki na nabycie lub objecie udziałów (akcji) wnoszonych do Spółki Nabywającej jako aport w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy CIT. Wysokość wskazanych wydatków powinna zostać ustalona zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 lub art. 15 ust. lk ustawy CIT.

Odnosząc się do zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku stwierdzić należy, że kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów Spółki Nabywającej będzie tzw. „historyczny koszt” nabycia udziałów w Spółkach Zależnych ustalony zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT, tj. jako wydatki poniesione przez Spółkę na zakup udziałów w Spółkach Zależnych.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w uzasadnieniu do zmian treści art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT wprowadzonej z mocą od 1 stycznia 2011 r., gdzie wskazano, że obowiązująca regulacja dotycząca kosztów uzyskaniu przychodów, obecnie zawarta w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy CIT, dotyczy jedynie ustalania kosztów spółki w przypadku, gdy odpłatnie zbywa ona otrzymane akcje (udziały) spółki nabywającej. Koszty takie ustalane są na poziomie „historycznych” wydatków poniesionych na nabycie łub objęcie udziałów (akcji) będących przedmiotem wymiany.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie organów podatkowych. Jako przykład wskazać można m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 września 2012 r., znak IPPB3/423-402/12-2/AG, w której stwierdzono, że z tytułu planowanej transakcji wniesienia przez Spółkę udziałów Spółek Operacyjnych do Spółek Kapitałowych Spółka nie rozpozna przychodów ani kosztów podatkowych. Obowiązek podatkowy Spółki jest bowiem odroczony w czasie do momentu późniejszego odpłatnego zbycia udziałów Spółki Kapitałowej objętych w ramach wymiany udziałów. W momencie tym Spółka będzie miała prawo do rozpoznania kosztu podatkowego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w postaci wydatków na nabycie udziałów Spółek Operacyjnych (...).

Podobnie wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11 września 2012 r., znak IBPBI/2/423-694/12/MO), gdzie stwierdzono w przedmiotowej sprawie, Spółka w drodze tzw. wymiany udziałów nabyła udziały w spółce Y LTD. Udziały te zostały nabyte w zamian za udziały jakie Spółka posiadała w Spółce X, które zostały przez Nią uprzednio objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wobec powyższego, kosztem uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów spółki Y LTD będzie koszt historyczny nabycia udziałów M Spółce X ustalony w oparciu o art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji), wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli te udziały (akcje), wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.