IBPB-2-2/4511-777/15/MM | Interpretacja indywidualna

W jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej?
IBPB-2-2/4511-777/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. obniżenie kapitału zakładowego
 4. przekształcanie podmiotów
 5. sprzedaż udziałów
 6. udział
 7. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data otrzymania 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie obrotu papierami wartościowymi, posiadającą status polskiego rezydenta podatkowego (dalej: Podatnik), posiada 680 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Udziały). Wartość nominalna jednego Udziału wynosi 500 zł. Udziały mają być przedmiotem sprzedaży. Podatnik zainteresowany jest potwierdzeniem sposobu określenia kosztu uzyskania przychodu jaki będzie mógł rozpoznać na moment uzyskania przychodu ze sprzedaży ww. Udziałów. Poniżej Podatnik przedstawia informacje w jaki sposób stał się posiadaczem ww. Udziałów.

W dniu 17 kwietnia 1996 r. na podstawie umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Podatnik nabył 278 udziałów o wartości nominalnej 100 zł za każdy udział. Cena nabycia udziałów wyniosła 27.800 zł.

W dniu 20 kwietnia 1998 r. na podstawie umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Podatnik nabył kolejnych 35 udziałów o wartości nominalnej 100 zł za każdy udział. Cena nabycia udziałów wyniosła 3.500 zł.

W wyniku ww. nabyć Podatnik posiadał 313 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki wynosił 143.000 zł, a udział Podatnika 31.300 zł. Uchwałą z 28 maja 1998 r. Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwaliło, że spółka zostanie przekształcona w spółkę akcyjną. Podatnik objął 313 akcji po 100 zł za każdą akcję, które pokrył posiadanym udziałem w spółce przekształcanej. Kapitał akcyjny spółki wynosił 143.000 zł.

W dniu 11 czerwca 1999 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego do kwoty 378.700 zł poprzez emisję nowych akcji serii „B” w ilości 2.357 akcji po cenie nominalnej 100 zł za każdą akcję. Podatnik objął 287 akcji, wpłacając do spółki kwotę 28.700 zł. W dniu 23 listopada 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego do kwoty 1.500.000 zł poprzez emisję nowych akcji serii „C” w ilości 11.213 akcji po cenie nominalnej 100 zł za każdą akcję. Podatnik objął 2.243 akcje, wpłacając do spółki kwotę 224.300 zł.

W dniu 16 października 2001 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji Podatnik zakupił dodatkowo 184 akcje serii „B” za cenę 30 złotych za akcję. Łączna cena zakupu wyniosła 5.520 zł. Następnie podatnik sprzedał 27 akcji imiennych serii „A”.

W dniu 23 kwietnia 2004 r. na podstawie umowy zamiany zawartej w formie aktu notarialnego Podatnik dokonał nabycia 4.500 akcji imiennych o wartości nominalnej po 100 zł za każdą akcję, na które składało się 429 akcji imiennych serii „A”, 707 akcji imiennych serii „B”, 3.364 akcji imiennych serii „C”. Ww. akcje nabyto w zamian za szczegółowo opisane w akcie notarialnym nieruchomości o wartości 93.700 zł. W związku z zawartą umową zamiany nie nastąpiły żadne spłaty ani dopłaty.

W wyniku powyższych transakcji na dzień 4 kwietnia 2006 r. Podatnik był posiadaczem 7.500 akcji imiennych, o wartości nominalnej 100 zł za każdą akcję, na które składało się 715 akcji imiennych serii „A”, 1.178 akcji imiennych serii „B” oraz 5.607 akcji imiennych serii „C”.

W dniu 5 kwietnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, na podstawie której obniżono kapitał zakładowy spółki akcyjnej z 1.500.000 zł, na który składało się 1.500 akcji po 100 zł za akcję, do 675.000 zł. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji ze 100 zł za każdą akcję, do 45 zł za każdą akcję. Celem obniżenia kapitału zakładowego było przeniesienie kwoty 825.000 zł na kapitał rezerwowy, który został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. W związku ze zmniejszeniem wartości nominalnej akcji nie wypłacono Podatnikowi żadnego wynagrodzenia.

W wyniku ww. obniżenia kapitału zakładowego Podatnik posiadał 7.500 akcji imiennych o wartości nominalnej 45 zł za każdą akcję, a jego udział w kapitale zakładowym spółki wynosił 337.500 zł.

W dniu 19 grudnia 2006 r. na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Akcjonariuszy podjęta została uchwała o przekształceniu Spółki Akcyjnej, w której Podatnik posiadał 7.500 akcji o wartości nominalnej 45 zł za każdą akcję, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała ta została następnie 9 stycznia 2007 r. zmieniona, w wyniku czego Podatnik objął 680 Udziałów po 500 zł za każdy Udział. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostały pokryte posiadanymi przez Podatnika akcjami w przekształcanej spółce akcyjnej.

Obecnie Podatnik rozważa zbycie posiadanych przez niego Udziałów.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości należy ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia posiadanych Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży posiadanych przez Podatnika Udziałów, kosztem uzyskania przychodu będą wydatki jakie poniósł on na zakup udziałów w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wydatki jakie poniósł na nabycie lub objęcie akcji w spółce akcyjnej, która powstała z przekształcenia pierwotnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcanie spółek kapitałowych nie jest traktowane jak likwidacja spółki przekształcanej i powstanie nowego podmiotu, tj. spółki przekształconej. W wyniku procesu przekształcenia zmienia się jedynie forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej. W myśl art. 553 § 1 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.). Konieczne zatem jest odniesienie się do historycznych kosztów poniesionych na nabycie udziałów w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także do kosztów nabycia i objęcia akcji w spółce akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia pierwotnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, koszty uzyskania przychodu określa się dopiero na moment ich odpłatnego zbycia. Zastosowanie znajdzie tu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z kolei koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia objętych akcji lub udziałów ustala się w zależności od tego za co akcje te lub udziały zostały objęte. W przypadku objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 1f ww. ustawy, który stanowi, że – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia.

Natomiast dla akcji lub udziałów objętych za gotówkę, koszty uzyskania przychodu ustala się zgodnie z przywołanym wcześniej art. 23 ust. 1 pkt 38, tj. w wysokości wydatków poniesionych na ich objęcie.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Podatnik obejmował lub nabywał udziały/akcje za gotówkę. Zatem wydatki na ich nabycie będą stanowić odpowiednio:

 • 25.100 zł za zakup 251 udziałów (zamienionych następnie na akcje w spółce przekształconej). Podatnik rozliczył już koszty nabycia 27 udziałów na moment sprzedaży 27 akcji jakie objął za posiadane w spółce przekształcanej udziały.
 • 3.500 zł za zakup 35 udziałów w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 28.700 zł za objęcie za gotówkę akcji serii „B” w przekształconej spółce akcyjnej,
 • 224.300 zł za objęcie za gotówkę akcji serii „C” w przekształconej spółce akcyjnej,
 • 5.520 za zakup 184 akcji serii „B” w przekształconej spółce akcyjnej.

Ostatnia transza akcji została zakupiona w drodze umowy zamiany za kwotę 93.700 zł. Również w tym wypadku należy określić jakie wydatki zostały poniesione na ich nabycie. Umowa zamiany jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, w której świadczenia obu stron mają charakter niepieniężny. Zgodnie z art. 603 ustawy Kodeks cywilny – przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy, co stanowi również odpłatne zbycie rzeczy. Zamiana jest więc umową o podobnym charakterze co sprzedaż. Świadczy o tym między innymi fakt, że ustawodawca nie reguluje odrębnie tej umowy, a jedynie w art. 604 Kodeksu cywilnego stanowi, że – do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Zasadnicza różnica między umową sprzedaży a umową zamiany polega na tym, że w umowie zamiany nie występuje świadczenie pieniężne lecz inna rzecz. Zatem wydatki poniesione na zakup ostatniej transzy akcji odpowiadać będą wartości nieruchomości wydanych w zamian za ich nabycie, tj. kwocie 93.700 zł.

Ostatnią kwestią, którą należy rozważyć, jest fakt obniżenia wartości nominalnej posiadanych przez Podatnika akcji w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w spółce celem pokrycia strat z lat ubiegłych. Jak wskazano, w związku z obniżeniem wartości nominalnej, nie doszło do wypłaty na rzecz akcjonariuszy żadnego wynagrodzenia. Tym samym Podatnik nie dokonał odpłatnego zbycia posiadanych akcji i nie powstał u niego przychód podlegający opodatkowaniu. Nie było tym samym podstaw do ustalania kosztów z tytułu odpłatnego zbycia. Z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w postaci wydatków na objęcie lub nabycie akcji/udziałów odroczony jest do czasu ich odpłatnego zbycia.

Podsumowując, wydatki jakie poniósł Podatnik na nabycie udziałów w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wydatki na nabycie lub objęcie akcji, w spółce która powstała z przekształcenia pierwotnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. łącznie kwota 380.820 zł będą stanowiły wydatki jakie poniósł Podatnik na nabycie Udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które Podatnik planuje aktualnie sprzedać. Wydatki te będą stanowiły dla Podatnika koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia ww. Udziałów i zostaną określone na moment ich odpłatnego zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są kapitały pieniężne.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ww. ustawy – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c – osiągnięta w roku podatkowym.

Sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów ustawodawca różnicuje w zależności od tego w jaki zostały nabyte lub objęte zbywane udziały (tzn. w zamian za wkład niepieniężny, za środki pieniężne czy też w drodze wymiany udziałów).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1996 r. i 1998 r. Wnioskodawca kupił udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która 1998 r. przekształciła się w spółkę akcyjną. W konsekwencji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, udziały Wnioskodawcy zostały zamienione na akcje. W kolejnych latach Wnioskodawca część akcji w spółce akcyjnej objął za gotówkę w podwyższonym kapitale akcyjnym, część nabył w drodze kupna a część w drodze zamiany. Następie doszło do kolejnego przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w konsekwencji, którego akcje Wnioskodawcy zostały zamienione na udziały.

Istotne w rozpatrywanej sprawie dla Wnioskodawcy są skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Stosownie do art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

W myśl art. 553 § 1 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przekształcenie spółki w inną spółkę, zgodnie z art. 551 k.s.h., ma jedynie charakter zmiany formy prawnej prowadzenia działalności i nie powoduje powstania nowego podmiotu, rozpoczynającego prowadzenie tejże działalności.

Na gruncie prawa podatkowego problematykę następstwa prawnego reguluje art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Stosownie do postanowień art. 93a § 1 pkt 1 – osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową nie jest traktowane jak likwidacja spółki przekształcanej i powstanie nowego podmiotu (spółki przekształconej) a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej Wnioskodawca może zaliczyć wydatki związane z pierwotnym objęciem (nabyciem) akcji w spółce akcyjnej. Należy zatem odnieść się do tzw. kosztów historycznych, czyli kosztów poniesionych na nabycie udziałów w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialności oraz do kosztów nabycia i objęcia akcji w spółce akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia pierwotnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca udziały w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabył za środki pieniężne. Natomiast akcje w spółce akcyjnej objął za wkład pieniężny oraz nabył w drodze kupna i w drodze zamiany za nieruchomości.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Użyte przez ustawodawcę określenie „wydatków na nabycie” oznacza wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie m.in. udziałów (akcji), tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów (akcji) nie byłoby możliwe. Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą odpłatnego zbycia udziałów (akcji).

W przypadku sprzedaży udziałów (akcji) nabytych na podstawie umowy sprzedaży kosztem uzyskania przychodu będzie cena zakupu wynikająca z aktu notarialnego. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny w zamian za nabywaną rzecz lub prawo. Cena stanowi tu ekwiwalent świadczenia sprzedawcy.

Zgodnie natomiast z art. 603 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) – przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Umowa zamiany jest więc umową konsensualną, odpłatną i wzajemną. Stosownie do art. 604 ww. Kodeksu – do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Umowa zamiany jest zatem umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży jednakże zamiast świadczenia pieniężnego występuje inna rzecz. Wnioskodawca akcje spółki akcyjnej nabył w zamian za nieruchomości o wartości 93.700 zł. Aby bowiem nabyć w 2004 r. akcje Wnioskodawca oddał w zamian nieruchomości. I to wartość tych oddanych nieruchomości stanowi koszt nabycia akcji.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć:

 • cenę nabycia udziałów w pierwotnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pomniejszoną o cenę nabycia sprzedanych wcześniej 27 akcji, ponieważ jak słusznie zauważył Wnioskodawca koszt nabycia 27 udziałów rozliczył już w momencie sprzedaży 27 akcji,
 • wkłady pieniężne wniesione do spółki akcyjnej na objęcie akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym,
 • cenę nabycia akcji w spółce akcyjnej,
 • wartość nieruchomości zbytych w drodze zamiany w zamian za akcje w spółce akcyjnej.

Na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu fakt, że w 2006 r. doszło do obniżenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej poprzez obniżenie wartości nominalnej posiadanych przez Wnioskodawcę akcji, ponieważ Wnioskodawcy z tego tytułu nie wypłacono żadnego wynagrodzenia. Wnioskodawca nie osiągnął żadnej korzyści z tego tytułu. Tym samym w momencie obniżenia kapitału zakładowego nie powstał po stronie Wnioskodawcy przychód z odpłatnego zbycia akcji, który mógłby zostać pomniejszony o poniesione przez Wnioskodawcę koszty nabycia (objęcia) akcji.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wydając interpretację w trybie ww. przepisu organ nie oblicza wysokości należnego podatku jak również wysokości kosztów uzyskania przychodów, w związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach nie ustosunkował się do przedstawionych przez Wnioskodawcę wyliczeń.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.