IBPB-2-2/4511-677/16-1/MMA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży udziałów za 2015 r., w PIT-38 Wnioskodawca powinien przyjąć za koszt uzyskania 1-go udziału wartość 1 500 zł?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2016 r. (data otrzymania 12 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W 1993 r. przedsiębiorstwo państwowe sprywatyzowano przekształcając je w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca, będąc pracownikiem spółki z o.o., kupił udziały w spółce. Wartość 1-go udziału wynosiła 500 000 zł. Po denominacji na 1 stycznia 1995 r. wartość udziału w spółce wynosi 50 zł.

Następnie w 2002 r. zwyczajne zgromadzenie wspólników w obecności notariusza podejmuje uchwały:

  • uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z funduszu rezerwowego Spółki dokapitalizowując jeden udział z kwoty 50 zł do kwoty 500 zł czyli o kwotę 450 zł,
  • uchwała o przekazaniu ze środków kapitału rezerwowego Spółki celem zapłaty 15% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Również w 2003 r. na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w obecności notariusza są podjęte uchwały:

  • uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z funduszu rezerwowego. Wówczas 1 udział został dokapitalizowany z kwoty 500 zł do kwoty 1 500 zł czyli o kwotę 1 000 zł.
  • uchwała o przekazaniu ze środków kapitału rezerwowego Spółki na podatek dochodowy od osób fizycznych celem zapłaty 15% zryczałtowanego podatku. W obu tych przypadkach został odprowadzony podatek.

Wnioskodawca zaznaczył, że spółka prowadziła księgi rachunkowe i wartość 1-go udziału była zapisana w księgach i wynosiła 1 500 zł.

W 2014 r. na zgromadzeniu wspólników została podjęta uchwała o likwidacji spółki. W 2015 r. odbyła się likwidacja Spółki poprzez sprzedaż udziałów przez udziałowców Spółce jawnej.

Aktem Notarialnym Wnioskodawca sprzedał Spółce jawnej jeden udział za kwotę 31 585 zł. W tym też akcie notarialnym wyszczególniono, że sprzedający oświadcza, że jest udziałowcem spółki z o.o. w likwidacji, w której posiada udziały o wartości nominalnej 1 500 zł – każdy.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży udziałów za 2015 r., w PIT-38 Wnioskodawca powinien przyjąć za koszt uzyskania 1-go udziału wartość 1 500 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy, analizując przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodu jest 1 500 zł (wartość 1-go udziału), ponieważ został odprowadzony przez Spółkę z o.o. 15% zryczałtowany podatek od osób fizycznych, który w tym okresie obowiązywał. Zatem Wnioskodawca uważa, że kwotę udziału podwyższonego z kapitału rezerwowego Spółki o 1 450 zł opodatkowałaby po raz drugi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że –przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 1993 r. nabył w drodze zawarcia umowy sprzedaży udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 50 zł (wartość po denominacji) za 1 udział. Następnie w 2015 r. Wnioskodawca sprzedał jeden udział za kwotę 31 585 zł. Wnioskodawca wskazał także, że w trakcie posiadania udziałów zgromadzenie wspólników podejmowało dwukrotnie uchwały (w 2002 r. i 2003 r.) o podwyższeniu kapitału zakładowego, w wyniku czego każdy udział został dokapitalizowany w sumie o kwotę 1 450 zł (450 zł + 1 000 zł). Za każdym razem zgromadzenie wspólników podwyższając wartość kapitału zakładowego, poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów, podejmowało uchwałę o przekazaniu środków z kapitału rezerwowego spółki celem zapłaty 15% zryczałtowanego podatku od osób fizycznych, w obu przypadkach podatek został odprowadzony.

W tym miejscu wskazać należy, że podniesienie wartości nominalnej udziałów związane jest z podniesieniem kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można podwyższyć przez emisję nowych udziałów, podwyższenie wartości już istniejących albo zastosowanie jednocześnie obu tych metod. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawca był wspólnikiem nastąpiło poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów.

Zasady podwyższania kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 257-262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).

Zgodnie z art. 257 § 2 Kodeksu spółek handlowych – podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) istniejących lub ustanowienie nowych. Podwyższenie kapitału zakładowego powstaje z chwilą wpisania do rejestru we właściwym sądzie rejestrowym.

Zgodnie natomiast z art. 258 § 2 Kodeksu spółek handlowych – oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.

Z wyżej wskazanych przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika bezpośrednio, że niezależnie od tego czy Wnioskodawca otrzymuje nowe udziały, czy też ulega zwiększeniu nominalna wartość już posiadanych przez Niego udziałów, dochodzi do ich „objęcia/nabycia” przez Wnioskodawcę.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c – osiągnięta w roku podatkowym.

Z powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji), koszty uzyskania przychodów ustala się w zależności od sposobu nabycia tych udziałów – albo na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 i pkt 38c albo art. 22 ust. 1f tej ustawy. Przepisy prawa przewidują bowiem, że udziały (akcje) w spółce m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę, bądź za wkład niepieniężny. Natomiast w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały (akcje) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje odrębne sposoby ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia tych udziałów (akcji).

W przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład pieniężny czy też nabytych na podstawie umowy sprzedaży – koszty uzyskania przychodu należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Z treści powyższego przepisu wynika, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem, wydatki na objęcie/nabycie udziałów, stanowią koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów.

Podsumowując stwierdzić należy, że przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży udziałów kosztami uzyskania przychodu będą wydatki na objęcie/nabycie udziałów, tj. kwota za którą Wnioskodawca kupił udział, a także kwota odpowiadająca wartości, o którą została podniesiona wartość nominalna udziału w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

To zaś oznacza, że Wnioskodawca obliczając dochód do opodatkowania z tytułu sprzedaży udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, od kwoty 31 585 zł, stanowiącej przychód ze sprzedaży tego udziału może odjąć kwotę 50 zł, tj. kwotę za którą kupił ww. udział oraz kwotę, o którą została podniesiona wartość nominalna udziału w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, tj. 1450 zł. Zatem Wnioskodawca może ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziału na kwotę 1500 zł.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.