IBPB-2-2/4511-699/15/MMa | Interpretacja indywidualna

W przypadku uznania, że operacja wnoszenia Udziałów jako aportu nie będzie stanowić wymiany udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy wniesienie Udziałów jako aportu skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku wykazania przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki (ustalanego przy zastosowaniu art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz powstaniem prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na objęcie Udziałów (zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b) w związku 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
IBPB-2-2/4511-699/15/MMainterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. udział
 3. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data otrzymania 24 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia przychodu i kosztów jego uzyskania w przypadku aportu udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład pieniężny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalenia przychodu i kosztów jego uzyskania w przypadku aportu udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład pieniężny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i udziałowcem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „X”). X ma siedzibę w Polsce i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów X, które zapewniają bezwzględną większość praw głosu w X. Udziały te objęte były przez Wnioskodawcę w zamian za gotówkę. Wnioskodawca rozważa wniesienie udziałów X (dalej: „Udziały”) tytułem aportu do innej spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Polsce. Jako aport do Spółki Wnioskodawca wniósłby wszystkie posiadane przez siebie Udziały.

W zamian za wnoszony aport w postaci Udziałów, Wnioskodawca objąłby udziały Spółki. W związku z planowaną operacją doszłoby do ustalenia wartości rynkowej Udziałów stanowiących przedmiot aportu. Wartość Udziałów stanowiących aport, ustalona w momencie wnoszenia aportu, uwzględniałaby ich wartość rynkową. Spółka wydając swoje udziały określiłaby ich wartość nominalną. Wartość nominalna udziałów wydawanych przez Spółkę może odpowiadać wartości rynkowej Udziałów. Może się też okazać, że wartość nominalna udziałów Spółki będzie niższa, gdyż udziały Spółki będą mieć ustaloną wartość nominalną i emisyjną. W takim wypadku wartość emisyjna udziałów Spółki byłaby wyższa od ich wartości nominalnej – tym samym udziały Spółki byłyby objęte przez Wnioskodawcę z tzw. agio. W takim wypadku różnica wartości emisyjnej i wartości nominalnej udziałów Spółki (tzw. agio) zostałaby wykazana na kapitale zapasowym Spółki.

Udziały w Spółce nie będą obejmowane przez Wnioskodawcę wraz z zapłatą przez tę Spółkę jakichkolwiek kwot na rzecz Wnioskodawcy. Innymi słowy, w zamian za aport w postaci Udziałów Wnioskodawca obejmie wyłącznie udziały Spółki. Nie otrzyma od Spółki żadnych świadczeń pieniężnych (zapłaty).

Spółka na dzień wnoszenia do niej aportu nie będzie jeszcze zarejestrowaną spółką. Innymi słowy, aport w postaci Udziałów byłby wnoszony w chwili zakładania Spółki. Spółka, po faktycznym zarejestrowaniu, będzie polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy o tzw. wymianie udziałów. Wnioskodawca składał pytanie w podobnej sprawie w 2013 r., ale wówczas pytał o wnoszenie aportem akcji do spółki, która już istniała na dzień wnoszenia do niej aportu.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano m.in. następujące pytanie.

W przypadku uznania, że operacja wnoszenia Udziałów jako aportu nie będzie stanowić wymiany udziałów w rozumieniu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to czy wniesienie Udziałów jako aportu skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku wykazania przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki (ustalanego przy zastosowaniu art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz powstaniem prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wydatkom poniesionym przez Wnioskodawcę na objęcie Udziałów (zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 lit. b) w związku 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Udziałów jako aportu skutkować będzie powstaniem u Wnioskodawcy przychodu z tytułu objęcia udziałów Spółki (ustalanego przy zastosowaniu art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jednakże Wnioskodawca będzie mógł wykazać koszt uzyskania tego przychodu. Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpowiadającą wydatkom poniesionym na objęcie Udziałów (wkład gotówkowy, za który Wnioskodawca objął Udziały), ewentualnie inne koszty poniesione w związku z objęciem Udziałów (np. opłaty notarialne poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu obejmowania Udziałów).

W myśl z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. W art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca postanowił, że przy ustalaniu wartości przychodów stosuje się odpowiednio art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. le pkt 2 ww. ustawy w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów lub akcji innej spółki – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

W związku z powyższym, skoro przedmiotem aportu będą Udziały objęte w zamian za wkład pieniężny przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e tego przepisu.

Z powyższego wynika, że w sytuacji ponoszenia wydatków na nabycie akcji lub udziałów ustawodawca przesunął w czasie moment ustalenia kosztów uzyskania przychodów do czasu odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji (por. A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, LEX 2015). Nie ulega wątpliwości, że w momencie wniesienia Udziałów jako aportu dojdzie do ich odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zamian za wniesiony aport Wnioskodawca otrzyma bowiem udziały Spółki, a właścicielem Udziałów stanie się Spółka.

Wnioskodawca uważa że będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów w X (tj. Udziałów, które będą przedmiotem aportu do Spółki).

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia kosztu uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych w zamian wkład gotówkowy potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 października 2015 r. Znak: IBPB-2-2/4511-341/15/MZM:

W przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład pieniężny – koszty uzyskania przychodu należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Oznacza to, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem za wydatki określone w art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy należy uznać nakłady poniesione w celu nabycia udziałów, o których mowa w tym przepisie, tj. cenę nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.

Zatem Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny nakłady poniesione na objęcie tych udziałów, tj. łączną kwotę wydatków obejmującą kwotę faktycznie wpłaconą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odniesioną na kapitał zakładowy (w części dotyczącej udziałów Wnioskodawcy), a także poniesione przez Wnioskodawcę opłaty notarialne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w zakresie sposobu ustalenia przychodu i kosztów jego uzyskania w przypadku aportu udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład pieniężny (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącym skutków podatkowych wniesienia udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) została wydana odrębna interpretacja.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c) pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wniesie w formie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziały w spółce X. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia sposobu ustalenia przychodu oraz kosztu jego uzyskania.

Mając na uwadze powyżej przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w momencie dokonania opisanej we wniosku transakcji wniesienia aportu w postaci udziałów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powstały przychód należy kwalifikować zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z nich wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów – ustala się koszt uzyskania, przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości wartości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) albo wkłady objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 2. określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 3. określonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

-jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni,

Wnioskodawca wskazał, że udziały w spółce X objął w zamian za gotówkę. W związku z powyższym koszty uzyskania przychodu Wnioskodawca winien rozpoznać w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) ustawy).

Zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy – nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Dochodu z tytułu objęcia udziałów w spółce – zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy – nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 w zw. z art. 30b ust. 6 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 cytowanej ustawy).

Podsumowując, wniesienie w formie aportu Udziałów spółki X do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten Wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu ustalone na podstawie art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy – z uwagi na okoliczność, że objęcia Udziałów w spółce X Wnioskodawca dokonał za gotówkę. Tym samym kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy w omawianej sprawie będą wydatki jakie Wnioskodawca poniósł na objęcie Udziałów w spółce X oraz ewentualne inne koszty poniesione w związku z objęciem Udziałów (np. opłaty notarialne poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu obejmowania Udziałów).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do przywołanych przez Wnioskodawcę interpretacji podatkowych wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym czy zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia zostały wydane. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, ponieważ nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.