IBPBI/2/423-1001/14/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy w przypadku połączenia Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej Wnioskodawca w momencie zbycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez spółkę przejmującą w wyniku połączenia będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki jakie poniósł na nabycie (objęcie) udziałów w Spółce przejmowanej
IBPBI/2/423-1001/14/BGinterpretacja indywidualna
  1. akcja
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. połączenie
  4. udział
  5. wspólnik
  6. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 20 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 14 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 25 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku połączenia Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej Wnioskodawca w momencie zbycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez spółkę przejmującą w wyniku połączenia będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki jakie poniósł na nabycie (objęcie) udziałów w Spółce przejmowanej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku połączenia Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej Wnioskodawca w momencie zbycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez spółkę przejmującą w wyniku połączenia będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki jakie poniósł na nabycie (objęcie) udziałów w Spółce przejmowanej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka przejmująca”) zamierza przejąć Spółkę akcyjną (dalej: „Spółka przejmowana”). Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”), przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały, które Spółka przejmująca wyda wspólnikowi Spółki przejmowanej (tj. Wnioskodawcy). Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmującej i spółki przejmowanej. W celu wydania nowych udziałów wspólnikowi (Wnioskodawcy) spółki przejmowanej zostanie podwyższony kapitał zakładowy spółki przejmującej. Nowe udziały utworzone na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej zostaną w całości pokryte z majątku Spółki przejmowanej i objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki przejmowanej tj. Wnioskodawcę. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 ksh. Spółka przejmowana i Spółka przejmująca biorące udział w połączeniu nie posiadają statusu spółki dominującej lub zależnej względem drugiej ze spółek, są to spółki siostry. Wnioskodawca wskazuje również, że akcje w spółce przejmowanej objął za gotówkę.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku połączenia Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej Wnioskodawca w momencie zbycia udziałów przydzielonych Wnioskodawcy przez spółkę przejmującą w wyniku połączenia będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki jakie poniósł na nabycie (objęcie) udziałów w Spółce przejmowanej...

(pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Spółki, z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wynika, że do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Przywołany przepis powoduje odroczenie momentu opodatkowania przychodu wspólnika spółki przejmowanej do chwili zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej. W przypadku zbycia udziałów spółki przejmującej wydanych w wyniku połączenia kosztem uzyskania tego przychodu będzie koszt nabycia (objęcia) udziałów (akcji) w spółce przejętej.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8c updop nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

  1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
  2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
  3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Podsumowując, podatnik w przypadku zbycia udziałów w spółce przejmującej wydanych w wyniku połączenia spółek będzie miał prawo do zaliczenia w całości w koszty podatkowe wydatki jakie poniósł na nabycie akcji w spółce przejmowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębną interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.