IBPBI/1/415-972/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie braku obowiązku rozpoznania przychodu w związku z czynnością wniesienia udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki osobowej mającej siedzibę na Słowacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 27 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie braku obowiązku rozpoznania przychodu w związku z czynnością wniesienia udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki osobowej mającej siedzibę na Słowacji – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie braku obowiązku rozpoznania przychodu w związku z czynnością wniesienia udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki osobowej mającej siedzibę na Słowacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada 100 % udziałów w cypryjskiej spółce, założonej zgodnie z prawem cypryjskim w formie „limited liability company” (dalej: „cypryjska spółka kapitałowa”), będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej opodatkowaniu od całości dochodów na Cyprze.

Wnioskodawca zamierza wnieść 100 % udziałów posiadanych w cypryjskiej spółce kapitałowej jako wkład niepieniężny do spółki założonej zgodnie z prawem obowiązującym w Republice Słowackiej w formie „komanditna spolocnost” (dalej: „słowacka spółka komandytowa”), będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej.

Według prawa obowiązującego w Republice Słowackiej słowacka spółka komandytowa może nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i na własną rzecz. Wskazać również należy, że słowackiemu prawu nie jest znana koncepcja ułomnej osoby prawnej, która stosowana jest do polskich spółek osobowych, zaś spółka zorganizowana w formie „komanditna spolocnost” zgodnie ze słowackim prawem handlowym posiada osobowość prawną. Analogicznie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w słowackiej spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. Pierwszy z nich ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (dalej: „komplementariusz”), natomiast drugi z nich odpowiada jedynie do wysokości wniesionego wkładu (dalej: „komandytariusz”). Wnioskodawca zamierza przystąpić do spółki w charakterze komplementariusza.

Wniesienie do słowackiej spółki komandytowej wkładu w postaci 100 % udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej nie będzie skutkowało objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w słowackiej spółce komandytowej o określonej wartości nominalnej, lecz z tytułu przystąpienia do spółki oraz wniesienia wkładu Wnioskodawca nabędzie ogół praw i obowiązków, w tym prawo do uczestniczenia w zysku spółki w wysokości określonej w umowie spółki (wymiana udziałów na ogół praw i obowiązków). W wyniku wniesienia do słowackiej spółki komandytowej 100 % udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej, słowacka spółka komandytowa uzyska bezwzględną większość głosów (100 %) w cypryjskiej spółce kapitałowej.

W świetle przepisów słowackiej ustawy o podatku dochodowym, słowacka spółka komandytowa opodatkowana jest od całości swoich dochodów w Republice Słowackiej. Podstawa opodatkowania ustalana jest na podstawie rocznego sprawozdania finansowego i dzielona jest pomiędzy komplementariuszy i komandytariuszy, w takim samym stosunku w jakim zgodnie z umową spółki dzielone są pomiędzy wspólników zyski spółki. Ustalona w powyższy sposób część dochodów spółki przypadająca na komplementariuszy (w tym również na Wnioskodawcę w wyniku planowej transakcji) będzie stanowić na gruncie słowackiego prawa podatkowego dochód tych wspólników (a nie dochód spółki) i będzie podlegać odrębnemu od dochodu spółki opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Republice Słowackiej, jako dochód z prowadzonej przez „zakład” działalności gospodarczej. Natomiast część dochodów spółki przypadająca na komandytariuszy będzie stanowić podstawę opodatkowania słowackiej spółki komandytowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Republice Słowackiej. W konsekwencji, w odniesieniu do dochodów słowackiej spółki komandytowej przypadających na komplementariuszy, to komplementariusze są podatnikami podatku dochodowego.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że obie spółki o których mowa we wniosku, tj. cypryjska spółka kapitałowa i słowacka spółka osobowa, wymienione zostały w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę do słowackiej spółki komandytowej (komanditna spolocnost) wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej (limited liability company), w następstwie czego Wnioskodawca nabędzie ogół praw i obowiązków w słowackiej spółce komandytowej, zaś w wyniku wniesienia wyżej opisanego wkładu słowacka spółka komandytowa uzyska bezwzględną większość głosów w spółce cypryjskiej, będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do słowackiej spółki komandytowej (komanditna spolocnost) wkładu niepieniężnego w postaci 100 % udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej (limited liability company), w następstwie czego nabędzie ogół praw i obowiązków w słowackiej spółce komandytowej, zaś w wyniku wniesienia wyżej opisanego wkładu słowacka spółka komandytowa uzyska bezwzględną większość głosów w spółce cypryjskiej, nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „u.p.d.o.f.”) osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Przy czym, art. 3 ust. 1a u.p.d.o.f. określa przesłanki uznania danej osoby za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie, zgodnie z art. 4a u.p.d.o.f., opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych następuje z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 13 ust. 4 umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (dalej: „umowa”), zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wskazanego w art. 13 ust. 1-3 umowy (innego niż: nieruchomości, ruchomości, statki, barki lub statki powietrzne), podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wobec powyższego, skutki podatkowe planowanej przez Wnioskodawcę transakcji należy rozpoznać w oparciu o przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, w myśl art. 24 ust. 8a u.p.d.o.f, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Przy czym, zgodnie z art. 5a pkt 29 u.p.d.o.f, pod pojęciem udziału (akcji) należy rozumieć również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt m.in. pkt 28 lit. d (spółka niemająca osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania).

Stosownie zaś do art. 24 ust. 8b u.p.d.o.f., przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wnioskodawca wskazał, że w pozycji 19 Załącznika nr 3 do u.p.d.o.f. jako podmiot, do którego znajdzie zastosowanie art. 24 ust. 8a oraz 8b u.p.d.o.f., wymieniona została m.in. spółka prawa słowackiego określona jako „komanditna spolocnost”, zaś w pozycji nr 8 wyżej wskazanego Załącznika wskazana została spółka utworzona według prawa cypryjskiego „ETdipEiEc” (tłum. spółka), jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego podmioty będące spółkami i podlegające opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, a więc w takiej formie jak cypryjska spółka kapitałowa, w której 100 % udziałów posiada Wnioskodawca.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca wskazał, że w przypadku, gdy wniesie do słowackiej spółki komandytowej 100 % przysługujących mu udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej jako wkład niepieniężny, w następstwie czego nabędzie ogół praw i obowiązków w słowackiej spółce komandytowej, zaś w wyniku wniesienia wyżej opisanego wkładu słowacka spółka komandytowa uzyska bezwzględną większość głosów w spółce cypryjskiej, taka transakcja stanowić będzie wymianę udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a oraz ust. 8b u.p.d.o.f., która to transakcja jest na gruncie u.p.d.o.f. neutralna podatkowo. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, wyżej opisane zdarzenie przyszłe nie spowoduje powstania u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy dotyczące wyżej opisanego zdarzenia przyszłego, jego zdaniem, potwierdzają liczne interpretacje podatkowe wydane w imieniu Ministra Finansów w sprawach indywidualnych, m.in.:

  1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 marca 2013 r., Znak: IBPBI/1/415-1542/12/BK,
  2. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 listopada 2013 r., Znak: IPTPB1/415-513/13-4/KO, z 29 sierpnia 2013 r., Znak: IPTPB2/415-390/13-5/KR,
  3. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2013 r., Znak: IPPB1/415-714/13-2/MT, z 4 lipca 2012 r., Znak: IPPB1/415-383/12-2/KS,
  4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 sierpnia 2012 r., Znak: ITPB1/415-593/12/HD.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (co oznacza, że w Polsce podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów) i zamierza wnieść posiadane udziały w cypryjskiej spółce kapitałowej (wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej – odpowiednika polskiej spółki komandytowej, w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisanej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131).

W myśl art. 13 ust. 1 ww. umowy, zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowanie w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 ww. umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, barek lub statków powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. umowy).

Z powyższych uregulowań wynika, że przychód uzyskany przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce w zamian za przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej (niestanowiących części majątku zagranicznego zakładu) na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej podlegać będzie opodatkowaniu w miejscu zamieszkania podatnika, a więc w Polsce.

Wobec powyższego, skutki podatkowe planowanej przez Wnioskodawcę transakcji należy oceniać w oparciu o przepisy ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 24 ust. 8a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

  1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
  2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do art. 24 ust. 8b ww. ustawy, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W poz. 19 załącznika nr 3 do ww. ustawy, w której wymienione zostały spółki utworzone według prawa słowackiego, jako podmiot, do którego ma zastosowanie m.in. art. 24 ust. 8a i 8b tej ustawy wskazana również została komanditna spolocnost.

Z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki osobowej z siedzibą na Słowacji 100% udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej, jako wkład niepieniężny, przez co Wnioskodawca nabędzie ogół praw i obowiązków, w tym prawo do uczestniczenia w zysku spółki w wysokości określonej w umowie spółki (wymiana udziałów na ogół praw i obowiązków). W wyniku wniesienia do słowackiej spółki komandytowej udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej, słowacka spółka komandytowa uzyska bezwzględną większość głosów w cypryjskiej spółce kapitałowej. Jak wskazał Wnioskodawca zarówno ww. spółka słowacka, jak i cypryjska spółka kapitałowa będą spółkami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w wyniku wniesienia udziałów w spółce cypryjskiej do słowackiej spółki osobowej spółka ta uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce cypryjskiej.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że w przypadku przedstawionym we wniosku nie jest możliwe uznanie czynności wniesienia przez Wnioskodawcę aportem udziałów w spółce cypryjskiej do spółki słowackiej za wymianę udziałów, o której mowa w cyt. art. 24 ust. 8a i 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem nie zostaną spełnione wszystkie warunki wynikające z ww. przepisu, a mianowicie warunek dot. opodatkowania całości dochodów przez obie spółki na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O ile bowiem spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru podlega opodatkowaniu w tym kraju od całości dochodów, to słowacka spółka osobowa (komanditna spolocnost) nie jest podmiotem podatkowym, którego całość dochodów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Część bowiem wypracowanego przez tę spółkę dochodu przypisywana jest bezpośrednio wspólnikom będącym komplementariuszami, natomiast część przypadająca na komandytariuszy podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Spółka ta jest zatem podmiotem o charakterze półtransparentnym (hybrydowym). Zauważyć przy tym należy, że samo wymienienie w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółki ustanowionej według prawa słowackiego, określanej jako komanditna spolocnost, nie oznacza, że warunki wymienione w art. 24 ust. 8a cyt. ustawy mogą zostać niespełnione.

Nie oznacza to jednak, że z tytułu wniesienia udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej do spółki osobowej mającej siedzibę na Słowacji dojdzie po stronie Wnioskodawcy do opodatkowania przychodów uzyskanych z tego tytułu.

W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W konsekwencji, skoro spółka osobowa, o której mowa we wniosku, jest dla Wnioskodawcy, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki spółką transparentną podatkowo i w tym zakresie spółka ta nie ma na Słowacji statusu podatnika podatku dochodowego, to wniesienie wkładu niepieniężnego do tej spółki (udziałów w cypryjskiej spółce kapitałowej) skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z tytułu tej czynności prawnej, podlegającego jednakże zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji u Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia opisanego we wniosku aportu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że stosownie do treści wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji były wyłącznie przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r. Zauważyć jednakże należy, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. weszły w życie postanowienia Protokołu z 1 sierpnia 2013 r. o zmianie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. Zmienione na mocy ww. protokołu przepisy cyt. umowy, znajdą jednakże zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r.; tym samym nie mają one zastosowania w momencie wydawania niniejszej interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.